sobota, 12. januar 2019

Teden Božje Besede 13.1.2019 - 20.1.2019


Drugo berilo nam tokrat predstavi prvi del Petrovega govora v Kornelijevi hiši. Dogodek Kornelijevega spreobrnjenja je bil zelo pomemben za prvo Cerkev, zato mu Apostol­ska dela posvečajo velik poudarek, pa tudi Petro­vemu govoru, ki ga je imel. Dotlej je bil namreč evangelij oznanjen le Judom, zdaj pa Bog po­šilja Petra med pogane, ki se obrača nanje in v ospredje postavi odrešenjsko delovanje Jezusa iz Nazareta. Govor začenja z opogumljajočo mi­slijo, da »Bog ne gleda na osebo«. To so sicer Jezusu priznali tudi njego­vi nasprotniki, Petrove besede pa imajo tu še globljo, mesijansko raz­sežnost. Ko Bog ponuja človeku rešenje, se ne meni za mnenje ljudi. Nič ga ne zanima človekov spol, na­rodnost ali družbeni položaj, »temveč mu je v vsakem narodu všeč ti­sti, ki se ga boji in pravično ravna«.

Bog ponuja rešitev vsem ljudem in vsak človek mu lahko ugaja, če ga le prizna in iskreno išče dobroto in pravičnost. Res je, da je Bog najprej »Izraelovim sinovom poslal be­sedo in jim sporočil evange­lij«, kar pa ne pomeni, da je izključno njihova last, kakor so najprej mislili. Jezus je namreč že apo­stolom naročil, naj bodo njegove priče do skrajnih mej sveta, saj je on »Gospod vsega«.
V nadaljevanju govora v skrčeni obliki oriše Jezusovo osebnost, pri čemer ima Janezov krst pomembno vlogo. Peter poudari, kako je tu Je­zusa »Bog mazilil s Svetim Duhom in z močjo« ter oriše njegova dela z namenom, da bi se čimbolj približal miselnosti nejudovskega poslušal­ca. Jezus je namreč tisti, ki s svojimi dobrimi deli prinaša rešitev tistim, »ki so bili pod hudičevo oblastjo«; s tem pa daje upanje vsem, ki so hre­peneli po odrešenju.
Roman Starc
Nekateri dogodki v preteklem letu se »zrcalijo« tudi v številkah:
Krsti: V stolnici je bilo krščenih 9 otrok in en odrasel katehumen. Med otroki je bilo 5 fantov in 4 de­klice, vsi so bili krščeni v prvem letu življenja. Šest jih je bilo iz cer­kvenih zakonov, trije pa iz izvenza­konske skupnosti.
Prvo sveto obhajilo: K prvemu sve­temu obhajilu so 10. junija pristopi­li štirje osnovnošolci, trije fantje in ena deklica.
Sveta birma: Zakrament svete bir­me so na velikonočno vigilijo, 31. marca, prejeli trije odrasli katehumeni.
Poroke: Cerkveni zakon so v stolni­ci sklenili štirje pari. Pogrebi: Cerkveno smo na Ža­lah pokopali dve naši faranki s Ciril-Metodovega trga. Obe sta pred smrtjo prejeli vse zakramente za umirajoče.
Nedeljniki: Število nedeljnikov počasi upada (vendar povprečja iz leta v leto precej nihajo). Pri obeh štetjih, spomladanskem in jesen­skem, smo jih našteli nekaj čez 800. Pozna se tudi precejšen upad obiska pri delavniških svetih mašah. Ob­hajil je bilo razdeljenih približno 50.000.
Verouk: obiskuje ga 12 otrok, od tega je polovica bodočih birmancev.
Sobota, 6.1.: Srebrni jubilej ško­fovskega posvečenja upokojenega nadškofa msgr. Alojza Urana.
Nedelja, 7.1.: Podelitev služb bral­cev in mašnih pomočnikov bogoslovcem prvega in tretjega letnika.
Nedelja, 28.1.: Maša po vzhodnem obredu liturgija sv. Janeza Zlatoustega.
Četrtek, 8.2.: Sveta maša za vse lju­bitelje umetnosti in kulture.
Ponedeljek, 5.3.: Sveta maša ob zunanji slovesnosti praznovanja sv. Tomaža Akvinskega, zavetnika Teološke fakultete.
Sobota, 17.3.: Sveta maša za sode­lavce škofijske in župnijskih Karitas.
Petek, 23.3.: Sveta maša in sreča­nje starejših in bolnih.
Četrtek, 24.5.: Župnijsko romanje k Mariji Pomagaj na Brezje, v Rado­vljico, Tržič in Lom pod Storžičem.
Torek, 29.5.: Celodnevno češčenje ob godu sv. Maksima Emonskega.
Sreda, 30.5.: Ulični misijon pred stolnico in molitev v stolnici: bogoslovci, Emanuel in Živi kamni.
Četrtek, 7.6.: Sveta maša za člane Malteškega viteškega reda.
Nedelja, 10.6.: Slovesnost prvega svetega obhajila.
Sobota, 16.6.: Romanje članov žu­pnijskega pastoralnega sveta in nji­hovih družin.
Sreda, 20.6.-četrtek, 21.6.: 24-urna molitev pred Najsvetejšim za do­movino.
Četrtek, 21.6.: Sveta maša za domo­vino in 25. obletnica ustanovitve Slovenske škofovske konference.
Petek, 29.6.: Mašniško posvečenje petih novih duhovnikov.
Sobota, 7.7.: Sveta maša in moli­tvena ura ob obletnici smrti Bož­jega služabnika nadškofa Antona Vovka.
Sobota, 7.7.: Sveta maša ob zaključ­ku oboroženih spopadov v vojni za Slovenijo.
Torek, 21.8.: Sveta maša in preda­vanje za žrtve vseh totalitarnih re­žimov.
Sreda, 26.9.: Sveta maša ob sreča­nju rektorjev evropskih Marijinih narodnih svetišč.
Ponedeljek, 8.10.: Sveta maša ob začetku akademskega leta.
Sreda, 10.10.: »Rdeča maša« za pravnike ob začetku sodnega obdo­bja.
Sobota, 13.10.: Pogrebna sveta maša za grofico Livijo Barbo von und zu Waxenstein. Nedelja, 18.11.: Sveta maša za žr­tve prometnih nesreč in njihove svojce; zavod Varna pot.
Ponedeljek, 26.11.: Somaševanje slovenskih škofov in njihovih go­stov ob rednem zasedanju Sloven­ske škofovske konference.
Četrtek, 6.12.: Celodnevno češčenje ob godu sv. Miklavža.
Sobota, 8.12.: Akademija v čast Brezmadežni; bogoslovci.
Nedelja, 9.12.: Miklavževa nedelja, podelitev Svetih pisem katehumenom.
Nedelja, 16.12.: Sveta maša za bla­goslov družin, srečanje klekljaric.
Petek, 21.12.: Sveta maša za domo­vino.

Predavanja v okviru stolniških večerov v organizaciji Sveta katoliških izobražen­cev in stolne župnije:

Četrtek, 18.1.: Predstavitev knjige Andrijana Laha, Slovenske pisate­ljice in pisatelji v komunističnih zaporih.
Četrtek, 15.2.: Predavanje Milanke Dragar o bl. Alojziju Grozdetu.
Četrtek, 15.3.: Sveta maša za + An­tona Drobniča in pogovor o njem.
Četrtek, 19.4.: Okrogla miza z na­slovom Cankar in neomarksistična levica na Slovenskem. Gosta: Prof. Igor Grdina in Janko Prunk.
Četrtek, 17.5.: Predstavitev knjige Milanke Dragar, Dediščina molka ter Boštjana M. Turka, Kota 101.
Četrtek, 18.10.: Pogovor z vrhov­nim sodnikom Janom Zobcem o stanju pravosodja v Sloveniji da­nes.
Četrtek, 15.11.: Predavanje Roma­na Starca, Svetniki in naši svetni­ški kandidati.
Ponedeljek, 17.12.: Predavanje prof. dr. Jožeta Muhoviča o moder­ni sakralni umetnosti.

Koncerti v stolnici:

Nedelja, 7.1.: Dekliški zbor Bo­deča Neža iz Prosvetnega društva Vrh sv. Mihaela v goriškem zamej­stvu.
Torek, 16.1.: Koncert slušateljev orglarske šole v Ljubljani.
Nedelja, 28.1.: Revija dekanijskih pevskih zborov v cerkvi sv. Petra.
Sobota, 3.3.: Iver Kleive, Requiem, koncert za zbor, soliste in orgle, MePZ Ignacij Hladnik iz Tržiča.
Sobota, 26.5.: Koncert zbora Con Biro iz ZDA ter vokalne skupine BeJazzy.
Ponedeljek, 4.6.: Koncert meša­nega cerkvenega zbora iz župnije Saltsjobaden na Švedskem.
Petek, 6.7.: Koncert mladih glasbe­nikov iz šole Leys iz Cambridgea v Veliki Britaniji.
Četrtek, 19.7.: Koncert zbora uni­verze v Leuvenu v Belgiji.
Torek, 21.8.: Koncert glasbenikov iz St. Petersburga, Vasilija Meljnikovega (violina) in Irine Rozanova (orgle) ter sopranistke Pie Brodnik.
Sobota, 25.8.: Koncert zbora »Maria Immacolata« iz Galla (Italija) ter MePZ dr. France Prešeren iz Žirovni­ce.
Sreda, 5.9.: Koncert »Podari nam mir« Akademskega pevskega zbo­ra Zittau/Gorlitz iz Nemčije.
Sobota, 15.9.: Koncert zbora Imperial College Chamber Choir iz Lon­dona.
Nedelja, 16.9.: Pri maši ob 9.00 so­deluje zbor iz Gradca.
Sobota, 13.10.: Koncert zbora iz Mendoze v Argentini in APZ Fran­ce Prešeren iz Kranja.
Nedelja, 28.10.: Koncert pevskega zbora Calypso iz Madžarske.
Nedelja, 18.11.: Koncert duhovne glasbe klape Žrnovnica iz Splita.
Nedelja, 13.1.: Jezusov krst Ponedeljek, 14.1.: sv. Odon, prior v Jurkloštru
Torek, 15.1.: sv. Absalom, koprski škof
Sreda, 16.1.: sv. Honorat, škof Četrtek, 17.1.: sv. Anton (Zvonko), puščavnik, opat
Petek, 18.1.: sv. Marjeta Ogrska, kneginja
Sobota, 19.1.: sv. Makarij Aleksandrijski, opat
Papež Frančišek v nagovoru na pra­znik Svetih treh kraljev: »Tudi mi se v tišini svojega srca pusti­mo razsvetliti luči, ki prihaja iz Betlehema. Ne dovolimo svojim strahovom, da nam zaprejo srce, temveč imejmo pogum odpreti se tej skromni in nevsi­ljivi luči. Tedaj bomo kot modri začutili »silno veselje«, ki ga ne bomo mogli za­držati zase. Naj nas na tej poti podpira Devica Marija, zvezda, ki nas vodi k Je­zusu in mati, ki pokaže Jezusa modrim in vsem, ki se mu približajo.« Vir: https://
Delavniki: 6.00, 7.00, 7.30 (razen ob sobotah), 8.00, 9.00, 10.30, 18.30
Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00
Cerkveni prazniki na delovni dan:
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
TBB stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.