petek, 31. avgust 2018

Teden Božje Besede 2. 9. 2018-9. 9. 2018


Prepričan sem, da je v teh poletnih dneh, ki se počasi iztekajo, vsakdo, če je le imel odprte oči in srce, doži­vel veliko lepega in dobrega
ter se tako lahko ponovno zahvaljuje Bogu za vse, kar je ustvaril in kar nam podarja. Prav na to nas želi opozoriti tudi pisa­telj Jakobovega pisma, ko pravi, da »vsak dober dar in vsako popolno darilo prihaja od zgoraj«. Bog, ki ga pomenljivo ime­nuje 'Oče luči', nam podarja svoje da­rove vedno in neprenehoma, niko­li se tega ne naveliča ali si premisli, kajti pri njem »ni spremembe ne sen­ce menjave«. Stvarnik ostaja isti in zvest, On se ne spreminja in njegova dobrota se nikoli ne zmanjša. Najve­čji dar, ki smo ga od njega prejeli, je življenje, saj nas je »po svoji volji ro­dil z besedo resnice«, pri čemer je z 'besedo resnice' mišljena celota Bož­jega razodetja ljudem, ki nas naredi za njegove prvorojence: Jakob pravi, da smo »prvina njegovih stvaritev«. Ta beseda, Božji nauk, razodet v evan­geliju, nam je bil vsajen v srce pri kr­stu, in če želimo, da nas osvobodi in 'reši naše duše', ga moramo s krotkostjo sprejeti. Pri tem nas opozarja, naj ne bomo le poslušalci besede; potrebno je, da jo v svojem življenju tudi spolnjujemo, da postanemo njeni »uresničevalci«. S tem pisatelj poudarja pomen dejanj v življenju po veri, kar je tudi osrednja tema, ki se vleče sko­zi vse njegovo pismo. Da bi podkrepil svoje besede, zaklju­či s pozivom k čisto konkretnemu de­janju, v katerem se odraža pristnost naše vere in naš odnos do Boga: skrb za uboge in vdove, ki so bili v tedanji družbi med najbolj izpostavljenimi in brezpravnimi.
Roman Starc
Novo pastoralno leto. Upam, da si je večina izmed vas v teh lepih in to­plih počitniških dneh, ki so za nami, vsaj malo odpočila in nabrala no­vih moči. Z mesecem septembrom pa pred nas že stopa novo pastoralno leto s svojimi izzivi: verouk, sreča­nja različnih skupin, oltarnega obče­stva, slovesnosti in prazniki ter delo na osebni duhovnosti. Kdaj začnemo s posameznimi srečanji, si preberite na zadnji strani in lepo vabljeni! Novi sodelavci. V stolnici se že kar nekaj časa srečujemo s pomanjka­njem sodelavcev, zlasti redarjev (dežurstvo je potrebno zagotavljati vsak dan od 6.00 do 19.30, turistov pa je vedno več). Zelo dobrodošla bi bila kakšna pomoč pri čiščenju stol­nice, pa še kaj bi se našlo. Kdor bi bil pripravljen tudi na tak način kaj prispevati k skupnemu dobremu, naj se oglasi pri župniku ali mežnarju Blažu.
Mašni dar. S prvim julijem so slo­venski škofje določili višji mašni dar, ki tako po novem znaša 20 evrov. Prosim vas, da to »povišanje« sprej­mete z razumevanjem, saj je za nas duhovnike to še vedno glavni vir do­hodkov. Kdor pa bi zaradi tega mor­da ne zmogel več »stroška« za mašo, naj se oglasi v župnijski pisarni, da se bomo drugače dogovorili.
Pasti družbenih omrežij. Z razvo­jem računalniške, mobilne in brez­žične tehnologije se je pretok infor­macij in dostopnost do njih povečal do včasih komajda še obvladljivih razsežnosti. Tako lahko vsakdo ob­javlja (skoraj) vse, kar in kakor hoče, pri tem pa seveda tudi tvega, da bodo njegove informacije in po­datki napačno razumljeni ali celo zlorabljeni. V takšno »past« se je pred nedavnim ujel tudi stolniški twitter ter po poročanju medijev »razburil dobršen del slovenske jav­nosti«. Izkrivljene in nepopolne (pa tudi zavajajoče) informacije o tem ste lahko izvedeli iz TV-medijev, sam pa vam želim samo na kratko pojasniti, za kaj je v resnici šlo. Na stolniškem profilu twitter so se do­slej avtomatično objavljale vse no­vice iz nekaterih katoliških spletnih strani: Ognjišče.si, Katoliška-cerkev.si, si.aleteia.org ter Družina.si. Zapis, ki naj bi bil sporen, je bil obja­vljen na spletni strani Radia Ognji­šče, v njem pa je njihova novinarka pojasnjevala, zakaj tudi na Radiu Ognjišče ne morejo molčati, ko gre za spolne zlorabe v Cerkvi. Kako je to povedala in kako je to mogoče ra­zumeti, pa si lahko vsak sam prebe­re na njihovi spletni strani. Mi smo tvit umaknili, vsem, ki vas je obja­va prizadela, se opravičujem. Hva­ležen bom, če me boste opozorili, kadar boste na stolniških spletnih straneh (ali v TBB) opazili kaj ne­primernega ali motečega.
Poleg množice turistov, ki je tudi to poletje oblegala stolnico, se je v njej zvrstilo kar nekaj lepih
dogodkov, zlasti koncertov. Tako smo lahko prisluhnili mladim glasbenikom iz Cambridgea v Ve­liki Britaniji, zboru univerze v Leuvenu v Belgiji, ruskima glas­benikoma (violina in orgle) ter sopranistki Piji Brodnik ter zboru Marija Immacolata iz italijanske­ga naselja Gallo in mešani pevski skupini Dr. France Prešeren iz Ži­rovnice. 
Pri sveti maši na začetku julija smo se spomnili obletnice smrti Božjega služabnika nadško­fa Antona Vovka, žrtev zadnje voj­ne, pa tudi vseh totalitarizmov. 
Obhajali smo dve poroki in se ve­selili krsta Klare Marije. Meseca julij in avgust sta bila torej tudi v stolnici bogata in pestra!
  V sredo, 5. 9., bo po večerni sve­ti maši ob 19.30 v stolnici kon­cert duhovne glasbe »Podari nam mir«. Nastopil bo Akademski pev­ski zbor Zittau/Gorlitz iz Nemčije.
  V četrtek, 6. 9., bo po večerni sveti maši molitev pred Najsvetej­šim za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov.
  V petek, 7. 9., bo ob 8.30 molitev pred Najsvetejšim in posvetitev Srcu Jezusovemu, ob 15.00 pa ura Božjega usmiljenja in po njej sve­ta maša.
  V soboto, 8. 9., na praznik Ma­rijinega rojstva, bodo svete maše po prazničnem redu.
  V soboto, 8. 9., bo na Brezjah škofijski molitveni dan za duhov­ne poklice. Začetek z molitvijo ob 8.30, sveta maša pa bo ob 10.30. Lepo vabljeni!
  V ponedeljek, 10. 9., bo po ve­černi sveti maši v župnišču sesta­nek ŽPS. Člani lepo vabljeni!
  V soboto, 15. 9., bo v Stični vse­slovensko srečanje mladih. Zbira­nje od 9.00 naprej.
  V soboto, 15. 9., bo ob 19.30 v stolnici koncert zbora Imperial College Chamber Choir iz Londo­na.
  V nedeljo, 23. 9., bomo ob 15.00 v župnijski cerkvi v Trebnjem ob­hajali nedeljo svetniških kandida­tov ljubljanske metropolije.
  V sredo, 26. 9., bo ob 18.30 v stol­nici slovesna sveta maša, pri kate­ri bodo skupaj s kardinalom Fisichello in g. nadškofom maševali rektorji evropskih Marijinih na­rodnih svetišč.
Papež Frančišek na srečanju družin:
»Ve, družine, ste upanje Cerkve in sveta! Bog, Oče, Sin in Sveti Duh je ustvaril človeštvo po svoji podobi in sličnosti, da bi bilo deležno njegove ljubezni; da bi bilo družina družin in bi uživala tisti mir, ki ga more dati samo On. S svojim pričevanjem za evangelij lahko pomagate Bogu uresničiti njegove sanje. Lahko pripomorete k temu, da bi se vsi Božji otroci \ponovno približali, da bi rasli v enosti ter se naučili, kaj pomeni za ves svet živeti v miru kot ena velika družina.«

Po novem znaša mašni dar za sveto mašo 20 evrov, za gregorjanske svete maše (30 maš) pa 660 evrov. Boglonaj vsem, ki darujete za svete maše!
Srečanje ŽPS
Ponedeljek, 10. 9., ob 19.15
Srečanje s starši in veroučenci Torek, 11. 9., ob 17.00 v zgornji učilnici
Katehumenat
Torek, 11. 9., ob 19.30 v župnij­ski pisarni
Verouk za odrasle (mistagogija) Petek, 21. 9., ob 19.30 v zgornji učilnici
Delavniki: 6.00, 7.00, 7.30 (razen ob sobotah), 8.00, 9.00, 10.30, 18.30
Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/