petek, 23. junij 2017

Teden Božje Besede 25. 6.-3. 9. 2017

Pred nami je najbrž že težko pričakovani čas, ko bomo vsaj za nekaj časa lahko od­šli '... in se malo odpočili' (prim. Mr 6,31). Upam, da bo med izbra­nimi stvarmi, ki jih boste vze­li s seboj, tudi Božja beseda: če ne drugače, pa vsaj v apli­kaciji na mobilniku ali med zaznamki na spletnem br­skalniku. Kljub počitniško-dopustniškem času je tako bogata, da bi bilo škoda, če bi se znašla med odvečno prtljago. Preletimo na kratko samo od­lomke iz Pavlovega pisma Rimljanom, ki nas bodo spremljali pri nedeljskem bra­nju, pa bomo že tu videli, kako pomenlji­vo sporočilno vrednost imajo. Človekov temeljni problem je greh, kate­rega posledica je smrt. Vsi smo vanj uje­ti, a nas apostol Pavel najprej pomiri, da ne gre za usodno zaznamovanost, saj se je po Jezusu na nas razlila Božja milost, ki je neskončno večja in močnejša od greha (prim. Rim 5,12-15). Potrebno pa je, da po krstu temu grehu odmremo in s Kri­stusom tudi mi na novo zaživimo. »Živi­te za Boga, v Kristusu Jezusu,« vzklikne Pavel, saj smrt nad njim in tistim, ki v njem živi, nima več oblasti
(prim. Rim 6,3-4.8-11). Brez žrtve seveda ne gre, saj je kljub milosti potrebno vedno znova »mrtviti dela telesa«, torej 'ne živeti po mesu' (tj. po meri tega sveta). Pri tem nam lahko veliko pomaga Božji Duh, ki ga v sebi nosi tisti, ki je Kristusov (prim. Rim 8,9.11-13).
Pavel se zaveda, da to ne gre zlahka, od danes na jutri; kajti vse stvarstvo »zdihuje in trpi porodne bolečine«; pa se kljub temu, pravi, »trpljenje sedanjega časa ne da primerjati s slavo, ki se bo razodela« (prim. Rim 8,18-23). Pri tem nam je zo­pet v veliko tolažbo in spodbudo dejstvo, da sam »Duh prihaja na pomoč naši slabotnosti«. Še več: sam Duh »posre­duje za nas z neizrekljivimi vzdihi« (prim. Rim 8,26-27). Drugače tudi ne more biti, saj smo 'upodobljeni po Bož­jem Sinu' ter že vnaprej 'določeni, po­klicani, opravičeni in poveličani'. Kako prijetno zveni zagotovilo, »da njim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobre­mu« (prim. Rim 8,28-30). Prav zato, ker smo v božjih očeh tako dragoceni in izbrani, nas 'nič ne more ločiti od Kristusove ljubezni': ne sti­ska, ne nadloge, ne preganjanje ali ne­varnost. Naša moč je v Njem, ki nas je vzljubil (prim. Rim 8,35.37-39). Tu pa Gospod ponovno računa na nas in apostol Pavel kar na sebi pokaže, kaj mo­ramo storiti: biti velikodušni do vseh ljudi in nositi v sebi »veliko žalost in nenehno bolečino« v prid svojim bra­tom, dokler vsi ne pridejo do spoznanja odrešenja (prim. Rim 9,1-5). Kajti od­rešenje je za vse ljudi, tako Jude, kakor pogane. Prav zato je Bog vse »vklenil v neposlušnost, da bi vsem izkazal usmi­ljenje«. Vsem je namenil svoje darove in vse kliče k sebi in se tega nikoli ne kesa (prim. Rim 11,13-15.29-32). Ni čudno, da se zato na koncu Pavlo­vo pisanje izlije v en sam slavospev in občudovanje Božjega bogastva, njegove modrosti in spoznanja: »Kajti iz njega, po njem in zanj je vse: njemu slava na veke!« (prim Rim 11,33-36) Nič dru­gega nam torej ne preostane, kot to, da se tudi v teh počitniških dneh daruje­mo »v živo, sveto in Bogu všečno da­ritev«; da, namesto, da bi se prilagajali temu svetu, iščemo to »kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všeč in popolno«.
Naj nas pri tem res spremljata Božji blagoslov in Marijino varstvo!
mag. Roman Starc
Sestre in bratje!
V počitniškem Tednu Božje Besede bi vam rad sporočil in vas povabil na zla­ti maši naših dveh jubilantov, prošta, prelata Jožefa Lapa in častnega kano­nika msgr. dr. Franceta Gorjupa. Prošt stolnega kapitlja prelat Jožef Lap, ki je bil tudi naš župnik, bo imel slovesnost zlate maše v nedeljo, 9. julija ob 16. uri. 
Častni kanonik dr. Franc Gorjup pa bo imel zlato mašo v svoji rojstni župniji Velike Lašče in sicer 10. septembra. Pri­srčno povabljeni na njuno slavje, da se njima in Bogu zahvalimo za zlati jubi­lej duhovništva.
Pred nami pa so tudi premestitve, ki se v Cerkvi na Slovenskem običajno zgodijo 1. avgusta. Po dveh letih župnikovanja v naši stolni župniji od vas odhajam. Nove naloge me bodo čakale pri založbi in re­viji Družina, kjer bom vodja program­skega sveta in duhovni vodja, upravljal pa bom še župnijo Polica pri Grosuplju in še naprej ostajam arhidiakon II. arhidiakonata (dobršen del Gorenjske). Lep čas smo kot občestvo preživeli skupaj, se med seboj spoznavali, spodbujali, rastli kot občestvo Cerkve in vesel sem, da je čutiti občestvo Cerkve, zavzetost in ve­selje pripadnosti katoliški Cerkvi in stol­ni župniji. Pri mnogih dogodkih je bilo moč čutiti občestvenost, veselje, življenje in Duha. Vsakemu izrekam iskreno za­hvalo za sodelovanje v življenju župni­je: za darovani čas (vam prostovoljke v kiosku; pevke ljudske in zborovske in pevci; krasilke in čistilke; prostovoljke in prostovoljci pri dežurstvih v stolnici; bralke in bralci; ministrantke in mini­stranti; cerkovnica in cerkovniki; molivke in molivci; neokatehumenskim skupnostim; mistagogom; članom biblične skupine; zakonski skupini; mladini in študentom; katehistinjam; sestram re­dovnicam; izrednemu delivcu obhajila; ŽPS; bogoslovcem; kanonikom in dru­gim mašnikom ...). Naj mi bo, prosim, pri vas odpuščeno, če sem koga kdaj ne­hote užalil ali razočarali iskreno prosim človeku se namreč res lahko zgodi skoraj vse . Lepo je bilo, vam in Bogu hvala!
V nedeljo, 30. julija, se bom pri dru­žinski maši ob 10.30 od vas kot župnik »uradno poslovil«, saj bo v torek, 1. av­gusta, vaš novi župnik postal mag. Ro­man Starc, ki bo v nedeljo, 6. avgusta prvič daroval sveto mašo kot vaš župnik. On je vse letošnje leto pisal uvodnik v Te­den Božje Besede, za kar se mu iskreno zahvaljujem, in tako po božji previd­nosti vnaprej nagovarjal svoje bodoče farane. Gospod Roman ima dolgolet­ne župnijske izkušnje iz župnije Tržič, zadnji dve leti pa je bil rektor bogoslov­nega semenišča in je nedvomno lahko začutil tudi utrip naše župnije. Sprejmi­te ga z veseljem in dobrodošlico, molite zanj, zame in za vse duhovnike ter nove duhovne poklice. Uradna umestitev no­vega župnika mag. Romana Starca, ki jo bo opravil arhidiakon I. arhidiakonata, msgr. dr. Anton Jamnik, bo v nedeljo, 6. avgusta, ob 16. uri.
Na vse vas kličem obilje blagoslovov in obljubljam spominjanje v molitvi. Imej­mo lepe počitnice in dopust; vrnimo se spočiti in duhovno krepkejši. Če kdaj, je čas dopustov in počitnic priložnost, da si vzamemo malo več časa za krepitev medsebojnih odnosov, duhovno branje in poglobitev svoje vere ter za Boga.
Vaš župnik msgr. dr. Jože Plut.
       V soboto, 10. 6., smo s sveto mašo in druženjem na proštovem vrtu slove­sno zaključili z veroučnim letom.
       V nedeljo, 11. 6., smo člani Župnij­skega pastoralnega sveta z družinami poromali na Goro Oljko.

Godovi in prazniki

      Nedelja, 25. 6.: 12. nedelja med letom državni praznik DAN DR­ŽAVNOSTI.
      Ponedeljek, 26. 6.: sv. Jožefmarija Escriva, ustanovitelj Opus Dei.
      Torek, 27. 6.: sv. Ema (Hema) Kr­ška, kneginja; sv. Ciril Aleksandrijski, škof, cerkveni učitelj.
      Sreda, 28. 6: sv. Irenej (Hotimir) Lyonski, škof, mučenec.
      Četrtek, 29. 6.: sv. PETER in PA­VEL, apostola.
      Petek, 30. 6.: sv. prvi mučenci rim­ske Cerkve.
      Sobota, 1. 7.: sv. Oliver Plunkett, škof in mučenec; Estera, svetopisemska žena; Aron, očak.
      Nedelja, 2. 7.: 13. nedelja med le­tom nedelja Slovencev po svetu.
      Ponedeljek, 3. 7.: sv. Tomaž, apo­stol.
      Torek, 4. 7.: sv. Urh (Urlik, Uroš), škof.
      Sreda, 5. 7.: sv. Ciril in Metod, slovanska apostola sozavetnika Evrope. Sreda pred prvim petkom.
      Četrtek, 6. 7.: sv. Marija Goretti, devica, mučenka. Četrtek pred prvim petkom.
   Petek, 7. 7.: smrtni dan Božje­ga služabnika ANTONA VOVKA. Prvi petek.
   Sobota, 8. 7.: sv. Kilijan, škof, mu­čenec. Prva sobota.
   Nedelja, 9. 7.: 14. nedelja med le­tom.
   Ponedeljek, 10. 7.: sv. Amalija (Alma), redovnica.
   Torek, 11. 7.: sv. Benedikt, opat zavetnik Evrope.
   Sreda, 12. 7: sv. Mohor, škof in Fortunat, diakon, mučenca.
   Četrtek, 13. 7.: sv. Henrik (Hinko) II., cesar.
   Petek, 14. 7.: sv. Kamil de Lellis, re­dovni ustanovitelj.
   Sobota, 15. 7.: sv. Bonavetura, škof cerkveni učitelj.
   Nedelja, 16. 7.: 15. nedelja med le­tom Karmelska Mati božja (Karmen).
   Ponedeljek, 17. 7.: sv. Aleš, spokornik.
   Torek, 18. 7.: bl. Elij iz Koštabone, diakon, mučenec.
   Sreda, 19. 7: sv. Arsenij Veliki, puščavnik; sv. Justa, mučenka.
   Četrtek, 20. 7.: sv. Apolinarj, škof in mučenec.
   Petek, 21. 7.: sv. Lovrenc iz Brindisija, duhovnik cerkveni učitelj.
   Sobota, 22. 7.: sv. Marija Magda­lena, spokornica, svetopisemska žena.
   Nedelja, 23. 7.: 16. nedelja med le­tom Krištofova nedelja; sv. Brigita Švedska, redovnica sozavetnica Evro­pe
   Ponedeljek, 24. 7.: sv. Krištof, mu­čenec.
   Torek, 25. 7.: sv. Jakob Starejši, apostol.
   Sreda, 26. 7.: sv. Joahim in Ana,
straši Device Marije.
   Četrtek, 27. 7.: sv. Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda.
   Petek, 28. 7.: sv. Viktor (Zmago), papež.
   Sobota, 29. 7.: sv. Marta, svetopi­semska žena, Lazarjeva sestra.
   Nedelja, 30. 7.: 17. nedelja med le­tom.
   Ponedeljek, 31. 7.: sv. Ignacij Lojolski, redovnik, ustanovitelj jezuitov.
   Torek, 1. 8.: sv. Alfonz Marija Ligvorij cerkveni učitelj.
   Sreda, 2. 8.: sv. Evzebij iz Vercellija, škof. Sreda pred prvim petkom.
   Četrtek, 3. 8.: Lidija, svetopisem­ska žena. Četrtek pred prvim petkom.
   Petek, 4. 8.: sv. Janez Marija Vianney, arški župnik. Prvi petek.
   Sobota, 5. 8.: Marija Snežna (Ni­ves); sv. Osvald (Ožbolt), kralj muče­nec. Prva sobota.
   Nedelja, 6. 8.: JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI.
   Ponedeljek, 7. 8.: sv. Sikst II., pa­pež mučenec.
   Torek, 8. 8.: sv. Dominik ustano­vitelj dominikancev.
   Sreda, 9. 8.: sv. Terezija B. od Križa (Edith Stein), mučenka sozavetnica Evrope.
   Četrtek, 10 .8.: sv. Lovrenc, dia­kon, mučenec.
   Petek, 11. 8.: sv. Klara (Jasna), devi­ca, redovna ustanoviteljica.
   Sobota, 12. 8.: sv. Ivana Šantalska, vdova, redovnica.
   Ponedeljek, 14. 8.: sv. Maksimiljan Kolbe, duhovnik, mučenec.
    Torek, 15. 8.: MARIJINO VNE­BOVZETJE veliki šmaren (velika maša). Zapovedani praznik dela prost dan.
   Sreda, 16. 8.: sv Rok, romar, spokornik.
   Četrtek, 17. 8., sv. Evzebij, papež. Dan združitve Prekmurja z matičnim narodom državni praznik.
   Petek, 18. 8.: sv. Helena (Alenka), cesarica.
   Sobota, 19. 8.: sv. Janez Eudes, du­hovnik.
   Nedelja, 20. 8.: 20. nedelja med le­tom; sv. Bernard, opat cerkveni učitelj.
   Ponedeljek, 21. 8.: sv. Pij X., papež.
   Torek, 22. 8.: Devica Marija Kra­ljica.
   Sreda, 23. 8.: sv. Roza iz Lime, devi­ca.
   Četrtek, 24. 8.: sv. Jernej (Natanael), apostol.
   Petek, 25. 8.: sv. Ludvik IX. Franco­ski, kralj; sv. Jožef Kalasanc, duhovnik.
   Sobota, 26. 8.: sv. Zeferin, papež, mučenec.
   Nedelja, 27. 8.: 21. nedelja med le­tom; sv. Monika, mati sv. Avguština.
   Ponedeljek, 28. 8.: sv. Avguštin, škof cerkveni učitelj.
   Torek, 29. 8.: Mučeništvo Janeza Krstnika.
   Sreda, 30. 8.: sv. Feliks (Srečko), mučenec. Sreda pred prvim petkom.
   Četrtek, 31. 8.: sv. Rajmund Nonat, redovnik in Nikodem, Jezusov učenec. Četrtek pred prvim petkom.
   Petek, 1. 9.: sv. Egidij (Tilen), opat. Obletnica kronanja Marije Pomagaj na Brezjah. Prvi petek.
   Sobota, 2. 9.: sv. Marjeta, devica, mučenka. Prva sobota.
   Nedelja, 3. 9.: 22. nedelja med le­tom, angelska nedelja.
V času počitnic, se pravi od sobote, 1. julija, do četrtka, 31. avgusta, NE BO spodaj navedenih (liturgičnih) dogodkov:
   ob delovnikih ne bo sv. maše ob 7.30;
   ob delovnikih ne bo sv. maše ob 10.30;
   ob četrtkih ob 12. uri ne bo orgel­skih koncertov;
   ob petkih ne bo ure Božjega usmi­ljenja ob15. uri in svete maše (ura usmiljenja in maša bosta LE OB PR­VIH PETKIH).
   V ponedeljek, 26. junija, bo ob 18.30 sv. maša v spomin na sv. Jožefmarija Escriva, ustanovitelja Opus Dei, ki jo bo daroval apostolski nuncij Juliusz Janusz.
   V torek, 27. junija, bo ob 17.30 slovesna maša apostolskega nunci­ja Juliusza Janusza ob praznovanju letne slovesnosti pontifikata papeža Frančiška. Sv. maše ob 18.30 ne bo.
   V četrtek, 29. junija, na praznik apostolov sv. Petra in Pavla, bo ob 9. uri slovesnost MAŠNIŠKEGA POSVEČENJA. Sv. maša ob 10.30 odpade.
   V četrtek 6. julija, bo ob 18.30 slo­vesna sveta maša ob zaključku obo­roženih spopadov v vojni za Sloveni­jo leta 1991, ki jo bo daroval nadškof Zore. Po maši bo še kratek memorial, ki ga pripravlja združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO).
   V petek, 7. julija, je PRVI PETEK. Ob 8.30 so molitve pred Najsvetej­šim s posvetitvijo Srcu Jezusovemu, ob 15h pa ura Božjega usmiljenja in sveta maša.
   V soboto, 8. julija, je PRVA SO­BOTA. Ob 8.30 je molitev pred Naj­svetejšim s posvetitvijo Brezmadež­nemu Marijinemu Srcu.
   V nedeljo, 9. julija, bo pri maši ob 12.30 pel zbor iz Irske peli bodo Missa Sancti Joannis de Deo (The Little Organ Mass Josefa Haydna); ob 16. uri pa bo ZLATO MAŠO pel prošt prelat JOŽEF LAP.
   Od četrtka, 13., do nedelje, 16. julija, bomo imeli z našimi veroučenci duhovno preživetveni tabor.
   V ponedeljek, 17. julija, po večerni maši (ob 19.15) koncert Komornega zbora in ansambla ST CATHERINE'S iz Bramleya v Veliki Britaniji.
   V nedeljo, 30. julija, bo ob 10.30 zahvalna maša župnika Jožeta Pluta pred odhodom v nove službe.
   V četrtek, 3. avgusta, ki je ČE­TRTEK PRED PRVIM PETKOM, bodo po večerni maši molitve pred Najsvetejšim za nove duhovne pokli­ce in svetost duhovnikov.
   V petek, 4. avgusta, je PRVI PE­TEK. Ob 8.30 so molitve pred Najsve­tejšim s posvetitvijo Srcu Jezusovemu, ob 15 .h pa ura Božjega usmiljenja in sveta maša.
   V soboto, 5. avgusta, je PRVA SO­BOTA. Ob 8.30 je molitev pred Naj­svetejšim s posvetitvijo Brezmadež­nemu Marijinemu Srcu.
   V nedeljo, 6. avgusta, bo ob 16. slovesna UMESTITEV NOVEGA STOLNEGA ŽUPNIKA mag. Ro­mana Starca.
   V torek,15. avgusta, je zapovedani praznik MARIJINEGA VNEBOVZETJA.
   V sredo, 23. avgusta, je tudi DAN SPOMINA NA ŽRTVE TOTALI­TARNIH REŽIMOV. Zvečer bo sv. maša in memorial v organizaciji Študij­skega centra za narodno spravo.
   V četrtek, 31. avgusta, ki je ČE­TRTEK PRED PRVIM PETKOM, so po večerni maši pred Najsvetejšim molitve za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov
   V petek, 1. septembra, je PRVI PETEK. Ob 8.30 so molitve pred Najsvetejšim s posvetitvijo Srcu Je­zusovemu, ob 15.00 pa ura Božjega usmiljenja in sveta maša.
   V soboto, 2. septembra, je PRVA SOBOTA. Ob 8.30 je molitev pred Najsvetejšim s posvetitvijo Brezma­dežnemu Marijinemu Srcu.
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
Misel o duhovništvu duhovnika Prima Mazzolarija, ki jo je navedel sv. oče Frančišek ob obisku njegovega groba: »Kjer vidim, da ljudem drsi proti nevarnim strminam, se postavim zadaj; kjer seje treba vzpenjati, se oprimem spredaj. Mnogi ne razumejo, da je to ista ljubezen, ki me žene v enem in drugem prime­ru in da tega ne more narediti nihče bolje kot duhovnik.«
Vir: http://sl.radiovaticana.va/news/2017/06/20/
Delavniki:
6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 18.30. Vsako soboto še ob 16.00 (samo v prvi petek je ura Božjega usmi­ljenja ob 15.00 in sv maša ob 16.00).
Nedelje in zapovedani prazniki:
6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.
TBB stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Jože Plut, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. joze.plut@rkc.si / 031-673-111 www.stolnica.com/

petek, 9. junij 2017

Teden Božje Besede 11. 6.-25. 6. 2017Tokratni odlomek je zaključek Drugega pisma Korinčanom, s katerimi je imel Pa­vel kar nekaj težav: najprej zato, ker ga niso vedno razumeli in sprejemali njegovega oznanjevanja, pa tudi zaradi raz­prtij, ki so jih imeli med seboj. Razumljivo je, da jih želi zato na koncu še enkrat spodbudi­ti k držam, s katerimi bodo to presegli in vedno bolj napre­dovali v življenju po evangeliju. »Veselite se,« je njegovo prvo in najpomembnejše naročilo. Gre seveda za veselje, ki ima svoj izvor v Kristusovem veselju, veselje kristjana, ki se zaveda, da ga je Kristus odrešil in mu s tem zagoto­vil večno zveličanje. Da bi ga dosegli, pa je pomembno tudi naše sodelovanje, zato sledi spodbuda: »Izpopolnjujte se!« Pavel želi, da bi Korinčani postajali vedno bolj popolni in bi tako izpolnili Jezusovo naro­čilo: »Bodite popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.« To bodo lahko storili le, če se bodo med seboj podpirali, si pomagali in se spodbujali: z medsebojnim opomi­njanjem, opogumljanjem in potrpežljivim prenašanjem drug drugega. Pri tem je po­membno še, da so »istih misli« in da »ži­vijo v miru«.
S temi opozorili in spodbudami želi Pavel doseči samo to, da bi si čim­
bolj prizadevali živeti ideal pr­vih kristjanov v Jeruzalemu, ki so bili »kakor eno srce in ena duša«. Kajti le tako bo v njihovi medsebojni ljubezni in miru Bog lahko prebival med njimi.
Svoje pismo konča Pavel s čudovitim trinitaričnim obrazcem, ko Korinčane poz­dravi v imenu troedinega Boga, s katerim se še danes pozdravljamo pri bogoslužju. Omenja vse tri Božje osebe, vsaki od njih pa pripisuje posebne darove odrešenja: milost, ki nam jo je pridobil Kristus, lju­bezen, s katero nas ljubi Oče, in občestvo, v katero nas povezuje Sveti Duh.
mag. Roman Starc
Sestre in bratje!
Pred vami je zaradi praznika Sv. Rešnjega telesa in krvi dvojna številka. Ker se počasi približuje čas počitnic in dopu­stov, ki tudi v stolno župnijo prinese ne­kaj praktičnih sprememb pri bogoslužju, bomo o njih spregovorili v naslednji šte­vilki (čez 14 dni).
Tokrat naj vas z vso srčnostjo in ljube­znijo povabim k slavju enega največjih praznikov. Poleg božiča (25. december), praznika vseh svetih (1. november) in Marijinega vnebovzetja (15. avgust) je to četrti zapovedani praznik. Cerkev ga torej postavlja na »najvišji piedestal« praznikov. Starodavna hvalnica lepo opeva vsebino praznika:
Jezik moj, skrivnost opevaj: Rešnje Jezusa telo, dragoceno kri prelito, kije svet odkupljen z njo. Sin je Matere presvete Kralj, ki rešil je zemljo. Iz brezmadežne Device se v rešenje nam rodi, seme Božje blagovesti seje vse življenja dni: z delom čudežne modrosti tek življenja dovrši. Z brati pri večerji zadnji spolni zakoniti red; po obredu sam postane jagnje, ki rešuje svet; z lastnimi rokami daje dvanajsterim sebe v jed. On, ki večna je Beseda, nov obred nam podeli, ko z besedo kruh in vino spremeni v Telo in Kri.
Ne zaznajo tega čuti, vera nas dovolj uči.
V zakramentu vse svetosti počastimo Jezusa,
v novi daje nam skrivnosti Kruh življenja večnega; v naših čutov pa slabosti živa vera luč nam da. Tebi, Oče, z ljubim Sinom, čast pojo naj vse stvari; Svetega Duha enako naj slave jeziki vsi. Troedinemu naj Bogu, slava vekomaj doni. Amen. Slavimo Gospoda tudi mi! Veselo pra­znovanje, sestre in bratje.
Župnik Jože
V     nedeljo, 4. junija, smo imeli ob 16. uri slovesno nadškofovo sv. mašo s po­delitvijo zakramenta sv. birme.
        Nedelja, 11. 6.: Nedelja SV. TRO­JICE.
        Ponedeljek, 12. 6.: sv. Odulf, du­hovnik in Eskil, škof in mučenec.
Sveto Rešnje telo, foto: JoPl
       Torek, 13. 6.: sv. Anton Padovanski, duhovnik, cerkveni učitelj.
       Sreda, 14. 6: sv. Valerij in Rufin, mučenca.
       Četrtek, 15. 6.: SV. REŠNJE TE­LO IN SV.REŠNJA KRI, zapoveda­ni praznik.
       Petek, 16. 6.: sv. Beno iz Meissna, škof.
       Sobota, 17. 6.: sv. Rajner, samotar.
       Nedelja, 18. 6.: 11. nedelja med letom.
       Ponedeljek, 19. 6.: sv. Nazarij, prvi koprski škof.
       Torek, 20. 6.: sv. Adalbert, škof.
       Sreda, 21. 6.: sv. Alojzij Gonzaga, redovnik.
       Četrtek, 22. 6.: sv. Janez Fisher, škof, in Tomaž More, državnik, mu­čenca.
       Petek, 23. 6.: SRCE JEZUSOVO, slovesni praznik.
       Sobota, 24. 6.: ROJSTVO JANE­ZA KRSTNIKA, slovesni praznik.
       Nedelja, 25. 6.: 12. nedelja med letom - državni praznik DAN DR­ŽAVNOSTI.
       V ponedeljek, 12. 6., je večerna maša za duše v vicah.
       V sredo, 14. 6., bodo ob 18. uri slovesne prve večernice praznika Sv. Rešnjega telesa in krvi. Ob 19.30 bo imel APZ Tone Tomšič koncert sa­kralnih pesmi.
       V četrtek, 15. 6., je zapovedani praznik - SV. REŠNJE TELO IN SV. REŠNJA KRI. Ob 18.30 bo slo­vesna sv. maša s procesijo po stolnici, ki jo bo daroval pomožni škof Franci Šuštar. Svete maše so po nedeljskem redu.
   V petek, 16. 6., bo ob 15. uri ura Božjega usmiljenja.
    V nedeljo, 18. 6., bo po popoldan­ski maši (približno ob 17. uri) kratek koncert sakralnih Haydnovih del nizozemskega zbora Holland Concert Choir & Orchestra.
    V ponedeljek, 19. 6., bo večerna maša za duše v vicah.
    V torek, 20. 6., bo v stolnici po ve­černi maši predstavitev (ogled) filma o Božjem služabniku Antonu Vovku.
    V četrtek, 22. 6., bomo z večerno mašo začeli »24 ur molitve in posta za domovino«. Najsvetejše bo izpo­stavljeno v češčenje vso noč in naslednji dan do maše za domovino, razen med mašami.
    V petek, 23. 6., odpade maša ob 7.30. Ob 15. uri bo ura Božjega usmi­ljenja za domovino, ob 18.00 pa osre­dnja MAŠA ZA DOMOVINO, ki jo
bo ob somaševanju slovenskih škofov daroval predsednik Slovenske škofo­vske konference msgr. Stanislav Zore.
    V ponedeljek, 26. junija, bo ob 18.30 sv. maša v spomin na sv. Jožefmarija Escrivaja, ustanovitelja Opus Dei, ki jo bo daroval apostolski nuncij Juliusz Janusz.
    V torek, 27. junija, bo ob 17.30 slovesna maša apostolskega nunci­ja Juliusza Janusza ob praznovanju letne slovesnosti pontifikata papeža Frančiška.
    V četrtek, 29. junija, bo ob 9. uri slovesnost mašniškega posvečenja.
    V nedeljo, 9. julija, bo ob 16. uri zlata maša prošta Jožefa Lapa.

KONCERT SAKRALNE  ORGELSKE GLASBE

vsak četrtek od 12. - 12.30.
Pridite, če le morete, in povejte ter povabite še druge.
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
Papež Frančišek med srečanjem s člani Evropske zveze združenj katoliških družin:
»Družine niso muzejski predmeti. Po njih se udejanja dar, vzajemno prizadevanje, velikodušna odprtost za otroke in tudi služenje družbi. Družine so kakor kvas, ki pomaga rasti bolj človeškemu in bolj bratskemu svetu, kjer se nihče ne čuti zavrnjenega ali zapuščenega.«
Povabljeni k »vrtnicam«, ki so ob delovnikih vključene v sv. mašo ob 9.00 in 18.30, ob nedeljah pa v pobožnost ob 15.30.
Delavniki: 6.00; 7.00; 7.30 (razen ob sobotah); 8.00; 9.00; 10.30 (samo v petek in soboto tudi ob 16.00); 18.30.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30. Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Jože Plut, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. joze.plut@rkc.si / 031-673-111 www.stolnica.com/

sobota, 3. junij 2017

Teden Božje Besede 4. 6.-11. 6. 2017Z različnih vidikov nam želi Božja be­seda tokrat predstaviti binkoštni dogo­dek, za katerega pravimo, da je rojstni dan Cerkve. V odlomku iz pisma Ri­mljanom apostol Pavel najprej omenja »duhovne darove«, a pri tem ne misli na darove Svetega Duha, kot jih po­znamo in običajno našteva­mo, ampak govori o darovih, ki jih imenujemo tudi karizme. Z razliko od sedmerih da­rov Svetega Duha, ki so dani človeku predvsem za njegovo osebno posvečenje, imajo karizme velik pomen predvsem za Cerkev.
Beseda karizma se je tako udomačila, da jo še vedno uporabljamo, kadar želimo poudariti, da ima nek človek dar, sposob­nost za določeno nalogo oziroma službo. Z vestnim spolnjevanjem tega poslanstva kristjan prispeva h graditvi in prenavlja­nju Cerkve. In to vsak, kajti ni človeka, ki ne bi bil na tak ali drugačen način obdaro­van s kakšnim posebnim darom. »Vsakomur se daje razodetje Duha,« pravi apostol, »v korist vsem.« To pome­ni, da ima prav vsak svojo nalogo, pomen, pa tudi dolžnost, da v Cerkvi dela za sku­pno dobro vseh. Ta različnost karizem nas povezuje, bogati in dopolnju­je med seboj kakor telo, ki je »eno in ima mnogo udov, vsi telesni deli pa so eno telo«. Dobro poznamo to čudovi­to primerjavo s človeškim te­lesom, kjer so udje med seboj različni, pa vendar vsi potrebni drug drugemu in med seboj usklajeni v čudovito enoto. Pavel jo večkrat uporabi, da poudari enotnost znotraj Kristusove­ga skrivnostnega telesa, Cerkve. Pomembno pa je, da ima vsa ta različnost »duhovnih darov, služb in del« en sam in isti izvor - v Bogu. Tudi vsi mi, ki jih prejemamo, smo med seboj eno in odvisni drug od drugega, zato moramo skrbeti, da se v Cerkvi nihče ne počuti nekoristnega ali odveč.       
mag. Roman Starc
Sestre in bratje!
Jezus je svojim učencem pred vnebohodom zagotavljal (prim. Jn 14,25), da bo prosil Očeta »in dal vam bo druge­ga Tolažnika, da bo ostal pri vas veko­maj: Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna« (Jn 14,16.) Zagotovil pa jim je tudi: »Jaz sem z vami vse dni do konca sveta« (Mt 28,20).
Jezus tako ostaja med nami po Svetem Duhu, ki smo ga prejeli od Očeta pri sv. krstu, sv. birmi in še na mnoge dru­ge načine in ob drugih priložnostih. Z nami ostaja tudi po svoji besedi, ki seje naselila med nami: »In Beseda je po­stala meso in se naselila med nami« (Jn 1,14). Med nami je kot Glava svojega skrivnostnega telesa - Cerkve (prim. 1 Kor 12). Seveda pa na najbolj presenetljiv način ostaja med nami tudi v svojem Telesu in Krvi.
Apostol Pavel je takole zapisal o posta­vitvi in prejemanju evharistije: »Jaz sem namreč prejel od Gospoda, kar sem vam tudi izročil: Gospod Jezus je tisto noč, ko je bil izdan, vzel kruh in se zahvalil, ga razlomil in rekel: 'To je moje telo za vas. To delajte v moj spomin.' Prav tako je vzel tudi kelih po večerji in rekel: 'Ta kelih je nova zaveza v moji krvi. Ko­likorkrat boste pili, delajte to v moj spomin.'Kajti ko­likorkrat jeste ta kruh in pijete kelih, oznanjate Gospodovo smrt, dokler ne pride.
Kdor bo torej nevredno jedel ta kruh in pil ta Gospodov kelih, se bo pregrešil nad Gospodovim telesom in krvjo. Naj torej vsak sebe presodi in tako je od tega kruha in pije iz keliha, kajti kdor je in pije, je in pije svojo obsodbo, če ne raz­poznava telesa« (1 Kor 1,23-29).
Naj nam bo zapisana in navdihnje­na beseda sv. Pavla v spodbudo za lepo praznovanje prihoda Svetega Duha in praznika Svetega Rešnjega telesa in krvi. Bog nas ima namreč rad, ostaja z nami, nas vedno nevsiljivo spremlja in nam ponuja obilje možnosti.
Župnik Jože
Na praznik Marije Pomagaj, 24. maja, smo iz naše župnije poroma- li na Brezje. Najprej smo se podali v dolino Vrat, kjer smo v Vurnikovi kapeli sv. Cirila in Metoda kratko pomolili in si ogledali in se naužili triglavskih lepot (mnogi prvič). Na Brezjah smo imeli lepo pobožnost s sveto mašo, nato smo poromali še k Mariji v Adergas (Velesovo).
       Nedelja, 4. 6.: BINKOŠTNA NEDELJA.
       Ponedeljek, 5. 6.: Marija, Mati Cerkve - binkoštni ponedeljek.
       Torek, 6. 6.: sv. sv. Norbert, škof.
       Sreda, 7. 6. sv. Robert Newminstrski, opat.
       Četrtek, 8. 6.: sv. Medard, škof.
       Petek, 9. 6.: sv. Primož in Felicijan, mučenca.
       Sobota, 10. 6.: sv. Bogumil Polj­ski, škof - kvatrna sobota.
       Nedelja, 11. 6.: SV. TROJICA.
• Na binkoštno nedeljo, 4. 6., bo ob 16. uri slovesna nadškofova maša s podelitvijo zakramenta sve­te birme.
    V ponedeljek, 5. 6., bo večerna maša za duše v vicah.
    V torek, 6. 6., bo večerna maša za ustanovitelje stolnega kapitlja.
    V sredo, 7. 6., bo ob 17. uri apo­stolski nuncij Juliusz Janusz daro­val sv. mašo za člane Malteškega reda v čast sv. Janezu Krstniku, za­vetniku reda. Večerna maša ob 18.30 bo.
    V petek, 9. 6., bo ob 15 ura Bož­jega usmiljenja.
    V soboto, 10. 6., bo družabno-duhovni zaključek veroučne šo­le za letošnje leto (od 9. do 16. ure na proštovem vrtu).
    V nedeljo, 11. 6., bo srečanje čla­nov župnijskega pastoralnega sve­ta (in njihovih družin).
    V četrtek, 15. 5., je zapovedan praznik: SV.REŠNJE TELO IN KRI. Nadškof Zore bo maševal ob 18.30.
    V torek, 20. 6., bo v stolnici po večerni maši predstavitev (ogled) fil­ma o Božjem služabniku Antonu Vovku.
    V nedeljo, 9. 7., bo ob 16. uri zlata maša prošta Jožefa Lapa.

Vsak dan so med sv. mašo ob 9. in 18.30, ob nedeljah pa so na začetku pobožno- sti ob 15.30.
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/

Misel tedna

Papež Frančišek o odnosu do Svetega Duha med jutranjo mašo 29. maja:
Vprašajmo se o svojem odnosu s Svetim Duhom: »Ga prosim, da bi me vodil po poti, ki jo moram izbrati v svojem življenju, pa tudi vse dni? Ga prosim za milost razločevanja med dobrim in manj dobrim?Kajti dobro se takoj loči od slabega. Toda obstaja tudi tisto skrito zlo, kije manj dobro, a skriva zlo. Prosim za to milost?... Začutiti in razločevati: razločevati tisto, kar čuti moje srce, kajti Sveti Duh je učitelj razločevanja. Vera človeka, ki v srcu ne doživlja teh premikov, ki ne razločuje, kaj se dogaja, je hladna vera...« Vir: http://sl.radiovaticana.va/news/2017/05/29/
Delavniki: 6.00; 7.00; 7.30 (razen ob sobotah); 8.00; 9.00; 10.30 (samo v petek in soboto tudi ob 16.00); 18.30.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30. Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Jože Plut, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. joze.plut@rkc.si / 031-673-111 www.stolnica.com/