petek, 1. december 2017

Teden Božje Besede 3. 12.-10. 12. 2017Branje Pavlovih pisem nas tokrat »vrne« na začetek prvega pisma Korinčanom. Uvodni del je sesta­vljen iz pozdrava oz. blagoslo­va: »Milost vam in mir od Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristu­sa« ter zahvale, ki pa je hkrati tudi že prva spod­buda. Milost pomeni pri Pavlu Božjo dobroto in njegove darove; je izraz nje­gove naklonjenosti, saj se Bog po­darja vsem, ki jih je Kristus odre­šil. Mir pa je sad tega odrešenja: odpuščanje grehov ter sprava z Bo­gom in ljudmi. Milost in mir torej prihajata od Očeta in Sina in so ju Korinčani deležni, ker so Kristuso­vi bratje.
Z zahvalo v drugem odstavku se Pa­vel zahvaljuje Bogu za vse milosti, ki so jih bili Korinčani doslej de­ležni. Izraža svoje veselje in hvale­žnost, da so Božje delovanje v svoji sredi »izkoristili« do te mere, da so »v njem vsestransko obogateli v vsej besedi in vsem spoznanju«. Hkrati pa je to tudi svojevrstna pohvala, s katero si apostol Pavel spretno pridobi naklonjenost Korinčanov, da bodo čimbolj dovzetni za njegove nau­ke in spodbude. Je pa tudi »obljuba«, da ne bodo po­grešali nobene milosti in bodo brez krivde v pričako­vanju Kristusovega razodetja. Adventni čas, v katerega vstopa­mo, tudi nam prinaša poseben Bož­ji mir in milost. Skupaj z apostolom Pavlom zato vam (in sebi) želim, da bi se v teh dneh tudi mi »utrdili« v spoznanju, da nas Kristus s svojim naukom in živo navzočnostjo »vse­stransko bogati« in ostaja zvest v vseh časih in rodovih.
Roman Starc
Sveti Miklavž ni samo svetnik, ki se ga veselijo mladi in stari, pač pa že stoletja dolgo tudi zavetnik naše stolne cerkve. Na Miklavževo nedeljo zato v stolnici obhajamo »žegnanje«, na sam godovni dan pa imamo dan celodnev­nega češčenja. Za vsako župnijo je (naj bi bil) to eden največjih praznikov v cerkvenem letu. Prav gotovo ima vsak izmed nas dovolj razlogov, da se ta dan vsaj za nekaj časa ustavi pred Je­zusom v Najsvetejšem zakramentu in ga počasti s svojo molitvijo. Vsi ste k temu lepo povabljeni. Kaj se bo v teh dneh dogajalo in kakšen bo razpored češčenja, si preberite med obvestili. Vse pa naj zgled svetega Mi­klavža spodbudi predvsem k temu, da si ga bomo prizadevali posnemati v pozornosti in velikodušnosti do vsake­ga človeka.
*   Neprekinjen krog nas spomi­nja na neskončnost: Božja ljube­zen do nas je večna.
*  Zimzelene vejice, ki jim sneg in mraz ne moreta do živega, so zna­menje upanja: Bog nas ne bo zapu­stil. Njegovo ime je Emanuel, Bog z nami.


*   Vijolična barva nas opozarja, naj se skrbno in z vso resnostjo pripravljamo na Jezusov prihod. Pomeni tudi spokornost, da ne mi­slimo le nase, ampak znamo od­preti srce Bogu in bližnjemu.
*  Štiri sveče so kot štirje mejniki v zgodovini sveta in človeštva: stvar- jenje, učlovečenje, odrešenje, ko­nec sveta. Prižigamo jih postopo­ma, ker ponazarjajo štiri adventne nedelje. Vsaka sveča nam govori, da smo vedno bliže božiču, pa tudi Kristusovemu drugemu prihodu ob koncu sveta. Goreče sveče širijo svetlobo in toploto s tem, ko použivajo same sebe. Vabijo nas, da ši­rimo svetlobo in toploto ljubezni, dobrote, usmiljenja. Plamen sveče ponazarja Kristusa - Luč sveta.
Poseben dogodek, ki je obrodil ne­precenljive sadove v srcih vseh, ki so bili vanj vključeni in so pri njem sodelovali, je projekt »S čip­kami po Božji blagoslov za druži­ne v stolno cerkev svetega Nikolaja in frančiškansko cerkev Marijine­ga oznanjenja v Ljubljani«. Glavni cilj projekta je bil izdelava oltar­nih prtov za vse oltarje v ljubljan­ski stolnici in cerkvi Marijinega oznanjenja v Ljubljani, poleg tega pa so vsi sodelujoči s svojim delom in molitvami želeli priklicati Bož­ji blagoslov na slovenske družine. Projekt, ki je trajal od začetka maja, je bil poseben zato, ker je v sredini vsake čipke na blagu z belo nitjo izvezen priimek družine, za katero je sodelujoča klekljarica sklekljala čipko. Na p rtih so tako čipke s priimki slovenskih družin, klekljarice pa bodo z njimi na oltarje simbolično položile tudi prošnje in zahvale za svoje druži­ne in družine svojih naj dražjih. Nastalo je 24 oltarnih prtov, v ka­tere je všitih 785 čipk s prav toliko priimki. Na sredini vsakega prta je čipka z izvezenim simbolom oltar­ja , na katerem bo prt. Za izdelavo ene čipke so klekljarice porabile povprečno 9 ur, kar skupaj pome­ni več kot 7.000 ur klekljanja; za vezenje, šivanje in likanje prtov pa več kot 330(01 ur dela. Za vezenje in ročno šivanje se je porabilo pri­bližno 10 km niti, za prte pa pribli­žno 70 kvadratnih metrov blaga. Klekljani oltarni prti bodo blago­slovljeni pri slovesni sveti maši, ki jo bo v nedeljo, 10. decembra 2017, v ljubljanski stolnici daroval lju­bljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore.
Poleg številnih klekljaric, ki jih je nemogoče poimensko našteti, so pri projektu posebej sodelovali, še Zvonka Senčar, Veronika Grebenc, Jasna Hrovatin, Janez Seliškar, Andreja Strle, Alenka Kovačič, Jana Grebenc, Sašo Stevanovič, Jožica Bolf in Lidija Podkrižnik. »Duša« celotnega pro­jekta pa je bila Tanja Oblak. Prepričan sem, da prti v stolnici ne bodo samo čudovit okras oltarjev, pač pa tudi zgovorno znamenje, kaj zmore človeška velikodušnost in solidarnost, saj so v čipke izve­zene tudi molitve, zahvale, pro­šnje in pretresljive zgodbe vseh, ki so jih ustvarili in podarili. Naj bo vsem Gospod zares bogat plačnik.
  Ponedeljek, 4. 12.: sv. Janez Damaščan, duhovnik, cerkveni učitelj
  Torek, 5. 12.: sv. Sava, opat, puščavnik
  Četrtek, 7. 12.: sv. Ambrož, škof, cerkveni učitelj
  Sobota, 9. 12.: sv. Peter Fourier, re­dovni ustanovitelj
  Nedelja, 10. 12.: 2. adventna nede­lja
  V nedeljo, 3. 12., na Miklavže­vo nedeljo, bo med sveto mašo ob 16.00 nadškof msgr. Stanislav Zore letošnjim katehumenom podelil Sveto pismo. Pri mašah dopoldan bo blagoslov adventnih venčkov.
  V ponedeljek, 4. 12., bo po večer­ni sveti maši ob 19.15 v župnišču se­stanek ŽPS.
  V sredo, 6. 12., bo v stolnici dan celodnevnega češčenja.
  V četrtek, 7. 12., bodo ob 18.00 slovesne večernice pred praznikom Brezmadežne. Vodil jih bo škof dr. Franc Šuštar.
  V petek, 8. 12., na praznik Brez­madežne, bo slovesno bogoslužje ob 9.00 vodil škof dr. Anton Jamnik. Ob 17.00 pa bo v stolnici slovesna akade­mija v čast Brezmadežni, ki jo pripra­vljajo bogoslovci. Svete maše bodo po prazničnem redu.
  Na drugo adventno nedeljo, 10. 12., bo nadškof msgr. Stanislav Zore med sveto mašo ob 16.00 blagoslo­vil nove prte za oltarje v stolnici. Pri maši bo prepeval deški zbor Schellenburg. Vabljeni k tej lepi slovesnosti! Pri večerni maši ob 18.30 pa bo sode­loval zbor Consortium musicum, ki bo po maši zapel še nekaj pesmi.
  V sredo, 13. 12. , bo v stolnici zve­čer božični koncert madžarskega organista Dobisza Arona.
  V sredo, 20. 12., bo ob 180. oblet­nici rojstva Antona Foersterja pri maši sodeloval MePZ Anton Foerster, po maši pa bodo imeli koncert.
Delavniki: 6.00, 7.00, 7.30 (razen ob so­botah), 8.00, 9.00, 10.30, 18.30. Ob sobo­tah in prvih petkih tudi ob 16.00.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30 Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
Papež Frančišek pri opoldanskem nago­voru na Kristusa Kralja: »Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili«. Te besede vedno naredijo na nas globok vtis, saj nam razodevajo, do katere točke vse pride Božja ljubezen. Pride do takšne točke, da se poistoveti z nami, toda ne, ko smo v redu, ko smo zdravi in srečni, ne, ko smo pomoči potrebni. In On se na ta skrit način pusti srečati, nam kot berač izteguje roko. Tako Jezus razodene dokončen kriterij svoje sodbe, torej konkretno ljubezen do bližnjega, ki je v težavah. Tako se tudi razodene oblast ljubezni, kraljevo dostojanstvo Boga, ki je solidaren s tistimi, ki trpijo, z namenom, da prebudi povsod drže in dela usmiljenja.«
Sreda, 6. decembra 10.00-11.00 redne jutranje molivke/ci 11.00-12.00 posamezniki
(tiho češčenje) 12.00-13.00 kanoniki 13.00-14.00 posamezniki
(tiho češčenje) 14.00-15.00 redovnice in redovniki 15.00-16.00 posamezniki
(tiho češčenje) 16.00-17.00 župnijski pastoralni svet 17.00-18.00 neokatehumeni 18.00 sklep češčenja s petimi litani- jami Srca Jezusovega in sveto mašo
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar