sobota, 15. junij 2024

TEDEN BOŽJE BESEDE 6. 2024 - 23. 6. 2024

Skozi zgodovino se nenehno ponavlja Ezekielova ugotovitev, da Bog ponižu­je tiste, ki so se sami previsoko povzpe­li, pa tudi dviga k dostojanstvu tiste, ki so jih drugi preveč ponižali, jih nap­ravili za manj vredne. Že zato je Bogu ljubša preprosta ponižnost kot vzviše­no ponašanje; v njem človek prav hit­ro lahko izgubi človeškost, medtem ko se v pravi ponižnosti človeške kreposti prav razrastejo. In to so blagoslovljeni časi človeške zgodovine, morda ne toli­ko v tehničnem smislu, pač pa ustvarja­jo čase sožitja, miru in kulture, ki vzga­ja srce in duha.

Tega spoznanja se učimo celo od semena, pa ob tem nečesa še bolj pomembnega. Tudi seme ima namreč svojo zunanjo in notranjo rast. Vidno jo opažamo od pomladi naprej od cveta do sadu. Tisto nevidno, kar je nosilec življe­nja, pa se dogaja neopazno znotraj seme­na in se razodene šele naslednjo pomlad, potem ko je sad že v zemlji segnil. Življe­nje samo je nevidno očem celo v seme­nu; koliko bolj v človeku. Kdor to uvidi, bo dosti lažje razumel tudi skrivnostno življenje, ki ga krst v človeku ustvari, da bi imel dom v Božjih obzorjih.

 »Kako daleč smo od doma in od Gospoda, dokler smo v tem telesu.« Pa je zelo prav, da nam je všeč v njem, da smo ponosni celo na lepoto svoje domovine. Celovita resnica o domu pa je neizmerno večja. Tu ne ostajamo večno ne v svojem telesu ne v svoji deželi, to so le okviri našega biva­nja, vendar niso ne večni ne popolni. 

Ker je pogled v prihodnost nejasen, se jih vča­sih kar preveč oklepamo, jih negujemo in priličimo sebi, da bi nam bilo v njih čim lepše. Saj včasih uspe, marsikdaj in marsikomu tudi ne. Najbolj narobe bi bilo, ko teh začasnih bivališč ne bi cenili. Kdor jih prav ceni, bo hitro opazil, kako telo in duh sama težita k rasti in spopolnjevanju, da odnose v domovih delamo prijazne, da domovino varujemo in živ­ljenje v njej vodimo tako, da bi bilo vsem lepo. 

Tu je na prvi preizkušnji naša vera. Neverni varuje in goji vse razsežnosti ze­meljskega življenja, včasih prav do nespameti, verni bo varoval in gojil obojno ljubezen: rad bo imel zemeljske danosti, a bolj bo gojil one večne. Kdo pa bo zau­pal večne dragocenosti nekomu, ki niti z minljivimi ne zna prav ravnati?

Anton Slabe

Zlahka si predsta­vljamo Marijo, mla­do, preprosto dekle iz Nazareta, v tišini pri molitvi, v stalnem po­govoru z Bogom. Svo­jega življenja ne jemlje samoumevno, pač pa čaka, da bo Bog prev­zel pobudo in jo vodil, kamor On hoče. Je pos­lušna in s to razpolo­žljivostjo omogoča ra­zvoj velikih dogodkov, po katerih Bog deluje v svetu. Ko ji nadangel Gabriel oznani veselo oznanilo, jo naj­de sredi molitve. 

Pred njenim »Tukaj sem«, tako neznatnim, pa vendar od­ločilnim, v trenutku od veselja posko­či celotno stvarstvo. Zato ni boljšega načina molitve, kot je ta, da se kot Ma­rija postavimo v držo odprtosti, odpr­tega srca za Boga, za Božjo voljo: »Gos­pod, karkoli hočeš, kadarkoli hočeš in kakorkoli hočeš.« Preprosta molitev, ki pa naše življenje polaga v Gospodove roke, da nas vodi!

Molitev pomirja. Ljudje smo nemir­ni, takoj hočemo, da se nekaj zgodi, še preden za tisto prosimo. Ta nemir nam škoduje, molitev pa pomiri in nemir spremeni v razpoložljivost. Molitev odpira srce in ga naredi razpoložljivega za Božjo voljo. De­vica Marija je v tistih nekaj trenutkih ozna­njenja zmogla zavrniti strah, čeprav je slutila, da ji bo njen »da« pri­nesel zelo težke preiz­kušnje.

Če v molitvi razumemo, da je vsak dan, ki nam ga podar­ja Bog, klic, potem raz­širimo svoje srce in sprejmemo vse. Nau­čimo se reči: »Karko­li želiš, Gospod. Samo obljubi mi, da me boš spremljal na vsakem koraku.« Marija Jezusa spremlja v molitvi vse do njegove smrti in vstajenja, ob kon­cu pa še naprej spremlja prve korake nastajajoče Cerkve. Marija moli sku­paj z učenci, z njimi in zanje. V molit­vi z nastajajočo Cerkvijo postane Mati Cerkve, spremlja učence pri prvih ko­rakih Cerkve v molitvi, v pričakova­nju Svetega Duha. Njena navzočnost je že sama po sebi molitev. V Devici Mariji je naravna ženska in­tuicija dopolnjena z njeno izjemno po­vezanostjo z Bogom v molitvi.

Marija je odprta za Božji glas, ki vodi njeno srce in usmerja njene korake tja, kjer je potrebna njena navzočnost. Tiha navzočnost matere in učenke. Mari­ja je navzoča, ker je Mati, pa tudi zato, ker je prva učenka, tista, ki je najbolje razumela Jezusove besede. Marija ni­koli ne reče: »Pridi, bom jaz vse ure­dila.« Ampak reče: »Stori, kar Ti bo rekel.« In s prstom vedno kaže na Je­zusa. Ta drža je značilna za učenca in ona je prva učenka. Moli kot Mati in moli kot učenka.

»Marija pa je vse te besede ohranila in premišljevala v svojem srcu« (Lk 2,19). Vse, kar se dogaja okoli nje, ima svoj odsev v globinah njenega srca: dnevi, polni veselja, pa tudi najtemnejši tre­nutki, ko je tudi njej težko razumeti, po katerih poteh mora iti Odrešenje. Vse se znajde v njenem srcu, da bi se z molitvijo presejalo in preoblikova­lo. 

Nekdo je Marijino srce primerjal z biserom neprimerljivega sijaja, ki ga oblikuje in gladi potrpežljivo spre­jemanje Božje volje preko Jezusovih skrivnosti, ki jih premišljuje v molit­vi. Kako čudovito bi bilo, če bi bili tudi mi vsaj malo podobni naši Materi! S srcem, odprtim za Božjo besedo, s ti­him, poslušnim srcem, s srcem, ki zna sprejeti Božjo besedo in ji pusti, da ras­te kot seme dobrega za Cerkev.

Iz nadškofove pridige na praznik Svete­ga Rešnjega telesa in krvi: V Jezusu smo stopili v polnost zaveze, v občestvo z Očetom. Zato, da bi tej za­vezi mogli slediti, nam je dal samega sebe v jed in pijačo, da ne bi nikoli omagali, opeša­li, obupali na poti, ki vodi v polnost življenja z Oče­tom.

Na to pa se je treba pripra­viti, pripraviti prostor, »zgornjo sobo« za »veli­konočno jagnje«, za Gos­poda. Ali imamo mi prip­ravljen prostor za Gospoda, v katerem se bomo lahko srečali z njim in skupaj z njim uživali velikonočno jagnje? 

Nato je treba slediti služabniku, ki nosi vrč vode. To je simbol našega krsta, saj smo po služabniku z vodo prejeli zakrament svetega krsta. 

Gos­podove večerje ne moremo biti delež­ni, če nismo bili očiščeni po krstni vodi, krščeni, če ne živimo po svojem krstu, če ne živimo Jezusa Kristusa zares. Ne v velikih besedah, ampak v majhnih dejanjih, v drobnih odnosih vsakega dne. Ljubezen se namreč kaže v dejanjih.

 

In kot tretje se je treba »povzpeti« v nadstropje, srce je treba dvigniti v Božjo svetlobo, v Božji objem.

Tam, iz Božje višine se svet vidi v resnični luči, obenem pa ga ne smemo prezira­ti. Videti svet, kakršen je, in ga hkrati ljubiti. Tudi to pomeni živeti iz Jezu­sovega krsta. Biti hkrati z Jezusom pribit na križ in z njim moliti: Oče, od­pusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Kristjan ljubi vse. Kristjan želi skupaj z Jezusom vse pripeljati k Očetu. Da pa bi mogli v polnosti sledi­ti zgledu Jezusa Kristusa, se nam daje v zakramentu Kruha in Vina, Telesa in Krvi, kakor se je dal učencem pri zadnji večerji in kakor se daje svojim od začetka Cerkve in do konca sveta.

Zato na stežaj odprimo svoja srca, da bo mogel vstopiti. Nikogar izmed nas ne izključuje iz območja svoje ljubez­ni. Vsakemu prihaja naproti z odpuš­čanjem in hkrati z močjo, ki je v njem samem, v kateri se nam podarja. Vsa­kega izmed nas nagovarja s »prijatelj«, vsakega izmed nas želi privesti v pol­nost življenja zaveze z Očetom.

   V torek, 18. 6., ob 17.00 sklep molitve in ob 18.30 sveta maša za domovino. Lepo vabljeni!

   V nedeljo, 23. 6., ob 16.00, praznovanje duhovniških jubilejev kanonikov Vinka Veglja, Antona Marklja in Antona Slabeta.

Lepo vabljeni, da se z njimi Bogu zahvalimo tudi za njihovo požrtvovalno delo v stolnici!

   V soboto, 29. 6., ob 9.00, mašniško posvečenje letošnjega novomašnika.

   Nedelja, 16. 6.: 11. nedelja med letom

   Ponedeljek, 17. 6.: sv. Rajner, samotar

   Torek, 18. 6.: sv. Gregor Barbarigo, škof

   Sreda, 19. 6.: sv. Nazarij, prvi koprski škof

   Četrtek ,20. 6.: sv. Adalbert, škof

   Petek, 21. 6.: sv. Alojzij Gonzaga, redovnik

   Sobota, 22. 6.: sv. Janez Fischer, Tomaž More, mučenca

   Nedelja, 23. 6.: 12. nedelja med letom

VSAK DAN

8.30 in ob 18.00: Rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: Rožni venec

NEDELJA

15.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

PRVI PETEK

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: Ura Božjega usmiljenja

PRVA SOBOTA

8.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

URNIK SVETIH MAŠ

Delavniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30 Ob prvih sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00

Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30

Nedelje in zapovedani prazniki: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

 

Ni komentarjev:

Objavite komentar