četrtek, 14. februar 2019

Teden Božje Besede 3.2.2019- 10.2.2019


V prejšnjem odlomku je apostol Pa vel svoje razmišljanje o Kristu­sovem telesu in njegovih udih zaključil z našteva­njem različnih služb, da­rov in karizem ter ob tem ugotavljal, da nis(m)o po­klicani k temu, da bi vsi delali vse. Zato v nadalje­vanju vse, ki si morda želijo to ali ono spodbuja, naj hrepeni­jo »po večjih milostnih darovih« in se odpravijo na »odličnejšo pot«, na pot ljubezni. Ljubezen je tisti dar, ki vse presega in brez katere tudi služ­be in karizme nič ne pomenijo. Odlomek, ki ga upravičeno imenu­jemo hvalnica ljubezni, ima tri dele. Pavel najprej govori o vzvišenosti ljubezni, nato o njenih delih in na koncu o neskončnosti ljubezni. V prvem delu našteva karizme in jih na skoraj pesniški način prikaže v vsej njihovi imenitnosti, da bi ob tem toliko bolj poudaril pomen ljubezni. Kajti govor v jezikih, dar pre­roštva, spoznanja, dobra dela in celo vera 'nič ne koristijo', če niso storje­na iz ljubezni do Boga in bližnjega. Prava ljubezen se mora izražati 'od znotraj navzven', priti
mora iz globljega, notra­njega nagiba in ji zato nič ne more 'škodovati'. Sledi naštevanje lastno­sti kar petnajst jih našteje po katerih prepoznamo to pravo ljubezen. Gre za čisto vsakdanje stvari, ki so vsakomur ra­zumljive in ob katerih lahko vsak hitro preveri »mero« svoje ljubezni do bližnjega.
V zadnjem delu pa se Pavel zopet vrne k bolj poetični govorici ter opi­še, kako bodo vse karizme počasi od­padle, saj so kljub svoji vzvišenosti dane samo za ta čas in svet. Ne gle­de na to, da so darovi Svetega Duha, so le ogledalo, v katerem nepopol­no gledamo tisto, kar nam bo nekoč dano gledati »iz obličja v obličje«.
Roman Starc
»Ta praznik je najprej povabilo, da se ozremo v preteklost našega na­roda, pa tudi našega kulturnega področja. Da naš pogled seže na različna polja ustvarjanja duha. Da se ozremo na našo kulturno krajino, ki ji je človekovo ustvarja­nje na različnih koncih dajalo raz­lične obraze, ki sporočajo identite­to ljudi, ki so jih oblikovali in tam živeli. Da naš pogled seže v nošo, v kateri so ljudje na našem naro­dnem prostoru delali in praznova­li. Danes je postala del folklore, a mora ostajati tudi del naših kore­nin. Da naše uho prisluhne glasbi, pesmim in plesom, ki so življenju dajali takt, ki so razplamtevali ve­selje in blažili žalost, ki so ljudem pomagali, ko so se smejali in ko so jokali. Da se naše oči ozrejo v poslikave in kipe, ki so jih ustvarjali naši domači umetniki in mojstri čopiča in dleta, ki so k nam pri­hajali iz sveta. Da se zagledamo v sporočilnost mrtvaškega plesa v Hrastovljah in v poklon svetih treh kraljev pri svetem Primožu nad Kamnikom, da se zasanjamo v nežno poslikavo Rotunde v pre­kmurskem Selu do Kraljeve poslikave cerkve na Svetih Višarjah. Da se zagledamo v pisano duhovitost panjskih končnic in ganljivo vero, ki je zaljšala znamenja na križpotjih naših vasi in cest. Ta pogled nam tudi jasno pove, da smo bili v svojem kulturnem ustvarjanju samonikli, obenem pa nikakor ne osamljeni in loče­ni od kulturnega prostora, ki nas je obdajal in v katerem smo živeli. Naša visoka umetnost je zrasla z evropskim kulturnim obnebjem, iz katerega smo se plemenitili in v katerega so tudi naši umetni­ki prispevali naš delež talenta in navdiha /.../
Čemu smo zvesti mi, čemu so zve­sti naši umetniki? Iz česa ustvar­jajo in zakaj? Gre za navdih, ki jih nagovarja, gre za notranjo nujo, zaradi katere morajo vzeti v roke čopič ali pero, da navdih izgovori­jo in z njim plemenitijo? Ali gre za krik praznine, nesmisla, totalnega razkroja občutka za lepo, dobro, re­snično? Ali gre za globoko potrebo sebi in drugim pomagati postajati boljši boljši ljudje, boljši državlja­ni in seveda tudi boljši Slovenci, ali pa gre za nujo opozoriti nase, pa če­prav ne premorem nič boljšega, kot šokantno kričanje praznine? /.../ Umetniki so v posebno kamrico našega naroda skozi stoletja, tudi za ceno „nošenja pekla al' nebes v prsih" spravili dovolj vredne­ga, kar je prestalo presojo časa, da moramo danes s ponosom ugota­vljati, da smo obstali kot narod po kulturi in umetnosti. Zato naj Bog blagoslavlja ustvarjalce, ki poslu­šajo navdih in iz njega ustvarjajo.«
»Medtem pa je bil 5. maja ob 4. uri popoldne v zvoniku, ki gleda na

sever, ob asistenci gospodov ka­nonikov barona Billichgratza in Fischerja s slovesnim obredom posvečen veliki zvon, ki so ga pre­skrbeli z velikodušnim darom Pe­tra Antona Codellija, kranjskega in koroškega plemiča.
Dan prej so vse, kar je sodilo k slo­vesnosti, srečno in veličastno pri­pravili, ne da bi knez varčeval z izdatki, da bi se le povečal sveti in svetni sijaj tolikšnega prazno­vanja. Ves prostor okrog stolnice je bil ozaljšan z dolgov vrsto mla­jev in visečimi listnatimi okra­ski, sem in tja pa so urejeno razmestili tudi smrekove vence. Nad stranska vrata, ki gledajo na trg, so pritrdili glavni napis, z zlato in srebrno barvo lepo okrašen, ki se glasi takole:
Troedinemu Bogu, Najboljšemu, Najvišjemu. Ko je divji Atila uni­čil stari emonski škofovski sedež, so tukaj ribiči postavili prvo stavbico v čast svetemu škofu Miklavžu. Nato jo je avstrijska velikodušnost pov­zdignila v stolno cerkev, zaradi zoba časa pa je razpadla, a vztrajna pobožnost Ljubljančanov jo je iz temeljev na novo postavila tako veličastno, kakor jo zdaj gledaš. Zato naj bo srečna in blagoslovljena. Ferdinand, 14. ljubljanski škof, svetega rimske­ga cesarstva knez, jo je tretjič s slovesnim obredom posvetil 8. maja leta 1707 po Kristusu.
Dne 7. maja je knez krajevni ordinarij sam opravil slovesne večernice, da bi začetku takšnega prazno­vanja dal primerno težo. Ta dan je prišel v Ljubljano koroški gradi-
Ljubljanski škof Franc Ferdinand Kuenburgščan grof Rosenberg, svetega ce­sarskega veličanstva tajni svetnik, v spremstvu 16 konjenikov, ker je bil na to slovesnost posebej pova­bljen, kakor smo na svojem mestu že povedali. Škof mu je že prejšnji dan poslal naproti v Kranj šesterovprežni voz, da bi ga dostojno sprejel. Kranjski mestni župnik ga je v imenu njegove prevzvišenosti vljudno pozdravil in spremljal do sem. Odločil se je nastaniti v jav­nem gostišču pri Cesarski kroni, da ne bi užalil nikogar izmed treh knezov, ki so ga posebej povabili. Pričakovali so več škofov, lavantinskega, sekovskega in druge, a jih je nemara zadržalo slabo vre­me, ki je nastopilo.«
Ponedeljek, 4.2.: sv. Jožef Leoniški, kapucin, misijonar Torek, 5.2.: sv. Agata, devica, mučenka
Sreda, 6.2.: sv. Pavel Miki in dr. ja­ponski mučenci
Četrtek, 7.2.: sv. Nivard, redovnik Petek, 8.2.: sv. Jožefina Bakhita, sužnja, Prešernov dan Sobota, 9.2.: sv. Apolonija, devica, mučenka
V petek, 8.2., bo ob 10.00 sveta maša za vse žive in pokojne ume­tnike in ljubitelje kulture. Daro­val jo bo nadškof msgr. Stanislav Zore.
Delavniki: 6.00, 7.00, 7.30 (razen ob sobotah), 8.00, 9.00, 10.30, 18.30
Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
Papež Frančišek v homiliji ob kon­cu svetovnega dneva mladih v Pa­nami:
»Kajti vi, dragi mladi, niste priho­dnost, ampak ste 'Božji zdaj'. On vas poziva skupaj in vas kliče v vaše sku­pnosti in mesta, da greste iskat stare starše in odrasle; da vstanete in sku­paj z njimi spregovorite in uresničuje­te sanje, s katerimi vas je Gospod sa­njal. Ne jutri, ampak zdaj, kajti tam, kjer je vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce (glej Mt 6,21). In to, v kar se za­ljubite, ne bo osvojilo le vaše domišlji­je, ampak bo zaobjelo vse. To bo tisto, zaradi česar se boste zjutraj zbudili in vas bo spodbujalo v trenutkih utruje­nosti, tisto, kar vam bo zlomilo srce in vas bo napolnilo s čudovitimi stvarmi, veseljem in hvaležnostjo. Začutite, da imate poslanstvo in se vanj zaljubite, in od tega bo vse odvisno. Lahko ima­mo vse, a če manjka strast ljubezni, bo manjkalo vsega. Pustimo, da nas Go­spod zaljubi!«
TBB stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar