sobota, 11. april 2015

NEDELJA, 12. 4. 2015 BELA NEDELJA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA2. VELIKONOČNA – BELA NEDELJA
Apd 4,32-35; 1 Jn 5,1-6; Jn 20,19-31

 Praznik vstajenja Slovenci imenu-jemo VELIKA NOČ. Ime samo pove, da gre za »največji« dogodek. Odvija se (kot pasha) sredi noči, a mu pravi pomen daje šele vse tisto, kar tej noči sledi.
Čudno, da se evangelist še teden po vstajenju ustavlja ob malenkostih, kot je navedba, da so bila vrata pro-stora, kjer so bili učenci, trdno zapahnjena. Je bilo prvo srečanje  z Vstalim  prešibko doživetje, da bi si upali odpreti vrata in premagali strah in depresijo? Zakaj so se apostoli tako močno obdali s ključavnicami?
Evangelist poudarja, da Jezusovi učenci na veliko noč niso komplet-ni. On je namreč izbral simbolno število  apostolov – 12. Predstavljali so judovske rodove. To  število bi moralo biti znamenje polnosti, vendar ni. Juda se je z izdajo Jezusa za vedno sam izločil iz tega kroga. Manjkal je tudi Tomaž. Kaj pa je v tem tragičnega? Manjkal je namreč tisti, ki je običajno postavljal zelo važna življenjska vprašanja. Tomaž je zahteval, da mora sam videti  Jezusove rane, da bi veroval. To dejansko pomeni, da dojema Jezusa kot celoto in ne ovrednoti le njegovo vstajenje. Ob vstajenju hoče videti tudi znamenja križa in trpljenja! Njegova vera se ne zadovolji zgolj z vstajenjem. Povezana je tudi s svetom. Svet pa je nujno povezan s trpljenjem in smrtjo. Vera, ki nima nobenega odnosa do realnega sveta, je preživeta in zato  nezanimiva.
Govorimo o t. im. »zdravem dvo-mu«. Ta pripomore, da je krog Jezusovih učencev zopet poln. Šele ko vera v vstajenje stopi v stik s človeškimi izkustvi, dobi svoj smisel. Taka vera odpira vsaka vrata in premaga vsak strah.
Kaj je mislil Jezus, ko je rekel Tomažu: »Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo?« Vprašanje ne velja samo Tomažu. Jezus hoče vsem dopovedati, da ne smejo ostati samo pri tem, kar so videli. Konec je Jezusovega javnega delovanja, konec Jezusovih znamenj. Nastopila je doba Svetega Duha in doba Cerkve. Kar so učenci videli, mora postati vidno v življenju. Jezusa je treba tako oznanjati,  da bo vsak ob Njem dosegel odrešenje.
Samo od »gledanja« še ne posta-nemo sveti. Vera v vstajenje nas mora usposobiti, da vidimo rane na telesu tega sveta in jih poskušamo pozdraviti. Jezusovo vabilo Tomažu, naj se dotakne njegovih ran, velja tudi nam. Gre za naše lastne notranje rane, pa tudi rane današnjega trpečega sveta. Vsta-jenjska vera ne more biti ločena od sveta in od človeških izkustev.
Ko smo prebrali evangelij, še ni vse evangelizirano. Evangelist pravi, da je še mnogo drugega, kar ni zapisano tu. Srečevanje z Vstalim se nadaljuje v Cerkvi. »Neverni Tomaž« je danes močan pričevalec. K veri spada tudi dvom (Ratzinger). Tomaž ni samo »neverni«, ampak je pripravljen »iti z  Jezusom v smrt« in tisti, ki vprašuje Jezusa za »pot«. 

dr. Peter KvaternikAKTUALNO

BELA NEDELJA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA

Leta 2000 je papež Janez Pavel II. določil, da se bela nedelja imenuje tudi nedelja Božjega usmiljena. To je odgovor svetega očeta na pobudo, ki je prišla iz Božjega ljudstva z mnogih strani sveta in jo je  papež prepoznal kot posebno znamenje delovanja Svetega Duha v našem času. V svoji okrožnici o Božjem usmiljenju je zapisal: »Resnica o Bogu, Očetu usmiljen-ja, kakor se je razodela v Kristusu, nam kaže, kako neizmerno blizu je Bog člove-ku, zlasti tedaj, ko je ta ogrožen v svojem najglobljem jedru. Zato se mnogi ljudje in mnoga občestva, ki jih vodi živ verski čut, obračajo k Božjemu usmiljenju. K temu jih nagiba Kristus, čigar Duh deluje na dnu človeških src.«
Oznanilo o Božjem usmiljenju je staro toli-ko, kot sámo krščanstvo, je postalo posebej aktualno za naš čas v povezavi s poljsko redovnico sv. Faustino Kowalsko, ki je živela v prvi polovici prejšnjega stoletja. Njej se je Jezus večkrat razodel in ji naročal, naj poskrbi, da se bo v vsej Cerkvi na prvo nedeljo po veliki noči uvedel praznik Božjega usmiljenja.
V naši stolnici ta praznik Božjega usmiljenja obhajamo vsak mesec na prvi petek ob 15h popoldne z molitveno uro Božjega usmiljenja in sveto mašo. Pridružite se tej pobožnosti.


NAMENI APOSTOLATA MOLITVE

Splošni: Da bi se ljudje naučili spoštovati stvarstvo in ga čuvati kot Božji dar.
Za evangelizacijo: Da bi preganjani kris-tjani čutili tolažečo prisotnost vstalega Gospoda in podporo celotne Cerkve.

Slovenski: Da bi iz vere v Kristusovo vstajenje in naše večno življenje črpali evangeljsko veselje, ki nam ga priporoča papež Frančišek
 

IZVIRI

VELIKA NOČ

Ko Vstali prihaja med učence, vedno znova slišimo pozdrav: Mir vam bodi, mir v te razbolele in prestrašene duše – mir, spokojnost, osvobojenost srca, kakšen vstajenjski dar ustrahovanemu človeku, kakšna spodbuda nam, »ustrahovanemu slovenskemu ljuds-tvu«, da bi svoje krščansko prepričanje zaživeli bolj zavestno, pokončno, pogumno in odkrito, sproščeno.

Vstajenjsko razpoloženje krepi tudi Gospodovo naročilo apostolom: Kate-rim grehe odpustite, so jim odpuščeni! Kakšen vstajenjski dar je odpuščanje, osvobojena, neobremenjena vest, z zakramentom sprave, spovedjo vedno znova človeku da na možnost, da lah-ko mirno stopi pred Gospoda in odkri-to pogleda v oči svojemu bližnjemu.

To je Gospodovo vstajenje, to je dogodek, ki vsemu človeštvu odpira nove razsežnosti! Apostoli ne morejo, da ne bi govorili o tem! Ta dogodek na prvi dan v tednu kristjani podoživ-ljamo vsako nedeljo, ki je prvi dan v tednu, vsaka nedelja je vstajenje, je praznik naše vere in zaupanja v Gos-poda, ki je o sebi rekel: Jaz sem vsta-jenje in življenje, in svoje zagotovilo v velikonočnem jutru dokončno potrdil.

OZNANILA

NEDELJA (12. 4.)
Danes je 2. VELIKONOČNA - BELA NEDELJA.
Prvo berilo: Apd 4,32-35
Spev po berilu: Ps 118
*Odpev: ZAHVALJUJTE SE
GOSPODU, KER JE DOBER.
Drugo berilo: 1 Jn 5,1-6
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. KER SI ME VIDEL,
TOMAŽ, VERUJEŠ. BLAGOR TISTIM, KI NISO VIDELI PA SO VEROVALI! ALELUJA.
Evangelij: Jn 20,19-31

PONEDELJEK (13. 4.)
Berilo: Apd 4,23-31
Spev po berilu: Ps 2
*Odpev:  BLAGOR VSEM,
KI ZAUPAJO V GOSPODA.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Če ste vstali s Kristu-som, iščite, kar je zgoraj, kjer je Kristus, sedeč na Božji desnici. ALELUJA.
Evangelij: Jn 3,1-8
Večerna maša z večernicami bo za duše v vicah.

TOREK (14. 4.)
Berilo: Apd 4,32-37
Spev po berilu: Ps 93
*Odpev: GOSPOD JE KRALJ
VELIČASTVA.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Sin človekov mora biti povzdignjen, da bi vsak, kdor vanj veruje, imel večno življenje. ALELUJA.
Evangelij: Jn 3,7-15
Večerna maša bo združena z
večernicami.

SREDA (15. 4.)
Berilo: Apd 5,17-26
Spev po berilu:  Ps 34
*Odpev: UBOŽEC JE KLICAL IN GOSPOD GA JE SLIŠAL.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina; kdor vanj veruje, ima večno življenje. ALELUJA.
Evangelij:  Jn 3,16-21

ČETRTEK (16. 4.)
SV. BERNARDKA LURŠKA

Berilo: Apd 5,27-33
Spev po berilu: Ps 34
*Odpev: UBOŽEC JE KLICAL IN GOSPOD GA JE SLIŠAL.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes, govori Gos-pod; kdor jé od tega kruha, bo živel vekomaj. ALELUJA.
Evangelij: Jn 3,31-36

PETEK (17. 4.)
Berilo: Apd 5,34-42
Spev po berilu: Ps 27
*Odpev: GOSPOD PROSIM,
DA BI PREBIVAL V BOŽJI HIŠI.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Kdor jé moje meso in poje mojo kri, ostane v meni in jaz v njem, govori Gospod. ALELUJA.
Evangelij: Jn 6,1-15

SOBOTA (18. 4.)
Berilo: Apd 6,1-7
Spev po berilu:  Ps 33
*Odpev: TVOJE USMILJENJE, GOSPOD, BODI NAD NAMI.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Tvoje besede, Gospod,
so duh in življenje; besede večnega
življenja imaš. ALELUJA.
Evangelij: Jn 6,16-21

BOŽJA BESEDA ZA VSAK DAN

NED 12. 4.               Jn 20,27-28
»… ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu je odgovoril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!«

PON 13. 4.                Jn 3,8
»Veter veje, kored hoče, njegov glas slišiš, pa ne veš, od kod prihaja in kam gre. Tako je z vsakim, ki je rojen iz Duha.«

TOR 14. 4.                 Jn 3,14-15
Kakor je  Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak kdor vanj veruje, imel večno življenje.

SRE 15. 4.              Jn 3,21
Kdor pa se ravna po resnici, pride k luči, da se razkrije, da so njegova dela narejena v Bogu.

ČET 16. 4.              Jn 3,34
Kogar je namreč poslal Bog, govori Božje besede, kajti on ne daje Duha na mero.

PET 17. 4.              Jn 6,9a
Tukaj je deček, ki ima pet ječmenovih hlebov in dve ribi.

SOB 18. 4.                 Jn 6,20-21
On pa jim je rekel: »Jaz sem. Ne bojte se!« Hoteli so ga vzeti v čoln, a se je čoln takoj znašel pri obrežju, kamor so pluli.
 


Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.