sobota, 11. marec 2023

TEDEN BOŽJE BESEDE 12. 3. 2023-19. 3. 2023

»Ali je Bog med nami?« je vpraša­nje čisto na začetku duhovne poti. Človek se na čase obilja hitro nava­di, vendar v njih zlahka postaja do­mišljav in razvajen, nesposoben za napore, posebej za odpovedi in veli­kodušnost. In Bog ostaja mnogim ne­znanec in tujec. Čudno, prav taki časi porajajo v ljudeh kar neverjetno ne­zadovoljstvo. Če umanjka ena stvar, koliko kritike, jeze, protestov in zah­tev. 

Zmanjša se vrednost in pomen duhovnih kvalitet, preveč sili naprej zahteva po zadovoljevanju telesnih, zemeljskih potreb ali celo samo prije­tnosti. Izginjajo solidarnost, odgovor­nost in poštenost, rasteta pa sebičnost in poželjivost. 

Odvadimo se prositi in zahvaljevati. Pa ne opazimo, da s tem sami sebi pripravljamo čas krize. V času pomanjkanja pa je človek hvale­žen za vsako dobro malenkost in se je veseli ter jo tudi čisto drugače ceni in varuje. Ker se mora boriti za življenj­ske vsebine, postaja v sebi močnejši, bolj potrpežljiv in tudi bolj razumen. 

Tudi sposobnosti biti zadovoljen in srečen se je treba učiti. Skala na Horebu, za katero je bilo skrito pravo malo jezero, je podoba Božjih zakladov, ki jih odkrivata pa­met in vera. Treba jih je iskati, se za­nje truditi in Boga prositi. Je to potem potrdilo, da je Bog z nami? Komu naj­brž je. Pa bi raje dejal: »Ker vem, da je Bog z nami, se rad sam trudim in rad trkam na zakladnico njegove do­brote.« 

Samarijanka je Božjo bližino iskala na gori, Judje v templju. A to je le prostor, okvir in znamenje svete­ga, ki nas vzgaja v zavesti, kako zelo nam je Bog blizu, bolj kot si moremo misliti. Blagor tistemu, ki razume, da je v trkanju na Božjo dobroto najbolj pomemben duh ponižne zavesti, da Bog v vsem ravna z nami kot najboljši oče, in ker ve, da je najmanjša milost iz skale Božjega Duha dragocenejša kot največje, kar ponuja svet.

Anton Slabe

POKORA V STARI ZAVEZI

V Stari zavezi je vedno jasneje pou­darjen verski pomen pokore. Tudi takrat, ko se ljudje k pokori zatečejo v glavnem zato, da bi po storjenem grehu potolažili božjo jezo, ali pa v velikih nesrečah ali zato, da bi preje­li od Boga pomoč, moremo vendarle ugotoviti, da zunanja dejanja poko­re spremlja notranje stanje spreobr­njenja k Bogu. 

Ljudje si pritrgujejo v jedi, se odpovedujejo premoženju, dajejo miloščino, množijo in pogla­bljajo molitev tudi še potem, ko je bil greh že odpuščen, in ne prosijo več za kakšno posebno milost. Postijo se in oblačijo v raševino, da svoje duše pokorijo, da se ponižajo pred Go­spodovim obličjem, da se obrnejo k Bogu. Postijo se, da bi Boga lažje iska­li v molitvi, da bi ga lažje razumeli in se pripravili na srečanje z njim. 

Po­kora je torej v stari zavezi versko in osebno dejanje, katerega cilj je Boga ljubiti in se mu bolj osebno izročiti. Dalje moremo ugotoviti, da se po kora pojavlja že pred Kristusom kot sredstvo in znamenje svetosti. Spo­mnimo se Judite, Daniela, preroki­nje Ane in toliko drugih izbranih ljudi, ki so služili Bogu noč in dan v postu in molitvi, in to z velikim veseljem. Prav tako moremo iz Sta­re zaveze spoznati, kako so pravični ljudje z osebno pokoro zadoščevali za grehe občestva. 

Izmed teh naj ome­nimo Mojzesa, ki se je štirideset dni postil, da bi potolažil Gospoda zara­di grehov nezvestega ljudstva (prim. 5 Mz 9, 9; 2 Mz 24, 18). Tako se nam predstavlja podoba Božjega služab­nika, ki je nosil naše trpljenje in ki je Gospod naložil nanj pregrehe nas vseh (prim. Iz 53, 4-11). Vse to pa je le znamenje prihodnjega. Kajti pokora, ki je potreba notranjega življenja, potrjena z verskim izkustvom vsega človeškega rodu, in je predmet po­sebne zapovedi Božjega razodetja, dobi v Kristusu in Cerkvi povsem nov in kar najgloblji pomen.

 POKORA V NOVI ZAVEZI

Kristus, ki je to, kar je učil, vedno najprej sam izvrševal, je pred na­stopom svoje službe prebil štiride­set dni in štirideset noči v postu in molitvi in začel svoje javno poslan­stvo z veselim oznanilom: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo je blizu. Spreobrnite se in verujte evangeli­ju« (Mt 1,15).

 

Te besede so nekak povzetek in vse­bina vsega krščanskega življenja. V kraljestvo, ki ga oznanja Kristus, moremo vstopiti samo po takšni no­tranji spremembi vsega človeka (metanoji), da ta začne misliti, soditi in živeti v tisti svetosti in ljubezni do Boga in bližnjega, ki nam jo je raz­odel Kristus in sta nam bili v njem v polnosti podeljeni. 

Kristusovo povabilo k spreobrnjenju je še toli­ko bolj obvezno in nujno, ker nas ne vabi samo z besedo, temveč nam daje tudi zgled spokornosti, ker je hotel trpeti ne za svoje grehe, tem­več za grehe drugih. Kristus člove­ka razsvetljuje z novo lučjo, da mmu podeljuje odpuščanje grehov. Zato mora vsak kristjan v hoji za njim zatajevati sam sebe, nositi svoj križ in biti pridružen Kristusove­mu trpljenju. Zato odslej ne sme ži­veti več sebi, ampak Bogu, ki ga je vzljubil in dal zanj sam sebe. 

Živeti pa mora tudi za brate in sestre, da dopolnjuje v svojem telesu, kar pri­manjkuje Kristusovim bridkostim, in to v prid njegovemu telesu, ki je Cerkev (prim. Kol 1, 24).

Iz: France Oražem, Leto Kristusove skrivnosti

STOLNICA NAS DOM

Portretno poprsje Janeza Antona Dolničarja

Nikogar ne bi smelo presenetiti, da je v stolnici na »častnem« mestu postavljen tudi spomenik graditelju cerkve in zaslu­žnemu dekanu, čigar pogum, vztrajnost in vizionarstvo lahko še danes občuduje­mo v lepotah stolne cerkve. Naročnik markantnega poprsja Ja­neza Antona Dolničarja z odločnim profilom in slikovito obdelano draperijo je bil njegov naslednik Jurij An­drej Gladič. 

Kar nekaj časa se je med strokovnjaki kot avtorja kipa ome­njalo Francesca Robba, kasneje pa Ja­koba Contierija, kiparja, ki je v tem času prav tako delal v Ljubljani. Da­nes pa je znano, da je poprsje leta 1715 izklesal Angelo Putti iz Padove, epitaf (napis) z ovalno školjčno nišo iz črnega marmorja in belo marmorna­to napisno ploščo pa je šele leta 1721 napravil kamnosek Luka Mislej. 

Spo­menik so najprej postavili v kapeli sv. Jurija, ko pa so se odločili kapele poslikati, je bil prestavljen k Dizmovemu oltarju. Napis na volutni kartuši sporoča:

»Janezu Antonu Dolničarju, doktor­ju teologije, dekanu in ljubljanskemu generalnemu vikarju ter odborniku slavne dežele Kranjske, slovečemu po pobožnosti in izobrazbi, ker je to presveto stolno cerkev otel starostne iznakaženosti in jo v tej lepi obliki od temeljev zgradil s sredstvi, ki so jih prispevali duhovniki, cerkve, verni­ki in on sam iz svojega premoženja. 


Začel je leta 1700 in jo v razdobju še­stih let z največjo skrbnostjo in tru­dom dovršil ter naposled izvrstno poskrbel za vse, kar služi pobožnosti, bogoslužju in sijaju hiše božje. Svojemu sobratu, pobožno premi­nulemu dne 19. aprila leta 1714 v sta­rosti 52 let, iz hvaležnosti postavil ljubljanski kapitelj leta 1721.« S tem plemenitim spomenikom so se tako kanoniki primerno oddolžili za­služnemu dekanu in graditelju stolne cerkve.

DOGODKI PRED NAMI

  V petek, 17. 3., bodo križev pot po večerni sveti maši pripravili in vodili člani ŽPS. Lepo vabljeni!

  V petek, 17. 3., bo po večerni sveti maši ob 19.15 v dvorani v stolnem župnišču v okviru predavanj, ki jih organizira SKI, predstavitev knjige Boštjana M. Turka, Vojna za mir.

GODOVI IN PRAZNIKI

Nedelja, 12. 3.: 3. postna nedelja

Ponedeljek, 13. 3.: sv. Leonard Seviljski, menih, škof

Torek, 14. 3.: sv. Matilda, kraljicaSreda, 15. 3.: sv. Ludovika de Marillac, redovnica

Četrtek, 16. 3.: b.sl. Danijel Halas, duhovnik, mučenec

Petek, 17. 3.: sv. Jedert (Jerica), devica, opatinja

Sobota, 18. 3.: sv. Jožef, Jezusov rednik, liturgično praznovanje

Nedelja, 19. 3.: 4. postna nedelja

SKUPNA MOLITEV V STOLNICI

VSAK DAN

8.30: Rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: Rožni venec

NEDELJA

15.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

PRVI PETEK

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: Ura Božjega usmiljenja

PRVA SOBOTA

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

 

 

 

Ni komentarjev:

Objavite komentar