četrtek, 25. januar 2018

Teden Božje Besede 28. 1. 2018-4. 2. 2018Kdor bi površno, brez poznavanja ozadja svetopisemskega sporočila o zakonu in devištvu presojal Pavlovo pisanje o tem, bi si lahko hitro ustvaril vtis, da zakon postavlja v manjvreden položaj. To je še toliko bolj nena­vadno zato, ker so v Sta­ri zavezi ravno zakon in potomstvo tako cenili, da so imeli neporočenost ali ja­lovost za sramoto in nečast. Šele v Novi zavezi pridobiva pobožni ideal neporočenosti vedno večji pomen, zlasti ko gre za posnemanje Jezusove deviškosti. Vendar Pavel že prej pove, da ne gre za neko zapoved, ampak za poseben Božji klic in izreden dar Sve­tega Duha.
Navidezno protislovje poročeni : devi­ški moremo torej razumeti predvsem v luči Božjega kraljestva, na kar opo­zarja že Jezus, ko utemeljuje ta dar: »... nekateri so se zakonu sami odpove­dali zaradi nebeškega kraljestva« (Mt 19,12). Samo Božje kraljestvo opravi­čuje krščansko devištvo. Po nauku apostola Pavla je zato neporočenost višja dobrina kot zakon, ker pomeni popolnejšo predanost Gospodu. Nepo­ročeni se morejo z nedeljenim srcem popolnoma posvetiti Gospodu, ker so osvobojeni skrbi in dolžnosti zakonskega življenja. Gre za posveti­tev celotne osebe: telesa in duše za službo Gospodu. Zakonski stan je vezan na sedanji čas, neporočeni stan pa razodeva dejansko podobo Cerkve, kajti v nebeškem Jeruzale­mu se ne bodo »ne ženili, ne možile« (prim. Lk 20,34).
Nikakor torej ne moremo devištva »omejiti« zgolj na neporočenost ali telesnost; razumeti ga moramo v ši­rokem, celo prenesenem pomenu: v njem je prikazana celovitost in zve­stoba Cerkve, ki se varuje vsakega malikovanja sveta. Skrbeti moramo na­mreč predvsem za to, kar je Božjega.
Roman Starc
Svečnica - praznik luči, praznik Je­zusovega darovanja v templju. Sveč­nica, ki jo obhajamo drugega februarja, je pri nas zadnji dan ljudskega prazno­vanja božičnega časa. Na Slovenskem je namreč še vedno lepa navada, da do tega dne domove krasijo božične smre­čice ali vsaj jaslice, kijih šele na svečnico razdremo.
Po judovski postavi je morala vsaka mati, ki je rodila sina, štirideseti dan po porodu priti v tempelj, tam darovati Bogu in se tako očistiti. Če je mati rodi­la sina, je bila po porodu obredno neči­sta sedem dni, če je rodila hčer, je bila obredno nečista štirinajst dni. V tem času se ni smela družiti z nikomer, zla­sti pa ni smela iti v svetišče. Ko je tako Marija štirideseti dan po rojstvu Odrešenika prvič zopet stopi­la v tempelj, je tam srečala častitljive­ga starčka Simeona, ki je spoznal, da je dete v njenem naročju Mesija, težko pri­čakovani Odrešenik. Vzel je otroka v na­ročje, se zahvalil Bogu in naznanil, da bo luč celotnemu svetu (»luč v razsvetlje­nje poganov«). V spomin na ta dogodek po stari navadi po cerkvah na ta dan blagoslavljamo sveče, ki ponazarjajo prazničnost in razsvetljenje teme duha ter kristjana opominjajo, da mora biti otrok luči. Sveči, blagoslovljeni na sveč­nico, se pripisuje posebno moč, ljudje jo imajo zato doma spravljeno in vedno pri roki, da jo prižgejo pri umirajočem. Ne­kateri prižgejo to svečo tudi ob hudi uri, da bi sveti plamen odgnal grozeče obla­ke, odvrnil strelo in točo, prižgejo jo tudi ob nevarnosti poplave. Dan posvečenega življenja. Redovni­ce in redovniki pa na svečnico praznu­jejo dan Bogu posvečenega življenja. To
je dan zahvale, molitve za svetost, pre­mišljevanja in medsebojnega srečanja. Dan posvečenega življenja ima trojen namen:
-  hvaležnost za dar redovništva v po­svečenem življenju, ki bogati in razve­seljuje krščansko skupnost z mnogovr­stnostjo svojih darov (karizem),
-  da bi celotno Božje ljudstvo bolj spo­znalo in cenilo posvečeno življenje,
-   da bi skupaj slavili čudovita dela, ki jih je Gospod naredil v Bogu posvečenih osebah in da bi se še bolj živo zavedali, kako nenadomestljivo je njihovo poslan­stvo v Cerkvi in v svetu.
Dan posvečenega življenja je uvedel pa­pež Janez Pavel II. Posvečene osebe so poklicane k refleksiji ter k obnovitvi in potrditvi svoje posvetitve. Papež pou­darja, naj ta dan »pomaga vsej Cerkvi, da bo bolj cenila pričevanje oseb, ki so se odločile, da bodo tesneje hodile za Je­zusom«.
1. Pri branju Svetega pisma se naj­prej drži načrta, kaj in koliko boš prebral.

2. Potrudi se, da se pred branjem umiriš; lahko tudi ob mirni glasbi. V svoji sobi imej »molitveni koti­ček«, kjer si lahko sam s svojim Bo­gom. Takole moli: »Gospod, vesel sem, da mi boš spregovoril! Tvoje besede so besede Prijatelja. Hočem te poslušati in živeti, kot ti želiš!« Kadar bereš Sveto pismo, ti govori Bog sam.
3. Sveto pismo ti bo koristilo, če ga boš bral ponižno in z vero. Zato beri
počasi, če je mogoče, polglasno, be­sedo za besedo, stavek za stavkom, večkrat, ob tem premisli: Kaj se je zgodilo v tistem času? Kaj to pome­ni za vse čase? Kaj pomeni to zame?
4.  Pri branju si ti »glavni«! Sveti Duh namreč govori prav tebi! Pri vseh dogodkih Svetega pisma se postavi v središče pripovedi. Posta­vi se v položaj soudeležene osebe. Dogodek lahko obnoviš tako, da pripoveduješ, kot da si ti eden iz­med udeležencev.
5. Jezusovo besedo (govor) beri ta­ko, kot da jo govori prav tebi. Lah­ko si ob njej zamisliš, kakšno bi bilo nasprotje tega, kar govori, zato da ti bo prišla še bolj pred oči radi­kalnost njegovega nauka.
6.  Trening, fitnes, zdrava hrana. Sveto pismo mora postati vir moči, da po njem lahko usmerjamo vsak­danje življenje. Šele takrat bo bra­nje obrodilo sadove, ko bomo zara­di Svetega pisma začeli spreminjati svoje mišljenje, govorjenje in delo­vanje.
7. Ne vrzi puške v koruzo, če pri branju naletiš na težave. Zapomni si mesto, ki ga ne razumeš, in ob priložnosti o tem koga vprašaj.
8. Kdo ne sliši rad lepe, ljubeznive besede? Ko te kako mesto v Svetem pismu posebej nagovori, ga nosi v srcu ves dan in si ga večkrat ponovi.
9. To, kar si prebral ali premislil, prinesi pred Boga kot molitev. Po branju Svetega pisma oblikuj pre­prosto molitev, prošnjo ali zahvalo.
10. Če boš vsak dan deset minut bral Sveto pismo, boš bogatejši, manj zamorjen, še bolj vesel in du­hovno bolj globok. Venomer beri
Sveto pismo. Še več, nikoli ga ne iz­pusti iz rok! (sv. Hieronim)
    V četrtek, 25. 1., je imel ob 18.30 pomožni škof msgr. dr. Anton Ja- mnik sklep letošnjega tedna moli­tve za edinost kristjanov.
   V nedeljo, 28. 1., ob 18.30 bo v stolnici vzhodna liturgija sv. Janeza
Zlatoustega, ki jo bo vodil oče Mihajlo Hardi. Pel bo slovenski eku- menski zbor iz Novega mesta. Lepo vabljeni!
    Prav tako v nedeljo, 28. 1., bo v cerkvi sv. Petra ob 16.00 nastop po­sameznih zborov naše dekanije Lju­bljana - Center.
    V četrtek, 1. 2., bo po večerni sveti maši molitev pred Najsvetej­šim in posvetitev Srcu Jezusovemu ter molitev za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov.
    V petek, 2. 2., bodo svete maše po prazničnem redu. Pri vseh ma­šah bo blagoslov sveč. Ob 15.00 bo ura Božjega usmiljenja, ob 18.30 pa bo maševal škof msgr. dr. Franci Suštar.
    V soboto, 3. 2., bo pri vseh ma­šah blagoslov sv. Blaža. Ob 8.30 bo molitev pred Najsvetejšim in posve­titev Srcu Marijinemu.
    Nedelja, 28. 1.: 4. nedelja med letom, nedelja Svetega pisma
    Ponedeljek, 29. 1.: sv. Konstancij, škof
    Torek, 30. 1.: sv. Hijacinta Mariscotti, tretjerednica
    Sreda, 31. 1: sv. Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev
    Četrtek, 1. 2.: sv. Brigita Irska, opatinja, četrtek pred prvim pet­kom
    Petek, 2. 2.: Jezusovo darovanje - svečnica, praznik, prvi petek
    Sobota, 3. 2.: sv. Blaž, škof in mučenec, prva sobota
    Nedelja, 4. 2.: 5. nedelja med le­tom
»Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek.« (Mt 11,38)
Pridi na kateheze in prisluhni veseli novici vsako nedeljo in četrtek ob 19.00 v prvem nadstropju stolnega župnišča. Začetek je v nedeljo, 28. januarja 2018
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
Papež Frančišek 21. januarja med mašo v Limi:
»Jezus še naprej hodi po naših ulicah, kakor včeraj še naprej trka na vrata, trka na srca, da bi ponovno prižgal upanje in hrepenenja: da bi bratstvo premagalo razkrajanje, solidarnost krivico ter da bi orožje miru pogasilo nasilje. Jezus še naprej kliče in nas želi maziliti s svojim Duhom, da bi šli tudi mi mazilit s tistim maziljenjem, ki more ozdraviti ranjeno upanje ter prenoviti naš pogled. Bog se ne naveliča in se ne bo naveličal ho­diti, da bi dosegel svoje otroke. Jezus še naprej hodi in prebudi upanje, ki nas osvobaja praznih odnosov in neosebnih analiz ter nas kliče, da bi bili kakor kvas tam, kjer smo, kjer nam je dano, da živimo. Nebeško kraljestvo je med vami, nam pra­vi; je tam, kjer znamo udejanjati malo než­nosti in sočutja, kjer se ne bojimo ustvarjati prostorov, da bi slepi videli, hromi hodili, gobavci bili očiščeni in kjer bi gluhi slišali ter se bodo tako vsi tisti, ki smo jih imeli za izgubljene, veselili vstajenja.« Vir: http://sl.radiovaticana.va/news/22/01/2018//
Delavniki: 6.00, 7.00, 7.30 (razen ob sobotah), 8.00, 9.00, 10.30, 18.30. Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

sobota, 13. januar 2018

Teden Božje Besede 14. 1. 2018-21. 1. 2018Naslednjih nekaj nedelj (do začetka postnega časa) bomo pri nedeljskih bogoslužjih prebirali odlomke iz osrednjega dela prvega pisma, ki ga je apostol Pavel poslal vernikom v Korint. Podobno kot v drugih mladih krščan­skih skupnostih se tudi v Korintu verniki spopada­jo s številnimi težavami, na katere naletijo, ko je potrebno živeti krščansko v poganski grški kulturi. Zato se ne smemo čuditi, da Pavel zelo neposredno obravnava svojevrstna vprašanja, tudi o nravnem nauku, kot v tokratnem odlomku. 
Nekateri Korinčani so namreč me­nili, da je spolno uživaštvo nekaj naravnega in je zato dovoljeno kot hra­na in pijača. Pavel temu nasprotuje in se sklicuje na dostojanstvo kristjanovega telesa, ki je »več kot jed in pijača«. Hrana in pijača namreč spadata k zemeljskemu življenju in ju v prihodnji stvarnosti ne bo; naše telo pa je namenjeno za poveličanje, saj bo nekoč postalo duhovno telo. Naša telesa bodo namreč vsta­la poveličana, zato Pavel pravi, da so »udje Kristusovega telesa«. Prav za­radi tega je greh »proti lastnemu telesu«, greh nečistovanja, težji kakor ostali grehi. 
Da bi bil kar se da prepri­čljiv, Pavel uporabi krat­ko, a čudovito katehezo o človeškem telesu, ki more nagovoriti še tako mlačne­ga kristjana. Telo imamo od Boga, pravi, neizmerno dragoceni smo (»odkupljeni za visoko ceno«), zato nismo prepuščeni sami sebi (»Ne pripadate sebi«). Naše telo je zato »tempelj Svetega Duha«, Božje svetišče smo, zato ne moremo rav­nati drugače, kot da v svojem telesu poveličujemo Boga. V resnici gre za »argumente«, ki jim nihče ne more ugovarjati, zato jih (nas) roti: »Beži­te pred nečistovanjem.«
Roman Starc
Molitveni teden za edinost kristja­nov. Kristjani različnih veroizpove­di se vsako leto od 18. do 25. januarja zbiramo k molitvi ter različnim ekumenskim bogoslužjem in srečanjem za medsebojno razumevanje in edi­nost. Zavedamo se, da je razdeljenost velika rana in bolečina na telesu Kri­stusove Cerkve, zato želimo vsaj na tak način (z molitvijo in prijateljskimi stiki) ohranjati medsebojno poveza­nost in premagovati razlike. Zato vas lepo vabim k večji udeležbi pri sve­tih mašah v času molitvenega tedna. Sveto mašo 18.1. ob 18.30 bo daroval škof Šuštar, 25.1. ob 18.30 pa škof Jamnik. Lepo vabljeni tudi k ekumenskemu srečanju v cerkev Sv. Trojice v ponedeljek, 22.1. ob 18. uri. Maševal bo nadškof Stanislav Zore, po maši pa bodo pričevanja, sodelovala bo vokal­na skupina Psallite.
Verski tisk. Mesec januar je tudi »mesec verskega tiska«, saj je to čas, ko običajno poravnavamo naročni­ne, založbe pa si ob tem prizadevajo, da bi pridobile nove ali vsaj obdržale stare naročnike. Žal je v poplavi naj­različnejših tiskanih in elektronskih medijev ter interneta tudi verski tisk dostikrat prezrt, kar je škoda, saj imamo kar nekaj dobrih in kvalite­tnih revij in knjig. Zato vas vabim, da jih večkrat vzamete v roke ali se na­nje naročite. Naj vam zanje ne bo žal časa ali denarja, saj se na tak način tudi versko izobražujemo, oblikujemo in duhovno poglabljamo. Nekaj ver­skih publikacij lahko dobite tudi v na­šem kiosku.

»Tvoja desnica, Gospod, se je poveličala z močjo.«(2 Mz 15,6)

Letos so za pripravo molitvenega tedna za edinost, ki ga obhajamo po vsem svetu, poskrbeli kristja­ni s Karibov. Za glavno temo so izbrali pesem, ki jo Sveto pismo pripisuje Mojzesu in njegovi se­stri Mirjam (2 Mz 15,1-21). Opeva osvoboditev in zmago nad zatira­njem, ki ga je judovsko ljudstvo dolga stoletja trpelo v Egiptu. Kri­stjane Karibskega otočja je ta pe­sem posebej nagovorila, ker je tudi njihova zgodovina zaznamo­vana s ponižujočim suženjstvom. Največ prebivalcev je nekdanjih afriških sužnjev, ki so jih tja pri­peljali evropski kolonizatorji. Ko­lonialni sistemi so izvajali trgovi­no z ljudmi in prisilno delo. S tem so podjarmljena ljudstva oropali njihovih neodtujljivih pravic: istovetnosti, človeškega dostojanstva, svobode in samoodločbe. Današnji kristjani na Karibih, ki pripadajo različnim krščanskim tradicijam, prepoznavajo Božjo roko, ki je na delu, da se konča to zasužnjevanje. Združuje jih izku­šnja Božjega rešilnega delovanja, ki jim prinaša svobodo. »Faraonove vozove in njegovo vojsko je pahnil v morje ... Tvoja desnica, Gospod, se je poveličala z močjo, tvoja desnica, Gospod, drobi so­vražnika.«
Tudi Slovenija - skupaj z mnogimi drugimi narodi Srednje in Vzho­dne Evrope - je pred četrt stoletja doživela osvoboditev od ideolo­škega nasilja komunizma. Zato se bomo v dneh od 18. do 25. januar­ja 2018 pridružili hvalnici Bogu, ki osvobaja, in prosili, da vodi kri­stjane naproti edinosti »v resnici in ljubezni«.
Gospod Jezus, na večer, preden si umrl za nas, si molil, da bi bili vsi Tvoji učenci popolnoma eno, ka­kor Ti v Očetu in Oče v Tebi. Daj, da bomo živo začutili, kako velika nezvestoba do Tebe je naša raz­deljenost. Daj nam iskrenosti, da bomo priznali in obžalovali ravnodušnost, nezaupanje in medse­bojno nenaklonjenost, kar se mor­da skriva v nas. Daj nam poguma, da bomo vse to izkoreninili. Na­kloni nam, da bi se vsi zedinili v Tebi, da bi se iz naših src in ustnic neprestano dvigala Tvoja molitev za edinost kristjanov, kakršno Ti hočeš. V Tebi, ki si popolna Ljube­zen, naj najdemo Pot, ki vodi do edinosti v poslušnosti Tvoji Ljube­zni in Resnici. Amen.
    Na praznik svetih treh kra­ljev je ob 9.00 v stolnici obhajal svoj srebrni jubilej škofovskega posvečenja upokojeni ljubljanski nadškof msgr. Alojz Uran. Lepa slovesnost ob navzočnosti števil­nih vernikov je minila v zname­nju zahvale za milostni dar škofo­vske službe.
7. 1., ob 9.00 pa je nadškof msgr.
Stanislav Zore štirim bogoslovcem podelil službo bralca, enemu mašnega pomočnika in med pri­pravnike za stalni diakonat spre­jel dva kandidata.
    Prav tako v nedeljo, 7. 1., je pri večerni sveti maši sodelovala in po njej imela lep koncert dekliška vokalna skupina Bodeča Neža, ki deluje pod okriljem Prosvetnega društva Vrh sv. Mihaela v slovenskem zamejstvu v Italiji.
    V četrtek, 18. 1., bo ob 18.30 sveta maša ob začetku molitvene­ga tedna za edinost kristjanov. Da­roval jo bo pomožni škof msgr. dr. Franci Šuštar.
ob 19.30 v Baragovi dvorani v župnišču predstavitev knjige Andrijana Laha, Slovenske pisateljice in pisatelji v komunističnih zapo­rih. Prof. Andrijan Lah je slavist in komparativist, dolga leta je učil na Gimnaziji Bežigrad in bil bibliote­kar v Slovanski knjižnici.
    V četrtek, 25. 1., bo imel ob 18.30 pomožni škof msgr. dr. An­ton Jamnik sklep letošnjega tedna molitve za edinost kristjanov.
    V nedeljo, 28. 1., ob 18.30 bo v stolnici vzhodna liturgija sv. Jane­za Zlatoustega, ki jo bo vodil oče Mihajlo Hardi. Pel bo slovenski ekumenski zbor iz Novega mesta. Lepo vabljeni!
    Ponedeljek, 15. 1.: sv. Absalom, koprski škof
   Torek, 16. 1.: sv. Honorat, škof
    Sreda, 17. 1: sv. Anton (Zvonko) puščavnik, opat
    Četrtek, 18. 1.: sv. Marjeta Ogr­ska, kneginja
    Petek, 19. 1.: sv. Makarij Aleksandrijski, opat
    Sobota, 20. 1.: sv. Fabijan in Sebastijan, mučenca
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
Papež Frančišek 7. januarja, med krstom otrok:
»Dragi starši. Prinesli ste h krstu svoje otroke. To je prvi korak, zato naloga, ki jo imate, je naloga posredovanja vere. Potrebujemo Svetega Duha za posredova­nje vere. Sami je ne moremo posredovati. Da moremo posredovati vero, je milost Svetega Duha. Zaradi te možnosti po­sredovanja ste prinesli svoje otroke, da bi prejeli Svetega Duha.... Samo eno stvar bi vam rekel, ki se tiče vas. Posredova­nje vere je mogoča le v narečju: v narečju družine, v narečju očeta in mame, babice in dedka. Potem bodo prišli kateheti in razvijali naprej prvo posredovanje vere z idejami, z razlago. A ne pozabite tega, to se vrši v narečju. Če ni tega narečja doma in se ne govori med starši tega jezi­ka ljubezni, posredovanje ne bo lahko, je nemogoče. Ne pozabite tega. Vaša naloga je posredovanje vere, vendar z narečjem ljubezni po vaših domovih, v družini.«
Delavniki: 6.00, 7.00, 7.30 (razen ob sobotah), 8.00, 9.00, 10.30, 18.30. Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/