sobota, 16. marec 2024

TEDEN BOŽJE BESEDE 17. 3. 2024 - 24. 3. 2024

5. POSTNA, TIHA NEDELJA

»Oče, poveličaj svoje ime!« Dokler čuti­mo Boga le kot Gospodarja, se bo naše vere držala barva strahu in zato tudi neodločnosti v iskanju njegove volje. Njegove zapovedi bomo čutili bolj kot ukaze in manj kot usmerjanje v zdravo življenje. Ko se spominjamo njegovih zavez s človeškim rodom, bomo opazili, da Bog ravna z nami kot Oče, ki vzgaja svoje otroke k zreli in trezni odraslosti, k resnični svobodnosti duha.

Njegova zaveza je vedno pot reševanja človeka in pomeni težnjo k ohranjanju povezanosti in solidarnosti med Bogom in človekom. Bog navdihuje in varuje člo­veka, če ta izpolnjuje svoje dolžne obve­ze, ki jih je v zavezi obljubil. Tudi ko je Bog sklepal zavezo z enim človekom, z Noetom ali kasneje z Abrahamom, jo je vedno sklepal za vse ljudstvo. Izraziteje se je to pokazalo v zavezi na Sinaju, ko je Mojzes le predstavnik naroda, pos­rednik med Bogom in ljudstvom, ki naj ga vodi in vzgaja za svobodno življenje v obljubljeni deželi.

In Mojzes je res vse svoje življenje žrtvoval za to zavezo, za služenje narodu. V tem je omagal, umrl  prav na robu te dežele. Jeremija pa je s preroškim duhom pokazal, da zave­za rodi svojo pravo vrednost šele, ko jo sprejemamo in izpolnjujemo s prepričanim srcem in ne le po besedi.

Takrat se v polnosti pokaže moč človekovega zaupanja Božji besedi in njegovi volji, ki želi pripeljati človeka preko preiz­kušenj do odrešenja in veličastva poveličanja. Zato ima Jezus kot novi Mojzes višjo in zahtevnejšo nalogo: privesti te, ki hodijo za njim, v Očetovo življenje. Zato svojemu življenju in delu za ljudi dodaja še svojo smrt, da je daritev zves­tobe Očetu popolna in more tudi Oče v polnosti uresničiti svojo zavezo: poveličati prej minljivega in grešnega človeka v čudovitost Božjega veličastva. Človek je poveličan, zaobjet, presrečen v Božji ljubezni. Božja modrost in ljubezen se v njem razodevata, da se čudijo in ga ob­čudujejo angeli. Bog se vedno spominja, živi to svojo zavezo, ki jo je za nas skle­nil v svojem Sinu, Sin jo vedno uresni­čuje, mi pa se v njem učimo vedrega za­upanja in pogumne zvestobe.

Anton Slabe

Ko Bog pokliče Mojzesa, je ta ubežnik. Kot mladenič se je postavil v bran za­tiranih, a je kmalu odkril, da kljub dobrim namenom iz njegovih rok ne prihaja pravičnost, ampak nasilje. Njegove sanje o slavi so se razblinile: ne čaka ga več uspešna kariera, zapra­vil je vse svoje priložnosti in zdaj pase čredo, ki sploh ni njegova.

A prav tam, v tišini midjanske puščave, ga Bog pokliče iz gorečega grma: »Jaz sem Bog tvojega očeta,


Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov« (2 Mz 3,6) in ga vabi, naj ponovno poskrbi za izraelsko ljudstvo. Mojzes ugovarja s svojimi strahovi in pomisleki: ni vre­den tega poslanstva, ne pozna Božje­ga imena, Izraelci mu ne bodo verjeli, jeclja ...

Beseda, ki se najpogosteje po­javi na Mojzesovih ustnicah, v vsaki molitvi, ki jo nameni Bogu, je vpraša­nje: »Zakaj?« Zakaj si me poslal? Zakaj hočeš osvoboditi to ljudstvo? Zakaj? Kljub temu da ima strahove in ugo­vore, pa nikoli ni prekinil tesnih vezi solidarnosti s svojim ljudstvom, zlasti v uri skušnjave in greha. Ved­no je navezan na ljudstvo.

Res je, da je tako velik prijatelj Boga, da se lah­ko z njim pogovarja iz obličja v ob­ličje; ostal pa bo tudi velik prijatelj ljudi, čutil bo usmiljenje zaradi nji­hovih grehov in skušnjav. Mojzes ne zavrača Boga in ne svojega ljudstva. Ni avtoritaren in oblasten voditelj, kljub svojemu privilegiranemu po­ložaju je človek ljudstva.

Mojzesu najbolj lasten način molitve je torej sredniška molitev. Njegova vera v Boga gre z roko v roki s čutom, ki ga goji do svojih ljudi. Običajno ga upodabljajo z rokami, stegnjenimi kvišku, k Bogu, kakor da bi s svojo osebnostjo naredil most med nebom in zemljo. Celo v najtežjih trenut­kih, celo takrat, ko ljudstvo odkloni Boga in njega ter si naredi zlato tele, Mojzes ne zapusti svojih ljudi. »Moje ljudstvo je,« pravi Bogu: »To ljudstvo je zagrešilo velik greh.

Naredili so si boga iz zlata. In zdaj, ko bi ti odpustil njihov greh! Če pa ne, prosim, izbriši mene iz svoje knjige, ki si jo napisal!« (2 Mz 32,31-32). Je most, posrednik med obojim: ljudstvom in Bogom; ne proda svojega ljudstva, da bi sebe re­šil, ni povzpetnik.

Prava molitev, ki jo verniki gojijo v svojem duhovnem življenju, je zato podobna Mojzesovi. Čeprav doži­vljajo človeške pomanjkljivosti in oddaljenost od Boga, v molitvi lju­di ne obsojajo in jih ne zavračajo.

Drža priprošnje je lastna svetni­kom, ki posnemajo Jezusa in so »mostovi« med Bogom in njegovim ljudstvom. Mojzes je bil v tem smis­lu Jezusov največji prerok, naš za­govornik in priprošnjik. Je podoba Jezusa posrednika, ki danes moli za nas, posreduje za nas. Mojzes nas spodbuja, naj molimo z enako gorečnostjo kot Jezus, naj posredujemo za svet in se spomnimo, da ta kljub vsem svojim slabostim ved­no pripada Bogu. Vsi pripadajo Bogu. Tudi najhujši grešniki, najbolj hudob­ni ljudje, najbolj pokvarjeni voditelji so Božji otroci in Jezus to čuti in posre­duje za vse. In svet živi in uspeva zah hoteli koga obsoditi in se v sebi razjeziti. Namesto da se je­ziš na nekoga, pojdi in prosi zanj.

Kristusovem vstajenju, če poprej ne trpimo in ne umremo z njim. Toda trpljenje se človeku upira, ker je bil ustvarjen za srečo: in Bog ne zametuje njegovega zdihovanja. Je­zus ni nikoli zavračal stiskanih, ki so se zatekali k njemu; včasih je pre­izkušal njihovo vero in je z njimi na videz trdo ravnal, a jih je nazadnje le uslišal. Sicer pa tudi tedaj, ko Bog ne olajša trpljenja, ampak dovoli, da se človek še naprej muči, le-ta ne sme izgubiti zaupanja vanj.

Samo Bog ve, kaj je resnično dobro za vsakega. Nekatere stiske in težave, ki se s člo­veškega stališča zdijo nespametne in krivične, imajo natanko določe­no mesto v Božjih načrtih. Od tega, kako jih človek sprejme, je lahko od­visno njegovo osebno zveličanje ka­kor tudi zveličanje mnogih bratov. »Tistim, ki Boga ljubijo, vse pripo­more k dobremu« (Rm 8, 28).

 

V Kristusovi velikonočni skrivnos­ti se prepletajo trpljenje in veselje, smrt in vstajenje. In kakor se veliko­nočna skrivnost ne izčrpa s Kristuso­vim trpljenjem in smrtjo, ampak se skozi trpljenje in smrt dviga v veselje vstajenja, tako se krščansko življenje skozi težave in bridkosti nenehno usmerja k večnemu veselju.

Človek čuti potrebo, da bi bil rešen greha in tudi njegovih posledic: trpljenja in smrti. Izven evangelija je ta bridka stvarnost nerazrešljiva uganka, ki človeka tlači. Samo Kristus jo more osvetliti in narediti sprejemljivo. Ko je trpel za nas, nam je dal ne samo zgled, da bi hodili po njegovih stopi­njah, ampak nam je tudi odprl pot: če po njej hodimo, postaneta življe­nje in smrt posvečena in dobita nov smisel. Trpljenje so vrata, ki člove­ka vodijo v Gospodovo velikonočno skrivnost; ni mogoče imeti deleža privaljujoč blagoslovu pravičnih, molit­vi usmiljenja, ki se neutrudno dviguje za ljudi, na vsakem kraju in v vsakem času. Pomislimo na Mojzesa, posred­nika, kadar bomo

Iz: V prijateljstvu z Bogom

   V torek, 19. 3., bomo obhajali slovesni praznik sv. Jožefa. Svete maše bodo po prazničnem redu, ob 9.00 bo maševal godovnjak, stolni prošt Jožef Lap. Začenjamo teden družine.

   V četrtek, 21. 3., bo po večerni sveti maši ob 19.15 v župnišču predavanje ge. Alenke Puhar, Furlani in njihova pot skozi gosto noč. Lepo vabljeni!

   V soboto, 23. 3., bomo obhajali liturgični praznik Marijinega oznanjenja.

   Na cvetno nedeljo, 24. 3., bo pri vseh svetih mašah blagoslov zelenja. Slovesen blagoslov s procesijo ob 9.00 bo vodil škof dr. Anton Jamnik. Zberemo se na nadškofijskem dvorišču.

GODOVI IN PRAZNIKI

    Nedelja, 17. 3.: 5. postna, tiha nedelja

    Ponedeljek,18. 3.: sv. Ciril Jeruzalemski, škof, cerkveni učitelj

   Torek, 19. 3.: sv. Jožef, slovesni praznik

   Sreda, 20. 3.: sv. Martin iz Brage, škof

   Četrtek, 21. 3.: sv. Serapion, škof, mučenec

    Petek, 22. 3.: sv. Lea, spokornica

   Sobota, 23. 3.: Marijino oznanjenje, liturgično praznovanje

    Nedelja, 24. 3.: CVETNA NEDELJA

POBOŽNOST KRIŽEVEGA POTA

je v stolnici vsak petek ob 8.30 in po večerni sveti maši ter ob nedeljah ob 15.30. Lepo vabljeni!

  

 

SKUPNA MOLITEV V STOLNICI

VSAK DAN

8.30 in ob 18.00: Rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: Rožni venec

NEDELJA

15.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

PRVI PETEK

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: Ura Božjega usmiljenja

PRVA SOBOTA

8.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

URNIK SVETIH MAŠ

Delavniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30 Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00

Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30

Nedelje in zapovedani prazniki: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30 

Ni komentarjev:

Objavite komentar