četrtek, 14. februar 2019

Teden Božje Besede 10.2.2019- 17.2.2019


Prvi kristjani so se morali pri svojem verovanju spopadati z različnimi težavami, dvomi in drugač­nim prepričanjem večino­ma poganske družbe, ki nikakor ni mogla sprejeti dejstva Jezusovega vsta­jenja in odrešenja. Zato se ne smemo čuditi, če so kdaj tudi sami, zlasti tam, kjer so bili v manjšini, podlegli vplivom okolice. Apostol Pavel zato potem, ko razjasni vprašanja o izrednih da­rovih Svetega Duha, preide na vpra­šanje o vstajenju od mrtvih, saj so ne­kateri od njih to zanikali. Pavel jim jasno pove, da je Kristusovo vstajenje od mrtvih v središču vsega apostol­skega oznanjevanja in dejstvo, ki ga je potrdilo veliko število prič. Tisti, ki ne verujejo temu oznanilu, so »za­man sprejeli vero«. V uvodu v 15. poglavje Korinčanom najprej pojasni, da nima namena povedati ničesar novega, temveč le evangelij, ki jim ga je oznanil. Kdor ga sprejme in 'trdno stoji v njem', je »na poti odrešitve« in njegova vera ni v nevarnosti. Biti zvest evangeliju po­meni biti v Kristusovi milosti. V osrednjem delu odlomka Pavel najprej omeni šti­ri dogodke iz Jezusovega trpljenja in poveličanja (smrt, pokop, vstajenje in prikazovanje), ki jih pod­krepi z naštevanjem prič, na katerih temelji apostolsko izro­čilo. Pismo Korinčanom je bilo na­pisano pred nastankom evangelijev, zato se sklicuje na starozavezne na­povedi, ki so se v teh dogodkih ure­sničile, »kakor je v Pismih«.
V sklepu odlomka pa spregovori o sebi, ki je prav tako ena izmed prič, čeprav »najmanjši izmed apostolov«. Pravi sicer, da tega ni »vreden« in se zaveda, da vse dolguje Božji milosti, zato se je tudi »bolj kakor vsi oni tru­dil«, da bi to milost »upravičil«, saj so po njej tudi oni »sprejeli vero«.
Roman Starc

»ZASTONJ STE PREJELI, ZASTONJ DAJAJTE (MT 10,8) 27. svetovni dan bolnikov

Besede, s katerimi je Jezus poslal svo­je učence oznanjat evangelij, je papež Frančišek izbral za geslo
letošnjega svetovnega dneva bolnikov, ki ga ob­hajamo na god Lurške Matere Božje. Povzemamo nekaj misli, ki jih je papež zapisal v svoji poslanici ob tem dnevu:
Na 27. svetovni dan bolnikov nas Cerkev Mati vseh svojih otrok, zlasti bolnikov spominja na to, da so velikodušna dejanja, kot je dejanje usmiljenega Samarijana, najbolj verodostojna sredstva evangelizacije. Skrb za bolne zahteva strokovnost, ljubeznivost ter iskre­na, preprosta in svobodna dejanja, kot je objem, ki bližnjemu govori o tem, da je drugemu »drag«. V današnji kulturi odmetavanja in ravnodušnosti bi želel poudariti, da je »dar« kategorija, ki najbolj posta­vlja pred preizkušnjo današnji individualizem in družbeno razdro­bljenost, hkrati pa spodbuja nove odnose in načine sodelovanja med ljudmi in kulturami... Pri »daru« ne gre le za samo podarjanje; vklju­čuje razdajanje sebe in ni le prenos lastnine ali predmetov. Pri »daru« ne gre le za podarjanje, ker vključu­je zastonjski dar človeka samega in željo po vzpostavitvi odnosa. »Dar« je odsev Božje ljubezni, ki doseže vrhunec v učlovečenju Sina in izli­tju Svetega Duha.
Vsak od nas je ubog, v stiski in si­romašen. Ko se rodimo, potrebujemo skrb svojih staršev, da lahko preživimo, in v vseh obdobjih ži­vljenja v določenem smislu osta­jamo odvisni od pomoči drugih. Vedno se bomo zavedali svojih omejitev »ustvarjenih bitij« v od­nosu do drugih posameznikov in situacij. Odkrito priznanje te re­snice nas ohranja ponižne in nas spodbuja, da smo v življenju dejav­no solidarni.
Takšno priznanje nas vodi k od­govornemu ravnanju za spodbu­janje dobrega, ki je tako osebno kot skupno. Šele tedaj, ko sebe ne vidimo kot ločene od drugih, am­pak v bratskem odnosu z njimi, lahko razvijemo družbeno prak­so solidarnosti, ki je usmerjena v skupno dobro. Ne bojmo se nase gledati kot na ljudi v stiski ali kot na odvisne od drugih, kajti kot po­samezniki in z lastnimi prizade­vanji ne moremo premagati svojih omejitev. Zato se ne bojmo prizna­ti teh omejitev, kajti sam Bog se je
po Jezusu ponižal k nam in se po­nižuje še naprej. V našem uboštvu nam pomaga in nam naklanja da­rove, ki presegajo našo domišljijo.
Pri nas bo osrednja slovesnost kot vsa­ko leto v narodnem svetišču Marije Po­magaj na Brezjah, v ponedeljek, 11. februarja, ob 10. uri, ki jo bo vodil lju­bljanski pomožni škof msgr. dr. Anton Jamnik.
»V nedeljo, torej 8. maja ob 6. uri zjutraj, se je začelo posvečevanje. Ko se je obred ob 10. uri sreč­no končal, je bil navzoč z velikim spremstvom cesarski odposlanec prevzvišeni knez Janez Jožef An­ton Eggenberg, kranjski glavar, ob­dan od številnih članov juridične in zdravniške vede ter drugih de­želnih uradnikov. Pripeljal se je v krasnem vozu s šestimi konji. S škofijskega dvorca so ga pozdravili zvoki trobent in bobnov, na pragu cerkve pa so ga pri knežjih vratih z dolžno vdanostjo sprejeli prečastiti gospodje prošt, dekan in dva kanonika. Od prvega izmed njih je sprejel blagoslovljeno vodo, nato pa so ga spremili na določeno me­sto (prestol je bil dragocen in po­stavljen nasproti kneza krajevnega ordinarija), kjer je sedel. Ko je nato tudi knezoškof sedel na svoj pre­stol, je gospod prošt grof Leopold Kobencl začel maševati, medtem pa sta dva glasbena zbora (ne vštevši onih, ki so igrali na trobente in rogove in so sestavljali poseben
zbor), v katerih je bilo vsaj 50 izbra­nih akademikov filharmonikov, pod vodstvom Bertolda pl. Hofferja, kranjskega plemiča in ustano­vitelja te akademije, nastopala na kar najbolj prazničen način z nad­vse ubrano glasbo vseh vrst glasov in glasbil.
Po končanih svetih opravilih je knezoškof sprejel kneze in deželne veljake na zelo svečan obed. Bilo jih je 24 in trije izmed njih so sedeli pod baldahinom: na prvem mestu cesarjev odposlanec, na desni kneginja Marija Ana Auersperg, na levi knez Franc Karel Auersperg. Drugi gostje so bili: baron Halden, kot zastopnik freisinškega škofa, grof Rosenberg, koroški kastelan, Vajkard grof in gospod Gallenberg, svetega cesarskega veličanstva taj­ni svetnik in deželni namestnik, Volf Engelbert grof Auersperg, sve­tega cesarskega veličanstva tajni svetnik, maršal Kranjske, Franc Adam Ursini grof Blagaj, svetega cesarskega veličanstva tajni sve­tnik, Anton baron Gallenfels, stiški opat, Volf Herbert grof Lamberg, Jožef Osvald grof Attems, Vajkard Ferdinand grof Barbo, Orfej grof Strassoldo, Sigfrid grof Gallenberg, Sigfrid grof Auersperg, Žiga grof Auersperg, Vajkard Le­opold Ursini grof Blagaj, Marija Ana grofica Vermundt, generalova žena, Katarina Elizabeta, maršalo­va žena, ... Grofica Gallenberg, Ma­rija Ana grofica Auersperg. Lucieta grofica Strassoldo. Po kosilu je po opravljenih večernicah najprej ob 4. uri stopil na
govorniški oder častiti oče Mati­ja Paradižič, Družbe Jezusove, re­dni stolni [pridigar], ki je razlagal temo: Danes je v to hišo prišlo odreše­nje. Nato so bile slovesne lavretanske litanije.
Ponedeljek, 11.2.: Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov Torek, 12.2.: sv. Humbelina, re­dovnica
Sreda, 13.2.: sv. Jordan Saški, re­dovnik
Četrtek, 14.2.: sv. Valentin (Zdravko), duhovnik, mučenec Petek, 15.2.: sv. Klavdij, redovnik Sobota, 16.2.: sv. Julijana Koprska, mučenka
Delavniki: 6.00, 7.00, 7.30 (razen ob sobotah), 8.00, 9.00, 10.30, 18.30
Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
S četrto številko začenja ver­ski tednik DRUŽINA z novo, prenovljeno podobo. Ob tem vam ponujajo tri brezplačne številke ter kuharsko knjiži­co Praznične dobrote. Kogar zanima, naj v kiosku čimprej izpolni naročilnico.
V četrtek, 21.2., bo po večerni sve­ti maši ob 19.15 v Baragovi dvorani v župnišču pogovor o življenju in delu dr. Andreja Gosarja. Gosta ve­čera bosta dr. Igor Bahovec in Peter Kovač Peršin. Lepo vabljeni!
V  četrtek, 21.2., bo od 17.00 do 18.00 organizirano vodenje oz. ogled stolnice z razlago in molitvi­jo v stolnici. Za vodenje skrbi sku­pina Živi kamni.
v stolnem župnišču, ki bodo vsak četrtek in nedeljo ob 19.00. Prva kateheza bo v četrtek, 14. februarja 2019 župnik in katehisti

TBB stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar