sobota, 23. december 2017

Teden Božje Besede 24. 12. 2017-7. 1. 2018

RESNIČNA LUČ, KI RAZSVETLJUJE VSAKEGA ČLOVEKA...


Prižigamo veliko luči, da bi razsvetlili temo. Poslušamo mnogo glasov, da bi zaslišali pravega. Izrekamo brez števila besed, da bi našli Življenje. Ko pa zasveti sonce, so luči nepotrebne, ko zaslišiš glas srca, vse drugo obmolkne, in ko spregovori beseda, se rodi Življenje.Božična skrivnost naj s svojo svetlobo razsvetli vse vaše dni v letu 2018!  
Vaš župnik

»V začetku je bila Beseda in Bese­da je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog... Vse je po njej nastalo in brez nje ni nič nastalo, kar je nastalega.« Da, vse se je pravzaprav začelo z Be­sedo. Tam nekje daleč nazaj je bila v pravesoljno tišino prvikrat izrečena Beseda, s katero je Bog ustvarjal in klical v bivanje: »Bodi luč, bodi voda, zemlja, sonce, luna, žival in človek ... bodi Življenje!« Bila je beseda, bilo je mnogo besed, s katerimi je Bog kra­mljal s človekom v edenskem vrtu - kot prijatelj s prijateljem in prav gotovo sta si imela mnogo poveda­ti. 
Sladka govorica, prijetna melo­dija brezskrbnih dni je napolnjeva­la človekovo uho in srce, vse dokler ni bila izrečena neka druga, mnogo manj prijazna, trda in hladna bese­da: »Nočem te več ubogati in videti, poj­di proč od mene ... Želim biti sam svoj gospodar!« Kako je moglo takrat zaboleti Boga, ko se mu je izneverila ljubljena stvar, ki jo je sam naredil, ji dal življenje, razum in srce, ki jo je povzdignil nad vsa živa bitja, ki je vanj vtisnil celo svojo lastno podo­bo! Kako mu je moralo biti hudo, ko mu je človek obrnil hrbet in za ve­dno odšel iz rajskega vrta! A Bog človeka vendarle ni zapustil. 
Dal mu je največ, kar je imel, vso svojo ljubezen, ki jo je premogel v podobi svojega Sina. Da, Bog je še enkrat izrekel Besedo in poslal to Besedo na svet. Lahko bi rekli, da je na poseben način še enkrat ustvaril človeka - novega človeka, novega, boljšega Adama. Bog je izbral Življe­nje, zato nas vabi, da tudi mi sledi­mo njegovi izbiri. Za nas mora biti ne samo v teh dneh, ampak vsak dan našega življenja praznik veselja in slavljenja Boga.
Zato postanimo zares »glasniki rado­sti«, prinašalci miru in veselega sporo­čila. Pridružimo se angelom v nebesih in skupaj z njimi prepevajmo Glorijo, skupaj z njimi razglašajmo vsemu sve­tu: »Naznanjam vam veliko veselje, ro­dil se vam je danes Zveličar, ki je Kristus Gospod!«
Roman Starc

»Pohiti, Jezus, glej, tu imaš moje srce! Moja duša je revna in brez če­dnosti. Bodla te bo slama neštetih nepopolnosti in boš jokal. Toda, kaj hočeš, moj Gospod? To je vse, kar imam. V svoji revščini se mi smiliš, pomilujem te, solze čutim v očeh . Jezus, olepšaj mojo dušo s svojo nav­zočnostjo, okrasi jo s svojo milostjo, sežgi vso to slamo in jo spremeni v mehko ležišče za svoje presveto telo. Jezus, čakam te. Zunaj brije mrzla burja. Pridi v moje srce; siromaček sem, a te bom, kolikor bo mogoče, pogrel. Vsaj to želim: sprejmi mojo dobro voljo, da bi te rad lepo sprejel, da bi te zelo rad imel in bi se rad zate žrtvoval .
Pridi Jezus, veliko ti imam poveda­ti, ti zaupati veliko težav, veliko že­lja, veliko obljub, veliko upov. Ho­čem se ti pokloniti, te poljubiti na čelo, moj Jezušček, in se ti znova da­rovati za vselej. Pridi, o Jezus, nikar se več ne mudi, sprejmi moje vabilo in pridi!«
sv. Janez XXXIII.
    Nedelja, 24. 12.: 4. adventna ne­delja, sveti večer
    Torek, 26. 12.: sv. Štefan, diakon, prvi mučenec, dan samostoj­nosti
    Sreda, 27. 12: sv. Janez, apostol, evangelist
    Četrtek, 28. 12.: sv. nedolžni otroci, mučenci
    Petek, 29. 12.: sv. David, kralj
    Sobota, 30. 12.: sv. Feliks I, papež
    Nedelja, 31. 12.: Nedelja svete družine, Silvester, papež, drugi sveti večer
    Ponedeljek, 1. 1.: Marija, Božja Mati, novo leto, dan miru
    Torek, 2. 1.: sv. Bazilij Veliki, škof, cerkveni učitelj
    Sreda, 3. 1.: Presveto Jezusovo ime
    Četrtek, 4. 1.: sv. Angela Folinjska, redovnica
    Petek, 5. 1.: sv. Emilijana (Mile­na), devica, prvi petek
    Nedelja, 7. 1.: Nedelja Jezusove­ga krsta
    V nedeljo, 24. 12., bodo dopoldan­ske svete maše po običajnem redu. Ob 16.00 bodo slovesne večernice in so- maševanje stolnega kapitlja, ki ga bo vodil škof Franc Šuštar. Po končani sveti maši bo še molitev oz. »ura bogoslužnega branja«. Sledila bo sveta maša ob 18.30. »Družinska polnočnica« bo ob 21.00, slovesno polnoč­no sveto mašo ob 24.00 pa bo daro­val nadškof Stanislav Zore.
    V ponedeljek, na božič, bodo svete maše po nedeljskem redu. Sveto mašo ob 9.00 bo daroval škof Franc Šuštar, ob 16.00 pa nadškof Zore. Pri sveti maši ob 18.30 bo s pe­tjem sodeloval in imel po njej kon­cert božičnih pesmi baritonist Ma­tjaž Robavs.
    V torek, 26. 12., bodo svete maše po prazničnem redu: ob 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30., 16.00 in 18.30.
    V nedeljo, 31. 12., bo ob 16.00 sveto mašo daroval škof Franc Šu­štar in pri njej blagoslovil otroke. Pri sveti maši ob 18.30 bomo zape­li zahvalno pesem in se zahvalili za preteklo leto.
    V ponedeljek, 1. 1., bodo svete maše po nedeljskem redu. Sveto mašo ob 16.00 bo daroval škof Franc Šuštar.
    V torek, 2. 1., bo večerna sveta maša z večernicami.
V četrtek, 4. 1., je četrtek pred pr­vim petkom. Po večerni sveti maši bo pred Najsvetejšim molitev za nove duhovne poklice in svetost du­hovnikov.
    V petek, 3. 1., bo ob 8.30 moli­tev predNajsvetejšim in posveti­tev Srcu Jezusovemu, ob 15.00 ura Božjega usmiljenja in po njej sveta maša.
    V soboto, 6. 1., bo ob 9.00 slove­snost »srebrnega« jubileja škofo­vskega posvečenja nadškofa msgr. Alojza Urana. Slovesnost bo pre­našal radio Ognjišče. Lepo vabljeni! Svete maše bodo: ob 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 16.00 in 18.30 (molitev ob 8.30 ter sveta maša ob 10.30 odpadeta).
    V nedeljo, 7. 1., bo pri sveti maši ob 9.00 nadškof Stanislav Zore po­delil bogoslovcem prvega in tretje­ga letnika službi bralcev in mašnih pomočnikov.
Po stari slovenski navadi se po družinah na vse tri svete ve­čere zberemo skupaj in ob mo­litvi ter prepevanju božičnih pesmi blagoslovimo domove in družine. Ne pozabite in ne opuščajte tega lepega običaja!
V stolnem kiosku lahko dobite posebne stenske koledarje, izdane ob blagoslovu novih oltarnih prtov v stolnici. Prispevek za koledar je 5 €.
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/ in TW@stolnica
Papež Frančišek na tretjo adventno nedeljo: »Sv. Pavel nas vabi, da se pripravimo na Gospodov prihod tako, da prevzamemo tri drže: stalno veselje, vztrajna molitev in nenehno zahvaljevanje. 'Zmeraj se veselite,' pravi. To pomeni ostati vedno v veselju, tudi takrat, ko stvari ne gredo po naših željah. To je namreč tisto globoko veselje in mir, ki izvira iz notranjosti. Veselje pa je utemeljeno na vztrajni molitvi. Sv. Pavel pravi: »Neprenehoma molite.« Po molitvi lahko vstopimo v trden odnos z Bogom, ki je vir pravega veselja. Tretja drža, ki jo je nakazal Pavel, pa je nenehno zahvaljeva­nje, torej hvaležna ljubezen do Boga. On je namreč z nami zelo velikodušen, mi pa smo povabljeni, da smo vedno hvaležni za njegove dobrine, za njegovo usmiljeno ljube­zen, za njegovo potrpežljivost in dobroto, s tem da živimo v nenehnem zahvaljevanju. Veselje, molitev in hvaležnost so tri drže, ki nas pripravljajo na to, da bomo pristno doživeli božič.
Delavniki: 6.00, 7.00, 7.30 (razen ob sobotah), 8.00, 9.00, 10.30, 18.30. Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/
 

petek, 15. december 2017

Teden Božje Besede 17. 12.-24. 12. 2017Tretja adventna nedelja se imenuje tudi nedelja »Gaudete«, veselja. Čas Jezusovega rojstva se namreč pribli­žuje, »vznemirjenje« narašča in le še malo, pa se bodo težko pričakovane Božje obljube izpolnile. Resnost in spokornost adventnega časa zato v nas ne smeta in ne moreta prikriti veselja, ki nas ob tem navdaja. To ima v mislih apostol Pavel, ko Tesaloničanom jasno in odrezavo na­roča: »Vedno se veselite,« ter: »Nepre­nehoma molite,« in še: »V vsem se zahvaljujte.« V treh kratkih in jedr­natih stavkih povzame tri temeljne drže kristjana, ki ve za razlog svoje­ga upanja, kakor pravi apostol Peter. Veselje je za kristjana v tem svetu sad odrešenja, molitev notranja usme­ritev celotnega življenja k Bogu, za­hvala pa drža, ki izhaja iz zavesti, da kristjan zaradi Gospodovega priho­da živi izpolnjeno življenje. Razlogov za veselje je torej več kot dovolj, zato Pavel niti ne čuti potrebe, da bi to po­sebej razlagal in utemeljeval. Našteva dejstva, ki morajo biti vsakemu razmišljajočemu človeku razumljiva.
Kratek in jedrnat je tudi v drugem delu, kjer daje navodila glede izrednih darov Sve­tega Duha. Njegovega de­lovanja namreč človek ne sme prezreti in mu ne po­stavljati ovir. Biti mora do­volj odprt, da ga sprejme, pa zopet toliko previden, da ne na­seda tistemu, kar ni pristno. Podobno velja, ko gre za presojanje preroštev, saj Bog v vseh časih uporablja ljudi, da po njih spodbuja, opominja in opo­gumlja. Zelo pomemben je torej dar razločevanja, s katerim človek »vse preizkuša« in ohranja v sebi tisto kar je dobro, »vzdrži« pa se zla. Kdor tako dela, bo v sebi ohranil Božji mir, ki ga bo posvetil, da bo postajal vedno bolj popoln, »dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus«.  
Roman Starc
Božična devetdnevnica. Vstopili smo v drugi del adventnega časa, ki ga na poseben način zaznamuje božič­na devetdnevnica. Doslej je bilo v bo­goslužju bolj v ospredju pričakovanje drugega Kristusovega prihoda, sedaj pa se začenja poglobljena priprava na praznovanje Jezusovega rojstva. Tako kot ste navajeni, boste lahko pri devetdnevnici sodelovali pri mašah ob 9. uri in 18.30. Več o njenem pomenu si preberite v posebnem prispevku.
Sveta spoved. Prav gotovo bo večina izmed vas v teh dneh pristopila tudi k zakramentu svete spovedi. Razpored spovedovanja v stolnici bo objavljen na oglasnih deskah. Potrudili se bomo, da bo v predvidenih urah na voljo vsaj en spovednik. V primeru, da ni niko­gar v spovednici, pa se lahko vedno obrnete na osebje stolnice, da poišče­jo spovednika. Naj vam bo tudi dobro opravljena spoved spodbuda in vir ve­selja pri božičnem praznovanju.
»Obiskovalci« stolnice. Vsi opa­žamo (zlasti se je to pokazalo v prete­klem vikendu), kako moteče je lahko obnašanje turistov in njihovih vodičev, ki ne spoštujejo urnika svetih maš. Kljub napisom, ki jih na to opozarja­jo, se mnogi med mašami sprehajajo in celo pogovarjajo po stolnici. Žal ni­mamo toliko prostovoljcev oz. sodelav­cev, da bi lahko vse dneve od jutra do večera dežurali in skrbeli za red, zla­sti takrat, kadar motijo našo zbra­nost med mašo ali obredi. Zato vas najprej prosim za potrpljenje, saj gre za »občutljivo« temo, ki je ne moremo enostavno rešiti. Dokler se ne najde
kakšna bolj učinkovita rešitev, bomo včasih (po potrebi) stolnico za kakšno uro tudi zaklenili, da jo lahko očistimo in pospravimo. 
Opazili ste že, da smo z vrvmi zagradili osrednji prehod, da vsaj malo omejimo gibanje, zlasti se­daj, ko je zunaj več mokrote, snega, soli... Prosim vas, da to sprejmete z razumevanjem, tudi če vas kdo od redarjev morda pomotoma »zamenja« za turista. Mirno mu lahko poveste, da ste prišli molit ali k maši, pa vas bo spustil naprej. Naša želja je samo, da bi stolnica v prvi vrsti ostala kraj molitve in zbranosti, tudi če je za to po­trebno kakšnega turista (zlasti če se ne zna obnašati) obrniti pri vratih.
Ob dnevih od 16. decembra do sve­tega večera po naših cerkvah od­mevajo znane melodije božične devetdnevnice »Kralja, ki prihaja, pridite molimo ...«, ki predstavlja neposredno bogoslužno pripra­vo na božič. Vernikom želi pribli­žati hrepenenje in pričakovanje Gospodovega rojstva. Pomembno vlogo in slovesni ton v tem času pri bogoslužju dajejo posebne antifone, imenovane tudi Odpevi, ki so odpevi pred Marijinim slavospevom Magnificat. Antifone razlagajo prispodobe iz bogate svetopisemske simbolike, ki na­poveduje Jezusovo rojstvo. Njihov namen je pospešiti in spodbuditi veselo pričakovanje. O-odpevi se imenujejo zato, ker se vsi začenja­jo z medmetom občudovanja in poveličevanja oz. hrepenenja in Ob blagoslovitvi novih prtov začudenja: »O«. V sedmih dneh se tako zvrstijo naslednje antifone: O Modrost, O Gospod in Voditelj, O ko­renina Jesejeva, O ključ Davidov, O Vzhajajoči, O Kralj narodov ter O Emanuel.
Te antifone pozna Cerkev že iz časa Amalarija iz Metza (+ 851 po Kr.), ki je predstavnik alegorične­ga načina razlaganja bogoslužja. Tem sedmim antifonam je za 24. december dodana antifona iz pr­vih večernic praznika Gospodo­vega rojstva: Ko bo jutri sonce vzšlo, bomo videli najvišjega Kralja, ki pri­haja ...
Obisk devetdnevnice in dobro opra­vljena spoved sta najlepša priprava na božič, zato se, če le morete, potrudi­te, da je ne zamudite ali opustite. Prav gotovo bo potem tudi vaše praznova­nje veliko lepše in duhovno bolj bogato.
    Nedelja, 17. 12.: 3. adventna nedelja
    Ponedeljek, 18. 12.: sv. Vunibald, opat
    Torek, 19. 12.: sv. Urban V., pa­pež
    Sreda, 20. 12: sv. Dominik, opat
    Četrtek, 21. 12.: sv. Peter Kanizij, duhovnik, cerkveni učitelj
    Petek, 22. 12.: sv. Frančiška Cabrini, redovna ustanoviteljica
    Sobota, 23. 12.: sv. Janez Kancij, duhovnik
    Nedelja, 24. 12.: 4. adventna nedelja, Sveti večer
    Na drugo adventno nedeljo,
10. 12. , je bila ob 16. uri v stolni­ci odmevna slovesnost, pri kateri je g. nadškof msgr. Stanislav Zore blagoslovil nove prte za oltarje v stolnici. Klekljarice, narodne noše in verniki iz vse Slovenije so dodo­bra napolnili stolnico. K duhov­ni zbranosti in lepoti bogoslužja je pripomoglo tudi petje deškega zbora Schellenburg.
    V petek, 8. 12., na praznik Brezmadežne, so bogoslovci ob 17. uri pripravili lepo akademijo z naslovom: »Vrača se Mati domov« ob 70-letnici vrnitve Marijine mi­lostne podobe iz stolnice na Brezje.
Akademija bogoslovcev ob obletnici vrnitve Marijine milostne podobe in stolnice na Brezje Foto: S
    V sredo, 20. 12., bo ob 180- letni­ci rojstva Antona Foersterja pri maši sodeloval MePZ Anton Foerster, po maši pa bodo imeli še koncert.
    V četrtek, 21. 12., bo ob 18.30 sve­ta maša za domovino ob Dnevu dr­žavnosti. Daroval jo bo g. nadškof msgr. Stanislav Zore, na koru pa bodo prepevali pevci MePZ Jakob Petelin Gallus iz Celovca. Lepo vabljeni!
    V ponedeljek, 25. 12., bo pri sv.
maši ob 18.30 sodeloval baritonist Matjaž Robavs ter imel po njej tradi­cionalni koncert božičnih pesmi.
    Na nedeljo Svete Družine, 31. 12., bo imel dramski igralec in re­žiser Zoran A. More po mašah ob 10.30 ter 16. uri umetniško homi- lijo »V svetlobi Božje besede«.

Devetdnevnica bo vključena v sveti maši ob 9.00 ter ob 18.30. 
Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

V stolnem kiosku lahko dobite posebne stenske koledarje, izdane ob blagoslovu novih oltarnih prtov v stolnici. Prispevek za koledar je 5 €.
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
Papež Frančišek na praznik Marijinega brezmadežnega spočetja: »Da je Marija 'milosti polna'pomeni, da je polna Božje navzočnosti. In če je v celoti napolnjena z Bogom, v njej ni prostora za greh. To je nekaj izjemne­ga, kajti vse v svetu je žal onesnaženo z grehom. Vsak med nami, ko pogleda vase, vidi temne plati. Tudi največji sve­tniki so bili grešniki. Vse stvarnosti, tudi najlepše, so načete z zlom - vse, razen Marije. Ona je edina 'zelena oaza' člove­štva, edina neomadeževana, ustvarje­na kot brezmadežna, da bi s svojim 'da' v polnosti sprejela Boga, kije prihajal na svet, ter tako začela novo zgodovino ... To, da je ostajala z Bogom, se z njim pogovarjala v vsaki okoliščini, je njeno življenje naredilo lepo. Ne zunanjost, ne to, kar mine, ampak srce, kije usmerje­no k Bogu, to naredi življenje lepo.
Delavniki: 6.00, 7.00, 7.30 (razen ob sobotah), 8.00, 9.00, 10.30, 18.30. Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

petek, 8. december 2017

Teden Božje Besede 10. 12.-17. 12. 2017Tokrat se pri branju Božje besede sre­čamo z odlomkom iz pisma nezna­nega pisatelja, ki mu želi s tem, da ga pripiše apostolu Petru, dati po­sebno veljavo. V njem se ponovi »zgodba« iz evangelija prejšnje nedelje, kjer Jezus poziva učence k čuječnosti, saj nihče ne ve, kdaj se bo vrnil hišni gospodar s potovanja. Zato je treba biti vedno pripravljen, da jih ne najde speče in bi tako ne mo­gli izpolniti svoje naloge. Pisatelj Pe­trovega pisma pa uporabi primero o tatu, ki vedno pride nepričakovano oz. naskrivaj. Obakrat je seveda go­vor o drugem Gospodovem prihodu, na katerega nas med drugim pripra­vlja adventni čas.
Kar nekaj opisov o tem, kakšen bo njegov prihod in kaj se bo dogajalo ob tem, smo slišali v dneh pred začet­kom adventa. Nobeden pravzaprav ni bil preveč »vesel«, saj vsi govorijo o koncu in sodbi. Tudi tu beremo, kako »bo nebo s hrupom prešlo«, kako se bodo prvine »v ognju razkrojile, ze­mlja in dela na njej pa bodo razkrita«, kar nas spominja na Jezusov izrek: »Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne bodo prešle.«
Kakorkoli nas že te podobe: dan, ki bo prišel kakor tat, hrumenje in ogenj, v ka­terem se bo vse razkroji­lo, morda sprva navdajajo z nelagodnim občutkom strahu, pa naj bi nas vendar­le, tako pisatelj, spodbudile k temu, da živimo »sveto in res po­božno«. Prav zato, ker Gospod ne želi, da bi se kdo pogubil, s tem dnem od­laša, da bi lahko pred tem »vsi dosegli spreobrnjenje«. V veliko tolažbo nam je lahko tudi obljuba o novih nebesih in novi zemlji, »v kateri prebiva pra­vičnost«. Z očetovsko skrbjo nam zato apostol Peter na koncu polaga na srce: »Potrudite se, da vas najde v miru, brez madeža in brez graje.« Naj bo temu namenjen tudi naš advent.
Roman Starc
December je eden najbolj skrivno­stnih, a gotovo tudi eden najlepših mesecev. Poln pričakovanja in vzne­mirjenja, poln sijočih otroških oči in skrivnostnosti, ki kuka iz vseh kotov in te vsega prevzame. Poln priprav, nakupovanja daril in praznovanj; poln veselja, a morda tudi razočara­nja. Poln prijetnih spominov na čas naših babic, a obenem tudi poln pri­čakovanja nečesa novega. V njem se družita konec in začetek ter si staro in novo podata roki.
In da ne bi pozabili: tu je tudi adventni čas. V množici raznih opravil in dogodkov obstaja namreč nevarnost, da bi ga čisto prezrli, nanj preprosto pozabili ali pa zanj v svojih načrtih ne bi našli časa in prostora.
Vendar je to tudi čas pričakovanja, priprav in praznovanja, seveda s čisto drugačnim pomenom. Je čas priprave na najlepši dogodek v zgodovini sveta in človeštva, ko sta se v revnem betlehemskem hlevčku združila nebo in ze­mlja in je na svet prijokal Odrešenik v podobi majhnega otroka.
 Kako ga bom sprejel in kakšen pro­stor mu bom pripravil v svojem srcu? To vprašanje me v vsakem adventu postavlja pred preizkušnjo, kakšno je moje krščanstvo, je vedno nov izziv, kako ga poživiti in narediti boljšega. Da bi ti zmanjkalo idej? Kaj pa dobra dela, molitev, obisk maše (zlasti božič­ne devetdnevnice), pomoč bolnemu, ostarelemu, obisk osamljenega sose­da ali znanca, graditev boljših odno­sov doma, v službi, adventna akcija, odpoved, dobra spoved in obhajilo....? Dela je toliko, da ti bo prej zmanjkalo časa kot pa idej. Zato: veselo na delo - naj bo tvoj adventni čas 2017 zares blagoslovljen čas priprave na rojstvo Njega, ki prihaja, da napolni tudi tvo­je srce.
Božja Mati, spočeta brez madeža izvirnega greha, je za človeštvo ideal in vzor, hkrati pa tudi porok upanja in priprošnjica pri Bogu. Praznik njenega brezmadežne­ga spočetja spominja na Marijino edinstveno mesto v Cerkvi in nas vabi, da bi se po njenem zgledu in priprošnji tudi kristjani trudili za svetost kot globinsko prijateljstvo z Bogom.
Brezmadežno Devico Marijo upo­dabljamo po prizoru iz Knjige razodetja kot »ženo, ogrnjeno s soncem, in luno pod njenimi no­gami, na njeni glavi pa venec dva­najstih zvezd« (prim. Raz 12,1). Z eno nogo stoji na glavi kače, kar spominja na besede iz prvih po­glavij Svetega pisma: Njen zarod ti bo glavo strl, ti ga boš pa ranila na peti (prim. 1 Mz 3,15).

8. december je poseben praznik za slovenske duhovnike in bogoslovce, ki so se na ta dan v prvem letni­ku bogoslovja slovesno posvetili Mariji. To posvetitev vsako leto obnavljajo. Na ta dan bogoslovci prvega letnika prvič oblečejo ta- lar. Lepo je, če se njih ter ostalih bogoslovcev in duhovnikov v teh dneh v molitvi še posebej spomni­mo in prosimo Boga za njihovo svetost in stanovitnost po zgledu brezmadežne Marije.
»O moja brezmadežna kraljica Ma­rija! S teboj se veselim, da te je Bog ob­daril s tolikšno čistostjo. Neprestano se zahvaljujem svojemu Stvarniku, ker te je obvaroval slehernega made­ža greha. Trdno sem prepričan o tej resnici in sem pripravljen zanjo preli­ti svojo kri. Želim si, da bi te ves svet spoznal in te hvalil kot čudovito jutra­njo roso, okrašeno z Božjo lučjo; kot popolnoma neomadeževano golobico; kot belo lilijo, ki raste med trnjem ... O moja presladka, moja preljubezniva, moja brezmadežna devica Mari­ja! Kako lepa se zdiš samemu Bogu; ozri se s svojimi usmiljenimi očmi na strašne rane moje uboge duše! O Ma­rija, ki si se od prvega trenutka svoje­ga življenja vsa čista in lepa prikaza­la pred Božjimi očmi, usmili se mene, ki sem ne le v grehu rojen, pač pa sem celo po svetem krstu svojo dušo z gre­hi omadeževal.«
(sveti Alfonz Ligvorij).
    Na drugo adventno nedeljo, 10. 12., bo nadškof msgr. Stanislav Zore med sveto mašo ob 16.00 bla­goslovil nove prte za oltarje v stol­nici. Pri maši bo prepeval deški zbor Schellenburg. Lepo vabljeni k tej lepi slovesnosti! Pri večerni maši ob 18.30 pa bo sodeloval zbor Consortium musicum, ki bo po maši zapel še nekaj pesmi.
    V sredo, 13. 12. , bo v stolnici zvečer božični koncert madžarske­ga organista Dobisza Arona.
    V soboto, 16. 12., začnemo z božično devetdnevnico. Lepo vab­ljeni k večji udeležbi.
    V sredo, 20. 12., bo ob 180. ob letnici rojstva Antona Foersterja pri maši sodeloval MePZ Anton Foerster, po maši pa bodo imeli še koncert.
Devetdnevnica bo vključena v sveto mašo ob 9.00 ter ob 19.30.
Papež Frančišek mladim iz Bangladeša: »Nekaj izjemnega je v mladih: vedno ste polni navdušenja. In čutim se pomlajenega vedno, ko se srečam z vami... Spodbujam vas, da greste naprej s tem navdušenjem v dobrih in slabih okoliščinah, še posebej v teh trenutkih, ko se čutite obteženi s problemi in z žalostjo, ko gledate okoli sebe in se zdi, da se Bog ne kaže na obzorju... Posodabljajte svoj program s tem, da poslušate Gospoda in sprejmete izziv izpolnjevanja njegove volje. Posodabljajte software. Žalostno je, kadar software ni posodobljen. In še bolj žalostno je, kadar je pokvarjen in ničemur ne služi.«
Delavniki: 6.00, 7.00, 7.30 (razen ob sobotah), 8.00, 9.00, 10.30, 18.30. Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/