petek, 26. maj 2017

Teden Božje Besede 28. 5.-4. 6. 2017

S tem, ko spregovori o trpljenju kristjanov, začenja apostol Peter nov del svojega pisma. Pri tem ne gre samo za to, da bi posnema­li Kristusa in tako kot on vdano prenaša­li zasramovanje, obrekovanje in trpljenje, ampak moramo biti pripravljeni na to, da smo tudi v resnici lahko »soudeleženi pri Kristusovem trpljenju«. S tem, ko trpimo zaradi Kri­stusa, trpimo skupaj z njim, saj se na našem mesu dopolnjuje to, kar »primanjkuje Kristusovim bridko­stim« (prim. Kol 1,24). V tem trpljenju pa moramo biti veseli, da se bomo lahko »radovali in veselili« tudi v nebesih. Peter prav gotovo govori iz svoje izkušnje, saj je večkrat okusil trpljenje in preganjanje in bil s tem tudi on soudeležen pri Kristu­sovem trpljenju. Nikoli pa mu to ni jema­lo poguma ali veselja, da sme zaradi njega trpeti. Pomislimo samo, kako je skupaj z drugimi apostoli oznanjal v templju, pa so jih veliki duhovnik in njegovi somišlje­niki dali pretepsti. Vsi so veliki zbor zapu­stili »veseli, da so bili vredni trpeti zasramovanje zaradi Jezusovega imena« (prim. Apd 5,41). Gre za uresničevanje Jezusovega blagra: »Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili« (prim. Mt 5,11-12). Jezus za to aposto­lom in svojim učencem kot po­moč in tolažbo obljublja svoje­ga Duha, ki jim bo dal v takih trenutkih moč in zgovornost; Peter to misel ponovi, ko pravi, da bo nad tistimi, ki jih zaradi Kri­stusa sramotijo, počival Božji Duh. Tudi sicer večkrat ponavlja, da mora biti kristjan pripravljen trpeti za Kristusa, po­udari pa razliko med takim trpljenjem in kaznijo za greh. Trpljenje za Kristusa je kri­vično, a prinaša zasluženje, kazen, ki jo za prestopek prejme »morilec ali tat ali hudo­delec ali ovaduh«, pa to ni. Nikoli nas zato ne sme biti sram, če trpimo kot kristjani, saj s tem najučinkovitejše poveličujemo Boga.
mag. Roman Starc
Sestre in bratje!
Mesec maj, ki ga v teh dneh zaključu­jemo, je posvečen češčenju Božje Ma­tere Marije. S posebno pobožnostjo - šmarnicami, ki so se začele prav v stolnici, se poglabljamo v Marijino poslanstvo in odkrivamo lepoto njene­ga sredništva. Ona je »srednica milo­sti«.
Mesec junij pa je posvečen češčenju in premišljevanju skrivnosti in veliči­ne Jezusovega Srca. Posebna oblika premišljevanj imenujemo »vrtnice«. Lansko leto smo v vrtnicah prisluh­nili slovenskim pričevalcem za vero. Letošnje vrtnice pa nosijo pomenljiv naslov: Ceščenje Jezusovega Srca v naših družinah (Osebna izkustva re­dovnic, redovnikov, duhovnikov in la­ikov). Pričevanja je zbral Alojzij Snoj. Prisluhnili bomo različnim redovni­kom in redovnicam, duhovnikom in laikom z vidika njihove osebne izku­šnje češčenja Jezusovega Srca v njiho­vih družinah.
Čeprav Jezusovo Srce posebej častimo ob prvih petkih in se mu posvečujemo, pa vas vabim, da v mesecu juniju na­daljujemo s premišljevanjem o Srcu, ki se je razlilo na križu za vse človeštvo. Iz Jezusove prebodene strani sta prite­kli »kri in voda« (Jn 19,34), zakra­menti Cerkve itd. Morda sv. Favstina Kowalska še najlepše opiše milosti, ki pritekajo iz Jezusovega Srca. Usmilje­ni Gospod se ji je prvič prikazal 22. fe­bruarja 1931. Tedaj je v svoj dnevnik zapisala: »Zvečer sem v svoji celici vi­dela Gospoda Jezusa, v beli obleki, z eno roko dvignjeno kakor v blagoslov, in drugo na prsih. Iz napol odprte obleke na srcu sta izhajala dva prame­na žarkov, rdeč in bel... Po krajšem času mi je Gospod Jezus rekel: 'Nasli­kaj podobo, enako temu vzorcu, in pod njo zapiši: Jezus, zaupam vate'«(Dn 49). Ko je Jezusa vprašala o pomenu žarkov, ji je odgovoril: »Beli pramen pomeni vodo, ki opravičuje duše, rdeči pa pomeni kri, kije življenje duš (...). Srečen, kdor bo živel v njuni senci« (Dn 299).
Obilo blagoslova in milosti.
Župnik Jože
• V četrtek, 18. maja, sta nam ob 100. obletnici Marijinih prikazovanj v Fa­timi spregovorila zakonca Severin in Mojca Maffi.
      Nedelja, 28. 5.: 7. VELIKONO­ČNA NEDELJA - nedelja sredstev družbenega obveščanja.
      Ponedeljek, 29. 5.: sv. MAKSIM EMONSKI, škof - celodnevno češče- nje.
      Torek, 30. 5.: sv. Kancijan, Kancij in Kancijanila, oglejski mučenci, in sv Ivana Orleanska, devica.
       Sreda, 31. 5: OBISKANJE DEVI­CE MARIJE - sklep šmarnic, sreda pred prvim petkom.
       Četrtek, 1. 6.: sv. Justin, mučenec - začetek vrtnic in četrtek pred prvim petkom.
      Petek, 2. 6.: sv. Marcelin Peter, mučenca - prvi petek.
      Sobota, 3. 6.: sv. Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci - prva sobota.
      Nedelja, 4. 6.: BINKOŠTNA NE­DELJA.
      V ponedeljek, 29. 5., ko goduje sv. Maksim Emonski, bomo imeli CE­LODNEVNO ČEŠČENJE. S češčenjem bomo začeli po sv. maši ob 10.30 in zaključili ob 18.00 s slo­vesnimi litanijami Srca Jezusovega (pojejo bogoslovci) in sveto mašo, ki jo bo daroval škof Šuštar ob 18. uri. Prisrčno povabljeni.
      Sreda, 31. 5., je SREDA PRED PRVIM PETKOM, zato bodo po ve­černi maši molitve k sv. Jožefu.
      Četrtek, 1. 6., je ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM, zato bodo po večerni maši pred Najsvetej­šim molitve za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov. Ta dan začne­mo z junijsko pobožnostjo - VRTNI­CE, ki bodo vključene v sveto mašo ob 9. uri in 18.30 (ob nedeljah pa ob 10.30). Letošnje vrtnice nosijo naslov: Češčenje Jezusovega Srca v naših družinah (Osebna izkustva redovnic, redovnikov, duhovnikov in laikov).
   Petek, 2. 6., je PRVI PETEK; ob 8.30 bo pobožnost pred Najsvetej­šim s posvetitvijo Srcu Jezusovemu, ob 15.00 pa ura Božjega usmiljenja. Po večerni maši ob 19.15 bo koncert zbora The Grove Singers of London iz Velike Britanije.
   Sobota, 3. 6., je PRVA SOBOTA; ob 8.30 bo molitev pred Najsvetej­šim z molitvijo za nove duhovne po­klice in s posvetitvijo Marijinemu brezmadežnemu Srcu.
   Na binkoštno nedeljo, 4. 6., bo ob 16. uri slovesna nadškofova maša s podelitvijo zakramenta svete birme.
   V sredo, 7. 6., bo ob 17.00 apostol­ski nuncij Juliusz Janusz daroval sv. mašo za člane Malteškega viteškega reda v čast sv. Janezu Krstniku, zavetni­ku reda.
   V soboto, 10. 6., bo družabno-du- hovni zaključek veroučne šole za leto­šnje leto (od 9. do 16. ure).
   V nedeljo, 11. 6., bo srečanje čla­nov župnijskega pastoralnega sveta (in njihovih družin).
   V torek, 20. 6., bo v stolnici po ve­černi maši predstavitev (ogled) filma o Božjem služabniku Antonu Vovku.
   V nedeljo, 9. 7., ob 16. uri bo zlata maša prošta Jožefa Lapa.
je vsak dan vključena v večer­no mašo ob 18.30, in nedelj­sko (28. 5.) ob 10.30. Sklep bo na binkoštno nedeljo ob 16. uri z nadškofovo sv. mašo in podelitvijo sv. birme.Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
Papež Frančišek je med homilijo v župniji sv. Petra Damijanija v Rimu, 21. maja, govoril o »jeziku kristjanov«:
Je naša drža krotkosti ali jeze in grenkobe? »Jezik Svetega Duha je krotak, Cerkev ga imenuje ' sladki gost duše', saj je krotak in nam daje krotkost ter obzirnost. Vedno spoštuje druge. In nas uči spoštovati druge.« Hudič, ki nas hoče oslabiti v služenju Bogu in tudi v tem varovanju Svetega Duha znotraj nas, pa bo naredil vse, da naš jezik ne bi bil jezik krotkosti in obzirnosti.«
Delavniki: 6.00; 7.00; 7.30 (razen ob sobotah); 8.00; 9.00; 10.30 (samo v petek in soboto tudi ob 16.00); 18.30.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30. Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Jože Plut, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. joze.plut@rkc.si  031-673-111 www.stolnica.com/petek, 19. maj 2017

Teden Božje Besede 21.5.-28.5.2017Upanje, s katerim se srečamo v tokra­tnem odlomku, je ena osnovnih misli Pr­vega Petrovega pisma. Upanje in vera sta v Novi zavezi neločljivo povezana, saj kri­stjan ravno v veri v Jezusa Kristusa vidi smisel vsega svojega življe­nja, kar ga dela mirnega in sta­novitnega, saj pozna »razlog svojega upanja«. Zato nas apostol Peter vabi in spodbu­ja, naj »slavimo Gospoda Kri­stusa v svojih srcih« in naj bomo vedno pripravljeni pričati zanj, kadar nas kdo vpraša o njem. Prav to je ena naših najpomembnejših nalog: če verujemo, da naše življenje ni le splet nekih čudnih naključij, temveč se odvija po čudovitem Božjem načrtu; če verujemo, da nas je Kristus res odrešil vsakršne uničevalne moči greha in nam s tem zagotovil večno življenje onkraj smr­ti, potem nam ne preostane drugega, ka­kor da z vsem svojim bitjem slavimo Boga in poskušamo še druge pripeljati k njemu. Apostol Peter nam tudi svetuje, kako naj to naredimo: krotko in spoštljivo, »iz do­bre vesti«.
Eden velikih darov, ki nam jih Bog naklanja, kadar živimo po njegovi volji in de­lamo dobro, je namreč tudi čista in mirna vest. Vsi vemo in izkušamo, kako nekaj velikega je to, saj nam ravno mirna vest daje moč za premagovanje vsako­dnevnih težav, krivic in tr­pljenja. Nasprotno pa je naša mirna vest nenehno spraševanje vesti tistim, ki ne živijo po Kristuso­vem nauku in si ne prizadevajo za dobro. Takim smo nemalokrat »kamen spotike in skala pohujšanja«, zato nas sramotijo in obrekujejo. Zgled, kako naj to prenaša­mo, pa je Kristus sam, ki je »trpel zaradi grehov ... pravični za krivične«. Kajti za­radi naše pravičnosti nam Bog daje moč, da zmoremo prenašati zasramovanje in trpljenje zaradi dobrih del.
mag. Roman Starc
Sestre in bratje!
Teden, ki je pred nami, bodo zazna­movali trije dogodki. Pri dogodek je vsakoletno župnijsko

ROMANJE K MARIJI POMAGAJ na Brezje, ki ga bomo letos malo razširili še z ogle­dom doline Vrat pod Triglavom, kjer bomo v kapeli imeli kratko pobožnost. Ker boste nekateri tam prvič v življe­nju, se tega zaradi vas veselim tudi sam. Iz Ljubljane bomo odšli na njen praznik, v sredo, 24. maja, ob 9. uri (s Streliške), se peljali pod Triglav, ob 14.30 pa bomo na Brezjah imeli pobožnost in sveto mašo. Sledi še prije­ten postanek na poti domov.
Drug pomemben dogodek je slavje GOSPODOVEGA VNEBOHODA. Gospod Jezus nič človeškega ni pustil na zemlji. On ljubi človeka v celoti. Kakor njegovo telo ni ostalo v grobu, ampak je doživelo »vstajenja dan«, ga tudi ni »pustil« na zemlji, am­pak je šel s telesom v nebesa. Kristus je Bog in človek tudi v nebesih. Osta­ja pa še naprej med nami v Telesu in Krvi - kruhu in vinu, ki smo ju lahko deležni pri daritvi svete maše. Kma­lu po prazniku Gospodovega vnebohoda zato obhajamo tudi praznik Sv. Rešnjega telesa in krvi. Vmes pa ob­hajamo praznik prihoda SVETEGA DUHA - BINKOŠTI. To pa je tretji dogodek.
Na prihod Svetega Duha se bomo pri­pravljali z DEVETDNEVNICO, ki bo vsak dan vključena v večerno mašo (začnemo jo v petek, 26. maja), v ne­deljo pa v sveto mašo ob 10.30. Pova­bljeni k devetdnevnici v čim večjem številu, še posebej pa veroučenci in starši. Birma bo na binkoštno nedeljo ob 16. uri.
Veselimo se, sestre in bratje, vsega do­brega ...
Obilo blagoslova.
Župnik Jože
• V sredo, 10. maja, so naše udele­ženke »tečaja za preprečevanje pad­cev« ob zaključku tečaja v zahvalo poromale na Kurešček.
        Nedelja, 21. 5.: 6. VELIKO­NOČNA NEDELJA - nedelja tu­rizma.
        Ponedeljek, 22. 5.: sv. Marjeta (Rita) Kasijska, redovnica, in sv. Emil (Milan), mučenec - prošnji dan.
        Torek, 23. 5.: sv. Servul (Socerb) Tržaški, mučenec - prošnji dan.
        Sreda, 24. 5: Marija, Pomočnica kristjanov - prošnji dan.
        Četrtek, 25. 5.: GOSPODOV VNEBOHOD.
        Petek, 26. 5.: sv. Filip Neri, du­hovnik.
        Sobota, 27. 5.: bl. Alojzij Groz­de, mučenec, in sv. Avguštin Canterburyjski, škof.
        Nedelja, 28. 5.: 7. VELIKO­NOČNA NEDELJA - nedelja sredstev družbenega obveščanja.

Dogodki pred nami

• V sredo, 24. 5., bo tradicionalno romanje našega občestva k Mariji Pomagaj na Brezje. Odhod s Stre- liške ulice bo ob 9. uri. Ob 18. uri bodo slovesne VEČERNICE pred
vnebohodom, ki jih bo vodil škof Šuštar
    V četrtek, 25. 5., je VNEBOHOD. Sv. maše bodo po prazničnem redu. Sveto mašo ob 9. uri bo daro­val nadškof Zore.
    V petek, 26. 5., je začetek BINKOŠTNE DEVETDNEVNICE
(ki bo vsak dan vključena v večerno mašo, v nedeljo pa v mašo ob 10.30); ob 15.00 bo ura Božjega usmilje­nja.
     V ponedeljek, 29. 5., ko goduje sv. Maksim Emonski, bomo ime­li »celodnevno češčenje« - sklep češčenja ob 18.00 bo vodil in sveto mašo darovale škof Šuštar.
     Na binkoštno nedeljo, 4. 6., bo ob 16. uri slovesna nadškofova maša s podelitvijo zakramenta sve­te birme.
     V sredo, 7. 6., bo ob 17. uri nun­cij Juliusz Janusz daroval sv. mašo za člane Malteškega reda v čast sv. Janezu Krstniku, zavetniku reda.
    V soboto, 10. 6., bo družabno-duhovni zaključek veroučne
šole za letošnje leto (od 9. do 16. ure).
    V nedeljo, 11. 6., bo srečanje članov župnijskega pastoralnega sveta (in njihovih družin).
     V torek, 20. 6., bo v stolnici po večerni maši predstavitev (ogled) fil­ma o Božjem služabniku Antonu Vovku.

ŠMARNICE

Šmarnice so od ponedeljka do sobote ob 8.30, ko poslušamo šmarnice ob 300-letnici krona­nja svetogorske Marije (zaključi­mo z litanijami Matere božje in sv. mašo ob 9.00) in med večer­no mašo ob 18.30, ko poslušamo šmarnice ob 100-letnici Mariji­nih prikazovanj v Fatimi. Ob nedeljah so šmarnice vključe­ne v sv. mašo ob 10.30 (»Fatimske«); ob 15.30 (»Svetogorske )« nato pa litanije Matere Božje pred Najsvetejšim in sv. maša).
Papež Frančišek
»Devica je v Fatimi izbrala nedolžno srce in preprostost malih Frančiška, Jacinte in Lucije za varuhe svojega sporočila. Ti otroci so ga vredno sprejeli tako, da so bili prepoznani kot zanesljive priče prika­zovanj ter postali zgled krščanskega življe­nja. S kanonizacijo Frančiška in Jacinte sem hotel predlagati vsej Cerkvi njun zgled pripadnosti Kristusu in evangeljskemu pričevanju. Vsej Cerkvi hočem predla­gati, da posebno skrb namenja otrokom. Njuna svetost ni posledica prikazovanj, temveč tega, da sta z zvestobo in gorečno­stjo odgovorila na prejeti privilegij, da sta lahko videla Devico Marijo. Po srečanju z 'lepo Gospo', tako stajo imenovala, sta pogosto molila rožni venec, delala pokoro, darovala žrtvice, da bi izprosila konec vojne ter za duše, ki so najbolj potrebne božjega usmiljenja.«
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
Delavniki: 6.00; 7.00; 7.30 (razen ob sobotah); 8.00; 9.00; 10.30 (samo v petek in soboto tudi ob 16.00); 18.30. Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30. Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Jože Plut, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. joze.plut@rkc.si / 031-673-111 www.stolnica.com

petek, 12. maj 2017

Teden Božje Besede 14. 5.-21. 5. 2017Prejšnjo nedeljo nas je pri branju Božje besede spremljala predvsem podoba do­brega pastirja, tokrat pa apostol Peter v svojem pismu izpostavi neko drugo podobo, ki jo srečamo v stari za­vezi v Izaijevi knjigi: to je vo­gelni kamen oz. kamen spo­tike. A če gre tam »zgolj« za kamen kot kamen, pa čeprav je na njem sezidano sveto me­sto Jeruzalem, gre tu za nekaj veliko več: v novi zavezi postane ta kamen Jezus sam - »živi kamen, ki so ga ljudje zavrgli, pri Bogu pa je izbran in dragocen«. Je vogelni kamen žive, du­hovne zgradbe, ki jo sestavljamo vsi veru­joči. Zato nas apostol Peter že na začetku povabi in spodbudi, naj stopimo »h Go­spodu, k živemu kamnu«. Kraj, kjer je izvoljeno ljudstvo stare zave­ze Bogu darovalo svoje žgalne daritve, je bil jeruzalemski tempelj; v novi zavezi pa mi sami postajamo »duhovne daritve, ki bodo po Jezusu Kristusu prijetne Bogu«. Še več: v moči svojega krstnega duhovništva (»sveto duhovništvo«) sami sebe darujemo in se s tem vgrajujemo v »du­hovno stavbo«, kjer je vsak zase enkra­ten in nepogrešljiv.
Odločilnega pomena pri tem je prav gotovo naša vera, zato ti­sti, ki ne veruje, tega ne more razumeti. Podoben je zidar­jem, ki so »izbran in drago­cen vogelni kamen« zavrgli, saj je zanje zgolj »kamen spotike in skala pohujšanja«. To pa, zaključi Pe­ter, ne velja za nas, ki smo »izvoljen rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod in ljudstvo, določeno za Božjo last«. Sami »odlični« nazivi, s katerimi nas želi spodbuditi, da bi s svojim življenjem po­gumno oznanjali »slavna dela tistega«, ki nas je iz teme poklical v svojo čudo­vito luč.
Mag. Roman Starc
Sestre in bratje!
13. maja letos, na 100. obletnico prvega prikazanja Marije v Fatimi, bo sv. oče Frančišek razglasil


pastirčka Frančiška in Jancinto Barto za sveta. Naj, čeprav vam morda fatimska pobožnost ni tako blizu, z vami delim zapis prvega vide­nja, kakor je opisano v knjigi Fatima Luciana Nervija (http://revija.ognjisce.si/...).
»Ko smo se 13. maja 1917,« piše Luci­ja v četrtem Spominu, »na pobočju nad Irijsko globeljo z Jacinto in Franckom igrali, smo nenadoma videli nekakšen blisk. Bilo je okoli poldneva. 'Bolje je, da gremo domov,'sem rekla sestrični in bratrancu, 'bliska se. Najbrž bo nevih­ta.' In zagnali smo ovce po bregu nav­zdol proti cesti. Ko smo prišli nekako do sredine pobočja, blizu velikega grma, smo zagledali drugi blisk. Ko smo na­redili še nekaj korakov, smo videli nad hrastičem Gospo, oblečeno v belo, ki je sijala bolj ko sonce. Presenečeni smo ob­stali. Bili smo ji tako blizu, da smo stali v luči, ki jo je obdajala ali se širila iz nje. Morda smo bili od nje oddaljeni poldru­gi meter. Tedaj nam je Marija rekla: 'Ne bojte se. Nič hudega vam ne bom storila.' 'Odkod si?' sem jo vprašala. 'Iz nebes.' 'In kaj želiš od mene?' 'Prišla sem vas prosit, da bi prihajali sem trinajste­ga v mesecu ob tej uri šest mesecev za­poredoma.' 'Bom šla tudi jaz v nebesa?' 'Da, boš.' 'In Jacinta?' 'Tudi ona.' 'Pa Francek?' 'Tudi on, vendar mora zmoliti še veliko rožnih vencev'/.../
Potem je dodala: 'Ali ste se pripravljeni darovati Bogu in prenašati trpljenje, ki vam ga bo poslal, v spravo za grehe, s ka­terimi ga žalijo, in se žrtvovati za spre­obrnjenje grešnikov?"Smo pripravljeni.' 'Precej boste morali trpeti, vendar vas bo krepila božja milost.' Ko je izgovori­la ti dve besedi, je prvič razprla roke in na nas razlila tako močno luč, da smo v njej po Bogu, ki je bil ta luč, lahko videli sami sebe jasneje, kakor se vidimo v naj­boljšem ogledalu. Padli smo na kolena in ponavljali molitve, ki nas jih je nau­čil angel. Nato je Marija dodala: 'Vsak dan molite rožni venec, da boste svetu izprosili mir in konec vojne.' Zatem se je pričela narahlo dvigati proti vzhodu, dokler ni izginila v daljavi.«
Pastirčki se vrnejo domov in si obljubi­jo, da ne bodo nikomur pripovedovali, kaj so videli. A Jacinta je obljubo prelo­mila in doma vse povedala. Ko svakinja Olimpija Lucijino mater pobara o za­devi in ta od hčere zahtevala pojasnilo, hči trdovratno molči. Mati povzdigne glas, a deklica se ne zbega. Dnevi mine­vajo in pastirčki še bolj vztrajno moli­jo; molijo vse tri dele rožnega venca in se žrtvujejo. Novica se hitro razširi in vsi nestrpno pričakujejo 13. junij. V vasici vre, radovednost je neizmerna.
Naj nas prevzame povabilo k molitvi in pokori. In pridimo v četrtek, 18. 5., po večerni maši v župnišče, kjer bomo pri­sluhnili duhovno-zgodovinskemu po­gledu na fatimske dogodke. Pričevala bosta zakonca Severin in Mojca Maffi. Obilo blagoslova.
Župnik Jože
       Ponedeljek, 15. 5.: sv. Izidor, kmet, sv. Zofija (Sonja), mučenka.
       Torek, 16. 5.: sv. Janez Nepomuk, duhovnik.
       Sreda, 17. 5: sv. Jošt, puščavnik.
       Četrtek, 18. 5.: sv. Janez I., papež.
       Petek, 19. 5.: sv. Krispin redovnik.
       Sobota, 20. 5.: sv. Bernardin Sien- ski, duhovnik.
       V četrtek, 18. 5., bo ob 9. uri nad- škofova maša ob 50-letnici izhaja­nja revije Cerkev v sedanjem svetu (Cerkev v svetu); od 12. do 12.30 bo koncert sakralne orgelske glasbe v živo; po večerni maši v Baragovi dvo­rani stolnega župnišča bo zgodovinsko duhovna predstavitev Marijinih prikazovanj v Fatimi, ki so bila ravno pred 100 leti.
    V sredo, 24. 5., bo tradicionalno romanje našega občestva k Mariji Pomagaj na Brezje. Odhod s Streliške je ob 9. uri.
    V ponedeljek, 29. 5., ko goduje sv. Maksim Emonski, bomo kot ponava­di imeli celodnevno češčenje.
    V soboto, 10. 6., bo družabno-du- hovni zaključek veroučne šole za le­tošnje leto (od 9. do 16. ure).
    V nedeljo, 11. 6., bo srečanje čla­nov župnijskega pastoralnega sveta (in njihovih družin).
    V torek, 20. 6., bo v stolnici po ve­černi maši predstavitev (ogled) filma o Božjem služabniku Antonu Vovku.
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
Iz homilije » O Bogu, ki preseneča« papeža Frančiška (8. maj 2017): »Duh je Dar Boga, tega Boga, našega Očeta, ki nas vedno preseneča - Bog presenečenj ...je »živi Bog, je Bog, ki prebiva v nas, Bog, ki premika naše srce, Bog, kije v Cerkvi in hodi z nami in nas med to hojo vedno preseneča.« Kakor je bil ustvarjalen, ko je ustvaril svet, tako je ustvarjalen vse dni pri ustvarjanju novih stvari. »Bog, ki nas preseneča.«
Delavniki: 6.00; 7.00; 7.30 (razen ob sobotah); 8.00; 9.00; 10.30 (samo v petek in soboto tudi ob 16.00); 18.30. Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30. Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Jože Plut, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. joze.plut@rkc.si / 031-673-111 ht tp: // www.stolnica.com/

petek, 5. maj 2017

Teden Božje Besede 7. 5.-14. 5. 2017Večina Božje besede četrte velikonočne nedelje (psalm, drugo berilo in evange­lij) govori o ovcah oziroma pastirju, ki jih varuje in vodi na pravo pot, da jih ne dobijo v roke roparji in tato­vi, ki »kradejo, koljejo in uni­čujejo« (gl. Jn 10,10a). Pred strahom, ki bi nas lahko ob tem zajel, nas lepo »pomi­ri« apostol Peter na koncu odlomka iz svojega pisma, ko pravi, da smo se, potem ko smo blodili kakor ovce, obrnili k pravemu pa­stirju in se vrnili k »pastirju in varuhu svojih duš«.
Poleg podobe dobrega pastirja, ki je že v stari zavezi »rezervirana« za Jahveja, Izraelovega pastirja, v novi zavezi pa se s to vlogo poistoveti Jezus, nas apostol Peter najprej spomni na neko drugo po­dobo, ki jo prav tako prevzame Jezus: to je trpeči Božji služabnik. To podobo iz Izaijeve knjige Jezus uporabi, da z njo pokaže na pomen svojega trpljenja in smrti. Mirno, brez besed in maščevanja je namreč zaradi nas prestal sramotenje, poniževanje, trpljenje in smrt, »da bi mi grehom odmrli in živeli za pravičnost«.
S tem pa nam je »na svojem tele­su ... zapustil zgled, da bi hodi­li po njegovih stopinjah«. To bomo uresničevali le tako, da bomo tudi mi delali dobro in potrpežljivo prenašali brid­kosti, kadar nas zadenejo.
Varovati svoje, jih usmerjati na pravo pot, se zanje žrtvovati in dati ži­vljenje, kadar je to potrebno - vse to je naloga dobrega pastirja, ki naj bi jo po Jezusovem zgledu izpolnjevali vsi: du­hovniki kot njegovi namestniki, vodi­telji in vzorniki svojim vernikom, verni­ki pa kot opora drug drugemu in zgled vsem tistim, ki še »blodijo« in iščejo, komu bi zaupali svoje življenje.
mag. Roman Starc
Sestre in bratje!
V velikonočne praznike smo slovesno vstopili z lepo postno pripravo, velikim tednom in simbolno s procesijo na veliko­nočno nedeljo. V teh dneh seje okrog nas osredotočil velikonočni čas, Marijin me­sec majnik in še teden molitve za duhov­ne poklice, ki ga nadaljujemo s slovesnim praznikom posvetitve naše stolnice, v po­nedeljek, 8. maja. Naj nas polnost te du­hovne priložnosti od plahosti in strahu dviguje k veselemu služenju in ponosne­mu izpovedovanju vere v Vstalega. On je svet premagal, On nas spodbuja, naj kličemo »delavcev na žetev« (Mt 9,38). Naj Slovencem Marija, Kraljica Sloven­cev in Kraljica duhovnikov, izprosi no­vih duhovnikov, redovnic in redovnikov ... Predvsem pa dobrih družin.
Verjetno ste nekateri opazili, da že dru­gi mesec ni našega »popoldanskega mežnarja« Staneta. Stane Jakofčič je ma­lo dane 20 let vsako popoldne (manjkal je le kakšen dan v letu, ko je imela Neokatehumenska skupnost, katere član je, konvivenco) skrbno pripravljal vse potrebno za večerne maše, slovesnosti, koncerte. Stolnico je tudi tedensko po­sesal in skrbel za čistost na kraju priži­ganja svečk in še za marsikaj drugega. Vse potrebno za praznike je pravočasno pripravljal in natančno vedel, kje je kaj, kar je bilo pomembno še posebej ob pra­znikih in slovesnostih, ki jih v stolnici ni malo. Dosedanja ekipa je začasno sicer okrepljena, vendar smo njegovo znanje, delo in veščine močno pogrešali zlasti za velikonočne praznike.
Ko se Stanetu Jakofčiču zahvaljujem za njegovo dolgoletno služenje Bogu v stol­nici, prosim za dvoje: molimo zanj, saj je resno bolan in oslabel (dokler je še mo­gel, je prihajal v stolnico); skupaj pa raz­mišljamo tudi o sodelovanju pri službah v stolnici: dežurstvu, mežnarjenju, skrbi za čistočo, (ljudsko) petje, branje itd. V to smer naredimo konkretne korake. Ve­liko smo že naredili, mnogi že leta po­darjate občestvu naše stolnice svoj čas in talente . Pridružite se nam; kje je bo­lje bivati kakor v »hiši Gospodovi« (Ps 27,4) in kje je lepše osmišljati svoje me­sto (morda še v krepkih letih upokojenstva) kot »v materini cerkvi naše nad- škofije«?
Vse dobro in obilje blagoslova želim.
Župnik Jože
• V petek, 7. aprila, smo imeli za bol­ne in ostarele v stolnici sv. mašo, na »proštovem vrtu« pa

S križevega pota v Rogu, foto: JoPl
druženje.
• V soboto, 1. aprila, smo imeli ne­pozabno postno župnijsko romanje župnije v Kočevski rog, Ribnico, Goro na Sodražico in Novo Štifto. Poroma- li smo kar z dvema avtobusoma (skupaj nas je bilo 91).
       V četrtek, 20. aprila, smo v okviru srečevanj UBVP skupaj z Društvom katoliških izobražencev gostili S. Grando, I. Grdino in J. Prunka. Zelo zanimiv pogovor ob 100. obletnici smrti Janeza E. Kreka.
       V soboto, 22. aprila, smo z mini­stranti poromali v Vipavski Križ in na Sveto Goro.
       V četrtek, 27. aprila, smo z mladimi poromali v Oglej in Gradež.
       Nedelja, 7. 5.: 4. VELIKONOČ­NA - NEDELJA DOBREGA PA­STIRJA.
Stane Jakofčič za svečnico, foto: JoPl
       Ponedeljek, 8. 5.: Obletnica PO­SVETITVE (ljubljanske) STOLNI­CE - slovesni praznik.
       Torek, 9. 5.: Izaija, prerok. Dan Evrope.
       Sreda, 10. 5: Job, svetopisemski mož.
       Četrtek, 11. 5.: sv. Odo Clunyjski, opat.
       Petek, 12. 5.: sv. Leopold Mandic, redovnik.
       Sobota, 13. 5.: fatimska Mati Bož­ja.
Nedelja, 14. 5.: 5. VELIKONOČ­NA NEDELJA.
     V nedeljo, 7. 5., bo sklep tedna molitve za nove duhovne poklice. Ob 15.30 je ura molitve za duhovne poklice.
     V ponedeljek, 8.5., bo za našo žu­pnijo slovesni praznik - spomin po­svetitve stolnice. Ob 18. uri bomo imeli v zahvalo Bogu za vse, kar v naši stolnici od Njega prejemamo, litanije Matere Božje pred Najsve­tejšim in slovesno sv. mašo, ki jo bo daroval prošt stolnega kapitlja, prelat Jožef Lap. Svete maše bodo ob 6., 7., 8., 9. uri, 10.30 in 18.30. Po večerni maši bo seja župnijskega pastoralne­ga sveta.
     V torek, 9. 5., je tudi dan Evrope. Sveto mašo za Evropo bo ob 18.30 daroval škof Jamnik.
     V sredo, 10. 5., bo po večerni maši mistagogija - verouk za odrasle.
     V četrtek, 11. 5., bo od 12. do 12.30 koncert sakralne orgelske glasbe v živo. Po večerni maši bo sre­čanje za študente.
    V petek, 12. 5., bo ob 15.00 ura Božjega usmiljenja in sv. maša.
    V soboto, 13. 5., bomo pri vseh mašah počastili fatimsko Marijo, posebej slovesno ob 9. uri.
   V četrtek, 18. 5., bo po večerni maši v Baragovi dvorani zgodovinsko duhovna predstavitev Marijinih prikazovanj v Fatimi, ki so bila ravno pred 100 leti.
   V sredo, 24. 5., bo tradicionalno romanje našega občestva k Mariji Pomagaj na Brezje.
    V ponedeljek, 29. 5., ko goduje sv. Maksim Emonski, bomo imeli tako, kot je navada, »celodnevno češčenje«.
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
Velikonočna procesija, foto: JoPl
Iz Šmarnic 2017 ob stoletnici prikazovanj v Fatimi (Radio Vatican): »Med branjem spominov sestre Lucije in besedila tretjega dela fatimskih skrivnosti naletimo na številne omembe papeža pod različnimi vidiki: osebno spoštovanje in ljubezen do njega; solidarnost z njim v trpljenju; preganjanje in mučeništvo, kateremu je izpostav­ljen kot voditelj Cerkve. Medtem ko videnje Jacinte Marto prinaša močneje izraženo izkušnjo: 'Svetega očeta sem videla v zelo veliki hiši, na kolenih, pred mizo, z glavo med dlanmi, jokal je. Pred hišo je bilo veliko ljudi, nekateri so metali kamenje, drugi so ga zmerjali ter izgovarjali grde besede. Ubogi sveti oče! Veliko moramo moliti zanj'.« Vir:
Delavniki: 6.00; 7.00; 7.30 (razen ob sobotah); 8.00; 9.00; 10.30 (samo v petek in soboto tudi ob 16.00); 18.30. Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30. Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Jože Plut, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. joze.plut@rkc.si / 031-673-111 ht tp: // www.stolnica.com/