sobota, 22. junij 2024

TEDEN BOŽJE BESEDE 23. 6. 2024-30. 6. 2024

»Do sem pojdeš, naprej ne.« Galilejsko jezero severni veter s hribov včasih zelo na hitro razburka. Saj je moral Jezus že vnaprej vedeti. In vendar je mirno spal, kot da mu ni mar ne za vihar ne za člo­veške skrbi. Viharji so del dogajanja v naravi pa tudi v človeškem življenju.

Včasih se dolgo pripravljajo, drugič kar padejo na nas oziroma mi vanje. Tak­rat instinktivno začutimo, da rešujemo življenje. Če nas zgrabi še strah, smo res v nevarnosti, ker se iz njega rodi otrp­lost ali pa panika, brezglavo ravnanje ali brezvoljna obupanost, z njo pa pre­daja »usodi«.

V viharnih preizkušnjah se razkriva moč naše volje in iznajdlji­vost, tudi trdnost in celovitost znača­ja, toda tudi meje naših sposobnosti. Z vsem tem lahko urejamo zaupanje vase, da se ne razbohoti za kratek čas v nerealno domišljavost. Po svoje res ve­lja, da se v preizkušnjah osebnih vihar­jev ali okrepiš ali pa propadeš. Boga, ki mu ni mar za človeške stiske, so si ljud­je izmislili po svoji podobi.

Zato je eno od znamenj, da je naša vera živa, tudi to, da nismo brezčutni ob viharjih, ki jih doživljajo drugi. Saj dostikrat ne znamo ali ne moremo pomagati, toda če čutimo z njimi, je to božja poteza.

Da posoda ali čoln pušča, ni treba deset lukenj, dovolj je ena sama. To razume­mo. Ko pa začutimo, da gre za naše gre­he ter značajske in vedenjske napake, se radi tolažimo celo s tem, da jih imajo tudi drugi. Z grehom se ne pogajamo; vsak razjeda našo človeškost, zmanj­šuje vrednost življenja in onemogoča delo Svetega Duha. Največje spoznanje iz viharjev pa je, da Bog nikoli ne spi. Ne le morju, vsem viharjem tega sveta, tudi onim, ki vihrajo samo v človekovi duši, je postavil mejo. 

Nobena skušnja­va ne more preseči naše duhovne moči; še hudič z vso svojo spretnostjo ne more nikogar skušati preko meje nje­govih sposobnosti. To vedenje je drago­ceno, da nikoli ne izgubimo zaupanja. Tu je moč vere v Božjo previdnost. Se­veda mora človek najprej gojiti svojega duha, utrjevati vero, moralno trdnost in duhovno veselje, da ima naravno podlago za tako zaupanje.

Anton Slabe

Molitev v porajajoči se Cerkvi Prve korake Cerkve v svet je zazna­movala molitev. Spisi apostolov in Apostolska dela nam kažejo podo­bo Cerkve, ki je na poti, ki je dejavna ter v molitvenih sre­čanjih najde podla­go in spodbudo za misijonsko delova­nje. Podoba prvotne jeruzalemske skup­nosti je zgled za vse ostale.

Luka v Apostolskih delih piše: »Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lom­ljenju kruha in v molitvi« (Apd 2,42). Skupnost je vztraja­la v molitvi.

Tu najdemo štiri bistvene značilnos­ti življenja Cerkve: prvič, posluša­nje nauka apostolov, drugič, skrb za medsebojno občestvo, tretjič, lomlje­nje kruha, in četrtič, molitev.

 Spo­minjajo nas, da ima obstoj Cerkve smisel le, če ostaja trdno združena s Kristusom, to je v skupnosti, njego­vi besedi, evharistiji in molitvi. To je način, kako se združiti s Kristusom.

 Vse, kar v Cerkvi nastane zunaj teh »koordinat«, je brez pravega temelja. Če želimo razločevati določene oko­liščine, moramo upoštevati te štiri koordinate: oznanjevanje, nenehno iskanje bratskega občestva, dobro­delnost, lomljenje kruha in moli­tev. Vsako situacijo je treba preteh­tati v tej luči.

Cerkev je delo Svetega Duha, ki nam ga je poslal Jezus, da nas zbere skupaj; je delovanje Svete­ga Duha v življenju skupnosti, v evharistiji, v molitvi. In vse, kar nasta­ja zunaj tega, je brez temeljev, je kot hiša, zgrajena na pesku.

Če v Cerkvi manjka Sveti Duh, lahko ta postane zgolj neko človeško združenje, politična stranka, morda lepo huma­nitarno, dobrodelno združenje, kar pa ni več Cerkev. Ob branju Apostol­skih del odkrijemo, da so močna go­nilna sila evangelizacije molitvena srečanja, na kate­rih udeleženci doživljajo Jezusovo navzočnost v živo in se jih dotak­ne Duh.

Člani prve skupnosti in to velja tudi za nas dojamejo, da se zgodba o srečanju z Jezusom ni končala v trenutku vnebohoda, am­pak se nadaljuje v njihovih življe­njih. Molitev vliva luč in toplino: dar Svetega Duha v njih prebuja go­rečnost. Sveti Duh svoji Cerkvi, ki moli, kliče v spomin Kristusa, saj je Jezus sam rekel: On vas bo učil in vas spomnil.

Kristjani, ki hodijo po poti svoje­ga poslanstva, se spomnijo Jezusa s tem, ko ga ponovno naredijo nav­zočega; in od Njega, od njegovega Duha, dobijo »zagon«, da gredo, da oznanjajo, da služijo.

V molitvi se kristjan potopi v skrivnost Boga, ki ljubi vsakega človeka, tistega Boga, ki želi, da se evangelij ozna­nja vsem. Bog je Bog za vse in v Je­zusu se je dokončno podrla vsaka stena pregrade.

Bog daje ljubezen, Bog si želi ljubez­ni. To je mistična korenina vsega vernikovega življenja. Prvi kristja­ni v molitvi, pa tudi mi, ki smo priš­li nekaj stoletij za njimi, doživljamo isto. Duh oživlja vse. Vsak kristjan, ki se ne boji posvetiti časa molit­vi, pa lahko besede apostola Pavla sprejme za svoje: »Kolikor pa zdaj

živim v mesu, živim v veri v Božje­ga Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe« (Gal 2,20).

Molitev nam pomaga, da se tega zavemo. Šele v tišini češčenja lahko doživiš vso resnico teh besed. Ponovno moramo odkriti pomen adoracije. Častiti Boga, častiti Jezusa, častiti Duha. V tišini. Molitev češčenja je molitev, ki nam pomaga prepozna­ti Boga kot začetek in konec celot­ne zgodovine. In ta molitev je živi ogenj Duha, ki daje moč za pričeva­nje in poslanstvo.


Kljub majhnemu številu duhovnih poklicev, se Katoliška Cerkev na Slovenskem letos veseli štirih novomašnikov iz dveh slovenskih škofij in redovne skupnosti salezijancev.

V ljubljanski stolnici bo 29. junija 2024 ob 9.00 posvečen: Matjaž Venta iz župnije Dob.

V novomeški stolnici bo 28. junija 2024 ob 18. uri posvečen salezijanec:

Gregor Markelc iz župnije Šentrupert.

V koprski stolnici bosta 29. junija 2024 ob 17. uri posvečena: Luka Jesenko iz župnije Godovič in Mel Kovic iz župnije Miren pri Gorici.

V puljski stolnici pa je bil v petek, 7. junija 2024, posvečen: Vid Grdadolnik iz Neokatehumenske skupnosti iz Dolnjega Logatca.

Vse novomašnike vam priporočamo v molitev, prav tako pa vas vabimo, da zlasti v teh dneh pomnožite tudi molitve za nove duhovne poklice.

   V nedeljo, 23. 6., bo ob 16.00

praznovanje duhovniških jubilejev kanonikov Vinka Veglja, Antona Marklja in Antona Slabeta. Lepo vabljeni, da se z njimi Bogu zahvalimo tudi za njihovo požrtvovalno delo v stolnici!

   V sredo, 26. 6., bo ob 18.30 imel gospod nadškof sveto mašo ob godu sv. Jožefmarija Escrivaja. Lepo vabljeni!

   V soboto, 29. 6., bo ob 9.00 mašniško posvečenje letošnjega novomašnika.

   Nedelja, 23. 6.: 12. nedelja med letom

   Ponedeljek, 24. 6.: Rojstvo Janeza Krstnika, slovesni praznik

   Torek, 25. 6.: sv. Viljem iz Vercelija, opat, dan državnosti

   Sreda, 26. 6.: sv. Ciril Aleksandrijski, škof, cerkveni učitelj

   Četrtek, 27. 6.: sv. Ema Krška, kneginja

   Petek, 28. 6.: sv. Irenej Lyonski, škof, mučenec

   Sobota, 29. 6.: sv. Peter in Pavel, apostola, slovesni praznik

   Nedelja, 30. 6.: 13. nedelja med letom

VSAK DAN

8.30 in ob 18.00: Rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: Rožni venec

NEDELJA

15.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

PRVI PETEK

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: Ura Božjega usmiljenja

PRVA SOBOTA

8.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

URNIK SVETIH MAŠ

Delavniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30 Ob prvih sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00

Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30

Nedelje in zapovedani prazniki: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

 Ni komentarjev:

Objavite komentar