sobota, 25. november 2023

TEDEN BOŽJE BESEDE 26. 11. 2023 - 3. 12. 2023

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

V Kristusu je nezlomljiva življenjska moč, ki ji je obljubljena tudi končna zmaga. Zlo bo premagano, smrt vseh vrst bo izničena. V resničnost, ki jo ob­hajamo s praznikom Kristusa, kralja vesoljstva, se dejansko steka vse doga­janje vsega razvoja sveta in človeštva in življenjska pot vsakega človeka. Je zaključek poti, njen iztek in dopolni­tev njene vsebine.

A tudi njena sod­ba. Sodba pravičnosti je težka in strah pred smrtjo je navadno bolj strah pred to sodbo. Vsak od nas ima bolj ali manj razvit čut zanjo, kakor so nam merila zanjo vtisnili v otroštvu in smo si jih izoblikovali med potjo skozi življenje vsak nekoliko drugače.

Zato bo vsak pretehtan tako, kot je razumel in znal, hotel in mogel. Le Bog ve za vso resni­co vsakega človeka. In hvala Bogu, da je tako. To bi bilo tudi vse, če bi nas Bog le ustvaril, ko bi bili le njegove stvari.

 A vse to se ne dogaja le po za­koniku resnice, ampak v osebi, v Jezu­su Kristusu, ker je v njem vsa polnost človeka in vsa polnost božanstva. Je Alfa in Omega, merilo obojega. Ezekijel je to slutil, zato je tu njegov spev o Božji ljubezni, ko s pastirsko skrbjo vodi in hrani svojo čredo, pa tudi išče izgubljeno ovco, jo rešuje in vodi do­mov na varno.

Vemo, to Božje delo na svojem vrhuncu seže do prostovoljne smrti Božjega Sina za rešitev človeka. Ta ljubezen je težji sodnik; njena sod­ba brez očitanja, brez besed zaboli v dno srca, ker se v njej razodene revšči­na, brezsrčnost, neobčutljivost človeš­kega srca.

Velikokrat sicer omenjamo odnos do lačnih, ubogih, brezdomcev, vendar ne spreglejmo, da je to sad go­jenja naše osebne povezanosti s Kris­tusom, ki jo ustvarja molitveni pogo­vor z njim, vsrkavanje njegove besede, čiščenje vesti v njegovem odpuščanju, pa vsa skrivnost sprejemanja njegove­ga telesa in duha v zakramentu evharistije.

To ustvarja celovito posvečenje kristjana. Naša dobra dela ljudem v potrebah pa postajajo dejanja našega Kralja.

Anton Slabe

Z adventom začenjamo novo bogoslužno leto, leto Kristusove skriv­nosti. Cerkev se v štirih adventnih tednih pripravlja na božič. Adventni čas že po besedi (adventus = prihod) naznanja Kristusov prihod. Kristus je enkrat že prišel na svet ob učlovečenju. Drugič bo prišel v svojem veličastju ob koncu časov.

Prvega priho­da se spominjamo, na drugi prihod pa se pripravljamo, in sicer tako, da Kristusu radi odpiramo svoja srca, da more vsak čas priti k nam s svojo milostjo.

Zgodovina razvojnih stopenj adventnega časa je še vedno malo raziska­na. Prve sledove liturgične pripra­ve na obhajanje božične skrivnosti učlovečenja najdemo v Španiji, pred­vsem pa v galski Cerkvi v drugi po­lovici 4. stoletja. Najstarejši zapis o obhajanju adventa kot priprave na božič je zapoved posta, ki jo je izdal škof Perpetuo iz mesta Tours (umrl leta 490).

Govori o tridnevnem postu v tednu in to v času od praznika sv. Martina (11. novembra) do božiča. Ta čas so imenovali zimski post ali post sv. Martina. Takšna postna postava je bila v skladu z vzhodno tradicijo, kajti v tistem času je imela galska Cerkev tesne stike z Bizancem in Je­ruzalemom, kjer so slovesno obhaja­li praznik Gospodovega razglašenja epifanijo (6. januarja) in so na ta praznik tudi podeljevali zakrament sv. krsta.

Priprava na krst je najprej trajala tri tedne, pozneje pa štiride­set dni, kot traja postni čas. V bogoslužnih tekstih je v ospredju krst in povabilo k spreobrnjenju. To je na­menjeno tudi tistim, ki so že krščeni.

Priporočali so post, molitev, prejema­nje zakramentov in dela ljubezni. V rimski liturgiji, ki ni poznala krščevanja na praznik Gospodovega razglašenja, je bil advent v 6. stoletju čas vesele priprave na božič in zaradi tega veselja v tem času ni bilo posta.

V tej pripravi so zelo naglašeni do­godki v zvezi s skrivnostjo učlovečene Besede: tako angelovo oznanjenje Mariji, Kristusovo srečanje z Jane­zom Krstnikom ob Marijinem obi­sku Elizabete, sam dogodek Jezusove­ga rojstva in vabilo k veselju. Razlog za to veselje je Kristusova navzoč­nost med ljudmi, vzor tega veselja pa Marija. Po 11. stoletju pa so v Rimu adventno bogoslužje prilagodili bogoslužju postnega časa in opustili v adventu speva Te Deum pri jutranjicah in Glorio pri maši.

Ker je učlovečenje kot zgodovinski dogodek začetek našega odrešenja, ki hkrati zagotavlja svojo dovršitev v Kristusovem drugem prihodu, so kristjani kmalu pojmovali adventni čas tudi kot čas pričakovanja slavne­ga Gospodovega prihoda, na katere­ga morajo biti vedno pripravljeni in ga odgovorno pričakovati.

»Ponižni je lahko bos in reven, morda ne zna brati, morda je bolan in morda ga vsi zapuščajo, vendar ima Boga in je najbogatejši od vseh.

Bog ga bo želel poveličati.«

(blaženi Jakob Alberione, redovni ustanovitelj)

Pri južnih stranskih vratih v preddverju je vzi­dana še ena nagrobna plošča iz stare stolnice. 

Na vrhu plošče iz temno rjavega marmorja je zapi­san pomenljiv latinski stavek iz knjige Razodet­ja: Beati mortui qui in Domino moriuntur, Bla­gor mrtvim, ki umirajo v Gospodu (Raz 14,13). 

Pod napisom je na ravni ploskvi, okrašeni z ra­stlinsko ornamentiko, v skledasti vdolbini raz­giban grb, pod njim pa omenja napis v nemščini v lično izklesanih črkah Johana Ulrika pl.

Ko­berga, umrlega leta 1665. Tega leta so namreč v stari stolnici pokopali tega velikega dobrotnika, ki je volil kapitlju 3000 fl., da bi se zanj opravljale tedensko tri sv. maše pri Križevem oltarju. 

Na­pis se zaključuje s prošnjo, da bi bil vsemogočni Bog njemu in vsem milostljiv poslednji dan.

Za ureditev in opremo t. i. velike ali glavne zakristije na južni strani cerkve je poskrbel ljubljanski podje­tnik Jakob Schellenburg. 

Njegovo do­brodelnost ovekoveča latinski napis nad lavabojem (lijakom), ki v prevo­du sporoča: »Da bi ta kraj dostojno čuval svete zaloge, je Jakob Schellenburg, plemič dežele Kranjske, iz pobožne vdanosti do sv. Miklavža s prostovoljnim darom uredil zakristi­jo 1706.«

Spominska plošča je pravzaprav vrhnji zaključek inkrustiranega (okrašenega) črnomarmornega lavaboja: obdaja jo zastor in krona, Schellenburgov grb. Lavabo je izkle­sal kamnosek Francesco Bombasi, ki je že leta 1705 za zakristijo napravil tudi kamniti portal.

  V torek, 6. 12., bo v stolnici celodnevno češčenje. Svete maše ob 10.30 ne bo. Ob 18.00 bo sklep z litanijami Srca Jezusovega in sveto mašo. Razpored češčenja bo objavljen v naslednji številki. Lepo vabljeni!

  V četrtek, 7. 12., bodo ob 18.00 slovesne večernice pred Brezmadežno. Lepo vabljeni!

   Na Miklavževo nedeljo, 10. 12., bo slovesno sveto mašo ob 9.00 daroval gospod nadškof. Lepo vabljeni!

   Nedelja, 26. 11.: KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

   Ponedeljek, 27. 11.: sv. Modest in Virgil, škofa, apostola Karantanije

  Torek, 28. 11.: sv. Katarina Laboure, redovnica, vidkinja

  Sreda, 29. 11.: sv. Filomen, mučenec

  Četrtek, 30. 11.: sv. Andrej, apostol

   Petek, 1. 12.: sv. Edmund Campion, mučenec

  Sobota, 2. 12.: sv. Bibijana (Vivijana), mučenka

   Nedelja, 3. 12.: 1. Adventna nedelja nedelja Karitas


SKUPNA MOLITEV V STOLNICI

VSAK DAN

8.30 in ob 18.00: Rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: Rožni venec

NEDELJA

15.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

PRVI PETEK

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: Ura Božjega usmiljenja

PRVA SOBOTA

8.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

URNIK SVETIH MAŠ

Delavniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30 Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00

Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30

Nedelje in zapovedani prazniki: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

sobota, 18. november 2023

TEDEN BOŽJE BESEDE 19. 11. 2023–26. 11. 2023

33. NEDELJA MED LETOM

Nad razmišljanjem Pridigarja o vrli ženi se bo danes gotovo kdo spotaknil, češ da vklepa ženo v domače delo in skrb za družino. Takrat je to bil družbeni ideal. Žena je bila gospodarica v šotoru ali hiši, mož je sprejemal zunanja opravila in zadeve v javnosti. Poudarjeno je spoštovanje in občudovanje žene, ki goji duha ljubezni in odgovornosti za moža in družino. 

Skoraj iste misli najdemo tudi v Sirahu, ki pa vzporedno razgrinja tudi misli o slabi ženi, ki zagreni in uničuje življenje možu - in sebi. Smo torej napredovali, ko smo ženo odtrgali od tega poslanstva, ji pokazali, naj raje pokaže svoje sposobnosti v družbi s kariero, zbrali 20 razlogov, zakaj naj nima otrok, in še več razlogov, da zapusti zakon, če ji to kaže k lažjemu življenju? Moževo odgovornost tu puščamo ob strani. 

Nedvomno smo zadeve modernizirali, nismo pa pokazali razumevanja bistva. Smo s tem ustvarili ženi temelj boljše osrečenosti? Socialno življenje mora težiti k večji pravičnosti v družini in družbi, predvsem k spoštovanju človeka in njegovega dela. Mislite, da so takrat žene trpele ob takem stilu življenja? Nekatere gotovo, tista pa, ki je čutila, da jo mož ljubi in ceni, je v vsem trudu uživala. Saj ne gre za vprašanje pokorščine možu, kulturi ali družbenemu redu. 

Gre za temeljno duhovno usmeritev: v ljubezen ali v sebičnost, v skrb predvsem ali celo izključno zase ali v vzgojo duha, ki bo znal druge ceniti enako kot sebe in delati tako, da bo rasla skupnost in iz nje socialne kreposti. 

Zunanje oblike življenja so le okvir, ki v njem človek razvija tega duha. Druga misel je prav tako dragocena: Veličino človekovega dela, naj bo še tako preprosto in neopazno ali tudi malo cenjeno, Bog nagrajuje zaradi zvestobe, ki varuje in ohranja ljubezen. Malopridni služabnik je ono leto lenobno užival, a zapravil vrednost dela in življenja, pa pokazal slab odnos do ljudi in do Gospodarja. Prav ta dvojna ljubezen daje vrednost našemu življenju tu in v večnosti.

Anton Slabe

TEDEN KARITAS

Letošnji Teden Karitas bo od ponedeljka, 27. 11., do nedelje, 3. 12. 2023. Tokrat nas bo nagovarjalo geslo: »UPANJE ZA VSE«.

Letošnje geslo nas vabi, da drug drugemu vlivamo zaupanje, da obstajajo rešitve za izzive, probleme in težave. Upanje ni poceni tolažba, češ, bo že bolje. Nimamo pravice bližnjim dajati lažnega upanja, ki usodno zaznamuje človekovo pot. Velikokrat nas že človeška bližina, prijazna beseda in stisk roke navdajo z upanjem. Karitas v mnoge družine prinaša
upanje v obliki hrane, plačila položnic, z nakupom šolskih potrebščin in kurjave. Pogovor in skupno iskanje rešitev pa je spodbuda in pomoč na poti v samostojnost.

V okviru Tedna Karitas bo v sredo, 29. 11., potekalo tudi romanje prostovoljcev Karitas na Slomškovo Ponikvo, kjer bo ob 12. uri sveta maša. Prav tako bo ta dan v dvorani Golovec v Celju že 33. dobrodelni koncert Klic dobrote za pomoč družinam v stiski. Neposredni prenos bo na TV SLO, 1. program, Radio Slovenija in Radio Ognjišče.

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA


Praznik Kristusa Kralja je uvedel papež Pij XI. v svetem letu 1925 in določil, naj se praznuje zadnjo nedeljo v oktobru. Po reformi liturgičnega koledarja II. vatikanskega koncila pa je praznik prestavljen na zadnjo nedeljo bogoslužnega leta. Praznik povzema vidike Kristusove skrivnosti, ki so značilni za posamezne dobe bogoslužnega leta: božič, razglašenje, vstajenje in vnebohod.


»Molim te, o Jezus, moj Gospod... Ti si Kralj. V duhu te gledam, kako sediš na prestolu na Božji desnici... To gospostvo je sveto, ker je združeno z duhovsko častjo. 

Ti obhajaš za nas večno praznično bogoslužje na Očetovi desnici. Neprestano mu kažeš brazgotine svojih ran, ki so njemu v spravo in nam v odrešenje. Daruješ mu naše molitve, posreduje za naše grehe, nas blagoslavljaš in posvečuješ..«

J. B. Bossuet

»Ljubezen, ljubezen, ljubezen - to je vsebina in temelj našega življenja.Vse bo hitro minilo. Danes smo tukaj, jutri nas ne bo več. Za nami bo ostalo tisto, kar smo naredili za Boga, iz ljubezni do njega.«
(blažena Blažena Frančiška de Siedliska, redovna ustanoviteljica

STOLNICA - NAŠ DOM


Nagrobnik pičenskega škofa Martina Pičenski škof Martin von Mannsberg je kot vikar oglejskega patriarha pred ustanovitvijo škofije deloval pri ljubljanskem Šenklavžu. Tu je leta 1456 tudi umrl. Njegov nagrobnik, ki je oblikovno skromno kamnoseško delo, je zdaj vzidan v stolnici pod pevskim korom. 

Gre za preprost relief, ki ima poglobljeno ploskev, na kateri je njegov grb s škofovsko palico, ovito s panicellom in mitro na vrhu. Relief je obrobljen z okvirom, na katerem je latinski napis v gotici. Preberemo lahko: »Martinus (episco) pus Pete-nensis... anno... obiit...«

Poglejmo na kratko, kdo je bil in kakšno vlogo je imel ta pičenski škof?

Akvilejski patriarhi na ozemlju svoje ogromne škofije niso mogli sami izvrševati škofovskih opravil, zato so delo večinoma prepuščali arhidiakonom ter svojim pomožnim škofom. Največkrat so to bili škofje iz bližnje Istre, iz Pična (Petena)* ali pa iz Novega Grada (Citta Nuova). 

Nekateri izmed njih so kar stalno bivali v Ljubljani ali v kakem drugem slovenskem mestu. Eden teh, znamenit in vpliven, je bil omenjeni pičenski škof Martin. Bil naj bi Korošec iz plemiške rodbine Mannsbergov, ki so v 15. stoletju imeli posestva na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem. 

Okoli leta 1436 je postal pičenski škof in akvilejski patriarh Ludovik Teck ga je imenoval za vikarja čez vso akvilejsko škofijo izven Furlanije. Martinova oblast se je torej raztezala čez vse slovenske dežele južno od Drave. 

Svojo rezidenco je imel v Ljubljani pri cerkvi sv. Nikolaja, kamor je leta 1448 sklical sinodo (cerkveni zbor) svojega okrožja. Svojo službo je z vnemo izvrševal, obiskal je številne kraje naše domovine in odločilno posegal v naše cerkvene razmere. 

S cesarjem Friderikom, ki ga je imenoval za svojega svetovalca, ga je družila vez prijateljstva in medsebojno zaupanje. Več kakor dvajset let je izvrševal višjepastirsko oblast v slovenskih deželah. Umrl je v Ljubljani na praznik sv. Kilijana (8. julija leta 1456) in bil pokopan v cerkvi sv. Nikolaja pod prižnico.

Povzeto po dr. Josipu Grudnu iz Zgodovine slovenskega naroda, str. 286

* V mestecu Pičen v Istri je bil polnih 1300 let sedež edine škofije v notranjosti Istre, ki jo je v začetku 6. stoletja ustanovil Nicefor, prvi pičenski škof Med znamenitimi škofi je bil tudi Jurij Slatkonja. Ukinjena je bila leta 1788, leta 1969 pa ustanovljena kot naslovna škofija.

DOGODKI PRED NAMI

•    V nedeljo, 19. 11., bo gospod prošt ob 12.30 daroval sveto mašo za žrtve prometnih nesreč in njihove svojce.

•    V ponedeljek, 20. 11., bo v stolnici somaševanje naših škofov in gostov ob rednem plenarnem zasedanju Slovenske škofovske konference. Lepo vabljeni!

•    V nedeljo, 26. 11., bo ob 18.30 sveta maša s koralnim petjem.

GODOVI IN PRAZNIKI

•    Nedelja, 19. 11.: 33. nedelja med letom

•    Ponedeljek, 20. 11.: sv. Edmund, kralj

•    Torek, 21. 11.: darovanje device Marije

•    Sreda, 22. 11.: sv. Cecilija, devica, mučenka

•    Četrtek, 23. 11.: sv. Klemen I., papež

•    Petek, 24. 11.: sv. Andrej in vietnamski mučenci

•    Sobota, 25. 11.: sv. Katarina Aleksandrijska, devica, mučenka

•    Nedelja, 26. 11.: KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA


SKUPNA MOLITEV V STOLNICI

VSAK DAN

8.30 in ob 18.00: Rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: Rožni venec

NEDELJA

15.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

PRVI PETEK

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: Ura Božjega usmiljenja

PRVA SOBOTA

8.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

URNIK SVETIH MAŠ

Delavniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30 Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00

Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30

Nedelje in zapovedani prazniki: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

 

 

nedelja, 12. november 2023

TEDEN BOŽJE BESEDE 12. 11. 2023-19. 11. 2023

32. NEDELJA MED LETOM


Se že čuti, da se bliža konec cerkvenega leta. Misel Božje besede se usmerja k poslednjim stvarnostim. Že to, da temu prisluhnemo, je zadeva zdrave pameti. Biti zakopan v zadeve vsakdanjosti in misliti na prihodnost samo glede materialnih zadev in morda še zdravja je res kratkovidno. Ostarimo, tudi če nam to ni všeč, in umrli bomo, naj na to mislimo ali ne. Zato je pametno in potrebno misliti na oboje. 

Prav neznanje, ki ga ustvarja preziranje verskih resnic, navadno ustvarja nespameten strah pred minljivostjo. Zatiskanje oči pred prihodnostjo pa je sploh zelo velika nespamet. Brez modrosti in zaupanja je težko stkati zadovoljnost in mir v življenju. Z modrostjo je Bog vse ustvaril, zato vsaka stvar nosi znamenje njegove modrosti. Že zato je vsaka stvar vredna spoštovanja. 

Z isto modrostjo odpira Bog človeku toliko pogleda v prihodnost, da jo lahko zasluti in ceni, si jo zaželi in se k njej usmerja. Učenost raste s študijem in raziskovanjem, a ne prezrimo, da vsaka učenost tako ali drugače izhaja iz resničnosti, ki so v stvarstvu. Modrost pa raste s hranjenjem duha iz zdravih virov in s premišljevanjem. Ne da se je naučiti, počasi prodira v človeka, podarja se temu, ki si jo želi, jo išče in zanjo prosi. 

To izraža prilika o pričakovanju ženina. Opozarja na preudarnost v življenjskih ravnanjih in na zaupanje v pričakovanju Božjih obljub. Tudi zaupanje mora imeti zdrav temelj. Zaupati v prazno je slepota duha, zaupanje vase je smešno kratkovidno, zaupanje Božji besedi in njegovi previdnosti pa nikoli ne pusti človeka na cedilu, niti na koncu tega našega življenja. Iz te modrosti poganja razsodnost. 

Iznajdljivost poskuša z njo tekmovati; na kratke proge celo zmaguje, razsodnost pa uravnava vso življenjsko pot. Jezus jo imenuje kar budnost. Človekova prihodnost je večnost, vera pa je pogled njej naproti. Zato se trudim, da delam, kar je prav, nato pa: »Vate, Gospod, zaupam, ne bom osramočen vekomaj.«

Anton Slabe
 

SVETOVNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE PROMETNIH NESREČ

Tretjo nedeljo v novembru tradicionalno obeležujemo svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. To je dan, ob katerem se spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah, skupaj z njihovimi bližnjimi, prijatelji, sodelavci in znanci. 

Slovenija ta dan obeležuje tradicionalno že sedemnajstič, letos je osrednjemu geslu: Spominjajmo se, pomagajmo in ukrepajmo, dodan nov: Živeti s posledicami. Ta nas kot posameznike in družbo spodbuja, da osvetlimo nevidni svet žrtev prometnih nesreč ter sooblikujemo sistem z najvišjimi standardi na področju pravic, podpore in zaščite žrtev. 

V ta namen bo v stolnici v nedeljo, 19. novembra, ob 12.30 sveta maša, ki jo bo daroval g. prošt. Lepo vabljeni! 

TEDEN ZAPOROV: 19.-25. 11.


Nebesa pripovedujejo o Božji slavi ... zato povzdigni oči! (prim. Ps 19,2)
 

Psalmi so navdihnili molitve letošnjega tedna zaporov, napisali so jih ljudje z lastnimi izkustvi zapora in kazenskega sistema: zaprte osebe, osebe po prestani kazni, oškodovane osebe, svojci in člani skupnosti, zaposleni in prostovoljci v zaporih ter znotraj kazenskopravnega sistema. 

Vabimo vas, da v tem tednu vsak dan skupaj z njimi molite s pomočjo teh molitev ali ob psalmih, ki jih poznate.

Zaporniški vikar Robi Friškovec

ZAHVALA MSGR. DR. RUDIJU KONCILIJI

Pred dobrim mesecem dni je moral zaradi bolezni gospod msgr. dr. Rudi Koncilija v bolnišnico. Ko se mu je stanje izboljšalo, so ga odpeljali v Dom Marije in Marte v Dolnjem Logatcu, kjer ima vso potrebno postrežbo in nego. 

Gospodu Rudiju se iz srca zahvaljujem za vso njegovo dolgoletno pomoč v stolnici, zlasti pri maševanju in spovedovanju. Naj mu Gospod da zdravja in moči, kadar pa vas bo pot zanesla v Logatec, bo prav gotovo vesel vsakega obiska.

MISEL TEDNA

»Da bi lahko živeli in ljubili svojo vero, da bi lahko ljubili Boga in ga tako lahko prav poslušali, moramo vedeti, kaj nam je Bog povedal; našega razuma in našega srca se mora dotakniti njegova beseda.«

(blažena Fiorina (Marija Karola) Cecchin, redovnica)

STOLNICA - NAŠ DOM Prižnica, križev pot


Leta 1710 je rezbar Janez Pergman hkrati z balkonoma stranskih korov ob kapeli sv. Križa napravil leseno prižnico. Gre za enoten koncept, saj je prižnica enako razgibana in okrašena ter v resnici le podaljšek levega balkona, vsi elementi skupaj pa sestavljajo uglašeno celoto. Iz brona ulit križev pot je delo Franceta Goršeta iz leta 1973.

 Kipar je prizore skrčil na minimalno število močno stiliziranih figur in jih brez posebnega ozadja namestil neposredno na steno. Tako poenostavljeni so mali reliefi pravo nasprotje prejšnjih velikih platen, ki jih je po Fuhrichovem vzoru leta 1860 na Dunaju naslikal Josef Plank in v bogato poslikani baročni cerkvi niso imela pravega prostora.


Ob rob temu strokovnemu zapisu o križevem potu dr. Ane Lavričeve naj omenim, da so se kardolgo časa bile ostre in žolčne polemike o tem, ali naj se križev pot zamenja ali ne. Nekaj pisem, ki jih je dobil župnik Anton Smerkolj, je objavil tudi v Tednu Božje besede, še več jih je shranjenih v arhivu (vmes so tudi prava grozilna pisma). Objavimo še del njegovega zapisa iz leta 1974 v februarski številki TBB ob blagoslovu novega križevega pota.


»Vesel sem, da morem vsemu našemu oltarnemu občestvu sporočiti, da bo na 7. navadno nedeljo, na nedeljo pred pričetkom posta, g. nadškof popoldne po četrti maši blagoslovil novi stolniški križev pot. Križev pot bo postavljen pod korom, na praznih stenah na desni in levi strani glavnega vhoda. Umetnino je napravil eden največjih živečih slovenskih kiparjev prof. France Gorše, Meštrovičev učenec. 

Prof. Gorše je izdelal doslej že 14 križevih potov; ta, ki ga je napravil za ljubljansko stolnico, pa je od vseh največji ... Veseli smo, da bo imela stolnica, ki ima toliko umetnostnih zakladov, tudi umetnino tega slovenskega umetnika ... Ob tej umetnini nam ne bo težko pozabiti na dosedanje table križevega pota. 

So res slikovite, vendar kot kopija, ki jo je po Furichu napravi dunajski slikar Plank, nimajo umetniške vrednosti. Takih Furichovih križevih potov, tako ali drugače kopiranih, je v Sloveniji nad 300. Prav je, da stolnica dobi nekaj pristno slovenskega. »
 

DOGODKI PRED NAMI


•    V ponedeljek, 13. 11., bo v stolnici ob 10.30 sveta maša ob jubileju Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu.

•    V četrtek, 16. 11., bo v župnišču po večerni sveti maši ob 19.15 predavanje gospoda Antona Lesnika, Ko nam drevesa spregovorijo. Lepo vabljeni!

•    V nedeljo, 19. 11., bo gospod prošt ob 12.30 daroval sveto mašo za žrtve prometnih nesreč in njihove svojce.

GODOVI IN PRAZNIKI


•    Nedelja, 12. 11.: 32. nedelja med letom

•    Ponedeljek, 13. 11.: sv. Stanislav Kostka, redovnik

•    Torek, 14. 11.: sv. Lovrenc Irski, škof

•    Sreda, 15. 11.: sv. Albert Veliki, škof, cerkveni učitelj

•    Četrtek,16. 11.: sv. Marjeta Škotska, kraljica

•    Petek, 17. 11.: sv. Elizabeta Ogrska, redovnica

•    Sobota, 18. 11.: posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla

•    Nedelja, 19. 11.: 33. nedelja med letom

SKUPNA MOLITEV V STOLNICI

Vsak dan 8.30 in 18.00: rožni venec

Nedelja 15.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

Prvi četrtek po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

Prvi petek 8.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 15.00: ura Božjega usmiljenja

Prva sobota 8.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

SKUPNA MOLITEV V STOLNICI

VSAK DAN

8.30 in ob 18.00: Rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: Rožni venec

NEDELJA

15.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

PRVI PETEK

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: Ura Božjega usmiljenja

PRVA SOBOTA

8.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

URNIK SVETIH MAŠ

Delavniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30 Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00

Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30

Nedelje in zapovedani prazniki: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30