sobota, 22. januar 2022

TEDEN BOŽJE BESEDE 23. 1. 2022-30. 1. 2022

Ali obstaja vrednota, ki bi povezala ljudi in ublažila razklanost med nji­mi? Novi obraz, ki se podaja v visoko slovensko politiko, je pred kratkim v javni razpravi svojo vizijo - Bodi sprememba - predstavil z besedami: Spoštljivost je temeljna vrednota, na ka­teri bomo gradili, ker ni ne leva ne desna ne sredinska, ampak nekaj novega, kar danes še ne obstaja.

Govor, da je treba v nedeljo, 24. apri­la, v Sloveniji vse zastaviti na novo, je pretiran. Merilo, kaj sta uničena država in družba, ki potrebujeta po­polno obnovo, najdemo v današnjem berilu iz Nehemijeve knjige. Po vrni­tvi iz babilonskega izgnanstva leta 538 pr. Kr. je bila dežela opustošena, mesta porušena, polja opustela, mo­rala ljudi, ki so bili brez vsega, pa po­polnoma na tleh. Duhovnik Ezra in Nehemija, novi upravnik Palestine, odposlanec perzijskega kralja, bi se osmešila, če bi stopila pred ljudstvo

z oznanilom, da bosta na osnovi ene od moralnih vrednot - teh je seveda mnogo, spoštljivost je le ena od njih - obnovila državo, mesta, družbo, kul­turo in vero. Tisti dan, ko sta zbrala ljudstvo, nista povedala nič svojega, marveč sta brala iz knjige Božje po­stave in razlagala vsak odstavek po­sebej, da so mogli razumeti pomen.

Vrednote, ki temeljijo na človeških obljubah, niso dosti vredne, kajti lju­dje smo pragmatiki in oportunisti, pripravljeni prestopiti v tisti tabor, kjer si obetamo največ koristi. V so­dobni pluralni družbi Ezrovega in Nehemijevega modela ne moremo ponoviti. Zrelost družbe pa bi se po­kazala v tem, da javnost ne bi podce­njevala tistih, ki oporo za zvestobo vrednotam iščejo v Bogu. Kar ni iz­vedljivo na ravni celotne družbe, pa lahko udejanjimo v lastni družini. In predvsem smo za to odgovorni.

Milan Knep


Nedelja Božje besede je praznik Svete­ga pisma, ki ga je papež Frančišek s pi­smom Odprl jim je um (Aperuit illis) leta 2019 razglasil za vso Cerkev in ga obhajamo v mesecu januarju na 3. ne­deljo med letom. Nedeljo Božje besede v Sloveniji, tokrat že tretjič na ravni vesoljne Cerkve, obhajamo 23. januar­ja 2022 z geslom:

»Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepo­znala po lomljenju kruha.«

(Lk 24,35)

Letošnje geslo iz odlomka o emavških učencih predstavlja zadnjo in ključno stopnjo Jezusovega učenca. Če smo v letu 2021 skupaj z emavškima učen­cema »odprli oči in spoznali Gospo­da« (Lk 24,31), smo tokrat vabljeni k pripovedovanju. To je Božja pedagogi­ka, ki nas vabi, da prestopimo meje sa­mozadostnosti individualizma in sto­pimo na pot učenčevstva, v občestvo. Učenec je povabljen, da od poslušanja ali branja Božje besede stopi na pot pripovedovalca, to je oznanjevalca, in pričevalca. Geslo letošnje nedelje Božje besede bi tako lahko ubesedili tudi s sloganom Od branja do ozna­njevanja, od bralca do pričevalca. Na tak način po papeževih besedah Sve­ti Duh »spreminja Sveto pismo v živo Božjo Besedo« (Aperuit illis, 9).

Prazniki v Svetem pismu, še posebej pomembnejši, so se pogosto prazno­vali sedem dni oz. so predpostavljali sedemdnevno pripravo. Pasho so Izra­elci v preteklosti in še danes jo obha­jajo tako, da sedem dni jedo nekvašen kruh (2 Krn 35,17; Ezk 45,21). Na šotor- ski praznik Izraelci prav tako še da­nes sedem dni prebivajo v »šotorih«, kolibah (Neh 8,14; 3 Mz 23,42). Sedem je število polnosti, ki kaže na to, da omenjeni prazniki niso omejeni na konkretne datume, temveč se razliva­jo v resničnost konkretnega življenja skozi vse leto. To je tudi namen knji­žice, ki nas vabi k sedemdnevnemu praznovanju oz. pripravi na nedeljo Božje besede, na praznik Svetega pi­sma, ki tako ne bo samo »enkrat le­tno, ampak enkrat za celotno leto, saj je za nas nujno, da postanemo doma­či in tesno povezani s Svetim pismom in Vstalim« (Aperuit illis, 8).

dr. Samo Skralovnik, predsednik Bibličnega gibanja vir: https://biblicnogibanje.si/

Kapela Kristusa Odrešenika stoji naspro­ti Jurijeve kapele, poslikana pa je s prizori iz Jezusovega življenja in vstajenja.

Prvi prizor - desno zgoraj pod obo­kom - prikazuje Jezusa po končanem štiridesetdnevnem postu v puščavi, sedečega na skali pod drevesom. Ob njem stoji hudič, ki mu ponuja ka­men, da bi ga spremenil v kruh, a ga Jezus mirno zavrne. Hudič je upodo­bljen kot bradat, zaraščen možak z dvema kratkima rožičkoma vrh glave.

Na velikih poljih na spodnjem delu stene sledita dva dobro poznana do­godka iz Jezusovega javnega delova­nja. Na desni strani je Jezusovo sre­čanje s Samarijanko ob vodnjaku. Sinoptiki ga ne omenjajo, medtem ko mu evangelist Janez nameni precej pozornosti in natančno popiše njun pogovor. Simpatičen prizor, ki se mu pozna roka Quaglijevega pomočnika

(prav tako tudi ostalim trem), prika­zuje Jezusa in Samarijanko v prijetni senci košatega drevesa, pod katerim stoji baročno trebušast vodnjak. Je­zus sede razlaga Samarijanki pomen žive vode; levica mu počiva na kamni­tem robu vodnjaka, s kazalcem viso­ko dvignjene desnice pa kaže v nebo: »Če bi poznala Božji dar ...« (Jn 4,10b). Žena ga vsa zaverovana posluša: ra­hlo sklonjena k njemu stoji na drugi strani vodnjaka, na katerega se opira z levico, s katero drži vrv, medtem ko z desnico objema vrč za vodo. V ozad­ju prizora vidimo stavbe mesta, iz ka­terega se vračajo učenci, kamor so šli, da bi nakupili hrano.

• V nedeljo, 23. 1.: Ob 16.00 bo v stolnici sveta maša ob nedelji Božje besede, ki jo bo daroval nadškof msgr. Stanislav Zore. Po maši bo pogovor z akad. dr. Jožetom Krašovcem. Lepo vabljeni!

   Nedelja, 23. 1.: 3. nedelja med letom - nedelja Božje besede

   Ponedeljek, 24. 1.: sv. Frančišek Saleški, škof, cerkveni učitelj

   Torek, 25. 1.: spreobrnitev apostola Pavla, praznik

   Sreda, 26. 1.: sv. Timotej in Tit, škofa

   Četrtek, 27. 1.: sv. Angela Merici, ustanoviteljica uršulink

   Petek, 28. 1.: sv. Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj

   Sobota, 29. 1.: sv. Konstancij, škof

   Nedelja, 30. 1.: 4. nedelja med letom

   Nedelja, 16. 1.: 2. nedelja med letom

   Ponedeljek, 17. 1.: sv. Anton, puščavnik, opat

   Torek, 18. 1.: sv. Marjeta Ogrska, kneginja

   Sreda, 19. 1.: b.sl. Friderik Baraga, misijonar

   Četrtek, 20. 1.: sv. Fabijan in Sebastijan, mučenca

   Petek, 21. 1.: sv. Neža, devica, mučenka

   Sobota, 22. 1.: sv. Vincencij (Vinko), diakon, mučenec

   Nedelja, 23. 1.: 3. nedelja med letom nedelja Božje besede

Za izvajanje verskih obredov so določeni naslednji pogoji:

-   PCT (preboleli, cepljeni, testirani) nad 12 let starosti;

-   nošenje maske,

-   razkuževanje rok in

-   1,5m medsebojne razdalje.

Vse prireditve v stolnici in župniji potekajo v skladu s predpisanimi pogoji!

Prosimo, poskrbite za zaščito sebe in drugih!

DELAVNIKI: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30

OB SOBOTAH IN PRVIH PETKIH tudi ob 16.00

CERKVENI PRAZNIKI NA DELOVNI DAN: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30  

NEDELJE IN ZAPOVEDANI PRAZNIKI: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

SKUPNA MOLITEV V STOLNICI

VSAK DAN

8.30: Rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: Rožni venec

NEDELJA

15.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVA SREDA

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVI PETEK

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: Ura Božjega usmiljenja

PRVA SOBOTA

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim


TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/ 

 
Ni komentarjev:

Objavite komentar