petek, 15. december 2017

Teden Božje Besede 17. 12.-24. 12. 2017Tretja adventna nedelja se imenuje tudi nedelja »Gaudete«, veselja. Čas Jezusovega rojstva se namreč pribli­žuje, »vznemirjenje« narašča in le še malo, pa se bodo težko pričakovane Božje obljube izpolnile. Resnost in spokornost adventnega časa zato v nas ne smeta in ne moreta prikriti veselja, ki nas ob tem navdaja. To ima v mislih apostol Pavel, ko Tesaloničanom jasno in odrezavo na­roča: »Vedno se veselite,« ter: »Nepre­nehoma molite,« in še: »V vsem se zahvaljujte.« V treh kratkih in jedr­natih stavkih povzame tri temeljne drže kristjana, ki ve za razlog svoje­ga upanja, kakor pravi apostol Peter. Veselje je za kristjana v tem svetu sad odrešenja, molitev notranja usme­ritev celotnega življenja k Bogu, za­hvala pa drža, ki izhaja iz zavesti, da kristjan zaradi Gospodovega priho­da živi izpolnjeno življenje. Razlogov za veselje je torej več kot dovolj, zato Pavel niti ne čuti potrebe, da bi to po­sebej razlagal in utemeljeval. Našteva dejstva, ki morajo biti vsakemu razmišljajočemu človeku razumljiva.
Kratek in jedrnat je tudi v drugem delu, kjer daje navodila glede izrednih darov Sve­tega Duha. Njegovega de­lovanja namreč človek ne sme prezreti in mu ne po­stavljati ovir. Biti mora do­volj odprt, da ga sprejme, pa zopet toliko previden, da ne na­seda tistemu, kar ni pristno. Podobno velja, ko gre za presojanje preroštev, saj Bog v vseh časih uporablja ljudi, da po njih spodbuja, opominja in opo­gumlja. Zelo pomemben je torej dar razločevanja, s katerim človek »vse preizkuša« in ohranja v sebi tisto kar je dobro, »vzdrži« pa se zla. Kdor tako dela, bo v sebi ohranil Božji mir, ki ga bo posvetil, da bo postajal vedno bolj popoln, »dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus«.  
Roman Starc
Božična devetdnevnica. Vstopili smo v drugi del adventnega časa, ki ga na poseben način zaznamuje božič­na devetdnevnica. Doslej je bilo v bo­goslužju bolj v ospredju pričakovanje drugega Kristusovega prihoda, sedaj pa se začenja poglobljena priprava na praznovanje Jezusovega rojstva. Tako kot ste navajeni, boste lahko pri devetdnevnici sodelovali pri mašah ob 9. uri in 18.30. Več o njenem pomenu si preberite v posebnem prispevku.
Sveta spoved. Prav gotovo bo večina izmed vas v teh dneh pristopila tudi k zakramentu svete spovedi. Razpored spovedovanja v stolnici bo objavljen na oglasnih deskah. Potrudili se bomo, da bo v predvidenih urah na voljo vsaj en spovednik. V primeru, da ni niko­gar v spovednici, pa se lahko vedno obrnete na osebje stolnice, da poišče­jo spovednika. Naj vam bo tudi dobro opravljena spoved spodbuda in vir ve­selja pri božičnem praznovanju.
»Obiskovalci« stolnice. Vsi opa­žamo (zlasti se je to pokazalo v prete­klem vikendu), kako moteče je lahko obnašanje turistov in njihovih vodičev, ki ne spoštujejo urnika svetih maš. Kljub napisom, ki jih na to opozarja­jo, se mnogi med mašami sprehajajo in celo pogovarjajo po stolnici. Žal ni­mamo toliko prostovoljcev oz. sodelav­cev, da bi lahko vse dneve od jutra do večera dežurali in skrbeli za red, zla­sti takrat, kadar motijo našo zbra­nost med mašo ali obredi. Zato vas najprej prosim za potrpljenje, saj gre za »občutljivo« temo, ki je ne moremo enostavno rešiti. Dokler se ne najde
kakšna bolj učinkovita rešitev, bomo včasih (po potrebi) stolnico za kakšno uro tudi zaklenili, da jo lahko očistimo in pospravimo. 
Opazili ste že, da smo z vrvmi zagradili osrednji prehod, da vsaj malo omejimo gibanje, zlasti se­daj, ko je zunaj več mokrote, snega, soli... Prosim vas, da to sprejmete z razumevanjem, tudi če vas kdo od redarjev morda pomotoma »zamenja« za turista. Mirno mu lahko poveste, da ste prišli molit ali k maši, pa vas bo spustil naprej. Naša želja je samo, da bi stolnica v prvi vrsti ostala kraj molitve in zbranosti, tudi če je za to po­trebno kakšnega turista (zlasti če se ne zna obnašati) obrniti pri vratih.
Ob dnevih od 16. decembra do sve­tega večera po naših cerkvah od­mevajo znane melodije božične devetdnevnice »Kralja, ki prihaja, pridite molimo ...«, ki predstavlja neposredno bogoslužno pripra­vo na božič. Vernikom želi pribli­žati hrepenenje in pričakovanje Gospodovega rojstva. Pomembno vlogo in slovesni ton v tem času pri bogoslužju dajejo posebne antifone, imenovane tudi Odpevi, ki so odpevi pred Marijinim slavospevom Magnificat. Antifone razlagajo prispodobe iz bogate svetopisemske simbolike, ki na­poveduje Jezusovo rojstvo. Njihov namen je pospešiti in spodbuditi veselo pričakovanje. O-odpevi se imenujejo zato, ker se vsi začenja­jo z medmetom občudovanja in poveličevanja oz. hrepenenja in Ob blagoslovitvi novih prtov začudenja: »O«. V sedmih dneh se tako zvrstijo naslednje antifone: O Modrost, O Gospod in Voditelj, O ko­renina Jesejeva, O ključ Davidov, O Vzhajajoči, O Kralj narodov ter O Emanuel.
Te antifone pozna Cerkev že iz časa Amalarija iz Metza (+ 851 po Kr.), ki je predstavnik alegorične­ga načina razlaganja bogoslužja. Tem sedmim antifonam je za 24. december dodana antifona iz pr­vih večernic praznika Gospodo­vega rojstva: Ko bo jutri sonce vzšlo, bomo videli najvišjega Kralja, ki pri­haja ...
Obisk devetdnevnice in dobro opra­vljena spoved sta najlepša priprava na božič, zato se, če le morete, potrudi­te, da je ne zamudite ali opustite. Prav gotovo bo potem tudi vaše praznova­nje veliko lepše in duhovno bolj bogato.
    Nedelja, 17. 12.: 3. adventna nedelja
    Ponedeljek, 18. 12.: sv. Vunibald, opat
    Torek, 19. 12.: sv. Urban V., pa­pež
    Sreda, 20. 12: sv. Dominik, opat
    Četrtek, 21. 12.: sv. Peter Kanizij, duhovnik, cerkveni učitelj
    Petek, 22. 12.: sv. Frančiška Cabrini, redovna ustanoviteljica
    Sobota, 23. 12.: sv. Janez Kancij, duhovnik
    Nedelja, 24. 12.: 4. adventna nedelja, Sveti večer
    Na drugo adventno nedeljo,
10. 12. , je bila ob 16. uri v stolni­ci odmevna slovesnost, pri kateri je g. nadškof msgr. Stanislav Zore blagoslovil nove prte za oltarje v stolnici. Klekljarice, narodne noše in verniki iz vse Slovenije so dodo­bra napolnili stolnico. K duhov­ni zbranosti in lepoti bogoslužja je pripomoglo tudi petje deškega zbora Schellenburg.
    V petek, 8. 12., na praznik Brezmadežne, so bogoslovci ob 17. uri pripravili lepo akademijo z naslovom: »Vrača se Mati domov« ob 70-letnici vrnitve Marijine mi­lostne podobe iz stolnice na Brezje.
Akademija bogoslovcev ob obletnici vrnitve Marijine milostne podobe in stolnice na Brezje Foto: S
    V sredo, 20. 12., bo ob 180- letni­ci rojstva Antona Foersterja pri maši sodeloval MePZ Anton Foerster, po maši pa bodo imeli še koncert.
    V četrtek, 21. 12., bo ob 18.30 sve­ta maša za domovino ob Dnevu dr­žavnosti. Daroval jo bo g. nadškof msgr. Stanislav Zore, na koru pa bodo prepevali pevci MePZ Jakob Petelin Gallus iz Celovca. Lepo vabljeni!
    V ponedeljek, 25. 12., bo pri sv.
maši ob 18.30 sodeloval baritonist Matjaž Robavs ter imel po njej tradi­cionalni koncert božičnih pesmi.
    Na nedeljo Svete Družine, 31. 12., bo imel dramski igralec in re­žiser Zoran A. More po mašah ob 10.30 ter 16. uri umetniško homi- lijo »V svetlobi Božje besede«.

Devetdnevnica bo vključena v sveti maši ob 9.00 ter ob 18.30. 
Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

V stolnem kiosku lahko dobite posebne stenske koledarje, izdane ob blagoslovu novih oltarnih prtov v stolnici. Prispevek za koledar je 5 €.
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
Papež Frančišek na praznik Marijinega brezmadežnega spočetja: »Da je Marija 'milosti polna'pomeni, da je polna Božje navzočnosti. In če je v celoti napolnjena z Bogom, v njej ni prostora za greh. To je nekaj izjemne­ga, kajti vse v svetu je žal onesnaženo z grehom. Vsak med nami, ko pogleda vase, vidi temne plati. Tudi največji sve­tniki so bili grešniki. Vse stvarnosti, tudi najlepše, so načete z zlom - vse, razen Marije. Ona je edina 'zelena oaza' člove­štva, edina neomadeževana, ustvarje­na kot brezmadežna, da bi s svojim 'da' v polnosti sprejela Boga, kije prihajal na svet, ter tako začela novo zgodovino ... To, da je ostajala z Bogom, se z njim pogovarjala v vsaki okoliščini, je njeno življenje naredilo lepo. Ne zunanjost, ne to, kar mine, ampak srce, kije usmerje­no k Bogu, to naredi življenje lepo.
Delavniki: 6.00, 7.00, 7.30 (razen ob sobotah), 8.00, 9.00, 10.30, 18.30. Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.