Follow by Email

petek, 13. oktober 2017

Teden Božje Besede 8. 10.-15. 10. 2017

27. NEDELJA MED LETOM

FLP 4,6-9

Posrečeno je na začetku meseca okto­bra za nedeljsko branje izbran odlo­mek, v katerem apostol Pavel govori o molitvi. Gre za sklep pisma, v katerem daje Filipljanom še zadnja navo­dila in spodbude. Začetna mi­sel je, da kristjan ne sme skr­beti za prihodnost, ampak mora moliti zanjo. »Nič ne skrbite,« jih pomirja in s tem ponavlja Jezusovo mi­sel: »Ne bodite v skrbeh za svoje življenje, kaj boste jedli ali kaj boste pili ...« (Mt 6,25). Po­trebno je predvsem zaupanje v Boga, na katerega se moramo ob vsaki prilo­žnosti obračati v molitvi. Pri tem zelo jedrnato pove, kakšna mora ta biti: ča- stilna, prosilna in zahvalna. Z vsako molitvijo namreč počastimo Boga kot svojega Stvarnika in Gospoda, z njo si lahko izprosimo milosti, ki jih potre­bujemo za krščansko življenje, obe­nem pa se moramo z njo tudi zahvaliti za vse prejete milosti, ki nam jih Bog daje po svoji brezmejni dobroti.
Sad take molitve je neprecenljiv: »Bož­ji mir, ki presega vsak um.« V moči Božjega miru lahko odložimo svoje skrbi in prepustimo »srca in misli« v varstvo Jezusu Kristusu. Ta mir želi Pavel Filipljanom prinesti in jim ga tudi zapustiti.
V drugem odstavku pa jim priporoča, naj se navzamejo kreposti, ki so globoko zapi­sane že v samo človeško na­ravo. Našteje jih šest: »Vse, kar je resnično, kar je vzvi­šeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in hvalevredno.« To naj imajo v mislih, pa bodo podobni njemu, pravi. S tem, ko Pavel na videz nič kaj skromno po­stavlja samega sebe za zgled, želi pove­dati samo to, da si morajo tako kakor on prizadevati v vsem posnemati Kri­stusa. Kajti v resnici ne »šteje« on, pač pa Kristus, kakor pravi na nekem dru­gem mestu: »Ne živim pa več jaz, am­pak Kristus živi v meni« (Gal 2,20).
Roman Starc
Začetek akademskega leta. Za osnovnimi in srednjimi šolami oživi­jo v mesecu oktobru še fakultete. Tako so se tudi v Ljubljano ponovno naseli­li številni študenti in življenje v mestu popestrili s svojim posebnim utripom. Zopet jih srečujemo, kako v družbi ali sami zase, prešerno razigrani ali glo­boko zamišljeni, zjutraj zaspani, po­poldan utrujeni hitijo po ulicah v pre­davalnice, včasih pa tudi mimo njih. Vsak si s svojim trudom in naporom, z znanjem in sposobnostmi poskuša tla­kovati čim lepšo pot v prihodnost. Vsi jim prav gotovo želimo, da bi zmogli uresničiti vse svoje načrte in zdrave ambicije ter doseči cilj, ki so si ga za­dali. V ta namen se vsako leto zbere­mo v stolnici tudi k posebni sveti maši ob začetku akademskega leta: da bi iz­prosili čim več Božjega blagoslova in navdihov Svetega Duha vsem študen­tom in zaposlenim na fakultetah. Lepo vabljeni k tej sveti maši v torek, 10. oktobra, ob 18.30.
Naslednji dan, v sredo, 11. oktobra, prav tako ob 18.30, pa bo t. i. rdeča maša, pri kateri pravniki in študenti prava posebej prosijo Svetega Duha za pomoč in razsvetljenje pri svojem odgovornem delu in študiju. Vabljeni tudi k tej slovesnosti.
Študente, ki bi želeli svoje versko ži­vljenje poglobiti in se medsebojno bo­gatiti na duhovnem področju, pa vabi­mo na srečanja v stolno župnišče.
S srečanji so začele tudi ostale skupi­ne - vsak kdor želi, je dobrodošel, se­znam pa bo objavljen tudi na oglasnih deskah.
»Že od otroških let je imela ta molitev v mojem duhovnem življenju pomemb­no mesto. Rožni venec me je spremljal v veselih trenutkih in v preizkušnjah. Njemu sem izročil tolike skrbi, v njem sem vedno našel tolažbo. Rožni venec je moja najljubša molitev. Čudovita molitev! Čudovita v svoji preprostosti in v svoji globini. Koliko milosti sem v teh letih prejel od Device Marije po ro­žnem vencu!« (sv. Janez Pavel II.) V mesecu oktobru nas Cerkev vsa­ko leto znova vabi v Marijino šolo molitve. Po počitniških mesecih in »napornem« septembru (ko mi­nejo dopusti in počitnice in se je znova potrebno navaditi na stre­sni ritem življenja) nas oktober vabi k obnovitvi rednega molitve­nega življenja. To najlaže in najlep­še storimo prav po molitvi rožne­ga venca.
Kako je rožni venec pravzaprav nastal? V starodavnih časih so menihi vsak dan zmolili vseh 150 psalmov; bratje, ki teh molitev niso opravljali, pa so molili določe­no število očenašev in jih šteli na jagodah, nabranih na vrvici. V 13. stoletju so na tak način začeli mo­liti zdravamarije. Po številu psal- mov so jih določili 150 in to ime­novali »Psalter naše ljube Gospe«. Kasneje so to združili s premišlje­vanjem Jezusovega in Marijinega življenja.
Sem ter tja, zlasti pri mlajših, sli­šimo očitke, da je molitev rožnega
venca zastarela in neprimerna za današnji čas in način razmišljanja. Vedno znova pa nas življenjske iz­kušnje mnogih duhovnih mož in žena ter svetnikov opozarjajo, da to ni res, ampak da je večno aktu­alna, ker človeka duhovno umirja in odpira Bogu. Odveč je samo ti­stemu, ki je preveč zagledan v ta svet in ne zna več razumeti skriv­nostnosti, ker živi površno in ne­mirno ter je njegova notranjost prazna.
vsak delavnik 8.30 pred izpostavljenim.  Najsvetejšim 18.00 molitev vodijo bogoslovci nedelje 15.30 pred izpostavljenim Najsvetejšim
    V nedeljo, 8. 10., bo pri slove­sni sveti maši ob 9.00 prepeval moški zbor iz avstrijske Koroške. Izvajali bodo mašo domačega skla­datelja Walterja Dicka, ki živi in dela v Beljaku.
    Ponedeljek, 9. 10.: sv. Dionizij, škof in tovariši, mučenci
    Torek, 10. 10.: sv. Danijel (Da­nilo), mučenec
    Sreda, 11. 10: sv. Janez XXIII. papež
    Četrtek, 12. 10.: sv. Maksimi- ljan Celjski, mučenec
    Sobota, 14. 10.: sv. Kalist I., pa­pež in mučenec
• V torek, 10. 10., bo ob 18.30 maša ob začetku akademskega leta. Daroval jo bo veliki kancler Teološke fakultete, ljubljanski nadškof in metropolit msgr. Sta­nislav Zore. Pri maši bo sodeloval zbor Habemus Cor, študenti in profesorji.
    V sredo, 11. 10., bo ob 18.30 maša za pravnike, t. i. »rdeča maša«, ki jo bo prav tako daroval gospod nadškof msgr. Stanislav Zore.
    V soboto, 14. 10., bo v Stični ob 10.00 vseslovensko praznovanje 100. obletnice Marijinih prikazo­vanj v Fatimi.
• V četrtek, 19. 10., bo po večer­ni maši ob 19.15 v Baragovi dvo­rani v župnišču okrogla miza z naslovom: Leto 1917 in mi. Udele­ženci bodo prof. Stane Granda, dr. Ivo Kerže in Simon Malmenvall, povezoval bo dr. Aleš Maver.
Delavniki: 6.00; 7.00; 7.30 (razen ob sobotah); 8.00; 9.00; 10.30 (samo v soboto in na prvi petek tudi ob 16.00); 18.30.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30.
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.
Papež Frančišek pri splošni avdienci:
»Zakon, posvečeno življenje,
duhovništvo - vsaka poklicanost
se začne s srečanjem z Jezusom,
ki nam daje veselje in novo upanje...
Gospod namreč ne želi moških
in žensk, ki hodijo
za njim slabe volje.
Želi, da smo veseli, da smo srečni,
da sanjamo. Bog želi, da sanjamo
o drugačnem svetu...
In če sanje ugasnejo,
se je treba vrniti
in ponovno sanjati,
pri tem pa
z upanjem zajemati
iz spomina na začetek.
To je temeljna dinamika
krščanskega življenja:
spominjati se Jezusa, ognja ljubezni,
s katerim smo si nekega dne
zamislili svoje življenje
kakor načrt dobrega,
in s tem plamenom oživljati
naše upanje.«
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

Teden Božje Besede 1. 10.-8. 10. 2017Tokratni odlomek Pavlovega pisma je sestavljen iz dveh delov: v prvem spodbuja Filipljane k edinosti, med­sebojni ljubezni in spoštovanju, v drugem pa govori o Kristusovem ponižanju in njegovem povišanju. Gre za vsebin­sko in povedno bogato besedilo, ki se kakor pri­jetna pesem ne dotakne samo ušes, pač pa pred­vsem src tistih, ki ji pri­sluhnejo. Poglejmo, za kaj vse nas želi apostol Pavel navdušiti. Najprej obzirno pove, kaj ga je nagni­lo k opominom, ki jih našteva: ljube­zen, navdih Duha, ki jih zbira v obče­stvo ter sočustvovanje in usmiljenje. Brez dvoma se v tem kaže posebna naklonjenost, ki jo Pavel goji do sku­pnosti v Filipih, zaradi česar se lahko sklicuje na to, da mu bodo s tem, ko bodo upoštevali te opomine, naredili posebno veselje. Kaj želi oz. kaj priča­kuje od njih? Predvsem to, da so istih misli in ljubezni, da si vsi želijo in hrepenijo po enem: po izpolnjevanju Bože volje, v kateri so vsi »ene duše in enega mišljenja«. Zato jih svari pred tistim, kar jih pri tem najbolj ogroža: prepirljivost in slavohlepje. To dvoje povzroči, da začnejo zavidati dru­gim ter sebično iskati koristi in čast samo zase. Potrebna je ponižnost, v kateri člo­vek ne ceni samo sebe, pač pa zna videti dobro pred­vsem v svojem bližnjem. To pomeni imeti »drug drugega za boljšega od sebe«: jaz tebe in ti mene. Kakšni so konkretni »sadovi« tak­šnega ravnanja, pa v drugem delu pisma posredno pokaže v hvalnici Kristusu. Zato, da bi izpolnil Božjo voljo in se približal vsakemu člove­ku, se je ponižal in izničil, kar pa ga je preko smrti na križu privedlo do poveličanja v nebesih. Poveličanja, ki čaka vsakega, kdor »misli v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu.«
Roman Starc
»Moli, moli, rožni venec, ljubljeni slo­venski krov, zvesto nad teboj počival, bo Marijin blagoslov.« V stolnici ta molitev sicer odmeva vsak dan, zju­traj in zvečer, za kar sem molivkam in molivcem iskreno hvaležen. V me­secu oktobru pa se nam bodo ob veče­rih zopet pridružili bogoslovci in na­daljevali z dolgoletno tradicijo. Lepo vas povabim, da se v še večjem številu kot sicer udeležujete skupne molitve rožnega venca. Ta bo kot doslej vsa­ko dopoldne ob 8.30 pred Najsvetej­šim in ob 18.00, ko bo molitev vodil eden od bogoslovcev.
Prav posebej pa ste seveda povabljeni, da poskrbite za skupno molitev rožne­ga venca tudi po vaših družinah. Na­menov in potreb, za katere boste lah­ko molili, vam najbrž ne bo tako hitro zmanjkalo! Včasih je potrebno samo malo dobre volje in pritisk na gumb power (stop) na daljincu ali računal­niku ... V tem tednu pa bomo imeli v župnišču tudi prvi sestanek članov ŽPS, ki jih lepo vabim k udeležbi. Če imate kakšne predloge ali želje, jim jih zaupajte, da jih bodo lahko na seji predstavili. Začeli pa bomo tudi z informativnimi srečanji za različne skupine (katehumenat, mladina, ve­rouk za odrasle...). Povabite tiste, za katere veste, da bi bilo to koristno oz. jih to zanima.
Prvi teden v oktobru jev Cerkvi na Slovenskem t. i. teden za življenje. Pobudnik oz. organizator je Dru­štvo Gibanje za življenje, ki delu­je od leta 1994, začetki same ideje pa segajo v leto 1987, ko je tedanji nadškof Šuštar mladim, zbranim na molitvenem dnevu »Za življe­nje«, zarisal temeljne smernice za udejanjanje te odločitve. Iz teh smernic je nastalo pet temeljnih načel, s katerimi je opredeljeno članstvo v Gibanju za življenje:
1. Živim v prepričanju, da je življe­nje čudovit dar.
2. Zato ga želim razviti v vseh sme­reh, da bo res življenje v obilju: te­lesno in duhovno, osebno in občestveno, narodno in mednarodno.
3. Spoštoval/a bom vsako človeško življenje od spočetja do njegovega naravnega konca.
4.         Pri mladih bom posebej podpira­l/a dozorevanje
za tri odločitve:
- da si ne bodo že v mladosti uni­čili življenja z napačnim izživ­ljanjem,
-  da bodo dozo­reli za pogumen korak v dobro pripravljen za­kon,
- da bodo z vese­ljem sprejeli tudi

kakšnega otroka več, kot dopušča črnogledo javno mnenje. 5. Pripravljen/a sem storiti, kar je v moji moči, da soljudem pomagam do življenjskega poguma. Poglavitni namen gibanja torej je vsem ljudem, zlasti še mladim, po­magati, da bi cenili življenje, se ga veselili in zanj skrbeli v odgovor­nosti in z življenjskim pogumom. Osrednji »dogodek« pa je vsako­letni teden za življenje z geslom in različnimi prireditvami. Leto­šnje geslo: »Kako lepo je upanje, ki ga daje Bog« je že samo po sebi dovolj zgovorno, vzeto pa je iz pe­smi organista Kranjca. Začetek bo v nedeljo na Brezjah ob 15.00 z mo­litveno uro in sveto mašo. Ves te­den bodo nato sledila srečanja za posamezne skupine na različnih krajih. Celoten program in več o Gibanju si lahko pogledate na nji­hovi spletni strani: http://www.gibanjezazivljenje.si. Vsi pa ste lepo povabljeni, da v teh dneh pomnožite svoje molitve v ta namen.
  V ponedeljek, 25. 9., se je v Bo­goslovnem semenišču zopet začelo »prebujati življenje«. V hišo je pr­vič vstopilo pet prvoletnikov, ki so se ves teden pripravljali na skupno bivanje, spoznavali način življenja v semenišču, se spoznavali med se­boj in s sosedi. Tako so med drugim obiskali tudi stolnico in župnika.
  Marija romarica iz Fatime se je v teh dneh »ustavila« tudi v stol­nici. Kdor bi jo želel počastiti in sprejeti na svoj dom, naj to sporoči v kiosku ali v zakristiji.
  Torek, 3. 10.: sv. Frančišek Bor- gia, redovnik
  Sreda, 4. 10.: sv. Frančišek Asi- ški, redovni ustanovitelj
  Četrtek, 5. 10.: sv. Favstina Ko- walska, redovnica, četrtek pred prvim petkom
  Petek, 6. 10.: sv. Bruno, ustano­vitelj kartuzijanov, prvi petek
  Sobota, 7. 10.: Rožnovenska Mati Božja, prva sobota
  V ponedeljek, 2. 10., bo večerna maša z večernicami za duše v vicah. Po maši bo ob 19.15 v župni- šču sestanek ŽPS.
  V torek, 3. 10., bo po večerni maši ob 19.30 v župnišču sreča­nje za vse, ki želijo opraviti k tehumenat (priprava odraslih na prejem zakramentov uvajanja: krst, obhajilo ali birma).
  V sredo, 4. 10., bo po večerni maši kratka molitev v čast sv. Jo­žefu, ker je sreda pred prvim pet­kom.
  V četrtek, 5. 10., bo po večerni maši ob 19.30 v župnišču uvodno srečanje pošolske mladine (dija­ki, študenti).
  V petek, 6. 10., bo ob 8.30 moli­tev pred Najsvetejšim, ob 15.00 pa ura Božjega usmiljenja in po njej maša. Po večerni maši ob 19.30 bo uvodno srečanje za odrasle, ki želijo poglobiti svoje versko ži­vljenje in znanje ob t. i. »katehezi za odrasle« (mistagogija).
  v soboto, 7. 10., bo ob 8.30 moli­tev pred Najsvetejšim.
  V torek, 10. 10., bo ob 18.30 maša ob začetku akademskega leta.
  V sredo, 11. 10., bo ob 18.30 maša za pravnike, t. i. »rdeča maša«, ki jo bo vodil gospod nadškof msgr. Stanislav Zore.
  V soboto, 14. 10. bo v Stični ob 10.00 vseslovensko praznovanje 100. obletnice Marijinih prikazo­vanj v Fatimi.
  V četrtek, 19. 10., bo po večerni maši ob 19.15 v Baragovi dvorani v župnišču okrogla miza z naslo­vom: Leto 1917 in mi. Udeleženci bodo prof. Stane Granda, dr. Ivo Kerže in Simon Malmenvall, po­vezoval bo dr. Aleš Maver.
Papež Frančišek pri splošni avdienci:
»Ne predaj se noči:
ne puščaj prostora grenkim,
temnim mislim... Jezus nam je
izročil luč, ki sveti v temi:
branijo, ščitijo. Ta edina svetilka
je največje bogastvo, zaupano tvojemu
življenju... Predvsem pa, sanjaj!
Ne boj se sanjati. Sanjaj!
Sanjaj o svetu, ki se še ne vidi,
a ki bo zagotovo prišel...
Neguj ideale. Živi za nekaj,
kar presega človeka...
Živi, ljubi, sanjaj, veruj.
In z Božjo milostjo nikoli ne obupaj.«
Delavniki: 6.00; 7.00; 7.30 (razen ob sobotah); 8.00; 9.00; 10.30 (samo v soboto in na prvi petek tudi ob 16.00); 18.30.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30.
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
Stolnica - Ljubljana - Cathedral
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

ponedeljek, 25. september 2017

Teden Božje Besede 24. 9.-1. 10. 2017


25. NEDELJA MED LETOM FLP 1,20C-24.27


Naslednje štiri nedelje bomo pri bra­nju drugega berila poslušali odlom­ke iz pisma, ki ga je apostol Pavel napisal majhni skupnosti vernikov v Filipih. Nanje je bil posebej
navezan, zato je tudi pismo, ki jim ga je napisal, polno prisrčnih pozdravov, no­vic in dobrohotnih, spod­budnih priporočil za živ­ljenje skupnosti.
Po začetnem pozdravu, za­hvalni molitvi in poročanju o svojem položaju Pavel najprej zapi­še, kaj si želi in v čem vidi smisel vsega svojega življenja: Da »bo Kri­stus poveličan v mojem telesu«. Pi­smo piše iz ujetništva in ne ve, ali bo prišel iz zapora živ, zato razmišlja o življenju in smrti. Ker se ves čuti v službi Kristusu in eno z njim, pravi najprej: »Življenje je zame Kristus«, nato pa nadaljuje, da je zaradi tega smrt zanj dobiček. Pavel si seveda ne želi smrti kot take, pač pa samo zato (kakor pravi v nadaljevanju), ker hrepeni po tem, da bi »bil s Kri­stusom«.
Kaj ga torej zadržuje na tem svetu? Prav gotovo njegovo poslanstvo, da »prinese svoj sad«, da oznanja Kristusa. V obeh vrsticah, ki sta tu izpuščeni, pojasni Filipljanom, da želi ostati zaradi njih, da bi jim bil v pomoč in da bi lahko na­predovali v svoji veri.
Pravzaprav je v tem izražen ves program in smisel kristjanovega življenja na zemlji: naše hre­penenje po nebesih, po združenju s Kristusom, ima svoj začetek tu na zemlji. Kristus namreč ni naša last­nina, ampak ga moramo oznanjati drugim in storiti največ, kar more­mo (»prinašati sad«), da ga spozna­jo in sprejmejo tudi drugi. Kajti šele skupaj z drugimi in ne sam zase se bo človek »rešil telesa in bil s Kri­stusom.«
Roman Starc
O molitvi. Cerkev, prebivališče Boga med ljudmi, je predvsem kraj molitve in češčenja, kraj, kjer se člo­vek lahko na poseben način (ne samo pri daritvi svete maše) sreča z Bogom v svojem srcu in ga počasti v Najsve­tejšem zakramentu. Vsaj tako čutimo mi, kristjani, in si želimo ter pričaku­jemo, da bodo drugi to spoštovali. A žal že dolgo ni tako. Najprej so v naše cerkve začeli vdirati tatovi, zato so po mnogih krajih prisiljeni, da jih za­klepajo; kasneje pa so postale vedno bolj zanimive tudi za razne »ljubitelje umetnosti«in turiste, ki dostikrat niti ne vedo, kje so se znašli in kako naj se v takem prostoru, cerkvi, obnašajo.
Naša stolnica je v tem primeru še po­sebej »na udaru«, saj jo turisti dobese­dno oblegajo, zato se včasih res spra­šujemo, kaj bi še naredili, da bi vsaj malo ohranili svetost kraja in mir, ki ga vedno teže najdeš. Zal stolnica ni grajena tako, da bi se človek lah­ko umaknil v kakšen zaprt prostor in tam molil, morda celo pred izposta­vljenim Najsvetejšim, kot je v navadi marsikje po svetu. Prav zaradi tega ostaja prednji del, pod kupolo, zaprt za turiste in je namenjen samo za mo­litev. Vabim vas, da se večkrat »zate- čete« tja: v osebni, tihi ali pa k orga­nizirani skupni molitvi. Vedno sem vesel, kadar vidim, da klopi v tem delu niso prazne, in želel bi si, da bi vas bilo čim več - morda pa bodo tudi turisti (in vodiči) sčasoma, ko bodo vi­deli, da se v stolnici (veliko) moli, spre­menili svoj odnos in postali bolj spo­štljivi.
Četrta nedelja v septembru, Slom­škova nedelja, je po večini župnij v Sloveniji bogoslužni začetek šol­skega in veroučnega leta, zato se tudi imenuje katehetska nedelja. Ne samo šolske klopi, tudi veroučne učilnice so v teh dneh ponovno zaživele in sprejele zvedave nadebudneže, ki komaj čakajo, da se kaj novega naučijo in spoznajo.  Da bi le bilo tako! Za starše, katehete, uči­telje in vzgojitelje pa s tem nemalo­krat nastopi »stresni« čas, poln iz­zivov, kako se mladim približati, kako jih nagovoriti in zbuditi nji­hovo pozornost ter kako jih vzgo­jiti v dobre, poštene, odgovorne in verne ljudi. Ne glede na to, da je zaradi različnih vplivov in zahtev družbe ter načina življenja to ve­dno teže, pa imata še vedno doma­ča družina in šola zelo pomemb­no, predvsem pa nenadomestljivo vzgojno vlogo.
Za »popotnico« naj vam bodo v raz­mislek in spodbudo dve Slomškovi misli: o vzgoji v družini in šoli.
Družino imenuje drevesnico člo­veške skupnosti, ki je enako po­membna in sveta tako za Cerkev kakor tudi državo. »Če bo ta usta­nova družbe zdrava,« pravi, »in bodo njene obveznosti zvesto in zavestno izpolnjene, bo človeštvo v koreninah ozdravljeno ... Prvi pripomoček dobre vzgoje je poduk, da otroke vsega učite, kar je potrebno vedeti mladim ljudem in kar se njihovim letom prilega.
Blaženi Anton Martin Slomšek
Pre­ljube matere, ki svoje otroke na prsih imate, naučite jih ljubiti Jezusa... In vi očetje, kadar prvi kos kruha svojemu otroku urežete, v nebesa mu pokažite, kjer prebiva dobri Bog in otroku daje kruh. Kakor se sončni žarki sadja pri­mejo in ga zrumenijo, ravno tako se bo srce otrok, mehko kot vosek, vnelo od božje ljubezni, ki jim vse žive dni ne bo ugasnila. Vse človek rad pozabi, vse pozemeljsko lahko zgubi, le materin nauk pa očetova svaritev mu ostaneta vse žive dni ... Kleti otrok pa Bog ob­varuj! Očetov blagoslov otrokom hiše podpira, materina kletev jih pa podi­ra. Starši, ki svoje otroke kolnejo, jim srečo zakolnejo; zato je toliko ljudi ne­srečnih ... Domača vzgoja je otrokom prva zlata šola, v kateri jim nebeško sonce zasije. Otrokom, ki te domače šole nimajo, jim vse žive dni sonce mi­losti božje posijalo ne bo.« 
Na področju šolstva je Slomšek oral ledino, saj pravih šol marsi­kje še ni bilo in tudi starši niso bili povsod navdušeni nad tem, da bi otroci redno hodili v šolo. Zato jih takole svari: »Starejši, ki namesto v šolo, otroke le na pašo pustijo, za živi­no več kot za otroke skrbijo, niso vre­dni da živijo. Kaj pomaga, če se živinca lepo redi, otroci pa poživinijo.« V usta očeta Mlinariča, ko pošilja svojega sina in hčer v šolo, pa polaga tele besede: »V šolo bosta hodila, ne da bi se grdih reči naučila. Kaj pomaga ve­liko znati, pa se slabo obnašati - glave prebrisane, srca pa gerdega biti - znati pisati in brati, vsakemu odgovor dati, moliti pa ne! Ako bi kdaj od vaj kaj takiga včakal, stopiti bi vama v šolo ne dal. V šolo hoditi - med poštene šolarje zapisan biti - je velika sreča in čast.«
Starši, želim vam veliko Božjega bla­goslova pri vašem težkem in odgo­vornem, pa tudi lepem starševskem poklicu. Naj vam pri tem nikoli ne zmanjka potrpljenja in poguma, predvsem pa ljubezni do otrok.
  Ponedeljek, 25. 9.: sv. Sergij Radoneški, menih
  Torek, 26. 9.: sv. Kozma in Da­mjan, mučenca
  Sreda, 27. 9: sv. Vincencij Pavelski, duhovnik, ustanovitelj lazaristov
  Četrtek, 28. 9.: sv. Venčeslav, mučenec
  Petek, 29. 9.: sv. Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli
  Sobota, 30. 9.: sv. Hieronim, du­hovnik, cerkveni učitelj
  V ponedeljek, 25. 9., bo večerna sveta maša z večernicami za duše v vicah.
  V torek, 26. 9., bo večerna sveta maša z večernicami.
  V ponedeljek, 2. 10., bo po večer­ni sveti maši ob 19.15 v župnišču se­stanek ŽPS.
  V torek, 3. 10., bo po večerni sveti maši ob 19.30 v župnišču srečanje za vse, ki želijo opraviti katehumenat (to je priprava odraslih na prejem za­kramentov uvajanja: krst, obhajilo ali birma).
  V četrtek, 5. 10., bo po večerni maši ob 19.30 v župnišču uvodno srečanje pošolske mladine (dijaki, študenti).
  V petek, 6. 10., bo po večerni sveti maši ob 19.30 uvodno srečanje za od­rasle, ki želijo poglobiti svoje versko življenje in znanje, t. i. kateheza za odrasle (mistagogija).
  V torek, 10. 10., bo ob 18.30 sveta maša ob začetku akademskega leta.
  V sredo, 11. 10., bo ob 18.30 sveta maša za pravnike, t. i. rdeča maša, ki jo bo vodil gospod nadškof msgr. Stanislav Zore.
  V soboto, 14. 10., bo v Stični ob 10.00 vseslovensko praznovanje 100. obletnice Marijinih prikazovanj v Fatimi.
2. in 3. razred: četrtek ob 16.00 6. in 7. razred: torek ob 16.00 8. razred: torek ob 17.00.
Misel papeža Frančiška pri splošni avdienci: »Verjamemo, da je na človekovem obzorju sonce, ki vedno sveti. Verjamemo, da naši najlepši dnevi morajo šele priti. Smo bolj ljudje pomladi kot jeseni: prej vidimo poganjke novega sveta kot pa porumenelo listje na vejah. Ne vdajamo se nostalgijam, objokovanju in pritoževanju. Vemo, da Bog želi, da smo dediči obljube in neutrudni gojitelji sanj.«
Delavniki: 6.00; 7.00; 7.30 (razen ob sobotah); 8.00; 9.00; 10.30 (samo v soboto in na prvi petek tudi ob 16.00); 18.30.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30.
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
Twitter  @stolnica
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/