sobota, 9. marec 2024

TEDEN BOŽJE BESEDE 10. 3. 2024 - 17. 3. 2024

4. POSTNA NEDELJA

Pravimo, da vemo, da Bog odpušča kriv­do tistemu, ki se iskreno kesa. Ko pa bi to res tudi verjeli, bi bili vedno znova Bogu toplo hvaležni za vsako odpušča­nje in si ne bi več očitali preteklih gre­hov, ki smo jih skesani odložili v Božje usmiljenje, a se vanje tudi ne bi vračali. Dokler samo vemo, ne moremo povsem očistiti spomina na preteklost, niti se z veseljem in s pogumom zaupno odpreti prihodnosti, kot nam jo pripravlja Bog v svoji ljubezni.

Prosimo za vero in po­polno iskrenost pred Bogom! Posledice naših osebnih in skupnih, narodovih grehov ostajajo in se morajo izzdraviti. Prejšnjo nedeljo smo slišali, da so nava­dno potrebni štirje človeški rodovi, da se grehi naroda zazdravijo; če seveda narod čuti in razume zgrešenost svoje­ga ravnanja ter išče pot spreobrnjenja, vrnitve k Bogu.

Pri Judih je onih sedem­deset let sužnjevanja le rodilo novo za­vest v njihovih pravnukih, da so se že­leli vrniti in so bili tudi sposobni začeti življenje svoje domovine na zdravih te­meljih vere, narodove kulture in odgo­vornosti za skupnost. Če pretekli grehi človeka še vedno bolijo, pomeni, da je še vedno od njih bolan. Res oproščen pos­tane, ko se veseli, da jih je bil rešen, in zato toliko bolj z veseljem išče pravič­nost življenja ter se koplje v Božji lju­bezni.

Se spomnite stare oblike te misli: »Bog ne more goljufati ne goljufan biti?« Nikodemu in še marsikomu ta resnica ne gre v glavo. Razmišljanje našega ra­zuma se preveč vrti v naših človeških predstavah in okvirih, tudi ko gre za Božje darove in njegovega Duha. Ker ne razumemo, se nam včasih celo porajajo verski dvomi o resničnosti te ali one ver­ske resnice.

Tudi naša čustva niso tako prečiščena, da bi znali čutiti tako popol­no kot Jezus, v čem je bistvo odrešenja, zato je naša zvestoba življenju iz vere večkrat približna ali celo prelomljena. Pa ne iščemo enakosti z Bogom, zago­tovo pa podobnost z njim, da bi se tudi v nas razodevala dela, da so narejena iz povezanosti z njim, z njegovim Duhom. Eden je Gospod, svet in vsemogočen, sil­no vzvišen, neskončen tudi v ljubezni in moči življenja.

Anton Slabe

Prva Mojzesova knjiga nam ob do­godkih mož in žena iz oddaljenega časa pripoveduje zgodbe, v katerih se zrcali naše lastno življenje. Tako v ci­klusu očakov najdemo tudi zgodbo^ o Jakobu in njegovem bratu Ezavu. Že od malega je bilo med njima rivalstvo, ki ga nista bila sposobna pre­seči.

Jakob je bil drugorojenec bila sta dvojčka, a mu je s prevaro uspe­lo dobiti od očeta Izaka blagoslov in pravice prvorojenca (glej 1 Mz 25,19­34). Zato je bil prisiljen zbežati daleč stran od brata, a se zdi, da mu kljub temu v življenju vse uspeva. Spreten je v poslih, zelo obogati in postane la­stnik ogromne črede; z vztrajnostjo in potrpežljivostjo se mu uspe poro­čiti z najlepšo Labanovo hčerjo.

Ne­kaj pa mu kljub temu manjka: stik z lastnimi koreninami. Ko nekega dne začuti domotožje po domovini, se odpravi na dolgo poto­vanje z ogromno karavano ljudi in živali, dokler ne prispe do reke Jabok. Tu zvečer, ko ostane sam na tu­jem bregu, razmišlja, kaj ga čaka nas­lednji dan, kako se bo odzval njegov brat Ezav?

V Jakobovi glavi se plete­jo različne misli. In medtem ko se zmrači, ga nenadoma zgrabi nezna­nec in se začne z njim bojevati. Ka­tekizem pojasnjuje: »Duhovno izro­čilo Cerkve je v tej pripovedi videlo simbol molitve kot boja vere in zma­ge vztrajnosti« (KKC 2573).

Jakob se je bojeval vso noč; na koncu zmaga, a ga njegov tekmec udari v kolčni sklep in od takrat je vse življe­nje šepal. Skrivnostni bojevnik pra­vi očaku: »Ne boš se več imenoval Jakob, ampak Izrael, kajti bojeval si se z Bogom in z ljudmi in si zmagal« (1 Mz 32,29).

Spremeni mu ime, živ­ljenje in držo. Ko ga Jakob vpraša po imenu, mu ga ne pove, ampak ga bla­goslovi. Takrat spozna, da je srečal Boga »iz obličja v obličje«. Boriti se z Bogom: to je podoba molit­ve. Ob raznih drugih priložnostih Ja­kob pokaže, da je sposoben pogovora z Bogom, ki ga čuti kot prijateljsko in tesno navzočnost.

Tista noč pa ga spremeni: naenkrat ni več gospodar situacije, njegova zvitost ne pomaga, ni več strateg in preračunljivec. Bog ga postavi v njegovo realnost smrtni­ka, ki trepeta in se boji. Naenkrat Ja­kob nima ničesar drugega pokazati Bogu kakor svojo šibkost in nemoč, tudi svoje grehe. In 'takšen' Jakob prej­me Božji blagoslov: šibak in ranljiv, a z novim srcem. Prej je bil zaverovan vase, zaupal je v svojo zvitost, bil je nedostopen za milost, saj je mislil, da ne potrebuje usmiljenja.

A Bog mu je dal razumeti, da je bil omejen, da je grešnik, ki potrebuje usmiljenje, in ga je rešil.

Vsi imamo svoja nočna srečanja z Bo­gom, temne trenutke greha in zmede­

nosti. Tudi nas Bog vedno preseneti v trenutku, ko tega ne pričakujemo, ko se znajdemo zares same. In takrat tudi mi spoznamo, da smo le ubogi ljudje. Bog tudi nam da novo ime, ki vsebuje smisel vsega našega življe­nja; spremeni nam srce in nam da svoj blagoslov. To je lepo povabilo, da se Bogu pustimo spremeniti. On ve, kako to storiti, saj pozna vsakega od nas.

»Gledam svojega Gospoda. Ob pogledu nanj se naučimo ljubiti.

Življenje Cerkve se mora v nas oblikovati skozi trpljenje. S svojo ljubeznijo in premišljevanjem skrivnosti tvojega življenja in trpljenja ti pomagam nositi tvoj križ«

(Sveta Marija Evgenija Milleret de Brou, redovna ustanoviteljica)

 

Usmiljenje je ljubezen, s katero se Bog sklanja k bednim, da jih podpre, ozdravi, obogati. Bog, neskončna ljubezen, hoče pomagati človeški revščini: s svojo dobroto bi rad ozdravil človeško zlobo, z modrostjo nespamet, s čistostjo ne­čistost, z močjo slabotnost.

Bog sovraži greh, a če je zaradi greha pri­siljen, da grešniku od­tegne svoje prijateljstvo, to je milost, tedaj v svo­jem usmiljenju še vse­eno najde način, da ga še naprej ljubi. Ker ga ne more ljubiti kot prijatelja, ga ljubi kot delo svojih rok, ga ljubi zaradi dobrine, ki še os­tane v njem, in na to dobrino se opre, da ga privede k spreobrnjenju.

Ko pa grešnik gre vase, ga Bog takoj priti­sne k sebi s še večjo ljubeznijo. Božje usmiljenje je tako veliko, da ga tudi najsramotnejši greh, če ga človek iskreno obžaluje, ne more izčrpati ali zadržati. Samo ošabna človekova vo­lja, ki se zapre v svojo revščino in za­ničuje Božje usmiljenje, ima to žalostno moč. Človek vedno najde us­miljenje, če le obžaluje svoje grehe. Bog niko­gar ne zametuje zaradi njegove nezvestobe, ni­komur ne odreka odpuščenja, mu ne očita njegove revščine, niti takrat ne, če takoj spet pade, ko mu je bilo od­puščeno.

Tudi tedaj, ko ljudje obsojajo grešnike, jih Bog odvezuje od gre­ha in odpušča opraviče­ne. Neskončno usmilje­nje pa ne sme nikdar biti pretveza, da bi se z odprtimi očmi spet vračali v greh, ampak le vabilo, da ponižno priznamo svoje grehe in se s popolnim zaupanjem zatečemo k Bogu.

Iz: V prijateljstvu z Bogom

• V petek, 15. 3., bodo križev pot po sveti maši ob 18.30 pripravili in vodili člani ŽPS. Lepo vabljeni!

    Nedelja, 10. 3.: 4. postna nedelja

    Ponedeljek, 11. 3.: sv. Benedikt, škof

   Torek, 12. 3.: sv. Inocenc I., papež

   Sreda, 13. 3.: sv. Leander Seviljski, škof

   Četrtek, 14. 3.: sv. Matilda, kraljica

    Petek, 15. 3.: sv. Ludovika de Marillac, redovnica

   Sobota, 16. 3.: B. sl. Danijel Halas, duhovnik, mučenec

    Nedelja, 17. 3.: 5. postna, tiha nedelja

POBOŽNOST KRIŽEVEGA POTA

je v stolnici vsak petek ob 8.30 in po večerni sveti maši ter ob nedeljah ob 15.30. Lepo vabljeni!

  

 

SKUPNA MOLITEV V STOLNICI

VSAK DAN

8.30 in ob 18.00: Rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: Rožni venec

NEDELJA

15.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

PRVI PETEK

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: Ura Božjega usmiljenja

PRVA SOBOTA

8.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

URNIK SVETIH MAŠ

Delavniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30 Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00

Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30

Nedelje in zapovedani prazniki: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30 

Ni komentarjev:

Objavite komentar