petek, 26. maj 2017

Teden Božje Besede 28. 5.-4. 6. 2017

S tem, ko spregovori o trpljenju kristjanov, začenja apostol Peter nov del svojega pisma. Pri tem ne gre samo za to, da bi posnema­li Kristusa in tako kot on vdano prenaša­li zasramovanje, obrekovanje in trpljenje, ampak moramo biti pripravljeni na to, da smo tudi v resnici lahko »soudeleženi pri Kristusovem trpljenju«. S tem, ko trpimo zaradi Kri­stusa, trpimo skupaj z njim, saj se na našem mesu dopolnjuje to, kar »primanjkuje Kristusovim bridko­stim« (prim. Kol 1,24). V tem trpljenju pa moramo biti veseli, da se bomo lahko »radovali in veselili« tudi v nebesih. Peter prav gotovo govori iz svoje izkušnje, saj je večkrat okusil trpljenje in preganjanje in bil s tem tudi on soudeležen pri Kristu­sovem trpljenju. Nikoli pa mu to ni jema­lo poguma ali veselja, da sme zaradi njega trpeti. Pomislimo samo, kako je skupaj z drugimi apostoli oznanjal v templju, pa so jih veliki duhovnik in njegovi somišlje­niki dali pretepsti. Vsi so veliki zbor zapu­stili »veseli, da so bili vredni trpeti zasramovanje zaradi Jezusovega imena« (prim. Apd 5,41). Gre za uresničevanje Jezusovega blagra: »Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili« (prim. Mt 5,11-12). Jezus za to aposto­lom in svojim učencem kot po­moč in tolažbo obljublja svoje­ga Duha, ki jim bo dal v takih trenutkih moč in zgovornost; Peter to misel ponovi, ko pravi, da bo nad tistimi, ki jih zaradi Kri­stusa sramotijo, počival Božji Duh. Tudi sicer večkrat ponavlja, da mora biti kristjan pripravljen trpeti za Kristusa, po­udari pa razliko med takim trpljenjem in kaznijo za greh. Trpljenje za Kristusa je kri­vično, a prinaša zasluženje, kazen, ki jo za prestopek prejme »morilec ali tat ali hudo­delec ali ovaduh«, pa to ni. Nikoli nas zato ne sme biti sram, če trpimo kot kristjani, saj s tem najučinkovitejše poveličujemo Boga.
mag. Roman Starc
Sestre in bratje!
Mesec maj, ki ga v teh dneh zaključu­jemo, je posvečen češčenju Božje Ma­tere Marije. S posebno pobožnostjo - šmarnicami, ki so se začele prav v stolnici, se poglabljamo v Marijino poslanstvo in odkrivamo lepoto njene­ga sredništva. Ona je »srednica milo­sti«.
Mesec junij pa je posvečen češčenju in premišljevanju skrivnosti in veliči­ne Jezusovega Srca. Posebna oblika premišljevanj imenujemo »vrtnice«. Lansko leto smo v vrtnicah prisluh­nili slovenskim pričevalcem za vero. Letošnje vrtnice pa nosijo pomenljiv naslov: Ceščenje Jezusovega Srca v naših družinah (Osebna izkustva re­dovnic, redovnikov, duhovnikov in la­ikov). Pričevanja je zbral Alojzij Snoj. Prisluhnili bomo različnim redovni­kom in redovnicam, duhovnikom in laikom z vidika njihove osebne izku­šnje češčenja Jezusovega Srca v njiho­vih družinah.
Čeprav Jezusovo Srce posebej častimo ob prvih petkih in se mu posvečujemo, pa vas vabim, da v mesecu juniju na­daljujemo s premišljevanjem o Srcu, ki se je razlilo na križu za vse človeštvo. Iz Jezusove prebodene strani sta prite­kli »kri in voda« (Jn 19,34), zakra­menti Cerkve itd. Morda sv. Favstina Kowalska še najlepše opiše milosti, ki pritekajo iz Jezusovega Srca. Usmilje­ni Gospod se ji je prvič prikazal 22. fe­bruarja 1931. Tedaj je v svoj dnevnik zapisala: »Zvečer sem v svoji celici vi­dela Gospoda Jezusa, v beli obleki, z eno roko dvignjeno kakor v blagoslov, in drugo na prsih. Iz napol odprte obleke na srcu sta izhajala dva prame­na žarkov, rdeč in bel... Po krajšem času mi je Gospod Jezus rekel: 'Nasli­kaj podobo, enako temu vzorcu, in pod njo zapiši: Jezus, zaupam vate'«(Dn 49). Ko je Jezusa vprašala o pomenu žarkov, ji je odgovoril: »Beli pramen pomeni vodo, ki opravičuje duše, rdeči pa pomeni kri, kije življenje duš (...). Srečen, kdor bo živel v njuni senci« (Dn 299).
Obilo blagoslova in milosti.
Župnik Jože
• V četrtek, 18. maja, sta nam ob 100. obletnici Marijinih prikazovanj v Fa­timi spregovorila zakonca Severin in Mojca Maffi.
      Nedelja, 28. 5.: 7. VELIKONO­ČNA NEDELJA - nedelja sredstev družbenega obveščanja.
      Ponedeljek, 29. 5.: sv. MAKSIM EMONSKI, škof - celodnevno češče- nje.
      Torek, 30. 5.: sv. Kancijan, Kancij in Kancijanila, oglejski mučenci, in sv Ivana Orleanska, devica.
       Sreda, 31. 5: OBISKANJE DEVI­CE MARIJE - sklep šmarnic, sreda pred prvim petkom.
       Četrtek, 1. 6.: sv. Justin, mučenec - začetek vrtnic in četrtek pred prvim petkom.
      Petek, 2. 6.: sv. Marcelin Peter, mučenca - prvi petek.
      Sobota, 3. 6.: sv. Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci - prva sobota.
      Nedelja, 4. 6.: BINKOŠTNA NE­DELJA.
      V ponedeljek, 29. 5., ko goduje sv. Maksim Emonski, bomo imeli CE­LODNEVNO ČEŠČENJE. S češčenjem bomo začeli po sv. maši ob 10.30 in zaključili ob 18.00 s slo­vesnimi litanijami Srca Jezusovega (pojejo bogoslovci) in sveto mašo, ki jo bo daroval škof Šuštar ob 18. uri. Prisrčno povabljeni.
      Sreda, 31. 5., je SREDA PRED PRVIM PETKOM, zato bodo po ve­černi maši molitve k sv. Jožefu.
      Četrtek, 1. 6., je ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM, zato bodo po večerni maši pred Najsvetej­šim molitve za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov. Ta dan začne­mo z junijsko pobožnostjo - VRTNI­CE, ki bodo vključene v sveto mašo ob 9. uri in 18.30 (ob nedeljah pa ob 10.30). Letošnje vrtnice nosijo naslov: Češčenje Jezusovega Srca v naših družinah (Osebna izkustva redovnic, redovnikov, duhovnikov in laikov).
   Petek, 2. 6., je PRVI PETEK; ob 8.30 bo pobožnost pred Najsvetej­šim s posvetitvijo Srcu Jezusovemu, ob 15.00 pa ura Božjega usmiljenja. Po večerni maši ob 19.15 bo koncert zbora The Grove Singers of London iz Velike Britanije.
   Sobota, 3. 6., je PRVA SOBOTA; ob 8.30 bo molitev pred Najsvetej­šim z molitvijo za nove duhovne po­klice in s posvetitvijo Marijinemu brezmadežnemu Srcu.
   Na binkoštno nedeljo, 4. 6., bo ob 16. uri slovesna nadškofova maša s podelitvijo zakramenta svete birme.
   V sredo, 7. 6., bo ob 17.00 apostol­ski nuncij Juliusz Janusz daroval sv. mašo za člane Malteškega viteškega reda v čast sv. Janezu Krstniku, zavetni­ku reda.
   V soboto, 10. 6., bo družabno-du- hovni zaključek veroučne šole za leto­šnje leto (od 9. do 16. ure).
   V nedeljo, 11. 6., bo srečanje čla­nov župnijskega pastoralnega sveta (in njihovih družin).
   V torek, 20. 6., bo v stolnici po ve­černi maši predstavitev (ogled) filma o Božjem služabniku Antonu Vovku.
   V nedeljo, 9. 7., ob 16. uri bo zlata maša prošta Jožefa Lapa.
je vsak dan vključena v večer­no mašo ob 18.30, in nedelj­sko (28. 5.) ob 10.30. Sklep bo na binkoštno nedeljo ob 16. uri z nadškofovo sv. mašo in podelitvijo sv. birme.Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
Papež Frančišek je med homilijo v župniji sv. Petra Damijanija v Rimu, 21. maja, govoril o »jeziku kristjanov«:
Je naša drža krotkosti ali jeze in grenkobe? »Jezik Svetega Duha je krotak, Cerkev ga imenuje ' sladki gost duše', saj je krotak in nam daje krotkost ter obzirnost. Vedno spoštuje druge. In nas uči spoštovati druge.« Hudič, ki nas hoče oslabiti v služenju Bogu in tudi v tem varovanju Svetega Duha znotraj nas, pa bo naredil vse, da naš jezik ne bi bil jezik krotkosti in obzirnosti.«
Delavniki: 6.00; 7.00; 7.30 (razen ob sobotah); 8.00; 9.00; 10.30 (samo v petek in soboto tudi ob 16.00); 18.30.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30. Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Jože Plut, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. joze.plut@rkc.si  031-673-111 www.stolnica.com/Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.