petek, 15. september 2017

Teden Božje Besede 3. 9.-10. 9. 201722. NEDELJA MED LETOM

Rim 12,1-2

Pri branju Božje besede velikokrat ugotavljamo, kako je sodobna in ak­tualna, napisana tako, kakor da ima pred očmi nas in naše razmere. To lahko občutimo tudi v tokratnem odloku iz Pavlovega pi­sma Rimljanom. Kratek je, pa sporočilno zelo bogat in aktualen.
V njem nam Pavel naj­prej prikliče v zavest Božje usmiljenje: »Ker je Bog tako usmiljen ...« Le kdo od nas tega usmiljenja ne potrebuje in ne čuti! Dovolj je že samo, da stopiš v spovednico, kjer vedno znova slišiš besede: In jaz te odvežem ..., pa se zaveš, kako se On nikoli ne maščuje in nikoli ne kaznuje. V tem duhu je razumljivo, da nas apostol Pavel naravnost »roti«, naj darujemo »svoja telesa v živo, sve­to in Bogu všečno daritev«. Telo tu po­meni celega človeka, ki deluje v telesu in po telesu. Na nekem drugem me­stu namreč to telo, ki je ud Kristuso­vega telesa, primerja templju Svetega Duha in spodbuja, naj poveličujemo Boga v svojem telesu (prim. 1 Kor 6, 15.19). Zanj je »stvar« čisto preprosta: Božja ljubezen, ki se najlepše izraža prav v njegovem usmiljenju, nas vabi, da se Bogu popolnoma in sceloma izročimo. Kajti velika nevarnost je, da podležemo mi­selnosti tega sveta, se mu prilagodimo in se v njem »izgubimo«. Vemo pa, da to praviloma ni tisto, kar je za nas »dobro in všeč Bogu«.
Za nami so počitnice in dopu­sti, ko smo najbrž tudi mi kdaj po­pustili tej skušnjavi: ko v nedeljo ni­smo bili pri maši, ko je minil dan, da nismo molili (recimo v lokalu pred jedjo), ko se v pogovorih v družbi ni­smo oglasili, če je kdo žalil naša ver­ska čustva ipd. Če kdaj, potem je sedaj zopet čas, da prisluhnemo apostolu Pavlu in »obnovimo svoje mišljenje« ter zopet delamo to, »kar hoče Bog, kar je dobro, njemu všeč in popolno«.
Roman Starc

ŽUPNIKOVA BESEDA

Dragi farani stolne župnije, spoštovani obiskovalci stolnice, obveščeni ste že bili, da sem s prvim avgustom letos prevzel vodenje stolne župnije. Doslej sem bil dobri dve leti »sosed«, rektor Bogoslovnega semeni­šča, pred tem pa kar nekaj let župnik v Tržiču na Gorenjskem. V nedeljo, 6. avgusta, pri umestitvi, sem bil deležen lepega sprejema in pozornosti, za kar sem vam res hvaležen. Naj ne bo zato na tem mestu odveč nekaj misli iz moje zahvale na koncu svete maše.
»Najprej se želim zahvaliti gospodu nadškofu za zaupanje, da me je ime­noval za stolnega župnika, gospodu škofu in arhidiakonu msgr. dr. Antonu Jamniku pa za vodenje te slovesnosti in umestitev. Hvala, gospod škof, za vašo podporo, za tople in spodbudne besede; hvala gospodu proštu in vsem gospodom kanonikom, ki ste somaševali in me tako na nek način pospre­mili v novo službo - želim si in potru­dil se bom, da bomo dobro sodelovali, vam pa se tudi že vnaprej zahvaljujem za pomoč pri pastoralnem delu v stol­nici.
Hvala vam, dragi farani stolne žup­nije sv. Nikolaja, za pozdravne bese­de in dobre želje. V teh prvih nekaj dneh sem že občutil vašo prijaznost, ko ste me prihajali pozdravljat in mi bili priprav jeni pomagati in sveto­vati pri »uvajanju«. Verjamem, da bo tako tudi naprej. Hvala tudi čla­nom neokatehumenske skupnosti, ki ste mi takoj prijazno pomagali s pro­stori in računam na vas tudi v pri­hodnje.
Iskreno se zahvaljujem vsem, ki kakor­koli pomagate in sodelujete pri bogo­služjih - pri oltarju in na koru; krašenju in čiščenju, dežurstvih, v zakristiji, kiosku, v pisarni, župnišču in še kje. Prosim vas, da ostanete še naprej pri­pravljeni opravljati to vaše plemenito poslanstvo, ki je včasih skrito, morda tudi ne dovolj cenjeno, pa zato toliko bolj dragoceno. Rad bi, da bi se razu­meli, med seboj podpirali in si poma­gali.
Poleg faranov pa ste za nas dragoce­ni tudi vsi tisti, ki morda od drugod, z drugih župnij in krajev, redno ali pa vsaj občasno prihajate sem in na pose­ben način sooblikujete vsakodnevni du­hovni utrip življenja v tej naši prelepi stolni cerkvi. Zlasti lepo je videti vse tiste, ki prihajate in skrbite za redno vsakodnevno molitev - da turisti vidi­jo, da stolnica ni samo muzej ali galeri­ja, pač pa predvsem hiša molitve. Dobrodošli še naprej; več nas bo, bolje se bomo počutili.
Sam želim biti na voljo vsem, zato si bom prizadeval, da me boste lahko dobili ne samo med uradnimi urami, ampak tudi sicer; vesel bom vsakega vašega obiska. Želim si, da bi me spre­jeli za svojega, sam pa obljubljam, da se bom potrudil in naredil vse, kar zmorem, da bosta stolnica in župnišče vsem dom, kamor boste radi pri­hajali, sodelovali in se čutili sprejete. Hvaležen vam bom za vsako vašo po­moč, dobro besedo, darove in molitve, pa tudi dobronamerne kritike in spod­bude.«
Vaš župnik Roman Starc
    V četrtek, 29. 6., na praznik apostolov Petra in Pavla, sta v naši stolnici prejela mašniško posvečenje Tine Povirk in br. Luka Modic OFMCap.
    V nedeljo, 9. 7., je svojo zla­to mašo obhajal prošt prelat Jožef Lap.
    V nedeljo, 30. 7., se je z zahval­no mašo poslovil župnik kanonik msgr. dr. Jože Plut,
    v nedeljo, 6. 8., pa je bil ume­ščen novi stolni župnik Roman Starc.
Umestitev novega stolnega župnika Romana Starca; foto: Peter Zemljič
    Ponedeljek, 4. 9.: sv. Rozalija Sicilska, devica, spokornica
    Torek, 5. 9.: sv. mati Terezija, redovnica, redovna ustanovitelji­ca
    Sreda, 6. 9.: sv. Zaharija, prerok
    Četrtek, 7. 9.: sv. Marko Kri- ževčan, mučenec
    Sobota, 9. 9.: sv. Peter Klaver, jezuit, misijonar
    V ponedeljek, 4. 9., bo večerna sveta maša z večernicami za duše v vicah.
    V torek, 5. 9., bo večerna sveta maša z večernicami.
    V petek, 8. 9., na praznik Ma­rijinega rojstva - mali šmaren, bodo svete maše po nedeljskem redu.
    V soboto, 9. 9., bo na Brezjah molitveni dan za duhovne po­klice. Ob 9. uri se začne molitev rožnega venca, ob 10.30 pa slove­sna sveta maša, ki jo bo vodil go­spod nadškof. Obenem bo za našo nadškofijo ta dan tudi praznova­nje stoletnice Marijih prikazovanj v Fatimi.
    V soboto, 16. 9., bo v Stični po­tekalo vseslovensko srečanje mla­dih Stična mladih 2017.
    V nedeljo, 17. 9., bo v Tržiču praznovanje nedelje svetniških kandidatov. Ob 15.30 bo v dvora­ni film o škofu Vovku, Goreči škof, nato pa v župnijski cerkvi slove­sna sveta maša ...
    V nedeljo, 24. 9., bo pri sveti maši ob 10.30 začetek veroučnega leta in blagoslov šolskih torb.
    V ponedeljek, 2. 10., bo po ve­černi sveti maši ob 19.15 v župnišču sestanek ŽPS.
Od 1. septembra dalje bosta ob delavnikih zopet sveti maši ob 7.30 in 10.30.

MISEL TEDNA

Misel papeža Frančiška o »nemirnem srcu« svetega Avguština:
»To je nemir ljubezni. Avguštin je pustil, da ga je Bog vznemiril... Vedno je bil na poti, vedno nemiren. Lahko se vprašamo: sem nemiren za Boga, da bi ga oznanjal in delal, da bi ga spoznali drugi? Ali pa se pustim zapeljati tisti duhovni posvetnosti, ki nas spodbuja, da delamo vse iz ljubezni do samih sebe?«
Delavniki:
6.00; 7.00; 7.30 (razen ob sobotah); 8.00; 9.00; 10.30 (samo v petek in soboto tudi ob 16.00); 18.30.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30.
Nedelje in zapovedani prazniki:
6.00; 7.00; 8.00; 9.00;

10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar