sobota, 3. oktober 2020

Teden Božje Besede 4. 10. 2020-11. 10. 2020

Različne oblike spolnega izkorišča­nja otrok so področje, ki ga je zdajšnja kriza, povezana z epidemijo covid-19, najbolj prizadela, ugotavljajo na centru za kibernetsko kriminalite­to pri Europolu. Na dese­tem posvetu o e-zlorabah otrok, 22. 9. 2020, so izpo­stavili, da so bili letos tako otroci kot storilci prisiljeni osta­ti doma in so več časa preživeli na internetu. S tem se je nevarnost, da otroci postanejo žrtve spolnih zlorab prek spleta, opazno povečala. Stro­kovnjaki najrazličnejših poklicev, udeleženci posveta, so si bili edini, da se preventiva začne v družini. Seveda se s tem vsi strinjamo. Toda ta enoglasnost je eno veliko spreneve­danje, in sicer iz dveh razlogov. Prvič: ko je treba reševati najtežje probleme otrok (depresivnost, motnje koncen­tracije, debelost, zlorabe ...), vsi nasla­vljajo družino. Ko pa je treba družino kot najbolj intimno naravno zvezo matere, očeta in otrok braniti in varo­vati, se oglasijo naprednjaki in kriči­jo, da je družina vse, kar kdo razglasi za družino. Povsem tako kot v ume­tnosti, ko je marsikdaj umetnost vse, kar po Duchampovi razstavi pisoarja leta 1917 raz­glasi za umetnost naroč­nik, kurator, muzej, trg. Drugič: pravijo, da naj dru­žina skrbi za odkrit pogo­vor in nadzor, kaj otroci po­čenjajo na spletu. Sliši se lepo. Toda kako naj nastane družina, da bo kos tem nalogam. Pogovor staršev z otroki o tako delikatnih temah kar tako na suho ne bo stekel. Bo pa ste­kel, če bosta oče in mati sedla v fotelj in dovolila otrokom, da plezajo po nji­ju, potem pa vsakemu od njih zaupa­la vlogo pri molitvi vsaj dela rožnega venca. Enemu pripravo sveče in Ma­rijine podobe, drugemu vodenje mo­litve . Ko bodo tako drug ob drugem in Bog med njimi, na varnem, v miru in zaupanju, se bodo razvezali tudi je­ziki.

Milan Knep

Obliko molitve, podobne današnjemu rožnemu vencu, so od začetka imeno­vali Marijin psalter. Po

izročilu naj bi bil začetnik molitve rožnega venca sv. Dominik v 13. stoletju. Od leta 1242 poznamo navado, da se moli po »tri­krat petdeset« zdravamarij, kmalu pa so jim začeli dodajati premišljevanje o Kristusovih in Marijinih skrivnostih. Vero na začetku so začeli moliti v nem­ških deželah v 16. stoletju, tri zdravamarije pa so dodali v 17. stoletju. Beseda rožni venec izhaja iz latinske­ga rosarium »venec rož«. Z molitvijo naj bi tako spletali venec rož, po zgle­du vencev iz rož, ki so jih nekdaj ženi­ni polagali na glavo nevestam. Molitvi rožnega venca, s katero je pa­pež Pij V. ukazal spremljati boj, pri­pisujejo veliko zmago kristjanov nad Turki v bitki pri Lepantu 7. oktobra 1571. Papež je imel namreč videnje, da bodo na ta dan kristjani zmagali. Beneški senat je zato dal pod sliko, ki predstavlja bitko, napisati: »Ne moč ne orožje ne poveljstvo vse to nam ni pridobilo zmage, ampak jo je pridobila rožnovenska Marija.« Papež je takrat odredil, da je 7. oktober posvečen pra­znovanju spomina sv. Marije Zmago­valke, kasneje pa so ga preimenovali v praznik naše ljube Gospe rožnega ven­ca. Papež Leon XIII. pa je leta 1896 pri­poročil vsakodnevno molitev rožnega venca v mesecu oktobru.

Geslo letošnjega 29. tedna za življenje je misel pokojnega nadškofa dr. Alojzija Šuštarja: »Da bi si bili dobri sopotniki na poti v prihodnost.«

Človek je bitje, ki je na poti. Na poti uresničevanja življenjskega smisla, ci­lja, upanj in sanj. Na tej poti so človeku dani drugi kot sopotniki. To povabi­lo, »da bi si bili dobri sopotniki«, razumevamo tako, da bi ce­nili drug dru­gega in spošto­vali življenje in človeško do­stojanstvo vsa­kega; da bi se znali posluša­ti, prepoznava­ti resnične po­trebe drugega, soočati različ­nost pogledov, se spoštovati v različnosti in iskati to, kar je skupno; da bi znali skrbeti za druge, še pose­bej za tiste med nami, ki so naj­bolj ranljivi, predvsem na začetku in na koncu zemeljske poti; da bi si znali priznati napake, se opravičiti, odpusti­ti, začeti znova. Se znova odpraviti sku­paj na pot.

Letos zaradi koronavirusnih razmer ne bo srečanj in tudi ne maše na Brezjah ob začetku Tedna za življenje. Vsebine te­dna bodo tudi v obliki videoposnetkov objavljene na strani: www.gibanjezazivljenje.si.

S temi spodbudnimi besedami se je Kongregacija za bogoslužje in disci­plino zakramentov obrnila na predse­dnike škofovskih konferenc po vsem svetu in se jim v posebnem pismu za­hvalila za »prizadevanje in napor, ko so na najboljši možni način skušali dati odgovor na nepredvidene in za­pletene razmere. Ob tem se je »pokazal čut velike odgovornosti: v poslušanju in sodelovanju s civilnimi oblastmi in strokovnjaki«.

Zavedati pa se moramo, da »krščanska skupnost ni nikoli iskala osamitve in iz cerkve ni nikar naredila prostora z zaprtimi vrati«. Zato prefekt kongregacije kardinal Robert Sarah spodbu­ja in priporoča: »Takoj, ko bodo oko­liščine to dopuščale, se je treba nujno in neodložljivo vrniti k normalnosti krščanskega življenja, v katerem je cerkvena stavba kot dom, obhajanje bogoslužja, zlasti evharistije, pa kot vrhunec, h kateremu teži delovanje Cerkve, in hkrati vir, iz katerega izvi­ra vsa njena moč.

Zavedajoč se dejstva, da Bog nikdar ne zapusti človeštva, ki ga je ustvaril, in da tudi najhujše preizkušnje lahko ro­dijo sadove milosti, smo sprejeli odda­ljenost od Gospodovega oltarja kot čas evharističnega posta, koristnega za ponovno odkritje njegovega življenj­skega pomena, lepote in neizmerne dragocenosti. Takoj ko bo mogoče, pa se moramo vrniti k evharistiji z oči­ščenim srcem, z obnovljenim začude­njem, s povečano željo, da bomo sre­čali Gospoda, da bomo z njim, da ga bomo prejeli, da bi ga nesli bratom s pričevanjem življenja, polnega vere, ljubezni in upanja.

Ko bodo ugotovljene in sprejete kon­kretno izvedljive rešitve za zmanjša­nje okužbe z virusom, je potrebno, da vsi znova zasedejo svoje mesto v zboru bratov, da ponovno odkrijejo nenado­mestljivo dragocenost in lepoto obhajanja bogoslužja, z okužbo navdušenja spet pokličejo in privabijo malodušne in prestrašene brate in sestre, ki so predolgo odsotni ali raztreseni.« Naj te besede tudi nas spodbudijo k bolj zvestemu in poglobljenemu sodelovanju pri bogoslužju in ponovnemu prejemanju zakramentov, tudi obhajila, ki ga nekateri še vedno odklanjajo.

Celotno pismo lahko preberete na spletni strani: katoliska-cerkev.si.

Freska na oboku glavne ladje podobe apostolov Vrsto apostolov na južni strani ladijskega oboka od


vzhoda proti zahodu začenja po­doba sv. Juda Tadeja z gorjačo. Judah v hebrejščini pomeni »slavljen«. Priimek Tadej, ki so mu ga dali, da ga lo­čijo od izdajalca Juda Iškarijota, pa pre­vajajo z »velikodušen, pogumen, sre­čen, pameten«. Judov oče je bil Kleofa ali Alfej, brat sv. Jožefa, mati Marija pa naj bi bila v sorodu z Jezusovo materjo. Imel je še dva brata, Jakoba mlajšega in Simeona, drugega jeruzalemskega ško­fa. Bil je oženjen, preživljal pa se je s po­ljedelstvom.

Judu nekateri pripisujejo avtorstvo krat­kega »Judovega pisma«, a tega ne more­mo z gotovostjo trditi. Dolgo časa je bil pozabljen, njegovo češčenje pa se je zo­pet obnovilo v zadnjih dveh stoletjih. Po mnogih cerkvah vidimo njegovo podo­bo, pred katero verniki s prošnjo za uslišanje molijo posebno molitev k njemu. Evangelij naj bi oznanjal najprej v Pale­stini, nato pa v Arabiji, Siriji in Mezopo­tamiji, nazadnje pa v Perziji. Tu naj bi ga neki magi (poganski duhovniki boga Mitre) pobili s kijem do smrti ali obglavili s sekiro.

Juda Tadej je velik priprošnjik v hudih stiskah in brezupnih zadevah, upoda­bljajo pa ga s kijem, kamni ali helebardo in knjigo. Simonu in Judu sta v ljub­ljanski škofiji posvečeni dve župnijski cerkvi in štiri podružnice, v mariborski pa ena župnijska. Goduje 28. oktobra.

• V torek, 13. 10., bo v stolnici ob 18.30 nadškof msgr. Stanislav Zore daroval sveto mašo ob začetku akademskega leta.

VSAK DAN

8.30: rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: rožni venec

NEDELJA

15.30: molitev pred izpostavljenim

Najsvetejšim

PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

PRVI PETEK

8.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: ura Božjega usmiljenja

PRVA SOBOTA

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

Lepo vabljeni k skupni molitvi rože­nega venca, ki bo vsak delavnik ob: 8.30 pred izpostavljenim Najsve­tejšim;

18.00 molitev vodijo bogoslovci

  V sredo, 14. 10., pa bo ob 18.30 gospod nadškof daroval t. i. »rdečo mašo« ob začetku sodnega obdobja.

   Nedelja, 4. 10.: 27. nedelja med letom rožnovenska nedelja

   Ponedeljek, 5. 10.: sv. Marija Favstina Kowalska, redovnica

   Torek, 6. 10.: sv. Bruno, ustano­vitelj cistercijanov

  Sreda, 7. 10.: Rožnovenska Mati Božja

  Četrtek, 8. 10.: sv. Benedikta, devica, mučenka

   Petek, 9. 10.: sv. Dionizij, škof in tovariši, mučenci

   Sobota, 10. 10.: sv. Danilo (Dani­jel), škof

   Nedelja, 11. 10.: 28. nedelja med letom

URNIK SVETIH MAŠ

DELAVNIKI:

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30

OB SOBOTAH IN PRVIH PETKIH

tudi ob 16.00

CERKVEN PRAZNIKI NA DELOVNI DAN: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30

NEDELJE IN ZAPOVEDANI PRAZNIKI: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

TBB stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

 

Ni komentarjev:

Objavite komentar