sobota, 30. januar 2021

TEDEN BOŽJE BESEDE 31.1.2021- 7.2.2021

4. NEDELJA MED LETOM

Na človeka pritiskajo vsemogo­či glasovi. Eni prihajajo iz ranjene notranjosti, drugi iz razglašenega okolja. Pravega signala, ki bi prodrl skozi meglo dvoma, ni lahko zaznati. To nas dela nervozne in negoto­ve. Na poti skozi pušča­vo, je bil Mojzes pogo­sto tarča nepotrpežljivih rojakov. Nazadnje se ga je Gospod usmilil in mu rekel: »Obudil jim bom preroka in polo­žil bom svoje besede v njegova usta in govoril jim bo vse, kar mu bom zapovedal.« Beseda preroka je bila nekoč spoštovana celo pri tistih, do katerih je bila kritična. Pred do­brimi dvesto leti pa se je zalomilo. Samozvani preroki, liberalnih pre­pričanj, so oznanjali, da se je za do­končno osvoboditev človeka treba osvoboditi še Boga. Sprva je dobro kazalo; optimizma, da je končno vse v naših rokah, ni manjkalo. Ko pa se je ob tiskanih medijih in radiju po­javila še televizija, se je bilo vse teže znajti. Kakofonija se je stopnjevala, a je za silo šlo. Zdaj smo trčili ob zid. Britanski igralec Rowan Atkinson, znan kot gospod Bean, zgrožen ugotavlja: »Na spletu algoritem odloča o tem, kaj si želimo videti, kar ustva­ri poenostavljen, binaren pogled na družbo. Pride­mo do tega, ali si z nami ali proti nam. In če si proti nam, si zaslužiš, da te ukine­mo. Sedaj imamo srednjeveško raz­ličico drhali, ki išče nekoga, ki bi ga lahko sežgala na grmadi.« Nedelja Svetega pisma nas spomni, da ob spletnem všečkanju in izlo­čanju še vedno obstaja Božji glas. »V upanju je sidrišče moje duše, ki je varno in trdno ter sega v notranj­ščino« (Heb 10). Upanje je On, ki sto­ji sredi med nami, nas pomirja in usmerja mimo vseh motilcev. Ne dosežejo ga niti nadzorne kamere novonastajajočih pametnih mest.

Milan Knep


Dobri dve leti je že, kar smo se za­čeli dogovarjati o prepotrebni ob­novi zvonov in elektrifikacije zvonjenja v stolnici, decembra pa so se dela vendarle začela. Vzrokov, za­kaj smo se odločili za generalno ob­novo, je več. Dosedanji elektronski sistem je zastarel, ga ni moč poso­dabljati, poljubno programirati in je že večkrat zatajil (da ni zvonilo ali pa se je zvonjenje vklopilo ne­kontrolirano). Kemblji na zvono­vih ter kladiva za bitje ure so neu­strezni in premočno udarjajo, kar dolgoročno povzroča poškodbe na zvonovih. Zvonovi so neuglašeni in neubrani, vedno več je okvar ipd. Delavci so že obnovili veliki, Codellijev zvon, ki trenutno zvoni ob 7.00 in 12.00 če mu prisluhnite, že lahko slišite lepoto njegovega glasu. Trenutno pa dela potekajo v južnem zvoniku, kjer so štirje zvonovi, ki bodo prav tako v celoti obnovljeni. Pri tem bo deloma ob­novljena tudi lesena konstrukcija, podest in opravljena nekatera zidarska dela.

Lahko si predstavljate, da so stro­ški za tako obsežno obnovo kar vi­soki. Vse ki zmorete, naprošam, da nam pri zbiranju denarja po svo­jih močeh pomagate.  

Svoj prispe­vek lahko nakažete na župnijski račun: SI56 0214 0025 6658 409 (od­prt pri NLB) namen: za zvonove ali pa oddate župniku. Bog naj vam povrne vašo darežljivost!

V zadnjem času smo bili priče kar dvema neljubima dogodkoma, ko so vandali z grafiti popisali južno fasado stolnice na Ciril-Metodovem trgu. Tokrat pa so v fresko Ma­rijinega oznanjenja vrgli balon z barvo, ki se je razletel in jo popacal. 

Vsak dogodek takoj prijavimo poli­ciji, ki si po svojih močeh prizadeva zbrati čimveč podatkov in poiska­ti storilce. 

Zato vse, ki bi v bodoče opazili kakšno sumljivo dogajanje ali osebo okoli stolnice prosim, da nas na to čimprej opozorite.

 

 

SVEČNICA

Evangelist Luka v poročilu o Ma­rijinem obisku v jeruzalemskem templju omenja srečanje s starč­kom Simeonom. Ta je v videnju spoznal, kdo je Dete, ki ga pestuje ta mlada žena. Pristopil je, ga vzel v naročje in spregovoril sloviti preroški spev: »Zdaj odpuščaš svo­jega služabnika, o Gospodar, po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle rešitev, ki si jo pripravil pred očmi vseh narodov; luč v raz­svetljenje poganov in v slavo Izra­ela, svojega ljudstva.« Spomin na ta dogodek je prva Cer­kev v Jeruzalemu obhajala že ob koncu 4. stoletja. Sčasoma je v ljud­skem praznovanju stopilo v ospred­je proslavljanje Kristusa, ki ga je Simeon v svojem hvalospevu ime­noval "luč v razsvetljenje poganov". Na te besede starčka Simeona se na­slanja starodavni bogoslužni obred blagoslavljanja sveč, po katerem je praznik postal znan kot svečnica, praznik sveč, praznik luči. Pomen tega obreda je jedrnato iz­ražen v tretji prošnji blagoslova sveč: »Gospod Jezus Kristus, pra­va luč, ki razsvetljuješ vsakega člo­veka, ki pride na ta svet kakor te luči, z vidnim ognjem prižgane, preganjajo nočne temine, tako naj bodo tudi naša srca razsvetlje­na z nevidnim ognjem, to je, z lu­čjo Svetega Duha, in brez sleherne grešne slepote, da bomo mogli gle­dati z očiščenim duhovnim oče­som, kar ti je všeč in našemu zveličanju v korist, ter da bomo tako po temnih nevarnostih tega sveta za­služili priti k neminljivi svetlobi.«

  V torek, 2.2., bodo svete maše po prazničnem redu. Sveto mašo ob 9.00h bo daroval škof msgr. dr. Franc Šuštar. Pri vseh mašah bo blagoslov sveč.

V sredo, 3.2., boste lahko preje­li blagoslov svetega Blaža. O tem, kako bo zaradi epidemije potekal, boste pravočasno obveščeni. Po ve­černi sveti maši bo kratka molitev v čast svetemu Jožefu.

V četrtek, 4.2., bo po večerni sve­ti maši molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice in sve­tost duhovnikov.

V petek, 5.2., bo ob 8.30 molitev pred Najsvetejšim in posvetitev Src Jezusovemu. Ob 15.00 pa bo ura Božjega usmiljenja in po njej sveta maša.

V soboto, 6.2., bo ob 8.30 molitev pred Najsvetejšim in posvetitev Srcu Marijinemu.

  Nedelja, 31. 1.: 4. nedelja med letom

  Ponedeljek, 1. 2.: sv. Brigita Ir­ska, opatinja

Torek, 2. 2.: Jezusovo darovanje SVEČNICA

  Sreda, 3. 2.: sv. Blaž, škof, mučenec

Četrtek, 4. 2.: sv. Jožef Leoniški, misijonar

vsak dan

8.30: rožni venec pred Najsvetejšim 18.00: rožni venec

Nedelja

15.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

Prvi četrtek

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

Prvi petek

8.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: ura Božjega usmiljenja

Prva sobota

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

Delavniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30 Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00

Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30  

Nedelje in zapovedani prazniki: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

Petek, 5. 2.: sv. Agata, devica, mučenka

Sobota, 6. 2.: sv. Pavel Miki in drugi japonski mučenci

Nedelja, 7.2.: 5. nedelja med le­tom.

Hvaležni vam bomo za vse svete maše, za katere boste darovali, in za darove, ki jih boste namenili za stroške stolni­ce, naše zaposlene in prostovoljce. Bog povrni!

Prosimo Vas, da v stolnici upošteva­te vsa potrebna navodila za zaščito: maska, razkuževanje rok in sedenje na razdalji vsaj 1,5 m to pomeni, da je vsaka druga klop prazna. Prosimo vas tudi, da upoštevate na­vodila redarja: ta vas ne bo spustil v cerkev brez maske ali pa vas bo pro­sil, da se udeležite maše ob kateri drugi uri, če bi vas bilo preveč.

Prav tako se ne zbirajte pred cerkvi­jo, ker to ni dovoljeno. Bodimo hvaležni, da lahko vsaj na tak okrnjen način praznujemo in so­delujemo pri svetih mašah.

TBB stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

 

Ni komentarjev:

Objavite komentar