sobota, 16. november 2019

Teden Božje Besede 17. 11. 2019-24. 11. 201933. NEDELJA MED LETOM


Glej, pride dan, razžarjen kakor peč, in vsi predrzneži in vsi, ki delajo krivično, bodo strnišče, dan, ki pride, jih bo sežgal« (Mal 3,19). Na preroka Malahija se navezuje Jezus v današnjem evangeliju: »Prišli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite, ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil razrušen« (Lk 21,6). Sporočilo teh dveh besedil ni zastraševanje in katastrofična napoved, marveč oznanilo, naj zgradbo svojega življenja in temeljev svoje družine ne postavimo na beton, na ekonomska in politična omrežja, na podeželje, kjer bomo varni pred poplavami, požari in plazovi. Na teh temeljih so počivale vse civilizacije, dinastije in družine, ki so jih zaznamovale, a je doslej vse doletel prav takšen konec, kot ga opisujeta izbrana odlomka. Vsi se izobražujemo in trdo delamo, da bi ustvarili prav to, kar smo navedli. Ali je vredno, se sprašujemo, če od vsega, kar bomo zgradili, ne bo ostal kamen na kamnu? Seveda je vredno, če nas vse to vodi k tistemu enemu, edino potrebnemu, k Bogu. A tu tiči past. Dan, razžarjen kakor peč, dnevi, ko ne bo ostal kamen na kamnu, se zdijo daleč. Doleteli naj bi šele naslednje generacije, mi pa naj bi rušenju srečno ušli, zato naj grabimo, kolikor hitro je mogoče, in ujamemo oboje: dobrine in v zadnjem hipu še Boga. Ali te dni tako razmišljajo tudi v Kaliforniji, kjer niso več kos nenehnim požarom, kjer morajo za namakanje polj vrtati že več kot sto metrov globoko, da pridejo do podtalnice in je začaran krog med dobrinami in energijo, ki je potrebna za proizvodnjo dobrin, že skoraj sklenjen? Sv. Pavel nas pomirja, naj v miru delamo in jemo svoj kruh, a tako, da noben dan ne izgubimo Gospoda izpred oči.
Milan Knep

Teden zaporov. V tednu od 17. do 23. novembra 2019 bomo obhajali teden zaporov, katerega namen

je, da se kristjani bolje zavemo potreb zaprtih oseb in njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih v zaporskem sistemu in vseh dru­gih, ki skrbijo za zapornike. Naslov letošnjega tedna zaporov je »Kaj je zate svoboda & si ti svoboden?«. Božja volja in namen za vse ljudi je osvoboditev - osvobodi­tev, da bi bili takšni ljudje, kot nas je ustvaril. V zaporu so mnogi, ki jim je pogosto težko verovati, da je Bogu sploh mar zanje in za njiho­va življenja. Težko sprejemajo ide­jo, da so ustvarjeni po Božji podobi, in ne zmorejo upati v prihodnost z Bogom brez prestopkov, zločinov, aretacij in zapora. V molitvi bomo prosili zanje, naj jih Gospod osvo­bodi ujetosti v začaran krog krimi­nala, za vse nas pa, da nam pomaga, da bomo zaživeli v svobodi Božjih otrok.
Vzgojen je bil kot pogan, vendar se je ob poslušanju apostola Barna­ba spreobrnil in prejel krst. Po vsej verjetnosti je on tisti, ki ga apostol Pavel omenja kot svojega sodelavca v pismu Filipljanom, saj ga je, prav tako kot apostola Petra, osebno po­znal. Peter ga je celo določil za svo­jega naslednika, vendar je to postal šele pod pritiskom klera in ljudstva. Cerkev je vodil v letih 92 do 101. Zna­no je njegovo pismo Korinčanom, v katerem poskuša pomiriti notranje spore znotraj skupnosti v Korintu.
Konec 1. stole­tja naj bi ga po ukazu cesarja izgnali iz Rima na otok Krim, kjer je umrl mučeniške smrti. Njegove relikvi­je sta našla sve­ta brata Ciril in Metod, ki sta jih (potovala sta čez naše kraje) leta 867 ponesla v Rim in bila tam zelo slovesno sprejeta. Legenda pripoveduje, da je v iz­gnanstvu v mesto Herson na Kri­mu moral Klemen delati v tam­kajšnjem zloglasnem kamnolomu marmorja. Ko je s svojimi sotrpini na vročih skalah ob slanem mor­ju trpel strahovito žejo, je Klemen prosil Boga, naj jim pomaga. Po nje­govi molitvi je začel čudežno izvi­rati studenec sladke vode, da so si izmučeni obsojenci lahko pogasili žejo. Po tem čudežu se jih je veliko spreobrnilo, to pa je seveda razdražilo druge pogane, tako da so mu za vrat privezali težko sidro in ga uto­pili v Črnem morju. Nekaj Klemenovih navodil Korinčanom: Ponižajmo se, bratje, in odloži­mo vsako bahaštvo, nespamet in jezo! Bodimo med seboj prijazni, v skladu z milosrčnostjo in ljube­znivostjo Njega, ki nas je ustvaril! Ogibljimo se obrekovanja, omadeževanega in nečistega objemanja, pijanstva, prevratniških novotarij, gnusnih želja. Ogrnimo se v slogo, bodimo ponižni, zdržni, oddalji­mo se od šepetanja in obrekovanja, opravičujmo se z deli, ne z beseda­mi. Vsak izmed nas naj v svojem stanu Bogu ugaja z dobro vestjo in poštenostjo, z dostojanstvom in naj ne prestopa določenega pravila svoje službe.
Srčnost je Quaglio upodobil v vojaški opravi z oklepom in čelado. V roki drži meč, ovit s kačo, pred seboj pa ščit z lev­jo glavo. Čelado ji ovija lovorov venec, nad njo pa plapola napis »S temi sado­vi« (His frugibus). Meč naj bi pomenil moč telesa, kača pa preudarnost duha; obe združeni lahko dosegata velike uspehe (prinašata sadove). Srčnost (hrabrost) je nadnaravna krepost, ki nam daje moč, da dela­mo dobra dela in jih kljub težavam dokončamo. Duhovno življenje na­mreč zahteva neprestan trud in na­por. Naša narava je velikokrat na­gnjena k slabemu, boriti se moramo proti mikom in vplivom sveta, ki nas vlečejo proč od Boga. Brez moči in junaštva ni mogoče zmagovati (zato bojna oprema in meč). Krepost hrabrosti nam da pogum in moč, da se lotimo tudi težkih stvari in po­tem pri tem delu vztrajamo. Srčen človek pristopi k vsaki dolžnosti z notranjim veseljem, z osebno zavze­tostjo, vnemo in natančnostjo. Kako si pridobimo to krepost oz. na kaj moramo biti pozorni? Naj­prej moramo biti pripravljeni na morebitne težave pri delu za svoje duhovno življenje. S samovzgojo moramo zatirati mehkužnost in preveliko popustljivost do samega sebe. Naše življenje naj vodi misel na Boga, zavedati se moramo njego­ve bližine in mu zaupati. Predvsem pa moramo ime­ti živo ljubezen do Boga.
H kreposti srčno­sti spadajo še dru­ge kreposti, kot so: velikodušnost, potrpežljivost in stanovitnost. Veli­kodušnost je člove­kovo plemenito razpoloženje, s ka­terim se je priprav­ljen lotevati tudi velikih stvari za Boga in bližnjega ter se pri tem ne ravna po zemelj­skih nagibih (častiželjnost, stremuštvo). Potrpežljivost nam poma­ga, da iz ljubezni do Boga pogumno prenašamo telesno ali duševno tr­pljenje. Stanovitnost pa nam daje moč, da se brez prenehanja trudi­mo za napredek v duhovnem živ­ljenju in ne popuščamo zaradi utrujenosti, malodušnosti ali mehkužnosti.
V nedeljo, 24. 11., bo ob 9.00 nadškof daroval sveto mašo ob pra­zniku Kristusa Kralja. Lepo vabljeni!
V petek, 29. 11. , bo ob 16.00 v veroučni učilnici izdelovanje adventnih venčkov. Lepo vabljeni!
  Ponedeljek, 18. 11.: posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla
  Torek, 19. 11.: sv. Matilda, redov­nica, mistikinja
  Sreda, 20. 11.: sv. Edmund, kralj
  Četrtek, 21. 11.: darovanje Devi­ce Marije
  Petek, 22. 11.: sv. Cecilija, devi­ca, mučenka
  Sobota, 23. 11.: sv. Klemen I., pa­pež, mučenec
Papež Frančišek udeležencem simpozija o glasbi v Vatikanu: »Glasbeni izvajalec ima veliko skupne­ga s tistim, ki študira Sveto pismo, z bralcem Božje besede; v najširšem smi­slu s tistimi, ki si prizadevajo razlagati znamenja časov; in še bolj na splošno s tistimi (to bi morali biti vsi), ki sprejema­jo in poslušajo drugega, da bi vstopili v iskren dialog. Vsak kristjan je namreč uresničevalec Božje volje v svojem življe­nju in z njo z veseljem poje Bogu pesem hvale in zahvale. S to pesmijo Cerkev razlaga evangelij skozi zgodovino. Devi­ca Marija je to storila na idealen način v svojem Magnifikatu; in svetniki so raz­lagali Božjo voljo v svojem življenju ter poslanstvu.
Sveti papež Pavel VI. je leta 1964 med zgodovinskim srečanjem z umetniki izrazil naslednjo misel: »Kakor veste, je naše poslanstvo oznanjati in storiti, da bi bil svet duha, nevidnega, neizrekljive­ga, svet Boga dostopen ter razumljiv, ali bolje, ganljiv. In pri tem delu, ki prenaša nevidni svet v dostopne, razumljive formule, ste vi mojstri. To je vaš poklic, vaše poslanstvo; in vaša umetnost je prav to, da z neba duha izmamite njegove za­klade in jih preoblečete v besedo, barve, oblike, dostopnost.«
Delavniki: 6.00, 7.00, 7.30 (razen ob sobo­tah), 8.00, 9.00, 10.30, 18.30 Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00 Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30 Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
Vsak dan
8.30: rožni venec pred Najsvetejšim.
18.00: rožni venec
Nedelja
15.30: molitev pred izpostavljenim
Najsvetejšim
Prvi četrtek
Po večerni maši molitev v čast svete­mu Jožefu
Prvi petek
8.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim
15.00: ura Božjega usmiljenja
Prva sobota
8.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

TBB stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar