sobota, 2. marec 2024

TEDEN BOŽJE BESEDE 3. 3. 2024 - 10. 3. 2024

Trije psihologi so vrgli v svet svoje, kot se jim je zdelo, najbolj originalne misli. Saj niso bile napačne, le pretirano pou­darjene, kot da je to zadnje odkritje in najvišja modrost. In mnogi so tako tudi razumeli.

Prvi je trdil, da je človek naj­bolj uspešen, ko z najmanj sredstvi naj­več proizvede. In začela se je ustvarjati potrošniška družba s poceni izdelki in zato z ogromno potrošnjo, pa z vsemi stranskimi učinki: od visokega stan­darda enih in rastoče revščine drugih, od spodbujene zapravljivosti do grmad smeti in poželjivosti in nezadovoljstva.

Drugi je menil, da je največji uspeh živ­ljenja, da človek sebe čim bolj uresniči. Pa je težnja po karieri izrinila vrsto na­ravnih človeških vrednot in kreposti ter prezrla solidarnost in ozir do drugega.

Tretji je zapisal, da je najbolj pomembno, da se v družbi uveljaviš. In zrasla je vrednost konkurence, ki naj bi bila spodbu­da, vendar je začela postajati nasilna in brezobzirna, brezčutna in uničujoča.

Zato je Mojzes, ki se je modrosti učil v Božji bližini, vsem očetom svojega naro­da zabičal, naj si zapišejo Božje zapovedi na svojo roko, naj jih imajo pred očmi in v svojem srcu; naj jih torej nikoli ne po­zabijo, naj jih cenijo in ljubijo, naj jih od­ražajo njihova dela in naj jih svojim otro­kom dopovedujejo, naj bo to doma ali na poti, naj bo zjutraj ali zvečer to je ved­no.

Zakonitosti pravičnosti, resnice in lepote bivanja in sobivanja, zadnja, naj­višja in večna modrost življenja tu doli. Vera zato ne prenese nobene preračunlji­vosti ne koristoljubja, ne trgovanja z Bo­gom, sicer se prav lahko zgodi, kar je kot znamenje naredil Jezus pred templjem.

To je bil obupen poskus, da bi dal ljudem razmišljati, da je z njimi in njihovim trgovskim barantanjem tam, kjer bi mora­la biti šola pobožnosti, ljubezni do Boga, nekaj res hudo narobe.

Šestinštirideset let so zidali jeruzalemski tempelj. De­set let po Jezusovi smrti je bil podrt z ob­zidjem vred v nekaj dneh. Jezus je tem­pelj svojega telesa pri tridesetih pustil podreti in ga v nekaj dneh postavil in z Očetovo slavo povsem prenovil v poveličanje. Tudi zato je tako pomembno, da vemo, da smo tempelj Božji.

Anton Slabe

V Abrahamovem živ­ljenju se nenadoma oglasi glas. Glas, ki ga vabi na pot, ki ga po­ziva, naj se odtrga od svoje domovine, svojih korenin ter se poda v novo, drugačno priho­dnost. In vse to samo na podlagi obljube, ki ji je treba zaupati.

A za­upati ni lahko, potre­ben je pogum, ki ga je Abraham premogel. Abraham se torej od­pravi. Prisluhne Božjemu glasu in za­upa njegovi besedi. S tem njegovim odhodom se rodi nov način pojmova­nja odnosa z Bogom; prav zato je očak Abraham v velikih duhovnih tradi­cijah predstavljen kot popoln Božji mož, ki se je sposoben podrediti Bogu tudi takrat, kadar se njegova volja iz­kaže za zahtevno, celo nerazumljivo. Abraham je človek Besede.

Ko Bog spregovori, postane sprejemnik te Be­sede, njegovo življenje pa kraj, kjer se Beseda želi utelesiti. To je velika no­vost na človekovi poti do vere: življe­nje vernika se začne razumevati kot poklic, kot klic, kraj, kjer se uresniču­je obljuba; in po svetu ne potuje več toliko pod težo negotovosti, ampak pod vplivom te obljube, ki se bo nekega dne uresničila. Abraham je verjel Božji obljubi.

Ob branju Prve Moj­zesove knjige odkrije­mo, kako je Abraham živel molitev v neneh­ni zvestobi tej Besedi, ki se je vsake toliko časa pojavila na njego­vi poti. Če povzamemo, lahko rečemo, da je vera prešla v njegovo življenje. Vera posta­ne življenje.

Abraham nas namreč s svojim življenjem, s svojim zgledom uči te hoje na poti, na kateri vera postaja del človeš­ke zgodovine. Boga ne vidimo več le v nebesnih pojavih, kot oddaljenega Boga, ki lahko vzbuja grozo. Abra­hamov Bog postane »moj Bog«,

Bog moje osebne zgodovine, ki vodi moje korake in me ne zapusti, Bog mojih dni, spremljevalec mojih doživetij, Bog previdnosti.

Abrahamova molitev se izraža pred­vsem v dejanjih: kot človek mol­ka postavi na vsakem odseku poti Gospodu oltar. Abraham ne sezida templja, ampak pot posuje s kamni, ki ga spominjajo na Božji mimohod. Abrahamov (naš) Bog je Bog, ki nas vedno spremlja.

Tako Abraham postane domač z Bo­gom, z njim se tudi prepira, a je ved­no zvest. Z Bogom se pogovarja in prepira. Vse do največje preizkušnje, ko Bog od njega zahteva, naj žrtvu­je lastnega sina Izaka, ki ga je dobil v starosti, edinega dediča. Tu Abraham doživi vero kot dramo, kot hojo skozi noč pod nebom, ki je brez zvezd. In ve­likokrat se to zgodi tudi nam, da ho­dimo v temi, vendar z vero.

Učimo se od Abrahama, učimo se moliti z vero: poslušati Gospoda, hoditi in razpravljati z njim. Ne bojmo se prepirati z Bogom! Tudi to je oblika molitve. Le otrok se namreč lahko tudi razjezi na očeta in ga nato spet sprejme.

Od Abrahama se učimo moliti z vero, se pogovarjati, prepirati, vendar vedno pripravljeni sprejeti Božjo besedo in jo uresničiti. Z Bogom se učimo pogo­varjati kot otrok z očetom: ga posluša­ti, mu odgovarjati, z njim razpravljati. Tako nas uči moliti Abraham.

»Sveti Duh je v meni zanetil goreč ogenj ljubezni. Z Marijo, nenehno in ljubeče priklenjeno k vznožju križa, želim, da bi bilo moje življenje in smrt le eno samo dejanje ljubezni... Bodimo žive priče, kaj lahko njegovo usmiljenje stori za nas in po nas.«

(Blažena Marija Luiza Elizabeta de Lamoignon, redovna ustanoviteljica)

 GREH

Greh, zlasti greh napuha, še danes poplavlja svet in je korenina vsega zla, ki mori človeštvo in mesari Cer­kev. In medtem ko človek zlorablja svojo svobodo in se prostovoljno od­daljuje od Boga, ga le-ta ne neha kli­cati in vabiti nazaj.

Božja pota so pota neskončne ljubezni: Bog kliče člo­veka, naj bi imel delež pri njegovem božjem življenju, naj bi živel v no­tranjem, osebnem druženju z njim. Grešnikova pota pa vodijo v čisto na­sprotno smer: tak človek odkloni lju­bezen in pretrga prijateljske odnose z Bogom.

Greh človeka samega zmanj­šuje, ko ga odvrača od tega, da bi dose­gel svojo polnost. To polnost pa more uresničiti samo v občestvu z Bogom, ki je edini vir življenja, ljubezni in milosti.

Jezusovo trpljenje nam priča, kako je hudobija greha nekaj velikega in uničujočega. Kristusovi razmesarje­ni udje, njegova bridka smrt na križu dopovedujejo, da je greh neke vrste bogomor.

Božji Sin je zaradi greha postal »mož bolečin od Boga zadet in mučen ... zaradi naših grehov ranjen, potrt zaradi naših hudobij« (Iz 53, 3-5). Kot nedolžno Jagnje je svobodno prelil svojo kri in nam s tem zaslužil življenje; v njem nas je Bog spravil s seboj in med nami ter nas iztrgal iz sužnosti hudobnega duha in greha. Jezus ni nikogar izključil od dobro­delnih učinkov svojega odrešilne­ga dela.

Kristusova smrt in njego­vo vstajenje sta največje znamenje njegove ljubezni do grešnih ljudi in hkrati najzanesljivejše znamenje njegovega božanstva. Kdor ga sprej­me, bo zveličan, lahko bo opral svoje grehe v Kristusovi krvi in bo v njem vstal k novemu življenju.

Iz: V prijateljstvu z Bogom

• V ponedeljek, 4. 3., bo v stolnici ob 9.00 sveta maša ob Tomaževi proslavi Teološke fakultete.

    Nedelja, 3. 3.: 3. postna nedelja

    Ponedeljek, 4. 3.: sv. Kazimir, poljski kraljevič

   Torek, 5. 3.: sv. Hadrijan (Jadran), mučenec

   Sreda, 6. 3.: sv. Koleta (Nika), redovnica

   Četrtek, 7. 3.: sv. Perpetua in Felicita, mučenki

    Petek, 8. 3.: sv. Janez od Boga, redovni ustanovitelj

   Sobota, 9. 3.: sv. Frančika Rimska, redovnica

    Nedelja, 10. 3.: 4. postna nedelja

POBOŽNOST KRIŽEVEGA POTA

je v stolnici vsak petek ob 8.30 in po večerni sveti maši ter ob nedeljah ob 15.30. Lepo vabljeni!

  

 

SKUPNA MOLITEV V STOLNICI

VSAK DAN

8.30 in ob 18.00: Rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: Rožni venec

NEDELJA

15.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

PRVI PETEK

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: Ura Božjega usmiljenja

PRVA SOBOTA

8.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

URNIK SVETIH MAŠ

Delavniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30 Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00

Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30

Nedelje in zapovedani prazniki: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30 

Ni komentarjev:

Objavite komentar