sobota, 19. september 2020

Teden Božje Besede 20. 9. 2020-27. 9. 2020

Okoli leta 50 je sv. Pavel v dramatič­nem tonu nagovoril Filipljane: Kri­stus bo poveličan v mojem telesu bodisi z življenjem bodisi s smrtjo. Tako težke besede seveda niso bile zapisane v normal­nih okoliščinah. Prvi Pa­vlov prihod na evropsko celino je bil miren. S Samotrake, otoka pred oba­lo Trakije, je nadaljeval pot v notranjost, v antično Make­donijo, in se ustavil v njeni prestol­nici Filipih, imenovani po Filipu II., očetu Aleksandra Velikega.

Stre­ho nad glavo mu je nudila Lidija, tr­govka s škrlatom. Pavel je vsak dan prihajal v mestno sinagogo in ozna­njal Kristusa. Vendar noben dan ni imel miru pred vedeževalko, ki je z domnevno jasnovidnostjo služila denar za svoje gospodarje. Pavel se je njenega vreščanja naveličal, zato je iz nje izgnal hudega duha. To je ujezilo njene gospodarje, ki so ostali brez dohodka. Prijeli so ga in prive­dli k mestnim poglavarjem. Ti so ga pretepli in vrgli v ječo. Pavlova uso­da je visela na nitki. Ni bilo gotovo, ali se bo rešil.

Tako kot sv. Pavel tudi mi ve­like besede vere – Življenje je zame Kristus ne izre­kamo pogosto, ampak ta­krat, ko so na kocki večje stvari: zdravje, družinski spori, izguba službe, fi­nančna stiska ipd. Če smo v strahu pred izgubo česa ključ­nega, je zavest, da v duši nosimo Kri­stusa, izjemnega pomena. Kajti vse, kar se nam zgodi, mu lahko izroči­mo. A pri tem moramo ostati skro­mni, ker nihče od nas vnaprej ne ve, ali bi res ravnal kot sv. Pavel, ko je bil vržen v temnico. Pavel je v skraj­ni stiski molil in ponavljal: Življenje je zame Kristus. Hkrati pa je bil pri­pravljen na vse. A čas, da sklene svo­je življenje, takrat še ni prišel. Vrata ječe so se odprla. V podobnem ritmu teče tudi naše življenje.

Milan Knep

To nedeljo, 20. 9., bo v cerkvi Svete Tro­jice (pri uršulinkah) praznovanje nede­lje svetniških kandidatov ljubljanske metropolije. Letos bo v ospredju lik Bož­jega služabnika prof. Antona Strleta, za katerega bo škofijski postopek vsak čas zaključen. Poglejmo na kratko nje­govo življenjsko pot. Rodil se je 21. januarja 1915 v vasi Orehek, župnija Sv. Vid nad Cerkni­co. Večino otroštva je preživel kot pastir, šolo pa je lahko obiskoval le občasno. Župnik Janez Pucelj, nje­gov veliki dobrotnik, mu je poma­gal, da je lahko uresničil svojo željo, da postane duhovnik. Pripravil ga je na šolanje na škofijski gimnaziji v Šentvidu nad Ljubljano, kjer je bil med najboljšimi dijaki.

Po maturi leta 1936 se je z vsem srcem odločil za študij bogoslovja in prejel mašniško posvečenje 29. junija 1941. Po novi maši je nadaljeval študij in leta 1944 doktoriral iz dogmatične teologije. Hkrati z doktorsko diser­tacijo je pisal knjigo Mladec Kri­stusa Kralja, življenjepis mladega mučenca Lojzeta Grozdeta, ki ga je osebno poznal iz Marijanišča.

Za­radi te knjige je bil po vojni razgla­šen za »sovražnika ljudstva«. Šel je skozi trpko izkušnjo zaporov, ki so hudo prizadeli njegovo že tako slabotno zdravje, njegovega duha pa so še okrepili. Najprej je bil po­leti 1945 dobra dva meseca zaprt v škofovih zavodih v Šentvidu, nato pa bil julija 1947 aretiran in po dvo­mesečnem preiskovalnem zaporu obsojen na pet let strogega zapo­ra.

Zapor je prestajal v Novem mestu, Ljubljani, Mariboru, nato pa je kot zapornik skupaj z mnogimi drugimi duhovniki delal na Žalah (pri gradnji blokov) in v Medvodah (elektrarna). Sotrpinom je ostal v spominu kot človek molitve, študi­ja in vestnega dela.

Vsega skupaj je v zaporu »odsedel« pet let. Ko je leta 1952 prišel iz zapora, ga je škof Anton Vovk poslal na župni­jo Planina pri Rakeku, kjer je ostal do januarja 1959. Že v akademskem letu 1956/1957 je postal najprej ho­norarni, nato pa redni profesor do­gmatike na Teološki fakulteti do leta 1984. Po preselitvi v Ljubljano leta 1959 se je naselil v »puščavniški« sobi v stavbi nekdanjega Alojzijevišča in tam ostal do smrti. Živel je zelo skromno. Dolgo si je sam ku­hal enolončnice, večino denarja pa je razdal v dobre namene, za knjige in za uboge.

Profesor Strle je tudi ogromno pi­sal. Seznam njegovih del obsega 45 knjig in skript, 75 razprav, 100 člankov in 36 prevodov. Prevedel je odloke drugega vatikanskega cer­kvenega zbora in jim dodal uvodna pojasnila.

Za knjige Leto svetnikov je napisal obsežne razlage za Jezu­sove in Marijine praznike. Vsa leta je bil tudi v dušnem pastirstvu, od marca 1966 je bil duhovni pomoč­nik v župniji Sv. Trojice pri uršulinkah, kjer je vsak dan maševal in spovedoval vse do svoje smrti. Kot mož globoke vere in molitve je bil moder duhovni voditelj in pred nje­govo spovednico je bila vedno dol­ga vrsta.

Še dan pred smrtjo je po svoji navadi »hitel« k uršulinkam, čeprav je bil do kraja izčrpan. Pla­men njegove svetilke je ugasnil v zgodnjem jutru 20. oktobra 2003.

Freska na oboku glavne ladje podobe apostolov

Naslednji v vrsti apostolov, naslikanih v nišah med okni na severni strani, je sv. Jernej z nožem v eni in človeško kožo v drugi roki.

Njegovo pravo ime je bilo Natanael, kar pomeni »Božji dar«, ime Jernej pa izhaja iz imena Bartolomej, ki je izpeljanka iz hebrejske besede bar tolmai, »sin orača«. Rojen je bil v Kani v Galileji. O njegovi družini ni nič znanega, bil naj bi sin Tolomajev ali Ptolemajev. Iz izvora njegovega imena sklepajo, da je bil njegov oče orač. Nekateri učenjaki mislijo, da je bil pismouk, drugi pa, da je bil ri­bič. Natanael je bil med prvimi apo­stoli. K Jezusu ga je pripeljal njegov prijatelj Filip in ta ga je že na prvem srečanju izbral za

učenca. Po izročilu je Jernej oznanjal evan­gelij v Indiji, Mezopotamiji, Partiji, Likaoniji, Veliki Armeniji in morda tudi v Egiptu. Njegov najbolj znan čudež je bila ozdravitev hčerke ar­menskega kralja Polimija od obse­denosti od hudega duha. Na otoku Lipari je njegov srebrn kip rešil ži­vljenje številnim meščanom, da jih niso pod seboj pokopale ruševine obzidja. Ko so isti kip, ki je bil težak precej kilogramov, želeli nacisti pre­topiti, je tehtal komaj nekaj gramov.

Brat kralja Polimija, Astiag, ga je ukazal ujeti in zverinsko mučiti, na koncu pa so mu še živemu potegnili kožo s telesa, ga križali, po nekate­rih virih pa obglavili. Pokopali so ga v mestu Albani, kasneje so njegove kosti prenesli na otok Lipari pri Si­ciliji, od tu v Benevent, kasneje pa v Rim. Njegovo lobanjo hranijo danes v stolnici v Frankfurtu. Je zavetnik številnih stanov: rudar­jev, mesarjev, knjigovezov, krojačev, kmetov, vinogradnikov, pe­kov, pastirjev, sedlarjev, strojarjev, čevljarjev, rokavičarjev, štukaterjev, trgovcev z oljem, sirom in so­ljo; priporočajo se mu proti živčnim boleznim, trzanju in kožnim bole­znim.

Upodabljajo ga večinoma s kratki­mi, temnimi in skodranimi lasmi in kratko pristriženo brado, oble­čenega v bel plašč, obut je v sanda­le ali pa je bos. V desnici drži nož, s kakršnim so ga odrli, pogosto drži čez roko svojo odrto kožo ali pa ima v rokah odsekano glavo. Jernejevo je bil včasih velik kmeč­ki praznik. Takrat so se plačevale obresti in računi, kmetje pa so se zahvaljevali za pospravljeno žetev.

Na Koroškem so na ta dan nabira­li zdravilna zelišča, ki naj bi imela takrat posebno moč. Pri nas mu je posvečenih 12 žup­nijskih in 17 podružničnih cerkva, po njem pa nosijo ime tudi nekate­ri kraji. Goduje 24. avgusta.

VSAK DAN

8.30: rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: rožni venec

NEDELJA

15.30: molitev pred izpostavljenim

Najsvetejšim

PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

PRVI PETEK

8.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: ura Božjega usmiljenja Prva sobota

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

DELAVNIKI:

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30

OB SOBOTAH IN PRVIH PETKIH tudi ob 16.00

CERKVENI PRAZNIKI NA DELOVNI DAN: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30 NEDELJE IN ZAPOVEDANI PRAZNIKI: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

  Nedelja, 20. 9.: 25. nedelja med letom nedelja svetniških kan­didatov

  Ponedeljek, 21. 9.: sv. Matej (Ma­tevž), evangelist, apostol

  Torek, 22. 9.: sv. Mavricij, mučenec

  Sreda, 23. 9.: sv. Pij iz Pietrelcine, redovnik

  Četrtek, 24. 9.: bl. Anton Martin Slomšek, škof

  Petek, 25. 9.: sv. Sergij Radoneški, menih

  Sobota, 26. 9.: sv. Kozma in Da­mijan, mučenca

  Nedelja, 27. 9.: 26. nedelja med letom Slomškova nedelja 

Hvaležni vam bomo za vse svete maše, ki jih boste lahko darovali in vaše darove, ki jih boste name­nili za stroške stolnice, naše zapo­slene in prostovoljce. Bog povrni!

TBB stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

 

Ni komentarjev:

Objavite komentar