sobota, 6. oktober 2018

Teden Božje Besede 7. 10. 2018-14. 10. 2018

27. NEDELJA MED LETOM, ROŽNOVENSKA


Na začetku drugega poglavja Pisma Hebrejcem beremo o veličini odreše­nja, katerega začetnik je »Gospod« in za katerega pričuje Bog z
znamenji in čudeži. Pisatelj pri tem navaja vrstice iz 8. psalma ter jih obrača na Kristusa, kateremu je vse »podvrženo«. Temu sledi tokratni odlomek, ki spre­govori o Kristusovi člove­ški naravi, katere dostojanstvo je tako veliko, da je »postavljen le malo niže od angelov«. Jezus, pravi Bog, človeško naravo seveda daleč prese­ga, Jezus, pravi človek, pa deli z nami vse, tudi trpljenje in smrt. A to, kar je za nas posledica naše padle, gre­šne narave, je njega ovenčalo »s sla­vo in častjo«. Mi trpimo zaradi svoje nepopolnosti, on pa je »okusil smrt po Božji milosti«. Mi umiramo sami sebi, on pa za nas vse (»vsakogar«).

Trpljenje in smrt, ki sama zase ni­mata nobenega smisla, dobita tako v Kristusu svojo dopolnitev in svoj konec. Bog, »za katerega je vse«, nas želi po Kristusu »pripeljati v (svojo) slavo«. To pa je mogoče le tako, da postane v vsem solidaren z nami, tudi v najhujših preizkušnjah. Na to vse prevečkrat pozabimo, ko v vsem hu­dem in slabem, ki nas do­leti, obupujemo in obto­žujemo Boga. A mi trpimo »po pravici«, bi lahko rekli z desnim razbojnikom, on pa »iz čiste ljubezni«, ki jo ima Bog do ljudi. Kajti, »vsi s(m)o iz enega«, vsi imamo enega Očeta, zato smo vsi med seboj bratje in sestre. Kako lepo zato zveni zagotovilo, da se nas Jezus ne sramuje! Kljub vsemu, na kar ne moremo biti ponosni in s čimer ga žalimo ali se obračamo stran od nje­ga, nas on »imenuje brate«. Le kako bi človek ob tem ostal hladen in ne­prizadet!
Roman Starc
Sinoda o mladih. Od 3. do 28. okto­bra je v Vatikanu zasedanje škofovske sinode s temo Mladi, vera in razloče­vanje poklicanosti. Izbrana tema je iz­raz pastoralne skrbi Cerkve do mla­dih, namen sinode pa je spremljati mlade na njihovi življenjski poti do zrelosti, da bi s pomočjo procesa raz­ločevanja lahko odkrili svoj življenjski načrt in ga z veseljem uresničili, tako da bi se odprli za srečanje z Bogom in z ljudmi ter dejavno sodelovali v izgra­jevanju Cerkve in družbe. Naš dele­gat v Vatikanu je mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl. Papež Frančišek je ob pripravi na sinodo se­stavil lepo molitev za mlade, ki jo ima­te na zadnji strani in jo lahko večkrat zmolite.

Teden za življenje. 

V Cerkvi na Slo­venskem pa bo od 7. do 14. oktobra 27. teden za življenje, tokrat pod geslom pesnika Franceta Balantiča »Studen­cev močnih, čistih sem željan«. Med posebnimi prireditvami, ki bodo na različnih krajih po Sloveniji, naj vas posebej opozorimo na srečanje na Brezjah, ki bo to nedeljo, 7. oktobra. Ob 15.00 bo molitev rožnega venca, ob 16.00 sveta maša, ki jo bo vodil škof Franc Šuštar, po njej pa se bo nadalje­vala molitev rožnega venca z Radiem Ognjišče. Poleg tega bo v sredo, 10. ok­tobra, ob 17.00 na SKAM na Jurčiče­vem trgu srečanje za študente in mla­de z naslovom »Kaj imajo skupnega kontracepcija, neplodnost in dermato­log?«. Lepo vabljeni! 

Molitev rožnega venca. 

Ponovno lepo vabljeni tudi k molitvi rožnega venca v stolnico!
Preden so začeli s podiranjem sta­re in zidanjem nove cerkve, je arhi­tekt Karl Martinuzzi izdelal tloris in napis stare stolnice ter narisal vse nagrobne spomenike in napi­se, tako da je ohranjen spomin na vse plemiške rodbine, katerih čla­ni so bili pokopani v stolnici. Zgradba je hitro rasla, saj so od 6. junija do konca oktobra 1701 po­zidali zidove prezbiterija in obeh stranskih kapel do venca nad glav­nimi slopi. Pri tem so za izdelavo malte uporabili tudi veliko količi­no vina namesto vode, zato da bi bili zidovi še trdnejši in trajnejši. Iz istega razloga so zidove povezo­vali tudi z najtršimi tramovi, ki so jih prej dolgo časa sušili, in jih med seboj spojili z železom. Naslednje leto so z zidavo nada­ljevali po velikonočnih prazni­kih, 19. aprila. Do 27. septembra je bila polovica stavbe sezidana že do vrha in so jo lahko pokrili s stre­ho. 18. oktobra so nanjo namestili napis z relikvijami v treh pozlače­nih bakrenih kroglah: »V slavo Presvete Trojice, Jezusa Kristusa, našega Gospoda, in nje­gove presvete deviške Matere Ma­rije ter vseh svetnikov, predvsem pa v čast in slavo svetega škofa Ni­kolaja, zavetnika te stolne cerkve, so bili v letu odrešenja 1701, dne 24. maja, iz temeljev začeli zidati to stolnico. Dokončana pa je bila s strani prezbiterija in dveh stran­skih večjih kapel dne 11. oktobra 1702, ko je vesoljno Cerkev vladal papež Klemen XI., ko je bil presvetli cesar Leopold Veliki, ljubljan­ski škof prevzvišeni in prečastiti knez in gospod Ferdinand Kuenburg itd. itd., z zbranimi prispevki predvsem duhovščine in drugih prebivalcev mesta, po neverjetni skrbi in neomajni marljivosti de­kana te cerkve Janeza Dolničarja pl. Thalberg, generalnega vikarja in voditelja te gradnje. Ta krogla pa je bila nameščena dne 18. ok­tobra istega leta 1702, na praznik svetega evangelista Luka, in so v njej shranjene relikvije različni svetnikov (sledi dolg seznam različ­nih relikvij). Vse to naj varuje tole streho skupaj s cerkvijo, tudi vse mesto in ljubljansko škofijo pred vsako nevihto, nesrečo in ško­do, po Kristusu našem Gospodu. Amen.«
  V ponedeljek, 8. 10., bo ob 18.30 sveta maša ob začetku akadem­skega leta. Po večerni sveti maši
ob 19.30 pa bo v župnišču sestanek ŽPS. Člani lepo vabljeni!
  V sredo, 10. 10., bo ob 18.30 t. i. »rdeča maša«, ki jo organizira Akademsko društvo Pravnik ob začetku sodnega obdobja.
  V soboto, 13. 10., bo po večerni sveti maši ob 19.30 koncert zbora iz Mendoze. Skupaj z njimi bodo nastopili še člani APZ France Pre­šeren iz Kranja ter domači stolni zbor. Lepo vabljeni, da jim prisluh­nete in se družite z njimi!
  Prav tako v soboto, 13. 10., bo v stolnici ob 11.00 pogrebna slo­vesnost in slovo od Livije Marije Gertrude, grofice Barbo von und zu Waxenstein, ki je bila rojena na gradu Turn pri Ljubljani, umrla pa je aprila na Dunaju. Njeni predni­ki iz rodbin Barbo in Codelli so bili ves čas tesno povezani s stolnico, bili njeni dobrotniki, nekateri pa so v stolnici tudi pokopani. Po sve­ti maši bo pokop v rodbinski kape­li na pokopališču v Štepanjski vasi.
  Nedelja, 7. 10.: 27. nedelja med letom, rožnovenska
  Ponedeljek, 8. 10.: sv. Benedik­ta, devica, mučenka
  Torek, 9. 10.: sv. Dionizij, škof in tovariši, mučenci
  Sreda, 10. 10.: sv. Danilo (Dani­jel), mučenec
  Četrtek, 11. 10.: sv. Janez XXIII., papež
  Petek, 12. 10.: sv. Maksimiljan Celjski, mučenec
  Sobota, 13. 10.: sv. Gerald, vitez
  Nedelja, 14. 10.: 28. nedelja med letom
Gospod Jezus, na poti k sinodi naj tvo­ja Cerkev gleda na vse mlade po svetu. Prosimo te, da bi mladi pogumno in odgovorno živeli, stremeli za najlepšimi in najglobljimi stvarmi in vedno ohranili svobodno srce. Mladim, ki jih spremljajo in se zanje darujejo modri voditelji, pomagaj, da bodo odgovorili na klic, s katerim kličeš vsakogar od njih, da bi uresničili načrt za svoje življenje in dosegli srečo. Ohrani njihovo srce odprto za velike sanje in pomagaj jim, da bodo opazili dobro v svojih bratih. Kakor ljubljeni Učenec naj bodo tudi oni pod Križem, da sprejmejo tvojo Mater, ki jo Ti sam podarjaš. Naj bodo priče tvojega vstajenja in naj prepoznajo, da si živ poleg njih, da bi z veseljem oznanjali, da si Ti Gospod. Amen.
8.30: rožni venec pred Najsve­tejšim
18.00: rožni venec (vodijo bogoslovci)
Sobota
8.40: hvalnice (vodijo kanoniki) Nedelja
15.30: molitev pred izpostavlje­nim Najsvetejšim Prvi četrtek
po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu Prvi petek
8.30: molitev pred izpostavlje­nim Najsvetejšim 15.00: ura Božjega usmiljenja Prva sobota
8.30: molitev pred izpostavlje­nim Najsvetejšim
Delavniki: 6.00, 7.00, 7.30 (razen ob sobotah), 8.00, 9.00, 10.30, 18.30
Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
TBB stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.