sobota, 23. marec 2024

TEDEN BOŽJE BESEDE 24. 3. 2024 - 21. 4. 2024

 ODPRIMO SVOJA SRCA!

»Kdo nam bo odvalil kamen od vhoda v grob?«

Kako težak je namreč velikokrat ta kamen na­ših mračnih misli, zlih slutenj, velikih skrbi, zaskrbljenih pogledov, neprespanih noči in neštevilnih telesnih, srčnih, dušenih in bogve ka­kšnih še bolečin! Res, pretežak je, da bi ga zmo­gel sam odstraniti. Lahko sicer poskusim, a kaj, ko vem, da mi ne bo uspelo.

Ne bo uspelo tako dolgo, dokler ne bom pustil, da se vanj upre vsta­li Zveličar, stopi iz groba, vstopi v moje življenje in ga napolni s svojo navzočnostjo. Skrbi za to morda ne bodo nič manjše in bolečine bodo osta­le, prav gotovo pa jim bo odvzeta teža in na naša lica se bo lahko vrnil nasmeh, veselje v naša srca in bo upanje na vstajenje znova napolnjevalo naše duše.

In prav tega vam želim za letošnjo veliko noč. Želim vam, da kljub vsemu, kar vas morda teži, nikoli ne bi bilo recesije v vašem velikonočnem veselju. Zato odprite svoja srca, razprite svoje roke in raztegnite svoj obraz v nasmeh vesele aleluje.

Vaš župnik s kanoniki in duhovniki sodelavci

»Svojega obraza nisem skrival ...« Kako umaza­ne, grobe, ponižujoče in prefinjeno pretkane po­teze dobi
včasih človeš­ko ravnanje. 

Neizmerlji­va globina greha, skoraj neizčrpna iznajdljivost hudobije, otrdelo srce, sposobno uničevati ži­vljenjske sanje in veselje dobro mislečih ljudi. 

In kako spretno znajo svoj pravi obraz in prave namene skri­ti v olepšane oblike, da bi bile vide­ti celo človekoljubne in iz skrbi za narod porojene. In s kakšno vztraj­nostjo se predstavljajo kot pravil­ne in potrebne, tako da jim mnogi tudi verjamejo nazadnje celo oni sami.

Včasih sežejo čez cele naro­de, ob Jezusu so segle prav do Boga. In ob tem se lahko celo norčuje­jo iz poštenih, jih žalijo, zmerja­jo, ponižujejo, ko sami zaslepljeni niso sposobni ne videti ne spreje­ti resnice. Kaj naj v takem naredi pravični? Izaija nam govori iz Bož­je modrosti in svojih izkušenj.

Ne preostane mu drugega kot vztraja­nje v poštenosti, ohranjanje miru duha, kar neka trdota vztrajnosti v tem, kar ga ohranja v pravičnos­ti; pa še molitev za te, ki se motijo, posebej če namenoma in načrtno vztrajajo ali v zmoti ali v zlobi.

Anton Slabe

»Vi veste, kaj se je dogajalo.« Seve­da so se ljudje pogovarjali o vsem, kar se je dogajalo v času
Jezusove­ga javnega delovanja; toliko bolj, kolikor bolj presenetljivi so bili dogodki.

Ob Jezusu so si obetali, da je vendarle prišel Odrešenikov čas, saj so kar sijale iz njega mod­rost in dobrota, človekoljubje in moč duha, ki je ozdravljala.

Neka­teri so si obetali tudi korist ali vsaj lahkotno življenje; spomnimo se samo Jezusove pomnožitve kruha.

Pa so se njihove predstave razsule, kot se ob nenadnem udarcu lonče­na posoda. Moč narodovih vodite­ljev je na tej ravni prevladala; me­nili so, da so z Jezusovo obsodbo ljudem dokazali, da njegova pot ne vodi nikamor, da mora človek sam vzeti svojo usodo v roke, ali bolje, naj jo zaupa njihovim rokam in pa­meti.

Sodili so po zunanjosti. Zato tudi ne bodo razbrali resnice o vsta­jenju, čeprav bodo izvedeli zanjo od prvih, neposrednih prič.

Kako se mediji trudijo, da bi ljud­je izvedeli vse, kar se ta čas dogaja doma in po svetu. Biti obveščen, biti z dogodki na tekočem pomeni danes isto kot biti sodoben. Prav obsipajo nas s svojo resnico, tako da so se nekateri naveličali in se medijem odrekajo, da bi v miru živeli.

Vse dogajanje, tako se nam zdi, ustvarja zgodovino naroda in človeštva. Pa ustvarja le njen zuna­nji videz, vse dogajanje, tudi besede in znamenja in čudeži so le skorja, povrhnjica. Resnica in življenjska vrednost je v njem skrita v moči duha, ki jo ustvarja. Podobno je z zunanjo podobo življenja vsake­ga človeka.

Ustvarjajo jo prijetni in neprijetni dogodki, delo, tisto z veseljem in ono le iz dolžnosti, pra­znovanja in proslavljanja, pogovo­ri, ki eni pletejo prijateljstva, drugi pa spore in razdore. Zato je menih Filemon dejal mlademu novincu, ki je silno rad prebiral knjige: »Glej, da ne boš kakor tisti, ki berejo, da jim ni treba misliti.« Mi bomo do­dali še to: »Glej, da ne boš ob študiju in razmišljanju kakor tisti, ki meni, da mu ni treba moliti.« Bog razodeva svoje stvarjenje in odreše­nje in poveličanje tistim, ki ga išče­jo s ponižno odprtim srcem. Takim se razodevata lepota in veličastvo Božjega Duha.

Anton Slabe

Do velikonočnega jutra so se člo­veški koraki končevali ob grobu, nepreklicno so se iztekli v smrt, v grob, v konec. Tudi v velikonoč­nem jutru so koraki žena in učen­cev vodili do groba. Tam so obsta­li. Zbegani. Prestrašeni. Kakor je človek prestrašen pred smrtjo in še bolj pred praznim grobom.

Potem pa so slišali vprašanje: Kaj iščete živega med mrtvimi? Ni ga tukaj, temveč je bil obujen.

Zadnja trdna resnica njihovega odnosa z Jezusom je bila, da so ga na veliki petek proti večeru položili v grob in k njegovemu vhodu zavalili ve­lik kamen. Sedaj pa slišijo, da je bil obujen. In obenem povabilo, naj gredo v Galilejo. Tam ga bodo vide­li. Tam, kjer se je vse začelo.

Povabil jih je na kraje, kjer je vsto­pil v njihova življenja. Od groba jih je povabil v čase srečanja, ko so bili pripravljeni vse zapustiti, samo da bi mogli hoditi za njim; da bi mogli biti del njegovega živ­ljenja in da bi on bil njihovo vse.

Vrniti so se morali na kraje, kjer so v njegovih besedah spoznali, da je v njih življenje. Jezus tudi nas vabi, naj ne ostajamo ob svojih grobovih, naj se ne pogo­varjamo o teži kamnov, naj se ne predajamo obupu nad življenjem, nad seboj, nad Bogom. Vabi nas, naj se tudi mi podamo v svojo Galile­jo.

Tja, kjer smo prvič bolj s srcem kot z ušesi zaslišali povabilo: Hodi za menoj. In smo šli za Njim. Ker je v njem življenje, ker je življenje luč ljudi in ker luč sveti v temi. Dragi dobri ljudje. Ob tej veliki noči vam želim, da bi prepoznali Boga, ki hodi z vami in vas vabi k polnosti življenja. Pojdite za njim in skupaj z brati in sestrami pojte: Aleluja.

Vsem voščim blagoslovljeno veliko noč.

Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit

Prvi praznik v sklopu velikonoč­nega praznovanja. Vsakomur je v spominu vsa lepa in svetla. Prete­žni del postnih odrekanj če smo post vzeli zares je že za nami. Pred nami pa je skrivnost, veličina in lepota svetlih dni.

To je čas pre­bujajoče se pomladi, ko je zrak ves topel in mehak, ko zazeleni trava, zarumenijo narcise in forzicije, v mladih jutrih pa neutrudno sladko žgolijo ptice. Procesija, praznično zvonjenje, radost v očeh ...

To je spomin na dan, ko so tebe, Gospod, pričakali pred Jeruzale­mom s palmovimi vejicami v ro­kah in vzklikali:

"Hozana, blagos­lovljen ...!" Ti pa si vedel, da se bo vse to navdušenje že v nekaj dneh izrodilo v nekaj čisto drugega.

Spominski dan zadnje večerje. Apostole imaš zadnjič zbrane ob sebi in po večerji jim ti, Gospod, ki si edini res Gospod, vsem po vrsti umiješ noge. Kdaj bomo doumeli to tvojo gesto? Kdaj bomo spozna­li, kaj smo dolžni storiti drug dru­gemu, kako sprejemati svoje brate ne glede na to, kaj so in kakšni so?

Toliko čudovitih besed, naročil, ob­ljub, spodbud je bilo iz tvojih ust iz­rečeno v tej noči! Ustavimo se vsaj ob eni: največji zapovedi, ki je niko­li noben kristjan ne bi smel pozabi­ti: »Ljubite se med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, se ljubite tudi vi!«

Potem ste skupaj odšli v Getsemani. Učenci so zaspali, ti pa si tam v samoti pod oljkami molil sam. Kaj je takrat, Gospod, pretrpelo tvoje srce, da so ti čelo orosile potne srage?

Kak­šen je bil strah, da si skoraj omagal in pro­sil Očeta, da bi šel ta kelih mimo tebe? Nihče ne ve. Lahko pa si predstavljamo, saj je tudi za nas strah pred trpljenjem mnogo­krat hujši kot trplje­nje samo.

Udeležimo se obredov velikega četrtka. Pa ne z občutkom, da smo s tem Bogu napravili nekaj dobrega. Verjetno bo vesel našega sočutja, vendar ga od nas ne zahteva. Bo­dimo z Jezusom v Getsemanskem vrtu zato, da bomo znali vzdržati, ko bo prišel naš čas.

Kajti trpljenje je del človeškega življenja. Bog sam pa ga je hotel izkusiti v vsej polnos­ti, da bi nam bil bliže ob na­šem trpljenju.

Tudi človeška bolečina zna biti velika in neznosna: ko se v vse kosti zareže strah pred bolečino, ki se razrašča nekje v nas in prinaša smrt; ko sredi življe­nja omahne žena ali mati, brez katere preprosto ne gre; ko iz avtomobilskih razbi­tin potegnejo edinega ot­roka ... Pa še in še.

To je naš Getsemani, naš križev pot in samo s tabo, Gospod, je mogoče to prenesti.

 

Obsodili so te. Tebe, nedolžnega. In ti si to dopustil. Še poslednjič v tem postu se bomo udeležili križevega pota, šli v duhu s te­boj na Kalvarijo, pili zadnje besede iz tvo­jih ust. »Oče, odpusti jim ...« Do smrti pre­tepeno in izmučeno telo, iz razbitih ust pa prihaja prošnja za mučitelje.

Spet ponavljam: Bog ne potrebuje našega sočutja in naših solz. Želi pa, da spoznamo, kaj je naš delež. Kako bomo uspeli prehodi­ti svoj križev pot. Kakor namreč znam odpuščati, tako mi bo od­puščeno.

Ampak zares odpuščati! Takrat, ko mi bodo prizadeli krivi­co, ko me bodo po krivem obsodili, ko mi bodo privoščili in storili vse hudo. Takrat ne bom preklinjal, ampak bom za vse te ljudi molil. O, težko je to, vem! 

Skorajda nemogo­če. Če ne bi bilo tebe, Gospod, če ne bi pred menoj ti sam vsega pretr­pel, če me ne bi v mojih prizadeva­njih držal za roko ... In zato hočem biti na ta veliki petek s teboj!

Dan, ki je bil za Jezusove prijatelje neznansko žalosten. Jezus v grobu, vsi upi uničeni.

Za nas pa ni več turobnosti! Le mir in pričakovanje. Obiskali bomo s pomladnim cvetjem okrašen Gos­podov grob, s hvaležnim srcem molili in se zamislili. Kdaj je člo­vek v življenju najbolj srečen?

Go­tovo takrat, kadar premaga hudo trpljenje ali težavo ali kadar opravi veliko delo. Jezus je za nas opravil neprecenljivo delo in pred nami je le še radost velikonočnega jutra.

»Zvonovi radostno pojejo, veseli pra­znik znanijo.« Eno samo veselje, Kristus je vstal! Ne le zase, za nas vse! 

Za mla­de in stare, revne in bogate, ponižane in razžaljene, bolne in osamele. Da bi lah­ko nekoč z njim uži­vali tisto radost, ki jo človeško srce komaj more slutiti.

Vsa lepota nekega pomla­dnega jutra, mlade ljubezni in vse, kar je še na svetu najlepšega, je le medel odraz tis­tega večnega veselja, ki ga je Oče pripravil svojim otrokom. Zato naj ne bo nikogar, ki ne bi bil radosten na to veliko noč! Veselje odrešenih Božjih otrok je namreč edino veselje, ki seže preko bolez­ni in preko groba. Vse na tem svetu nekoč mine. Tako mladost in lepo­ta kot žalost in trpljenje.

In za tis­te, ki Boga priznajo in v življenju uresničujejo njegovo zapoved lju­bezni, bo nekoč vse eno samo vese­lje, ena sama ljubezen ...

bo v četrtek, 11. aprila, ob 18.30. Daroval jo bo nadškof Stanislav Zore. Lepo vabljeni!


 

 

 GODOVI IN PRAZNIKI

  Nedelja, 24. 3.: CVETNA NEDELJA

  Ponedeljek ,25. 3.: Marijino oznanjenje

Torek, 26. 3.: sv. Evgenija, mučenka

  Sreda, 27. 3.: sv. Peregrin, redovnik

  Četrtek, 28. 3.: veliki četrtek

  Petek, 29. 3.: veliki petek

  Sobota, 30. 3.: velika sobota

  Nedelja, 31. 3.: VELIKONOČNA NEDELJA GOSPODOVEGA VSTAJENJA

  Ponedeljek, 1. 4.: velikonočni ponedeljek

Torek, 2. 4.: sv. Frančišek Paolski, puščavnik, redovni ustanovitelj

  Sreda, 3. 4.: sv. Rihard, škof

  Četrtek, 4. 4.: sv. Izidor Seviljski, škof, cerkveni učitelj

  Petek, 5. 4.: sv. Vincencij Ferrer, duhovnik

  Sobota, 6. 4.: sv. Irenej iz Srema, škof, mučenec

  Nedelja, 7. 4.: BELA NEDELJA, nedelja Božjega usmiljenja

  Ponedeljek, 8. 4.: sv. Maksim in Timotej, mučenca

Torek, 9. 4.: sv. Maksim Aleksandrijski, škof

  Sreda, 10. 4.: sv. Domnij (Domen), škof, mučenec

  Četrtek, 11. 4.: sv. Stanislav, škof, mučenec

  Petek, 12. 4.: sv. Zenon Veronski, škof

  Sobota, 13. 4.: sv. Martin I., papež

  Nedelja, 14. 4.: 3. velikonočna nedelja

  Ponedeljek, 15. 4.: sv. Helena (Jelica) Alzaška, kneginja

Torek, 16. 4.: sv. Bernardka Lurška, devica

  Sreda, 17. 4.: sv. Simon Barsabejski, škof,mučenec

  Četrtek, 18. 4.: sv. Evzebij, škof

  Petek, 19. 4.: sv. Leon IX., papež

  Sobota, 20. 4.: sv. Teotim (Teo), misijonar, škof

  Nedelja, 21. 4.: 4. velikonočna nedelja Dobrega pastirja

Že nekaj časa opažamo, da je obisk pri nekaterih svetih mašah zelo »skromen«. Tako smo se odločili, da po veliki noči ne bo več svete maše ob sobotah ob 16.00. Izjema bodo prve sobote ali kakšna slovesnost, kakor bo sproti oznanjeno.


 

9.00: krizmena sveta maša 18.30: sveta maša in obredi

velikega četrtka 20.00: molitev z Jezusom na Oljski gori

 

 


9.00: molitveno bogoslužje 15.00: križev pot 18.30: obredi velikega petka do 20.30: molitev pri Božjem grobu pred izposta­vljenim Najsvetejšim

 


 

9.00: molitveno bogoslužje 12.00-18.00: blagoslovi jedi 17.15: večernice 20.00: velikonočna vigilija

 

 


6.30: sveta maša

8.30: vstajenjska sveta maša

10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30 svete maše 15.00: protipotresna pobožnost (sv.Jožef)

SKUPNA MOLITEV V STOLNICI

VSAK DAN

8.30 in ob 18.00: Rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: Rožni venec

NEDELJA

15.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

PRVI PETEK

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: Ura Božjega usmiljenja

PRVA SOBOTA

8.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

URNIK SVETIH MAŠ

Delavniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30 Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00

Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30

Nedelje in zapovedani prazniki: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

 


Ni komentarjev:

Objavite komentar