petek, 5. maj 2017

Teden Božje Besede 7. 5.-14. 5. 2017Večina Božje besede četrte velikonočne nedelje (psalm, drugo berilo in evange­lij) govori o ovcah oziroma pastirju, ki jih varuje in vodi na pravo pot, da jih ne dobijo v roke roparji in tato­vi, ki »kradejo, koljejo in uni­čujejo« (gl. Jn 10,10a). Pred strahom, ki bi nas lahko ob tem zajel, nas lepo »pomi­ri« apostol Peter na koncu odlomka iz svojega pisma, ko pravi, da smo se, potem ko smo blodili kakor ovce, obrnili k pravemu pa­stirju in se vrnili k »pastirju in varuhu svojih duš«.
Poleg podobe dobrega pastirja, ki je že v stari zavezi »rezervirana« za Jahveja, Izraelovega pastirja, v novi zavezi pa se s to vlogo poistoveti Jezus, nas apostol Peter najprej spomni na neko drugo po­dobo, ki jo prav tako prevzame Jezus: to je trpeči Božji služabnik. To podobo iz Izaijeve knjige Jezus uporabi, da z njo pokaže na pomen svojega trpljenja in smrti. Mirno, brez besed in maščevanja je namreč zaradi nas prestal sramotenje, poniževanje, trpljenje in smrt, »da bi mi grehom odmrli in živeli za pravičnost«.
S tem pa nam je »na svojem tele­su ... zapustil zgled, da bi hodi­li po njegovih stopinjah«. To bomo uresničevali le tako, da bomo tudi mi delali dobro in potrpežljivo prenašali brid­kosti, kadar nas zadenejo.
Varovati svoje, jih usmerjati na pravo pot, se zanje žrtvovati in dati ži­vljenje, kadar je to potrebno - vse to je naloga dobrega pastirja, ki naj bi jo po Jezusovem zgledu izpolnjevali vsi: du­hovniki kot njegovi namestniki, vodi­telji in vzorniki svojim vernikom, verni­ki pa kot opora drug drugemu in zgled vsem tistim, ki še »blodijo« in iščejo, komu bi zaupali svoje življenje.
mag. Roman Starc
Sestre in bratje!
V velikonočne praznike smo slovesno vstopili z lepo postno pripravo, velikim tednom in simbolno s procesijo na veliko­nočno nedeljo. V teh dneh seje okrog nas osredotočil velikonočni čas, Marijin me­sec majnik in še teden molitve za duhov­ne poklice, ki ga nadaljujemo s slovesnim praznikom posvetitve naše stolnice, v po­nedeljek, 8. maja. Naj nas polnost te du­hovne priložnosti od plahosti in strahu dviguje k veselemu služenju in ponosne­mu izpovedovanju vere v Vstalega. On je svet premagal, On nas spodbuja, naj kličemo »delavcev na žetev« (Mt 9,38). Naj Slovencem Marija, Kraljica Sloven­cev in Kraljica duhovnikov, izprosi no­vih duhovnikov, redovnic in redovnikov ... Predvsem pa dobrih družin.
Verjetno ste nekateri opazili, da že dru­gi mesec ni našega »popoldanskega mežnarja« Staneta. Stane Jakofčič je ma­lo dane 20 let vsako popoldne (manjkal je le kakšen dan v letu, ko je imela Neokatehumenska skupnost, katere član je, konvivenco) skrbno pripravljal vse potrebno za večerne maše, slovesnosti, koncerte. Stolnico je tudi tedensko po­sesal in skrbel za čistost na kraju priži­ganja svečk in še za marsikaj drugega. Vse potrebno za praznike je pravočasno pripravljal in natančno vedel, kje je kaj, kar je bilo pomembno še posebej ob pra­znikih in slovesnostih, ki jih v stolnici ni malo. Dosedanja ekipa je začasno sicer okrepljena, vendar smo njegovo znanje, delo in veščine močno pogrešali zlasti za velikonočne praznike.
Ko se Stanetu Jakofčiču zahvaljujem za njegovo dolgoletno služenje Bogu v stol­nici, prosim za dvoje: molimo zanj, saj je resno bolan in oslabel (dokler je še mo­gel, je prihajal v stolnico); skupaj pa raz­mišljamo tudi o sodelovanju pri službah v stolnici: dežurstvu, mežnarjenju, skrbi za čistočo, (ljudsko) petje, branje itd. V to smer naredimo konkretne korake. Ve­liko smo že naredili, mnogi že leta po­darjate občestvu naše stolnice svoj čas in talente . Pridružite se nam; kje je bo­lje bivati kakor v »hiši Gospodovi« (Ps 27,4) in kje je lepše osmišljati svoje me­sto (morda še v krepkih letih upokojenstva) kot »v materini cerkvi naše nad- škofije«?
Vse dobro in obilje blagoslova želim.
Župnik Jože
• V petek, 7. aprila, smo imeli za bol­ne in ostarele v stolnici sv. mašo, na »proštovem vrtu« pa

S križevega pota v Rogu, foto: JoPl
druženje.
• V soboto, 1. aprila, smo imeli ne­pozabno postno župnijsko romanje župnije v Kočevski rog, Ribnico, Goro na Sodražico in Novo Štifto. Poroma- li smo kar z dvema avtobusoma (skupaj nas je bilo 91).
       V četrtek, 20. aprila, smo v okviru srečevanj UBVP skupaj z Društvom katoliških izobražencev gostili S. Grando, I. Grdino in J. Prunka. Zelo zanimiv pogovor ob 100. obletnici smrti Janeza E. Kreka.
       V soboto, 22. aprila, smo z mini­stranti poromali v Vipavski Križ in na Sveto Goro.
       V četrtek, 27. aprila, smo z mladimi poromali v Oglej in Gradež.
       Nedelja, 7. 5.: 4. VELIKONOČ­NA - NEDELJA DOBREGA PA­STIRJA.
Stane Jakofčič za svečnico, foto: JoPl
       Ponedeljek, 8. 5.: Obletnica PO­SVETITVE (ljubljanske) STOLNI­CE - slovesni praznik.
       Torek, 9. 5.: Izaija, prerok. Dan Evrope.
       Sreda, 10. 5: Job, svetopisemski mož.
       Četrtek, 11. 5.: sv. Odo Clunyjski, opat.
       Petek, 12. 5.: sv. Leopold Mandic, redovnik.
       Sobota, 13. 5.: fatimska Mati Bož­ja.
Nedelja, 14. 5.: 5. VELIKONOČ­NA NEDELJA.
     V nedeljo, 7. 5., bo sklep tedna molitve za nove duhovne poklice. Ob 15.30 je ura molitve za duhovne poklice.
     V ponedeljek, 8.5., bo za našo žu­pnijo slovesni praznik - spomin po­svetitve stolnice. Ob 18. uri bomo imeli v zahvalo Bogu za vse, kar v naši stolnici od Njega prejemamo, litanije Matere Božje pred Najsve­tejšim in slovesno sv. mašo, ki jo bo daroval prošt stolnega kapitlja, prelat Jožef Lap. Svete maše bodo ob 6., 7., 8., 9. uri, 10.30 in 18.30. Po večerni maši bo seja župnijskega pastoralne­ga sveta.
     V torek, 9. 5., je tudi dan Evrope. Sveto mašo za Evropo bo ob 18.30 daroval škof Jamnik.
     V sredo, 10. 5., bo po večerni maši mistagogija - verouk za odrasle.
     V četrtek, 11. 5., bo od 12. do 12.30 koncert sakralne orgelske glasbe v živo. Po večerni maši bo sre­čanje za študente.
    V petek, 12. 5., bo ob 15.00 ura Božjega usmiljenja in sv. maša.
    V soboto, 13. 5., bomo pri vseh mašah počastili fatimsko Marijo, posebej slovesno ob 9. uri.
   V četrtek, 18. 5., bo po večerni maši v Baragovi dvorani zgodovinsko duhovna predstavitev Marijinih prikazovanj v Fatimi, ki so bila ravno pred 100 leti.
   V sredo, 24. 5., bo tradicionalno romanje našega občestva k Mariji Pomagaj na Brezje.
    V ponedeljek, 29. 5., ko goduje sv. Maksim Emonski, bomo imeli tako, kot je navada, »celodnevno češčenje«.
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
Velikonočna procesija, foto: JoPl
Iz Šmarnic 2017 ob stoletnici prikazovanj v Fatimi (Radio Vatican): »Med branjem spominov sestre Lucije in besedila tretjega dela fatimskih skrivnosti naletimo na številne omembe papeža pod različnimi vidiki: osebno spoštovanje in ljubezen do njega; solidarnost z njim v trpljenju; preganjanje in mučeništvo, kateremu je izpostav­ljen kot voditelj Cerkve. Medtem ko videnje Jacinte Marto prinaša močneje izraženo izkušnjo: 'Svetega očeta sem videla v zelo veliki hiši, na kolenih, pred mizo, z glavo med dlanmi, jokal je. Pred hišo je bilo veliko ljudi, nekateri so metali kamenje, drugi so ga zmerjali ter izgovarjali grde besede. Ubogi sveti oče! Veliko moramo moliti zanj'.« Vir:
Delavniki: 6.00; 7.00; 7.30 (razen ob sobotah); 8.00; 9.00; 10.30 (samo v petek in soboto tudi ob 16.00); 18.30. Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30. Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Jože Plut, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. joze.plut@rkc.si / 031-673-111 ht tp: // www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.