petek, 15. september 2017

Teden Božje Besede 10. 9.-17. 9. 2017Občudovanja vredni so ljudje, ki znajo z nekaj besedami, na kratko in brez dolgovezenja, povedati bistvo stvari, ki te nagovori in spodbudi h konkretnim dejanjem. Podob-
no kakor apostol Pavel, ki nam tudi v tokratnem od­lomku na jedrnat in zelo jasen način obenem spra­šuje vest in nakaže, kaj moramo storiti. Razlaga namreč kaj konkre­tno pomeni izpolnjevati Jezu­sovo 'drugo zapoved, ki je enaka pr­vi': »Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.« Ne zaustavlja se sicer pri vprašanju ljubezni do samega se­be, čeprav bi se morali večkrat zami­sliti tudi ob tem, kaj to sploh pome­ni in kako velikokrat ravno pri tem grešimo oz. ne ravnamo prav. Kajti, kdor ne sprejema samega sebe in ni zadovoljen s tem, kar mu je dano, kakor tudi kdor je preveč zaljubljen v samega vase in svoj prav, ne more sprejemati in ljubiti svojega bližnje­ga. Oboje je med seboj v resnici te­sno povezano.
Dve zanimivi in izvirni misli, ki se ju splača zapomniti, uporabi apostol Pavel: najprej pravi, naj ne bomo »nikomur dolžniki, razen če gre za medsebojno ljubezen«. To
z drugimi besedami pome­ni, da ljubezni ni nikoli dovolj, da nikoli ne more­mo tako ljubiti drugega, da bi lahko rekli, da smo s tem izpolnili svojo nalogo, poplačali svoj dolg. Ljubezni se v resnici nikoli ne da poplačati, vedno ostaja naša dolžnost, »dolg«, ki ga dolgujemo bližnjemu. Druga misel pa je, da: »Ljubezen bližnje­mu ne prizadene hudega.« Ljubezen namreč ne more »škodovati«: ne ti­stemu, ki ljubi in ne onemu, ki je ljubljen. V tem duhu lahko razume­mo tudi tisti znani Avguštinov rek: »Ljubi in delaj kar hočeš.« Kajti, če ljubiš, ne moreš delati hudo, slabo.
Roman Starc

ŽUPNIKOVA BESEDA

Začetki so za marsikoga velikokrat težki, omahujoči in negotovi. So pa ve­dno tudi lepa priložnost za »nov« za­četek: da lahko popravimo tisto, kar morda doslej ni bilo v redu, naredimo korak naprej, si postavimo nov cilj in se potrudimo, da ga dosežemo. To ve­lja za vsa področja človekovega življe­nja, tudi za njegovo duhovno in versko plat.
Začetek pastoralnega leta je vedno najprej zaznamovan z osnovnošol­skim veroukom - pripravami nanj, vpisovanjem in usklajevanjem urni­kov. Tudi v stolni župniji želimo kateheti dati vašim otrokom največ; ker jih ni veliko, se še lažje posvetimo vsa­kemu posebej. Za nas je to poseben iz­ziv, za vas starše pa naj bo spodbuda, da jih boste radi pošiljali k verouku. Prav lepo ste povabljeni tudi tisti, ki morda doslej zaradi različnih vzro­kov niste poskrbeli za tovrstno versko vzgojo vaših otrok. Nikoli ni prepozno. Prvo srečanje za vse starše in vero- učence bo v ponedeljek, 18. 9. ob 17. uri v župnišču. Tisti, ki boste vašega otroka na novo vpisali, prinesite s se­boj družinsko knjižico, krstni list ali potrdilo o krstu, če je otrok krščen kje drugje. Na srečanju bomo uskladili urnike, se pogovorili o načinu dela in terminih. Tisti, ki zaradi službenih obveznosti ne bi mogli priti, pa se lah­ko oglasite kakšen drug dan - pokliči­te ali pa pridite v času uradnih ur. Z ostalimi mladimi, ki ste že doslej obiskovali mladinska ali študentska srečanja, kakor tudi tistimi, ki se jim želite na novo pridružiti, se bomo sre­čali v začetku meseca oktobra. Prav tako se bo prvi teden v oktobru začel katehumenat, priprava na prejem za­kramentov za odrasle. O vseh teh sre­čanjih, kakor tudi o ostalih skupinah, boste pravočasno obveščeni. Življenja naše župnije pa si ne more­mo predstavljati brez različnih sode­lavcev, prostovoljcev in bogoslužnih sodelavcev. Vsi ste vredni posebne po­hvale in zahvale. Veseli pa bomo, če se jim boste pridružili še novi »člani«. Vsak naj presodi, kje bi lahko pomagal in se še bolj aktivno vključil v delo za skupno dobro nas vseh in v večjo »sla­vo Božjo« - saj vemo, da tudi z dobri­mi deli slavimo Boga.
Že precej časa smo navajeni, da ima vsako novo pastoralno leto pri nas tudi kakšen poseben po­udarek, osrednjo temo, ki zazna­muje pastoralno dogajanje v posa­meznih škofijah oz. v Cerkvi na Slovenskem. Tokrat so se sloven­ski škofje odločili, da bo tema pa­storalnega leta 2017/2018: »Prenos vere v družini.« Gre za pobudo Škofijskega pastoralnega sveta na­še nadškofije, ki je pod tem naslo­vom oblikoval pastoralni načrt za naslednjih pet let (2017-2022). Pa­storalni načrt je nastal na osnovi pregleda stanja. V zadnji desetih letih je namreč v Cerkvi na Slo­venskem prišlo do velikega upa­da prejemanja zakramentov, kar kaže, da mnogim mladim, ki si da­nes ustvarjajo družine, vera ni več vrednota. Mnogi v svoji domači družini sploh niso bili več deležni verske vzgoje, zato tudi ne čutijo
več potrebe, da bi jo živeli in posre­dovali svojim otrokom. Najprej se to pozna pri svetem krstu, ko mla­di ne dajo več krstiti svojih otrok, nekateri pa, ki so jih krstili, kasne­je ne skrbijo več za njihovo nadalj­njo versko vzgojo. Družina še vedno ostaja prva šola človečnosti in prvo svetišče ter po­slanstvo staršev, kar zadeva ver­sko vzgojo otrok, zato želimo v prihodnjih letih v naši nadškofi- ji večjo pozornost posvetiti temu, kako vsem, predvsem pa mladim družinam dati občutek, da so v naših župnijah dobrodošle, kako z njimi navezati pristen in topel stik ter kako staršem, ki so se od vere odtujili ali je niso nikoli pri­stno živeli, pomagati pri prenosu vere v svoji družini. Pri uresničevanju pastoralnega na­črta bomo sledili geslu: HodiTI z družino, pri čemer se TI nanaša na vsakega osebno. V sklopu ure­sničevanja tega pastoralnega načr­ta bo tudi letošnji Pastoralni tečaj, ki je namenjen vsem pastoralnim delavcem in bo posvečen pasto- rali krsta (vidik krsta v luči nove evangelizacije, vprašanja botrov, staršev, priprave, vzgoje ...). Pasto­ralni tečaj bo v sredo, 13. septem­bra 2017, ob 9. uri v Zavodu svetega Stanislava.
V ponedeljek, 4. 9. si je stolnico v spremstvu g. nadškofa ogledal taj­nik za odnose z državami Držav­nega tajništva Svetega sedeža nad­škof Paul Richard Gallagher.

DOGODKI PRED NAMI

    V torek, 12. 9., bo večerna sve­ta maša z večernicami.
    V soboto, 16. 9., bo v Stični po­tekalo vseslovensko srečanje mla­dih Stična mladih 2017.
   V nedeljo, 17. 9., bo v Tržiču prazno­vanje nedelje sve­tniških kandidatov.


Ob 15. uri bo v dvora­ni Kulturnega centra film o ško­fu Vovku, Goreči škof, nato pa ob 16.15 v župnijski cerkvi slovesna sveta maša, ki jo bo daroval g. nad­škof.
    V nedeljo, 24. 9., bo pri sveti maši ob 10.30 začetek veroučne- ga leta in blagoslov šolskih torb.
    V ponedeljek, 2. 10., bo po ve­černi sveti maši ob 19.15 v župni šču sestanek ŽPS.
    V torek, 10.10., bo ob 18.30 sve­ta maša ob začetku akademske­ga leta.
    V soboto, 14. 10. bo v Stični ob 10. uri vseslovensko praznova­nje 100. obletnice Marijinih pri­kazovanj v Fatimi.
V ponedeljek, 11. 9., in torek, 12. 9., v župnijski pisarni ne bo uradnih ur.

GODOVI IN PRAZNIKI

    Sreda, 13. 9.: sv. Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj

MISEL TEDNA

Tvit papeža Frančiška 2. septembra 2017: »Jezus sočustvuje s človeško boleči­no. Kadar se sreča z njo, iz njegove notranjosti pride na plan tista drža, ki zaznamuje krščanstvo: usmiljenje. Jezus vpričo človeške bolečine občuti usmiljenje; Jezusovo srce je usmiljeno.«

URNIK SVETIH MAŠ

Delavniki:
6.00; 7.00; 7.30 (razen ob sobotah); 8.00; 9.00; 10.30 (samo v petek in soboto tudi ob 16.00); 18.30.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30.
Nedelje in zapovedani prazniki:
6.00; 7.00; 8.00; 9.00;
10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.