Follow by Email

petek, 13. oktober 2017

Teden Božje Besede 1. 10.-8. 10. 2017Tokratni odlomek Pavlovega pisma je sestavljen iz dveh delov: v prvem spodbuja Filipljane k edinosti, med­sebojni ljubezni in spoštovanju, v drugem pa govori o Kristusovem ponižanju in njegovem povišanju. Gre za vsebin­sko in povedno bogato besedilo, ki se kakor pri­jetna pesem ne dotakne samo ušes, pač pa pred­vsem src tistih, ki ji pri­sluhnejo. Poglejmo, za kaj vse nas želi apostol Pavel navdušiti. Najprej obzirno pove, kaj ga je nagni­lo k opominom, ki jih našteva: ljube­zen, navdih Duha, ki jih zbira v obče­stvo ter sočustvovanje in usmiljenje. Brez dvoma se v tem kaže posebna naklonjenost, ki jo Pavel goji do sku­pnosti v Filipih, zaradi česar se lahko sklicuje na to, da mu bodo s tem, ko bodo upoštevali te opomine, naredili posebno veselje. Kaj želi oz. kaj priča­kuje od njih? Predvsem to, da so istih misli in ljubezni, da si vsi želijo in hrepenijo po enem: po izpolnjevanju Bože volje, v kateri so vsi »ene duše in enega mišljenja«. Zato jih svari pred tistim, kar jih pri tem najbolj ogroža: prepirljivost in slavohlepje. To dvoje povzroči, da začnejo zavidati dru­gim ter sebično iskati koristi in čast samo zase. Potrebna je ponižnost, v kateri člo­vek ne ceni samo sebe, pač pa zna videti dobro pred­vsem v svojem bližnjem. To pomeni imeti »drug drugega za boljšega od sebe«: jaz tebe in ti mene. Kakšni so konkretni »sadovi« tak­šnega ravnanja, pa v drugem delu pisma posredno pokaže v hvalnici Kristusu. Zato, da bi izpolnil Božjo voljo in se približal vsakemu člove­ku, se je ponižal in izničil, kar pa ga je preko smrti na križu privedlo do poveličanja v nebesih. Poveličanja, ki čaka vsakega, kdor »misli v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu.«
Roman Starc
»Moli, moli, rožni venec, ljubljeni slo­venski krov, zvesto nad teboj počival, bo Marijin blagoslov.« V stolnici ta molitev sicer odmeva vsak dan, zju­traj in zvečer, za kar sem molivkam in molivcem iskreno hvaležen. V me­secu oktobru pa se nam bodo ob veče­rih zopet pridružili bogoslovci in na­daljevali z dolgoletno tradicijo. Lepo vas povabim, da se v še večjem številu kot sicer udeležujete skupne molitve rožnega venca. Ta bo kot doslej vsa­ko dopoldne ob 8.30 pred Najsvetej­šim in ob 18.00, ko bo molitev vodil eden od bogoslovcev.
Prav posebej pa ste seveda povabljeni, da poskrbite za skupno molitev rožne­ga venca tudi po vaših družinah. Na­menov in potreb, za katere boste lah­ko molili, vam najbrž ne bo tako hitro zmanjkalo! Včasih je potrebno samo malo dobre volje in pritisk na gumb power (stop) na daljincu ali računal­niku ... V tem tednu pa bomo imeli v župnišču tudi prvi sestanek članov ŽPS, ki jih lepo vabim k udeležbi. Če imate kakšne predloge ali želje, jim jih zaupajte, da jih bodo lahko na seji predstavili. Začeli pa bomo tudi z informativnimi srečanji za različne skupine (katehumenat, mladina, ve­rouk za odrasle...). Povabite tiste, za katere veste, da bi bilo to koristno oz. jih to zanima.
Prvi teden v oktobru jev Cerkvi na Slovenskem t. i. teden za življenje. Pobudnik oz. organizator je Dru­štvo Gibanje za življenje, ki delu­je od leta 1994, začetki same ideje pa segajo v leto 1987, ko je tedanji nadškof Šuštar mladim, zbranim na molitvenem dnevu »Za življe­nje«, zarisal temeljne smernice za udejanjanje te odločitve. Iz teh smernic je nastalo pet temeljnih načel, s katerimi je opredeljeno članstvo v Gibanju za življenje:
1. Živim v prepričanju, da je življe­nje čudovit dar.
2. Zato ga želim razviti v vseh sme­reh, da bo res življenje v obilju: te­lesno in duhovno, osebno in občestveno, narodno in mednarodno.
3. Spoštoval/a bom vsako človeško življenje od spočetja do njegovega naravnega konca.
4.         Pri mladih bom posebej podpira­l/a dozorevanje
za tri odločitve:
- da si ne bodo že v mladosti uni­čili življenja z napačnim izživ­ljanjem,
-  da bodo dozo­reli za pogumen korak v dobro pripravljen za­kon,
- da bodo z vese­ljem sprejeli tudi

kakšnega otroka več, kot dopušča črnogledo javno mnenje. 5. Pripravljen/a sem storiti, kar je v moji moči, da soljudem pomagam do življenjskega poguma. Poglavitni namen gibanja torej je vsem ljudem, zlasti še mladim, po­magati, da bi cenili življenje, se ga veselili in zanj skrbeli v odgovor­nosti in z življenjskim pogumom. Osrednji »dogodek« pa je vsako­letni teden za življenje z geslom in različnimi prireditvami. Leto­šnje geslo: »Kako lepo je upanje, ki ga daje Bog« je že samo po sebi dovolj zgovorno, vzeto pa je iz pe­smi organista Kranjca. Začetek bo v nedeljo na Brezjah ob 15.00 z mo­litveno uro in sveto mašo. Ves te­den bodo nato sledila srečanja za posamezne skupine na različnih krajih. Celoten program in več o Gibanju si lahko pogledate na nji­hovi spletni strani: http://www.gibanjezazivljenje.si. Vsi pa ste lepo povabljeni, da v teh dneh pomnožite svoje molitve v ta namen.
  V ponedeljek, 25. 9., se je v Bo­goslovnem semenišču zopet začelo »prebujati življenje«. V hišo je pr­vič vstopilo pet prvoletnikov, ki so se ves teden pripravljali na skupno bivanje, spoznavali način življenja v semenišču, se spoznavali med se­boj in s sosedi. Tako so med drugim obiskali tudi stolnico in župnika.
  Marija romarica iz Fatime se je v teh dneh »ustavila« tudi v stol­nici. Kdor bi jo želel počastiti in sprejeti na svoj dom, naj to sporoči v kiosku ali v zakristiji.
  Torek, 3. 10.: sv. Frančišek Bor- gia, redovnik
  Sreda, 4. 10.: sv. Frančišek Asi- ški, redovni ustanovitelj
  Četrtek, 5. 10.: sv. Favstina Ko- walska, redovnica, četrtek pred prvim petkom
  Petek, 6. 10.: sv. Bruno, ustano­vitelj kartuzijanov, prvi petek
  Sobota, 7. 10.: Rožnovenska Mati Božja, prva sobota
  V ponedeljek, 2. 10., bo večerna maša z večernicami za duše v vicah. Po maši bo ob 19.15 v župni- šču sestanek ŽPS.
  V torek, 3. 10., bo po večerni maši ob 19.30 v župnišču sreča­nje za vse, ki želijo opraviti k tehumenat (priprava odraslih na prejem zakramentov uvajanja: krst, obhajilo ali birma).
  V sredo, 4. 10., bo po večerni maši kratka molitev v čast sv. Jo­žefu, ker je sreda pred prvim pet­kom.
  V četrtek, 5. 10., bo po večerni maši ob 19.30 v župnišču uvodno srečanje pošolske mladine (dija­ki, študenti).
  V petek, 6. 10., bo ob 8.30 moli­tev pred Najsvetejšim, ob 15.00 pa ura Božjega usmiljenja in po njej maša. Po večerni maši ob 19.30 bo uvodno srečanje za odrasle, ki želijo poglobiti svoje versko ži­vljenje in znanje ob t. i. »katehezi za odrasle« (mistagogija).
  v soboto, 7. 10., bo ob 8.30 moli­tev pred Najsvetejšim.
  V torek, 10. 10., bo ob 18.30 maša ob začetku akademskega leta.
  V sredo, 11. 10., bo ob 18.30 maša za pravnike, t. i. »rdeča maša«, ki jo bo vodil gospod nadškof msgr. Stanislav Zore.
  V soboto, 14. 10. bo v Stični ob 10.00 vseslovensko praznovanje 100. obletnice Marijinih prikazo­vanj v Fatimi.
  V četrtek, 19. 10., bo po večerni maši ob 19.15 v Baragovi dvorani v župnišču okrogla miza z naslo­vom: Leto 1917 in mi. Udeleženci bodo prof. Stane Granda, dr. Ivo Kerže in Simon Malmenvall, po­vezoval bo dr. Aleš Maver.
Papež Frančišek pri splošni avdienci:
»Ne predaj se noči:
ne puščaj prostora grenkim,
temnim mislim... Jezus nam je
izročil luč, ki sveti v temi:
branijo, ščitijo. Ta edina svetilka
je največje bogastvo, zaupano tvojemu
življenju... Predvsem pa, sanjaj!
Ne boj se sanjati. Sanjaj!
Sanjaj o svetu, ki se še ne vidi,
a ki bo zagotovo prišel...
Neguj ideale. Živi za nekaj,
kar presega človeka...
Živi, ljubi, sanjaj, veruj.
In z Božjo milostjo nikoli ne obupaj.«
Delavniki: 6.00; 7.00; 7.30 (razen ob sobotah); 8.00; 9.00; 10.30 (samo v soboto in na prvi petek tudi ob 16.00); 18.30.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30.
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
Stolnica - Ljubljana - Cathedral
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.