Follow by Email

ponedeljek, 30. oktober 2017

Teden Božje Besede 29.10.- 12.11.2017Pavel v nadaljevanju pisma podrob­neje pojasni od kod tolikšno njegovo veselje in zahvala za Tesaloničane: ne samo, da so si ga prizadevali posne­mati v njegovi hoji za Kristusom, pač pa so za svojo zve­stobo »besedi« pogumno prestali tudi trpljenje (»... besedo ste sprejeli v veli­ki stiski...«). S tem, ko so, kljub preizkušnjam, osta­li zvesti nauku, ki jim ga je oznanil, so postali zgled števil­nim kristjanom. Še več: s svojim zgle­dom so postali pričevalci in oznanjevalci evangelija, ki se je po njih razširil v ostale sosednje pokrajine. Pravzaprav je to širjenje evangeli­ja sprožilo že samo dejstvo njihove­ga spreobrnjenja. Pavel pove, v čem je bilo to tako pomembno dejanje: ». odvrnili ste se od malikov, da bi služili živemu in resničnemu Bogu ter pričakovali iz nebes njegovega Sina.« V teh nekaj kratkih besedah je v zgoščeni obliki povzeta vsa vse­bina apostolskega oznanjevanja po­ganom. Pavel tu predstavi bistvo vere kot enoboštvo, kot kristologijo in kot eshatologijo. Svoje oznanjevanje za­čenja z govorom proti malikom.
Maliki so napačni bogovi, ki ne obstaja­jo, zato spreobrnjenje pomeni opustitev njihovega češčenja in služenje Bogu, ki je v nasprotju z njimi »živ in resničen«. Bistvo spreobr­njenja je torej v odvrnitvi od malikov in povrnitvi k Bogu. Ta Bog je svojega Sina Je­zusa obudil od mrtvih (kristologija) in ko bo zopet prišel, nas bo rešil prihodnje jeze, ki se bo razodela s ka­znovanjem grešnikov ob njegovem prihodu (eshatologija). Oznanjevanje veselega oznanila zato pogane vabi, da se spreobrnejo k edinemu Bogu, verujejo v njegovega Sina Jezusa, ki ga je obudil od mrtvih in pričakujejo zveličanje, ki ga bo prinesel Gospod ob svojem drugem prihodu.
Roman Starc
Vsi sveti. Pred nami je praznik Vseh svetih in vernih duš dan, ko se kristjani zbiramo na pokopališčih, ob grobovih in v cerkvah, da molimo za naše drage rajne. Cerkev v teh dneh naklanja tudi popolni odpustek, ki ga lahko nameni­mo za vse tiste med njimi, ki so morda še potrebni očiščevanja. Pogoji za pre­jem odpustka so opravljena spoved, pre­jem obhajila, molitev po namenu svete­ga očeta ter obisk pokopališča in molitev za rajne.
Povabim vas, da tako lepo, kot boste uredili in okrasili grobove, poskr­bite tudi za molitve in svete maše. Vaše darove z molitvenimi nameni lahko od­date v posebnih kuvertah, tako kot je bilo to že večkrat oznanjeno. Zahvalna nedelja. Prva nedelja v mese­cu novembru je t.i. zahvalna nedelja, ko po cerkvah oltarje okrasimo s »sadovi zemlje in dela človeških rok« ter se na tak način zahvalimo Bogu za vse daro­ve, ki nam jih daje. Obenem je to vedno znova priložnost, da pokažemo in izra­zimo hvaležnost tudi drug drugemu, saj na to žal velikokrat pozabljamo ali pa se nam zdijo stvari, dogodki in ljudje okrog nas tako samoumevni, da jih niti ne opazimo več. Sprejmite ob tej prilo­žnosti tudi mojo iskreno zahvalo vsi, ki s svojim delom, darovi, molitvami in do­brimi željami prispevate k skupnemu dobremu našega oltarnega občestva, stolnice, župnije ali zame osebno. Naj vam bo Bog bogat plačnik.
Te dni bodo naše misli še posebej namenjene našim dragim rajnim,  naši spomini se bodo zopet usta­vljali ob tistih, ki smo jih imeli radi, s katerimi smo prehodili del naše zemeljske poti, pa jih sedaj ni več med nami. 
Pokopališča bodo »oži­vela«, množice ljudi se bodo zbirale ob grobovih svojcev in znancev in morje sveč bo zagorelo njim v spo­min. Iz marsikaterih ustnic bo pri­šla tiha ali polglasna molitev, še več pa bo takih, ki bodo v zadregi mol­čali in skušali čimprej zapustiti ta neprijeten prostor. Hote ali nehote pa se tako eni kot drugi najbrž ne bodo mogli izogni­ti vprašanjem, ki se tako rada po­rodijo ob takih trenutkih: Zakaj? Kako? in Kam? 
Zopet se bosta z vso silovitostjo postavili pred nas dve največji skrivnosti: skrivnost ži­vljenja in smrti; rojevanja in umi­ranja, smisla in nesmisla. Živeti, da lahko umreš? Umreti, da boš večno živel? Prej ali slej mora vsak človek priznati, da tega z razumom ni mo­goče spoznati. Ko stojiš pred svežo gomilo in ti v ušesih pozvanjajo be­sede pepelničnega jutra: »Pomni človek, da si prah in da se v prah po­vrneš,« ti preostane samo dvoje: ali verovati, ali pa pustiti vse skupaj in se potopiti v nesmisel niča. Vsak človek mora nekje na dnu svo­jega srca čutiti, da se njegovo življe­nje s smrtjo ne more končati, da ni cilj vsega našega zemeljskega truda in trpljenja zgolj smrt in trohnenje v grobu. Bog je v nas vendarle po­ložil tisto silno hrepenenje v moči katerega verujemo, da se nam »s smrtjo življenje le spremeni, ne pa uniči.«
Naša pokopališča imenujemo tudi božje njive. V njive posejemo seme, ki mora umreti, da lahko iz njega vzklije nova rastlina. Tudi naše zemeljsko telo mora umre­ti, da bomo lahko nekoč vstali z novim, poveličanim telesom. Ko bomo te dni več molili za naše raj­ne in obiskovali njihove grobove, imejmo pred očmi predvsem ta­kšno podobo njive. Vanjo je vsa­jeno umrljivo seme, ki pa bo ob času obrodilo žlahten sad. Utrdi­mo svojo vero v večno življenje, saj je to edino, kar nam preostane. Če ne - potem zaman živimo, ali ka­kor pravi apostol Pavel: »Če Kri­stus ni vstal, potem je prazna naša vera.«

 • Nedelja, 29.10.: 30. nedelja med letom, žegnanjska nedelja
 •  Ponedeljek, 3О.ІО.: sv. Marcel, mučenec
 • Torek, 31.10.: sv. Volbenk, škof Sreda, 1.11: VSI SVETI, slove­sni zapovedani praznik
 • Četrtek, 2.11.: spomin vseh vernih rajnih, smrtni dan b. sl. Jakoba Ukmarja, četrtek pred prvim petkom
 •  Petek, 3.11.: sv. Viktorin Ptujski, škof, mučenec, prvi petek
 •  Sobota, 4.11.: sv. Karel Boromejski, škof, prva sobota 
 • Nedelja, 5.11.: 31. nedelja med letom, zahvalna nedelja 
 • Ponedeljek, 6.11.: sv. Lenart, opat
 • Torek, 7.11.: sv. Engelbert, škof Sreda, 8.11: sv. Gotfrid (Bogo­mir), škof
 • Četrtek, 9.11.: Posvetitev lateranske bazilike, praznik Petek, 10.11.: sv. Leon Veliki, pa­pež, cerkveni učitelj 
 • Sobota, 11.11.: sv. Martin iz Toursa, škof
 • Nedelja, 12.11.: 32. nedelja med letom

·         V sredo, 1.11., bodo svete maše po nedeljskem redu. Ob 17.15. bo moli­tev vseh štirih delov rožnega venca po oddanih molitvenih namenih za rajne in za duše v vicah.
·         V četrtek, 2.11., bo po večerni sve­ti maši molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov.
·         V petek, 3.11., bo ob 8.30 molitev pred Najsvetejšim in posvetitev Srcu Jezusovemu, ob 15. 00 pa ura Božjega usmiljenja in po njej sveta maša.
·         V soboto, 4.11., bo ob 8.30 moli­tev pred Najsvetejšim in posvetitev Srcu Marijinemu.

Stara navada je, da poleg obiska pokopališča in grobov, za pra­znik Vseh svetih pomnožimo molitve in darujemo za svete maše za naše drage rajne.
V ta namen imamo v stolnici posebne zloženke, na katere napišete imena tistih, ki naj bi se jih še posebej spomnili. Imena skupaj z vašim darom oddajte v poseben nabiralnik pri kapeli sv. Križa, v kiosku ali v zakristiji. S tako zbranimi darovi vsak po­nedeljek darujemo sveto mašo za vse rajne oz. duše v vicah.
Boglonaj!

Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/

MISEL TEDNA

Papež Frančišek med katehezo o upanju in smrti:
»Smrt tako razgali naše življenje. Raz­krije nam, da so naša dejanja ponosa, jeze in sovraštva bila jalova. Z obžalova­njem se zavemo, da nismo dovolj ljubili in da nismo iskali to, kar je bistveno.... Krščansko upanje zajema iz drže, ki jo Jezus zavzame pred človeško smrtjo. Če je smrt navzoča v stvarstvu, pomeni rano, ki kazi načrt Božje ljubezni. Odrešenik pa jo hoče ozdravit. Vsi smo mali in nezaščiteni pred skrivnostjo smrti, a kakšna milost, če v tistem trenutku v srcu ohranimo plamen vere! Jezus nas bo prijel za roko, kakor je prijel za roko Jairovo hčerko, in bo še enkrat rekel: 'Ta­lita kum. Deklica, vstani.' Tako bo rekel nam, vsakemu med nami: 'Dvigni se, vstani!'«
Vir: http://sl.radiovaticana.va/ news/18/10/2017/

URNIK SVETIH MAŠ

Delavniki: 6.00; 7.00; 7.30 (razen ob sobotah); 8.00; 9.00; 10.30 (samo v soboto in na prvi petek tudi ob 16.00); 18.30.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30.
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.