četrtek, 23. februar 2017

Teden Božje Besede 26. 2.-5. 3. 2017


S to nedeljo sklepamo zaporedno branje iz prvega pisma Korinčanom. Doslej nas je Pavel z različnih vidikov poskušal opo­zoriti na nevarnost, če se preveč
zanašamo zgolj na človeka, nje­govo modrost in sposobnosti, saj pri tem zlahka prezremo in izgubimo izpred oči svojo pra­vo poklicanost. Tudi različni »oznanjevalci« lahko s svojim učenjem in oznanjevanjem zamegli­jo resnični Kristusov nauk ter tako ljudi odvračajo od prave poti. Pavel zato tokrat še bolj jasno izpostavi, ka­kšna je vloga in naloga pravega oznanjeval- ca. Ko pravi, naj imajo apostole za »Kri­stusove služabnike«, želi poudariti pomen popolne vdanosti in pripadnosti Kristu­su, saj le tak lahko postane tudi zanesljiv »oskrbnik Božjih skrivnosti«. Vesten oskrbnik pa ne oznanja svoje besede ali nauka, ne govori v lastnem imenu, pač pa oznanja skrite Božje načrte, ki jih je Duh razodel. Ker si prizadeva biti zvest in odgo­voren, se tudi ne ozira na sodbe, ki jih ima­jo ljudje o njem. Korinčanom zato priporo­ča, naj ne sodijo tistega, česar še ne morejo v polnosti razumeti. Kajti šele Gospod bo, ko bo prišel, »osvetlil, kar je skrito v temi, in razkril namene src«.
Lahko bi rekli, da gre v od­lomku pravzaprav za Pavlova navodila, kako pravilno ozna­njati in kaj nas mora pri tem vo­diti in usmerjati. Vsak kristjan je na­mreč poklican k oznanjevanju, pri čemer pa morata biti zanj najvišje merilo Božje kraljestvo in njegova pravica. Ni važno, da ugajamo ljudem, pač pa da zvesto oznanja­mo Božjo besedo. Zato se apostol nikoli ne sme bati sodbe ljudi, ne sme biti nanjo navezan ali od nje odvisen (»Kaj bodo pa ljudje rekli ...«). Sodba je Božja, vsak pa bo »prejel priznanje od Boga« in ne od ljudi.
mag. Roman Starc
Sestre in bratje.
Kakor smo vas že obvestili, s pepelnico, 1. marca, začenjamo z novim razpore­dom delavniških maš in spovedovanja. Kar dolgo smo se o tem pogovarjali (tudi ob vaših pobudah) v Župnijskem pastoralnem svetu in stolnem kapitlju in ob upoštevanju spodnjih razlogov pri­šli do rahlih sprememb, ki bodo v veljavi v postnem času. Če se bo izkazalo, da so spremembe dobre, bodo ostale, sicer bomo tudi z molitvijo iskali nove možnosti. Upoštevali smo naslednje dejavnike: (1) vsaka sveta maša naj ima svoj čas, čas za pripravo in lepo obhajanje brez posebne­ga hitenja - zlasti je bila problematič­na maša ob 9.30, kije od 1. marca ne bo več; (2) ker je »človek pot Cerkve«, že­limo poiskati dober termin za sv. mašo, ki bi ustrezal življenjskemu ritmu ver­nikov; (3) upoštevali smo tudi ure maš v okoliških cerkvah – kjer je ob delavnikih sv. maša ob 10. uri, zato smo jo mi dali na 10.30; (4) možnost spovedovanja pri stalnem spovedniku, zato bo prelat Vin­ko Vegelj na voljo za spoved vsak dan od 8.30 - 9.30; (5) zaznali smo dejstvo, da je od 6.ure do 7. ure zelo malo spovedi, zato bomo s spovedovanjem po novem začeli ob 6.30.
Vljudno prosim, da sprejmete nov red delavniških maš in razpored spovedova­nja, o tem obvestite svoje znance, ga spre­mljate in poveste svoje predloge, pa tudi zadovoljstvo in kritiko. Nova razpore­da sta objavljena tudi na: http://www.stolnica.com/ pa tudi na FB profilu: Stolnica - Ljubljana - Cathedral in seveda na oglasnih deskah.
Želim vse dobro in prisrčno pozdra­vljam,
župnik Jože
Postni čas, ki nas pripravlja na veliko noč, naj bo čas milosti, duhovne poglobi­tve in dobrih del, kijih bomo darovali za potrebe Cerkve in vsega sveta. Cerkev za postni čas določa posebne oblike spokor- nosti. Strogi post je na pepelnično sredo (1. 3.) in na veliki petek (14. 4.). Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega naje­mo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenja­ti s kakim drugim dobrim delom poko­re ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.
Povabljeni smo tudi, da se v postnem času pridružimo akciji »>40 dni brez alkoho­la« ali naredimo kakšno drugo odpoved iz ljubezni do Boga in bližnjega in pri­varčevana sredstva namenimo ljudem v stiski.
Postni čas je tudi čas molitve in duhov­nega premišljevanja. Zato povabljeni k svetim mašam, rožnemu vencu, uram Božjega usmiljenja in križevemu potu. Posebej ste povabljeni k postnim govorom naših škofov.
      Ponedeljek, 27. 2.: sv. Gabrijel od Žalostne Matere Božje, redovnik.
      Torek, 28. 2.: sv. Roman, opat.
       Sreda, 1. 3. : PEPELNICA. Sreda pred prvim petkom.
      Četrtek, 2. 3.: sv. Neža, Praška, kla­risa, opatinja. Četrtek pred prvim pet­kom.
      Petek, 3. 3.: sv. Kunigunda, kraljica. Prvi petek.
Sobota, 4. 3.: sv. Kazimir, poljski kralje­vič. Prva sobota.
      Nedelja, 5. 3.: 1. POSTNA NEDE­LJA.
      V nedeljo, 26. 2., ob 15.30 molitve­na ura pred Najsvetejšim.


      V ponedeljek, 27. 2., večerna maša z večernicami za duše v vicah.
      V torek, 28. 2., večerna maša z ve­černicami. Ob 18.30 je katehumenat.
       V sredo, 1. 3., na pepelnico, so vse maše s pepelenjem. Ta dan je začetek posta in STROGI POST. Ker je sreda pred prvim petkom, bodo pri večerni sveti maši molitve v čast sv. Jožefu.
      V četrtek, 2. 3., je četrtek predpr- vim petkom. Pri večerni maši je prvi POSTNI GOVOR, ki ga bo imel nad­škof Stanislav Zore. Po večerni maši bo molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice in svetost duhovni­kov. Sledi srečanje študentske skupine.
      V petek, 3. 3., ki je prvi v mesecu, bo ob 8.30 molitev pred Najsvetejšim s posvetitvijo Srcu Jezusovemu, ob 15.uri pa ura Božjega usmiljenja in sveta maša.
      V soboto, 4. 3., je prva sobota, ob 8.30 molitev bo pred Najsvetejšim s posvetitvijo Marijinemu Srcu, ob 16.uri maša za domovino.
      V nedeljo, 5. 3., ob 15.30 križev pot.
Vsak dan lepo povabljeni k molitvi ro­žnega venca ob 8.30 (pred odprtim tabernakljem) ali zvečer ob 18. uri in h križevemu potu ob nedeljah ob 15.30.
Vsi postni govori bodo ob četrtkih med večerno mašo ob 18.30, ki jo bodo darovali škofje, ki bodo imeli postni govor:
      2. marec: nadškof Stanislav Zore
      9. marec: škof Franci Šuštar
      16. marec: škof Franci Šuštar
      23. marec: škof Anton Jamnik
      30. marec: škof Anton Jamnik
      6. april: nadškof Stanislav Zore
Razpored spovedovanja od 1. marca 2017

NED/PRAZ.
PON
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK
SOBOTA
06.30-07.30
Plut
Markelj
Plut
Markelj
Nadškof (Slabe)
Plut
Plut
07.30-08.30
Lap
Slabe
Markelj
Lap
Slabe
Markelj
Lap
08.30-09.30
Vegelj
Vegelj
Vegelj
Vegelj
Vegelj
Vegelj
Vegelj
09.30-10.30
Knep
Arrias
Garaicoechea
Torra
Arias
Torra
Knep
10.30-11.30
Kvaternik
Arrias
Garaicoechea
Torra
Arias
Torra
Šuštar
11.30-12.30
Košir
Stare/Bizjak

12.30-13.0015.00-16.00

Vegelj/Lap

16.00-17.00
Koncilija
Vegelj/Lap
Kvaternik
18.00-19.15
Slabe
Petrič
Koncilija
Šuštar
Koncilija
Plut
Plut
prelat Anton Slabe - kanonik penintenciarij
V primeru, da ni spovednika, se obrnite na stolniško osebje ali pokličite župnika (031 67 31 11).
Papež Frančišek v homiliji v rimski žu­pniji sv. Marije Jožefe v nedeljo, 19. fe­bruarja:
»'Bodite sveti, kajti jaz, Gospod, vaš Bog, sem svet.' To nam reče Bog Oče. Evangelij pa se konča z Jezusovimi besedami: 'Bodi­te torej popolni, kakor je popoln vaš nebe­ški Oče.' Gre za isto stvar. To je življenj-
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
Stolnica - Ljubljana - Cathedral
@stolnica
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Jože Plut, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. joze.plut@rkc.si / 031-673-111 http://www.stolnica.com/
ski program ... Molitev je protistrup za sovraštvo, za vojne, te vojne, ki se začnejo doma, ki se začnejo v četrti, ki se začnejo v družinah ... Če vem, da me nekdo nima rad, da me sovraži, moram moliti pred­vsem zanj. Molitev je mogočna, molitev premaga zlo, molitev prinaša mir.«
Delavniki: 6.00; 7.00; 7.30 (razen ob sobotah); 8.00; 9.00; 10.30 (samo v petek in soboto tudi ob 16.00); 18.30. Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30. Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.

sobota, 18. februar 2017

Teden Božje Besede 19. 2.-26. 2. 2017V odlomku, ki ga beremo tokrat, Pavel nadaljuje z mislijo, da je modrost tega sve­ta, modrost tistih, ki se zanašajo samo na sposobnosti lastnega razuma, pri Bogu nespamet oz. no­rost. Človek, ki je preveč po­nosen na svoje dosežke in na moč človeškega spoznanja ter zato misli, da je svoboden in ne potrebuje Boga, vara samega sebe in druge, zato Pavel vzklikne: »Nihče naj se ne vara!« Ponovno opozori Korinčane naj se »ne ponašajo z ljudmi«, ker ne pripadajo temu ali onemu učitelju (Pavlu, Apolu, Kefi), pač pa Kristusu: »Vi (ste) Kristusovi, Kristus pa Božji.« Druga misel, na katero večkrat naletimo v Pavlovih pismih, je, da je človek svetišče ži­vega Boga, Božji tempelj. Ko je Bog v Kri­stusu postal človek in si privzel človeško telo, se je za stalno naselil med nami in po Svetem Duhu deluje v nas: v naših telesih, občestvih in medsebojnih odnosih. Vse, kar je človeškega, Bog po delovanju Svete­ga Duha v nas posvečuje, zato smo v resni­ci »Božji tempelj in Božji Duh prebiva v nas«. To, kar je bil za Jude v Stari zavezi najprej shodni šotor in kasneje jeru­zalemski tempelj, postane v novi zavezi človek, krščanska sku­pnost oz. celotna Cerkev, Kri­stusovo skrivnostno telo: živo prebivališče Boga med ljudmi. Pavel to nenehno ponavlja, saj želi v svojih poslušalcih vzbuditi zavest o dragocenosti njihovega do­stojanstva in vzvišenosti poslanstva: ker so Božji, naj ne oznanjajo več človeške, am­pak Božjo modrost.
V vsej svobodi odrešenega človeka, ki ni več navezan na ta svet in njegovo omeje­no spoznanje, Pavel na koncu preprosto, a osrečujoče ugotavlja: »Vse je vaše: svet, ži­vljenje in smrt, sedanjost in prihodnost.« In v resnici je v Kristusu vse naše.
mag. Roman Starc
Sestre in bratje.
Dve nedelji pred postom v Cerkvi na Slovenskem pri mašah prisluhnemo pa­stirskemu pismu naših škofov. Na 7. nedeljo med letom, 19. februarja, bomo prisluhnili prvemu delu, ki nosi naslov: Sveti krst je Božji dar za vsakega izmed nas, na 8. nedeljo med letom, 26. febru­arja, pa bomo prisluhnili pismu z naslo­vom: Bodite ponosni in ustvarjalni kri­stjani. Sledi že pustni torek in pepelnična sreda, ko bomo začeli postni čas. Tudi v letošnjem postnem času bomo pri­sluhnili postnim govorom naših ško­fov, ki bodo vsak četrtek med večerno mašo. Uvodni in sklepni govor bo imel nadškof Stanislav Zore, vmesna govora pa bosta imela pomožna škofa Franci Šu­štar in Anton Jamnik. V stolnem občestvu imamo poseben privi­legij, da našim pastirjem - škofom lahko večkrat prisluhnemo kot marsikje drugje. Ne da bi se zavedali, imamo posebno mi­lost. Škofje so namreč prvi pastirji, učitelji in posvečevalci.
Naj tu kratko spregovorim o škofovski službi: »Škofje so nasledniki apostolov, najtesnejših Jezusovih učencev in sode­lavcev. S škofovskim posvečenjem škofje sprejmejo posvečevalno, učiteljsko in vod­stveno službo. Škofovsko posvečenje podeljuje polnost zakramenta svetega reda... Prvo stopnjo zakramenta svetega reda prejmejo diakoni, drugo duhovniki, tre­tjo, najvišjo stopnjo pa škofje. Škofovsko posvečenje podeljuje skupaj s posvečevalno službo tudi službi učiteljstva in vodstva. Diakonsko, duhovniško in škofovsko posvečenje se podeljuje s polaganjem rok, kjer kandidat po klicanju Svetega Duha in po polaganju škofovih rok prejme neizbrisno znamenje - zakrament svetega reda. Škof opravlja posvečevalno službo, ki se odraža predvsem v podeljevanju njemu pridržanih zakramentov svete birme in zakramenta sveta reda, to je diakonata, prezbiterata in episkopata. Škofova na­loga v službi učitelja je predvsem ozna­njevanje Božje besede, ki se kaže v pridiganju in skrbi za pristno poučevanje krščanskega nauka, škof v vodstveni služ­bi pa je pastir zaupanega mu ljudstva« (http://katoliska-cerkev.si/narava-skofovske-sluzbe).
Sestre in bratje, radi prisluhnimo našim škofom, njihovemu pastirskemu pismu pred začetkom postnega časa in postnim govorom ter k poslušanju povabimo še druge.
župnik Jože
V soboto, 11. 2., na praznik lurške Ma­tere Božje, se je zbralo kar lepo število bolnih in starejših. Skoraj 70 jih je pre­jelo zakrament svetega bolniškega maziljenja. Bogu hvala!
•    Nedelja, 19. 2.: 7. NEDELJA MED LETOM.
•    Ponedeljek, 20. 2.: sv. Sadot in perzijski mučenci ter Jacinata in Frančišek Marto, fatimska pastirčka.
•    Torek, 21. 2.: sv. Peter Damiani, škof - cerkveni učitelj.
•    Sreda, 22. 2: SEDEŽ APOSTOLA PETRA.
•    Četrtek, 23. 2.: sv. Polikarp, škof - mučenec.
•    Petek, 24. 2.: SV. MATIJA, apostol.
•    Sobota, 25. 2.: sv. Valburga, opatinja.
•    Nedelja, 26. 2.: 8. NEDELJA MED LETOM.
  V nedeljo, 19. 2., bo ob 15.30 mo­litvena ura pred Najsvetejšim.
  V ponedeljek, 20. 2., večerna maša z večernicami za duše v vicah. Po maši srečanje za mlade.
  V torek, 21. 2., bo večerna maša z ve­černicami. Ob 18.30 bo katehumenat.
  V četrtek, 23. 2., bo po večerni maši srečanje študentske skupine in srečanje biblične skupine.
  V petek, 24. 2., bo ob 15.00 ura Božjega usmiljenja in sveta maša.
   V soboto, 25. 2., bodo ob 8.30 hvalnice.
   V nedeljo, 26. 2., je bo 15.30 moli­tvena ura pred Najsvetejšim.

Na pepelnično sredo, 1. 3., bomo za­čeli z letošnjim postnim časom. Pri vseh svetih mašah bo pepeljenje. Ta dan začnemo z novim razporedom spovedovanja in delavniških svetih maš, ki bosta objavljena v naslednji številki Te­dna Božje besede.
Vsak dan lepo povabljeni k molitvi ro­žnega venca ob 8.30 (pred odprtim tabernakljem) ali zvečer ob 18. uri.
Papež Frančišek o Kajnu in Abelu med jutranjo sv. mašo 13. februarja: »Kajn je dal prednost
instinktu, v sebi je raje kuhal to čustvo, ga povečeval, mu pustil rasti.« Greh, ki ga je storil kasne­je, je bil skrit za tem čustvom, ki je rastlo in rastlo. Tako raste tudi sovraštvo med nami: začne se z nečim majhnim, ljubosumnostjo, nevoščljivostjo, in to nato raste. Življenje gledamo le s tega zornega kota. Tista iver za nas posta­ne bruno, toda to bruno imamo sami. In naše življenje se vrti okoli njega »ter uničuje vez bratstva, uničuje bratstvo«. Postopoma postanemo »obsedeni« s ti­stim zlom, ki vse bolj raste in nas »pre­ganja«. Sovraštvo raste in vedno se kon­ča slabo. »Ločim se od svojega brata: ta ni moj brat, ta je sovražnik, ta mora biti uničen, pregnan stran ... In tako so lju­dje uničeni, tako sovraštvo uniči družine, narode, vse!« Tisto grizenje samega sebe od jeze, da si vedno obseden z nečim: to se je zgodilo Kajnu, ki je na koncu svojega brata umoril. »Ne: brata ni. Sem le jaz. Bratstva ni. Sem le jaz.« To, kar se je zgodilo na začetku, se zgodi vsem nam. A ta proces mora biti ustavljen ta­koj na začetku, ustaviti ga je treba že pri prvi zagrenjenosti. »Zagrenjenost ni krščanska. Bolečina da, zagrenjenost ne. Zamera ni krščanska. Bolečina da, za­mera ne. Koliko sovraštva, koliko razdo­rov ...«
Vir: http://sl.radiovaticana.va/news/2017/02/13/
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Jože Plut, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. joze.plut@rkc.si / 031-673-111 http://www.stolnica.com/
Delavniki: 6.00; 7.00; 7.30 (razen ob sobotah); 8.00; 9.00; 9.30 (samo v petek in soboto tudi ob 16.00); 18.30. Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30. Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.