sobota, 3. junij 2017

Teden Božje Besede 4. 6.-11. 6. 2017Z različnih vidikov nam želi Božja be­seda tokrat predstaviti binkoštni dogo­dek, za katerega pravimo, da je rojstni dan Cerkve. V odlomku iz pisma Ri­mljanom apostol Pavel najprej omenja »duhovne darove«, a pri tem ne misli na darove Svetega Duha, kot jih po­znamo in običajno našteva­mo, ampak govori o darovih, ki jih imenujemo tudi karizme. Z razliko od sedmerih da­rov Svetega Duha, ki so dani človeku predvsem za njegovo osebno posvečenje, imajo karizme velik pomen predvsem za Cerkev.
Beseda karizma se je tako udomačila, da jo še vedno uporabljamo, kadar želimo poudariti, da ima nek človek dar, sposob­nost za določeno nalogo oziroma službo. Z vestnim spolnjevanjem tega poslanstva kristjan prispeva h graditvi in prenavlja­nju Cerkve. In to vsak, kajti ni človeka, ki ne bi bil na tak ali drugačen način obdaro­van s kakšnim posebnim darom. »Vsakomur se daje razodetje Duha,« pravi apostol, »v korist vsem.« To pome­ni, da ima prav vsak svojo nalogo, pomen, pa tudi dolžnost, da v Cerkvi dela za sku­pno dobro vseh. Ta različnost karizem nas povezuje, bogati in dopolnju­je med seboj kakor telo, ki je »eno in ima mnogo udov, vsi telesni deli pa so eno telo«. Dobro poznamo to čudovi­to primerjavo s človeškim te­lesom, kjer so udje med seboj različni, pa vendar vsi potrebni drug drugemu in med seboj usklajeni v čudovito enoto. Pavel jo večkrat uporabi, da poudari enotnost znotraj Kristusove­ga skrivnostnega telesa, Cerkve. Pomembno pa je, da ima vsa ta različnost »duhovnih darov, služb in del« en sam in isti izvor - v Bogu. Tudi vsi mi, ki jih prejemamo, smo med seboj eno in odvisni drug od drugega, zato moramo skrbeti, da se v Cerkvi nihče ne počuti nekoristnega ali odveč.       
mag. Roman Starc
Sestre in bratje!
Jezus je svojim učencem pred vnebohodom zagotavljal (prim. Jn 14,25), da bo prosil Očeta »in dal vam bo druge­ga Tolažnika, da bo ostal pri vas veko­maj: Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna« (Jn 14,16.) Zagotovil pa jim je tudi: »Jaz sem z vami vse dni do konca sveta« (Mt 28,20).
Jezus tako ostaja med nami po Svetem Duhu, ki smo ga prejeli od Očeta pri sv. krstu, sv. birmi in še na mnoge dru­ge načine in ob drugih priložnostih. Z nami ostaja tudi po svoji besedi, ki seje naselila med nami: »In Beseda je po­stala meso in se naselila med nami« (Jn 1,14). Med nami je kot Glava svojega skrivnostnega telesa - Cerkve (prim. 1 Kor 12). Seveda pa na najbolj presenetljiv način ostaja med nami tudi v svojem Telesu in Krvi.
Apostol Pavel je takole zapisal o posta­vitvi in prejemanju evharistije: »Jaz sem namreč prejel od Gospoda, kar sem vam tudi izročil: Gospod Jezus je tisto noč, ko je bil izdan, vzel kruh in se zahvalil, ga razlomil in rekel: 'To je moje telo za vas. To delajte v moj spomin.' Prav tako je vzel tudi kelih po večerji in rekel: 'Ta kelih je nova zaveza v moji krvi. Ko­likorkrat boste pili, delajte to v moj spomin.'Kajti ko­likorkrat jeste ta kruh in pijete kelih, oznanjate Gospodovo smrt, dokler ne pride.
Kdor bo torej nevredno jedel ta kruh in pil ta Gospodov kelih, se bo pregrešil nad Gospodovim telesom in krvjo. Naj torej vsak sebe presodi in tako je od tega kruha in pije iz keliha, kajti kdor je in pije, je in pije svojo obsodbo, če ne raz­poznava telesa« (1 Kor 1,23-29).
Naj nam bo zapisana in navdihnje­na beseda sv. Pavla v spodbudo za lepo praznovanje prihoda Svetega Duha in praznika Svetega Rešnjega telesa in krvi. Bog nas ima namreč rad, ostaja z nami, nas vedno nevsiljivo spremlja in nam ponuja obilje možnosti.
Župnik Jože
Na praznik Marije Pomagaj, 24. maja, smo iz naše župnije poroma- li na Brezje. Najprej smo se podali v dolino Vrat, kjer smo v Vurnikovi kapeli sv. Cirila in Metoda kratko pomolili in si ogledali in se naužili triglavskih lepot (mnogi prvič). Na Brezjah smo imeli lepo pobožnost s sveto mašo, nato smo poromali še k Mariji v Adergas (Velesovo).
       Nedelja, 4. 6.: BINKOŠTNA NEDELJA.
       Ponedeljek, 5. 6.: Marija, Mati Cerkve - binkoštni ponedeljek.
       Torek, 6. 6.: sv. sv. Norbert, škof.
       Sreda, 7. 6. sv. Robert Newminstrski, opat.
       Četrtek, 8. 6.: sv. Medard, škof.
       Petek, 9. 6.: sv. Primož in Felicijan, mučenca.
       Sobota, 10. 6.: sv. Bogumil Polj­ski, škof - kvatrna sobota.
       Nedelja, 11. 6.: SV. TROJICA.
• Na binkoštno nedeljo, 4. 6., bo ob 16. uri slovesna nadškofova maša s podelitvijo zakramenta sve­te birme.
    V ponedeljek, 5. 6., bo večerna maša za duše v vicah.
    V torek, 6. 6., bo večerna maša za ustanovitelje stolnega kapitlja.
    V sredo, 7. 6., bo ob 17. uri apo­stolski nuncij Juliusz Janusz daro­val sv. mašo za člane Malteškega reda v čast sv. Janezu Krstniku, za­vetniku reda. Večerna maša ob 18.30 bo.
    V petek, 9. 6., bo ob 15 ura Bož­jega usmiljenja.
    V soboto, 10. 6., bo družabno-duhovni zaključek veroučne šo­le za letošnje leto (od 9. do 16. ure na proštovem vrtu).
    V nedeljo, 11. 6., bo srečanje čla­nov župnijskega pastoralnega sve­ta (in njihovih družin).
    V četrtek, 15. 5., je zapovedan praznik: SV.REŠNJE TELO IN KRI. Nadškof Zore bo maševal ob 18.30.
    V torek, 20. 6., bo v stolnici po večerni maši predstavitev (ogled) fil­ma o Božjem služabniku Antonu Vovku.
    V nedeljo, 9. 7., bo ob 16. uri zlata maša prošta Jožefa Lapa.

Vsak dan so med sv. mašo ob 9. in 18.30, ob nedeljah pa so na začetku pobožno- sti ob 15.30.
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/

Misel tedna

Papež Frančišek o odnosu do Svetega Duha med jutranjo mašo 29. maja:
Vprašajmo se o svojem odnosu s Svetim Duhom: »Ga prosim, da bi me vodil po poti, ki jo moram izbrati v svojem življenju, pa tudi vse dni? Ga prosim za milost razločevanja med dobrim in manj dobrim?Kajti dobro se takoj loči od slabega. Toda obstaja tudi tisto skrito zlo, kije manj dobro, a skriva zlo. Prosim za to milost?... Začutiti in razločevati: razločevati tisto, kar čuti moje srce, kajti Sveti Duh je učitelj razločevanja. Vera človeka, ki v srcu ne doživlja teh premikov, ki ne razločuje, kaj se dogaja, je hladna vera...« Vir: http://sl.radiovaticana.va/news/2017/05/29/
Delavniki: 6.00; 7.00; 7.30 (razen ob sobotah); 8.00; 9.00; 10.30 (samo v petek in soboto tudi ob 16.00); 18.30.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30. Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Jože Plut, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. joze.plut@rkc.si / 031-673-111 www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar