Follow by Email

petek, 15. december 2017

Teden Božje Besede 17. 12.-24. 12. 2017Tretja adventna nedelja se imenuje tudi nedelja »Gaudete«, veselja. Čas Jezusovega rojstva se namreč pribli­žuje, »vznemirjenje« narašča in le še malo, pa se bodo težko pričakovane Božje obljube izpolnile. Resnost in spokornost adventnega časa zato v nas ne smeta in ne moreta prikriti veselja, ki nas ob tem navdaja. To ima v mislih apostol Pavel, ko Tesaloničanom jasno in odrezavo na­roča: »Vedno se veselite,« ter: »Nepre­nehoma molite,« in še: »V vsem se zahvaljujte.« V treh kratkih in jedr­natih stavkih povzame tri temeljne drže kristjana, ki ve za razlog svoje­ga upanja, kakor pravi apostol Peter. Veselje je za kristjana v tem svetu sad odrešenja, molitev notranja usme­ritev celotnega življenja k Bogu, za­hvala pa drža, ki izhaja iz zavesti, da kristjan zaradi Gospodovega priho­da živi izpolnjeno življenje. Razlogov za veselje je torej več kot dovolj, zato Pavel niti ne čuti potrebe, da bi to po­sebej razlagal in utemeljeval. Našteva dejstva, ki morajo biti vsakemu razmišljajočemu človeku razumljiva.
Kratek in jedrnat je tudi v drugem delu, kjer daje navodila glede izrednih darov Sve­tega Duha. Njegovega de­lovanja namreč človek ne sme prezreti in mu ne po­stavljati ovir. Biti mora do­volj odprt, da ga sprejme, pa zopet toliko previden, da ne na­seda tistemu, kar ni pristno. Podobno velja, ko gre za presojanje preroštev, saj Bog v vseh časih uporablja ljudi, da po njih spodbuja, opominja in opo­gumlja. Zelo pomemben je torej dar razločevanja, s katerim človek »vse preizkuša« in ohranja v sebi tisto kar je dobro, »vzdrži« pa se zla. Kdor tako dela, bo v sebi ohranil Božji mir, ki ga bo posvetil, da bo postajal vedno bolj popoln, »dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus«.  
Roman Starc
Božična devetdnevnica. Vstopili smo v drugi del adventnega časa, ki ga na poseben način zaznamuje božič­na devetdnevnica. Doslej je bilo v bo­goslužju bolj v ospredju pričakovanje drugega Kristusovega prihoda, sedaj pa se začenja poglobljena priprava na praznovanje Jezusovega rojstva. Tako kot ste navajeni, boste lahko pri devetdnevnici sodelovali pri mašah ob 9. uri in 18.30. Več o njenem pomenu si preberite v posebnem prispevku.
Sveta spoved. Prav gotovo bo večina izmed vas v teh dneh pristopila tudi k zakramentu svete spovedi. Razpored spovedovanja v stolnici bo objavljen na oglasnih deskah. Potrudili se bomo, da bo v predvidenih urah na voljo vsaj en spovednik. V primeru, da ni niko­gar v spovednici, pa se lahko vedno obrnete na osebje stolnice, da poišče­jo spovednika. Naj vam bo tudi dobro opravljena spoved spodbuda in vir ve­selja pri božičnem praznovanju.
»Obiskovalci« stolnice. Vsi opa­žamo (zlasti se je to pokazalo v prete­klem vikendu), kako moteče je lahko obnašanje turistov in njihovih vodičev, ki ne spoštujejo urnika svetih maš. Kljub napisom, ki jih na to opozarja­jo, se mnogi med mašami sprehajajo in celo pogovarjajo po stolnici. Žal ni­mamo toliko prostovoljcev oz. sodelav­cev, da bi lahko vse dneve od jutra do večera dežurali in skrbeli za red, zla­sti takrat, kadar motijo našo zbra­nost med mašo ali obredi. Zato vas najprej prosim za potrpljenje, saj gre za »občutljivo« temo, ki je ne moremo enostavno rešiti. Dokler se ne najde
kakšna bolj učinkovita rešitev, bomo včasih (po potrebi) stolnico za kakšno uro tudi zaklenili, da jo lahko očistimo in pospravimo. 
Opazili ste že, da smo z vrvmi zagradili osrednji prehod, da vsaj malo omejimo gibanje, zlasti se­daj, ko je zunaj več mokrote, snega, soli... Prosim vas, da to sprejmete z razumevanjem, tudi če vas kdo od redarjev morda pomotoma »zamenja« za turista. Mirno mu lahko poveste, da ste prišli molit ali k maši, pa vas bo spustil naprej. Naša želja je samo, da bi stolnica v prvi vrsti ostala kraj molitve in zbranosti, tudi če je za to po­trebno kakšnega turista (zlasti če se ne zna obnašati) obrniti pri vratih.
Ob dnevih od 16. decembra do sve­tega večera po naših cerkvah od­mevajo znane melodije božične devetdnevnice »Kralja, ki prihaja, pridite molimo ...«, ki predstavlja neposredno bogoslužno pripra­vo na božič. Vernikom želi pribli­žati hrepenenje in pričakovanje Gospodovega rojstva. Pomembno vlogo in slovesni ton v tem času pri bogoslužju dajejo posebne antifone, imenovane tudi Odpevi, ki so odpevi pred Marijinim slavospevom Magnificat. Antifone razlagajo prispodobe iz bogate svetopisemske simbolike, ki na­poveduje Jezusovo rojstvo. Njihov namen je pospešiti in spodbuditi veselo pričakovanje. O-odpevi se imenujejo zato, ker se vsi začenja­jo z medmetom občudovanja in poveličevanja oz. hrepenenja in Ob blagoslovitvi novih prtov začudenja: »O«. V sedmih dneh se tako zvrstijo naslednje antifone: O Modrost, O Gospod in Voditelj, O ko­renina Jesejeva, O ključ Davidov, O Vzhajajoči, O Kralj narodov ter O Emanuel.
Te antifone pozna Cerkev že iz časa Amalarija iz Metza (+ 851 po Kr.), ki je predstavnik alegorične­ga načina razlaganja bogoslužja. Tem sedmim antifonam je za 24. december dodana antifona iz pr­vih večernic praznika Gospodo­vega rojstva: Ko bo jutri sonce vzšlo, bomo videli najvišjega Kralja, ki pri­haja ...
Obisk devetdnevnice in dobro opra­vljena spoved sta najlepša priprava na božič, zato se, če le morete, potrudi­te, da je ne zamudite ali opustite. Prav gotovo bo potem tudi vaše praznova­nje veliko lepše in duhovno bolj bogato.
    Nedelja, 17. 12.: 3. adventna nedelja
    Ponedeljek, 18. 12.: sv. Vunibald, opat
    Torek, 19. 12.: sv. Urban V., pa­pež
    Sreda, 20. 12: sv. Dominik, opat
    Četrtek, 21. 12.: sv. Peter Kanizij, duhovnik, cerkveni učitelj
    Petek, 22. 12.: sv. Frančiška Cabrini, redovna ustanoviteljica
    Sobota, 23. 12.: sv. Janez Kancij, duhovnik
    Nedelja, 24. 12.: 4. adventna nedelja, Sveti večer
    Na drugo adventno nedeljo,
10. 12. , je bila ob 16. uri v stolni­ci odmevna slovesnost, pri kateri je g. nadškof msgr. Stanislav Zore blagoslovil nove prte za oltarje v stolnici. Klekljarice, narodne noše in verniki iz vse Slovenije so dodo­bra napolnili stolnico. K duhov­ni zbranosti in lepoti bogoslužja je pripomoglo tudi petje deškega zbora Schellenburg.
    V petek, 8. 12., na praznik Brezmadežne, so bogoslovci ob 17. uri pripravili lepo akademijo z naslovom: »Vrača se Mati domov« ob 70-letnici vrnitve Marijine mi­lostne podobe iz stolnice na Brezje.
Akademija bogoslovcev ob obletnici vrnitve Marijine milostne podobe in stolnice na Brezje Foto: S
    V sredo, 20. 12., bo ob 180- letni­ci rojstva Antona Foersterja pri maši sodeloval MePZ Anton Foerster, po maši pa bodo imeli še koncert.
    V četrtek, 21. 12., bo ob 18.30 sve­ta maša za domovino ob Dnevu dr­žavnosti. Daroval jo bo g. nadškof msgr. Stanislav Zore, na koru pa bodo prepevali pevci MePZ Jakob Petelin Gallus iz Celovca. Lepo vabljeni!
    V ponedeljek, 25. 12., bo pri sv.
maši ob 18.30 sodeloval baritonist Matjaž Robavs ter imel po njej tradi­cionalni koncert božičnih pesmi.
    Na nedeljo Svete Družine, 31. 12., bo imel dramski igralec in re­žiser Zoran A. More po mašah ob 10.30 ter 16. uri umetniško homi- lijo »V svetlobi Božje besede«.

Devetdnevnica bo vključena v sveti maši ob 9.00 ter ob 18.30. 
Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

V stolnem kiosku lahko dobite posebne stenske koledarje, izdane ob blagoslovu novih oltarnih prtov v stolnici. Prispevek za koledar je 5 €.
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
Papež Frančišek na praznik Marijinega brezmadežnega spočetja: »Da je Marija 'milosti polna'pomeni, da je polna Božje navzočnosti. In če je v celoti napolnjena z Bogom, v njej ni prostora za greh. To je nekaj izjemne­ga, kajti vse v svetu je žal onesnaženo z grehom. Vsak med nami, ko pogleda vase, vidi temne plati. Tudi največji sve­tniki so bili grešniki. Vse stvarnosti, tudi najlepše, so načete z zlom - vse, razen Marije. Ona je edina 'zelena oaza' člove­štva, edina neomadeževana, ustvarje­na kot brezmadežna, da bi s svojim 'da' v polnosti sprejela Boga, kije prihajal na svet, ter tako začela novo zgodovino ... To, da je ostajala z Bogom, se z njim pogovarjala v vsaki okoliščini, je njeno življenje naredilo lepo. Ne zunanjost, ne to, kar mine, ampak srce, kije usmerje­no k Bogu, to naredi življenje lepo.
Delavniki: 6.00, 7.00, 7.30 (razen ob sobotah), 8.00, 9.00, 10.30, 18.30. Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

petek, 08. december 2017

Teden Božje Besede 10. 12.-17. 12. 2017Tokrat se pri branju Božje besede sre­čamo z odlomkom iz pisma nezna­nega pisatelja, ki mu želi s tem, da ga pripiše apostolu Petru, dati po­sebno veljavo. V njem se ponovi »zgodba« iz evangelija prejšnje nedelje, kjer Jezus poziva učence k čuječnosti, saj nihče ne ve, kdaj se bo vrnil hišni gospodar s potovanja. Zato je treba biti vedno pripravljen, da jih ne najde speče in bi tako ne mo­gli izpolniti svoje naloge. Pisatelj Pe­trovega pisma pa uporabi primero o tatu, ki vedno pride nepričakovano oz. naskrivaj. Obakrat je seveda go­vor o drugem Gospodovem prihodu, na katerega nas med drugim pripra­vlja adventni čas.
Kar nekaj opisov o tem, kakšen bo njegov prihod in kaj se bo dogajalo ob tem, smo slišali v dneh pred začet­kom adventa. Nobeden pravzaprav ni bil preveč »vesel«, saj vsi govorijo o koncu in sodbi. Tudi tu beremo, kako »bo nebo s hrupom prešlo«, kako se bodo prvine »v ognju razkrojile, ze­mlja in dela na njej pa bodo razkrita«, kar nas spominja na Jezusov izrek: »Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne bodo prešle.«
Kakorkoli nas že te podobe: dan, ki bo prišel kakor tat, hrumenje in ogenj, v ka­terem se bo vse razkroji­lo, morda sprva navdajajo z nelagodnim občutkom strahu, pa naj bi nas vendar­le, tako pisatelj, spodbudile k temu, da živimo »sveto in res po­božno«. Prav zato, ker Gospod ne želi, da bi se kdo pogubil, s tem dnem od­laša, da bi lahko pred tem »vsi dosegli spreobrnjenje«. V veliko tolažbo nam je lahko tudi obljuba o novih nebesih in novi zemlji, »v kateri prebiva pra­vičnost«. Z očetovsko skrbjo nam zato apostol Peter na koncu polaga na srce: »Potrudite se, da vas najde v miru, brez madeža in brez graje.« Naj bo temu namenjen tudi naš advent.
Roman Starc
December je eden najbolj skrivno­stnih, a gotovo tudi eden najlepših mesecev. Poln pričakovanja in vzne­mirjenja, poln sijočih otroških oči in skrivnostnosti, ki kuka iz vseh kotov in te vsega prevzame. Poln priprav, nakupovanja daril in praznovanj; poln veselja, a morda tudi razočara­nja. Poln prijetnih spominov na čas naših babic, a obenem tudi poln pri­čakovanja nečesa novega. V njem se družita konec in začetek ter si staro in novo podata roki.
In da ne bi pozabili: tu je tudi adventni čas. V množici raznih opravil in dogodkov obstaja namreč nevarnost, da bi ga čisto prezrli, nanj preprosto pozabili ali pa zanj v svojih načrtih ne bi našli časa in prostora.
Vendar je to tudi čas pričakovanja, priprav in praznovanja, seveda s čisto drugačnim pomenom. Je čas priprave na najlepši dogodek v zgodovini sveta in človeštva, ko sta se v revnem betlehemskem hlevčku združila nebo in ze­mlja in je na svet prijokal Odrešenik v podobi majhnega otroka.
 Kako ga bom sprejel in kakšen pro­stor mu bom pripravil v svojem srcu? To vprašanje me v vsakem adventu postavlja pred preizkušnjo, kakšno je moje krščanstvo, je vedno nov izziv, kako ga poživiti in narediti boljšega. Da bi ti zmanjkalo idej? Kaj pa dobra dela, molitev, obisk maše (zlasti božič­ne devetdnevnice), pomoč bolnemu, ostarelemu, obisk osamljenega sose­da ali znanca, graditev boljših odno­sov doma, v službi, adventna akcija, odpoved, dobra spoved in obhajilo....? Dela je toliko, da ti bo prej zmanjkalo časa kot pa idej. Zato: veselo na delo - naj bo tvoj adventni čas 2017 zares blagoslovljen čas priprave na rojstvo Njega, ki prihaja, da napolni tudi tvo­je srce.
Božja Mati, spočeta brez madeža izvirnega greha, je za človeštvo ideal in vzor, hkrati pa tudi porok upanja in priprošnjica pri Bogu. Praznik njenega brezmadežne­ga spočetja spominja na Marijino edinstveno mesto v Cerkvi in nas vabi, da bi se po njenem zgledu in priprošnji tudi kristjani trudili za svetost kot globinsko prijateljstvo z Bogom.
Brezmadežno Devico Marijo upo­dabljamo po prizoru iz Knjige razodetja kot »ženo, ogrnjeno s soncem, in luno pod njenimi no­gami, na njeni glavi pa venec dva­najstih zvezd« (prim. Raz 12,1). Z eno nogo stoji na glavi kače, kar spominja na besede iz prvih po­glavij Svetega pisma: Njen zarod ti bo glavo strl, ti ga boš pa ranila na peti (prim. 1 Mz 3,15).

8. december je poseben praznik za slovenske duhovnike in bogoslovce, ki so se na ta dan v prvem letni­ku bogoslovja slovesno posvetili Mariji. To posvetitev vsako leto obnavljajo. Na ta dan bogoslovci prvega letnika prvič oblečejo ta- lar. Lepo je, če se njih ter ostalih bogoslovcev in duhovnikov v teh dneh v molitvi še posebej spomni­mo in prosimo Boga za njihovo svetost in stanovitnost po zgledu brezmadežne Marije.
»O moja brezmadežna kraljica Ma­rija! S teboj se veselim, da te je Bog ob­daril s tolikšno čistostjo. Neprestano se zahvaljujem svojemu Stvarniku, ker te je obvaroval slehernega made­ža greha. Trdno sem prepričan o tej resnici in sem pripravljen zanjo preli­ti svojo kri. Želim si, da bi te ves svet spoznal in te hvalil kot čudovito jutra­njo roso, okrašeno z Božjo lučjo; kot popolnoma neomadeževano golobico; kot belo lilijo, ki raste med trnjem ... O moja presladka, moja preljubezniva, moja brezmadežna devica Mari­ja! Kako lepa se zdiš samemu Bogu; ozri se s svojimi usmiljenimi očmi na strašne rane moje uboge duše! O Ma­rija, ki si se od prvega trenutka svoje­ga življenja vsa čista in lepa prikaza­la pred Božjimi očmi, usmili se mene, ki sem ne le v grehu rojen, pač pa sem celo po svetem krstu svojo dušo z gre­hi omadeževal.«
(sveti Alfonz Ligvorij).
    Na drugo adventno nedeljo, 10. 12., bo nadškof msgr. Stanislav Zore med sveto mašo ob 16.00 bla­goslovil nove prte za oltarje v stol­nici. Pri maši bo prepeval deški zbor Schellenburg. Lepo vabljeni k tej lepi slovesnosti! Pri večerni maši ob 18.30 pa bo sodeloval zbor Consortium musicum, ki bo po maši zapel še nekaj pesmi.
    V sredo, 13. 12. , bo v stolnici zvečer božični koncert madžarske­ga organista Dobisza Arona.
    V soboto, 16. 12., začnemo z božično devetdnevnico. Lepo vab­ljeni k večji udeležbi.
    V sredo, 20. 12., bo ob 180. ob letnici rojstva Antona Foersterja pri maši sodeloval MePZ Anton Foerster, po maši pa bodo imeli še koncert.
Devetdnevnica bo vključena v sveto mašo ob 9.00 ter ob 19.30.
Papež Frančišek mladim iz Bangladeša: »Nekaj izjemnega je v mladih: vedno ste polni navdušenja. In čutim se pomlajenega vedno, ko se srečam z vami... Spodbujam vas, da greste naprej s tem navdušenjem v dobrih in slabih okoliščinah, še posebej v teh trenutkih, ko se čutite obteženi s problemi in z žalostjo, ko gledate okoli sebe in se zdi, da se Bog ne kaže na obzorju... Posodabljajte svoj program s tem, da poslušate Gospoda in sprejmete izziv izpolnjevanja njegove volje. Posodabljajte software. Žalostno je, kadar software ni posodobljen. In še bolj žalostno je, kadar je pokvarjen in ničemur ne služi.«
Delavniki: 6.00, 7.00, 7.30 (razen ob sobotah), 8.00, 9.00, 10.30, 18.30. Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

petek, 01. december 2017

Teden Božje Besede 3. 12.-10. 12. 2017Branje Pavlovih pisem nas tokrat »vrne« na začetek prvega pisma Korinčanom. Uvodni del je sesta­vljen iz pozdrava oz. blagoslo­va: »Milost vam in mir od Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristu­sa« ter zahvale, ki pa je hkrati tudi že prva spod­buda. Milost pomeni pri Pavlu Božjo dobroto in njegove darove; je izraz nje­gove naklonjenosti, saj se Bog po­darja vsem, ki jih je Kristus odre­šil. Mir pa je sad tega odrešenja: odpuščanje grehov ter sprava z Bo­gom in ljudmi. Milost in mir torej prihajata od Očeta in Sina in so ju Korinčani deležni, ker so Kristuso­vi bratje.
Z zahvalo v drugem odstavku se Pa­vel zahvaljuje Bogu za vse milosti, ki so jih bili Korinčani doslej de­ležni. Izraža svoje veselje in hvale­žnost, da so Božje delovanje v svoji sredi »izkoristili« do te mere, da so »v njem vsestransko obogateli v vsej besedi in vsem spoznanju«. Hkrati pa je to tudi svojevrstna pohvala, s katero si apostol Pavel spretno pridobi naklonjenost Korinčanov, da bodo čimbolj dovzetni za njegove nau­ke in spodbude. Je pa tudi »obljuba«, da ne bodo po­grešali nobene milosti in bodo brez krivde v pričako­vanju Kristusovega razodetja. Adventni čas, v katerega vstopa­mo, tudi nam prinaša poseben Bož­ji mir in milost. Skupaj z apostolom Pavlom zato vam (in sebi) želim, da bi se v teh dneh tudi mi »utrdili« v spoznanju, da nas Kristus s svojim naukom in živo navzočnostjo »vse­stransko bogati« in ostaja zvest v vseh časih in rodovih.
Roman Starc
Sveti Miklavž ni samo svetnik, ki se ga veselijo mladi in stari, pač pa že stoletja dolgo tudi zavetnik naše stolne cerkve. Na Miklavževo nedeljo zato v stolnici obhajamo »žegnanje«, na sam godovni dan pa imamo dan celodnev­nega češčenja. Za vsako župnijo je (naj bi bil) to eden največjih praznikov v cerkvenem letu. Prav gotovo ima vsak izmed nas dovolj razlogov, da se ta dan vsaj za nekaj časa ustavi pred Je­zusom v Najsvetejšem zakramentu in ga počasti s svojo molitvijo. Vsi ste k temu lepo povabljeni. Kaj se bo v teh dneh dogajalo in kakšen bo razpored češčenja, si preberite med obvestili. Vse pa naj zgled svetega Mi­klavža spodbudi predvsem k temu, da si ga bomo prizadevali posnemati v pozornosti in velikodušnosti do vsake­ga človeka.
*   Neprekinjen krog nas spomi­nja na neskončnost: Božja ljube­zen do nas je večna.
*  Zimzelene vejice, ki jim sneg in mraz ne moreta do živega, so zna­menje upanja: Bog nas ne bo zapu­stil. Njegovo ime je Emanuel, Bog z nami.


*   Vijolična barva nas opozarja, naj se skrbno in z vso resnostjo pripravljamo na Jezusov prihod. Pomeni tudi spokornost, da ne mi­slimo le nase, ampak znamo od­preti srce Bogu in bližnjemu.
*  Štiri sveče so kot štirje mejniki v zgodovini sveta in človeštva: stvar- jenje, učlovečenje, odrešenje, ko­nec sveta. Prižigamo jih postopo­ma, ker ponazarjajo štiri adventne nedelje. Vsaka sveča nam govori, da smo vedno bliže božiču, pa tudi Kristusovemu drugemu prihodu ob koncu sveta. Goreče sveče širijo svetlobo in toploto s tem, ko použivajo same sebe. Vabijo nas, da ši­rimo svetlobo in toploto ljubezni, dobrote, usmiljenja. Plamen sveče ponazarja Kristusa - Luč sveta.
Poseben dogodek, ki je obrodil ne­precenljive sadove v srcih vseh, ki so bili vanj vključeni in so pri njem sodelovali, je projekt »S čip­kami po Božji blagoslov za druži­ne v stolno cerkev svetega Nikolaja in frančiškansko cerkev Marijine­ga oznanjenja v Ljubljani«. Glavni cilj projekta je bil izdelava oltar­nih prtov za vse oltarje v ljubljan­ski stolnici in cerkvi Marijinega oznanjenja v Ljubljani, poleg tega pa so vsi sodelujoči s svojim delom in molitvami želeli priklicati Bož­ji blagoslov na slovenske družine. Projekt, ki je trajal od začetka maja, je bil poseben zato, ker je v sredini vsake čipke na blagu z belo nitjo izvezen priimek družine, za katero je sodelujoča klekljarica sklekljala čipko. Na p rtih so tako čipke s priimki slovenskih družin, klekljarice pa bodo z njimi na oltarje simbolično položile tudi prošnje in zahvale za svoje druži­ne in družine svojih naj dražjih. Nastalo je 24 oltarnih prtov, v ka­tere je všitih 785 čipk s prav toliko priimki. Na sredini vsakega prta je čipka z izvezenim simbolom oltar­ja , na katerem bo prt. Za izdelavo ene čipke so klekljarice porabile povprečno 9 ur, kar skupaj pome­ni več kot 7.000 ur klekljanja; za vezenje, šivanje in likanje prtov pa več kot 330(01 ur dela. Za vezenje in ročno šivanje se je porabilo pri­bližno 10 km niti, za prte pa pribli­žno 70 kvadratnih metrov blaga. Klekljani oltarni prti bodo blago­slovljeni pri slovesni sveti maši, ki jo bo v nedeljo, 10. decembra 2017, v ljubljanski stolnici daroval lju­bljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore.
Poleg številnih klekljaric, ki jih je nemogoče poimensko našteti, so pri projektu posebej sodelovali, še Zvonka Senčar, Veronika Grebenc, Jasna Hrovatin, Janez Seliškar, Andreja Strle, Alenka Kovačič, Jana Grebenc, Sašo Stevanovič, Jožica Bolf in Lidija Podkrižnik. »Duša« celotnega pro­jekta pa je bila Tanja Oblak. Prepričan sem, da prti v stolnici ne bodo samo čudovit okras oltarjev, pač pa tudi zgovorno znamenje, kaj zmore človeška velikodušnost in solidarnost, saj so v čipke izve­zene tudi molitve, zahvale, pro­šnje in pretresljive zgodbe vseh, ki so jih ustvarili in podarili. Naj bo vsem Gospod zares bogat plačnik.
  Ponedeljek, 4. 12.: sv. Janez Damaščan, duhovnik, cerkveni učitelj
  Torek, 5. 12.: sv. Sava, opat, puščavnik
  Četrtek, 7. 12.: sv. Ambrož, škof, cerkveni učitelj
  Sobota, 9. 12.: sv. Peter Fourier, re­dovni ustanovitelj
  Nedelja, 10. 12.: 2. adventna nede­lja
  V nedeljo, 3. 12., na Miklavže­vo nedeljo, bo med sveto mašo ob 16.00 nadškof msgr. Stanislav Zore letošnjim katehumenom podelil Sveto pismo. Pri mašah dopoldan bo blagoslov adventnih venčkov.
  V ponedeljek, 4. 12., bo po večer­ni sveti maši ob 19.15 v župnišču se­stanek ŽPS.
  V sredo, 6. 12., bo v stolnici dan celodnevnega češčenja.
  V četrtek, 7. 12., bodo ob 18.00 slovesne večernice pred praznikom Brezmadežne. Vodil jih bo škof dr. Franc Šuštar.
  V petek, 8. 12., na praznik Brez­madežne, bo slovesno bogoslužje ob 9.00 vodil škof dr. Anton Jamnik. Ob 17.00 pa bo v stolnici slovesna akade­mija v čast Brezmadežni, ki jo pripra­vljajo bogoslovci. Svete maše bodo po prazničnem redu.
  Na drugo adventno nedeljo, 10. 12., bo nadškof msgr. Stanislav Zore med sveto mašo ob 16.00 blagoslo­vil nove prte za oltarje v stolnici. Pri maši bo prepeval deški zbor Schellenburg. Vabljeni k tej lepi slovesnosti! Pri večerni maši ob 18.30 pa bo sode­loval zbor Consortium musicum, ki bo po maši zapel še nekaj pesmi.
  V sredo, 13. 12. , bo v stolnici zve­čer božični koncert madžarskega organista Dobisza Arona.
  V sredo, 20. 12., bo ob 180. oblet­nici rojstva Antona Foersterja pri maši sodeloval MePZ Anton Foerster, po maši pa bodo imeli koncert.
Delavniki: 6.00, 7.00, 7.30 (razen ob so­botah), 8.00, 9.00, 10.30, 18.30. Ob sobo­tah in prvih petkih tudi ob 16.00.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30 Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
Papež Frančišek pri opoldanskem nago­voru na Kristusa Kralja: »Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili«. Te besede vedno naredijo na nas globok vtis, saj nam razodevajo, do katere točke vse pride Božja ljubezen. Pride do takšne točke, da se poistoveti z nami, toda ne, ko smo v redu, ko smo zdravi in srečni, ne, ko smo pomoči potrebni. In On se na ta skrit način pusti srečati, nam kot berač izteguje roko. Tako Jezus razodene dokončen kriterij svoje sodbe, torej konkretno ljubezen do bližnjega, ki je v težavah. Tako se tudi razodene oblast ljubezni, kraljevo dostojanstvo Boga, ki je solidaren s tistimi, ki trpijo, z namenom, da prebudi povsod drže in dela usmiljenja.«
Sreda, 6. decembra 10.00-11.00 redne jutranje molivke/ci 11.00-12.00 posamezniki
(tiho češčenje) 12.00-13.00 kanoniki 13.00-14.00 posamezniki
(tiho češčenje) 14.00-15.00 redovnice in redovniki 15.00-16.00 posamezniki
(tiho češčenje) 16.00-17.00 župnijski pastoralni svet 17.00-18.00 neokatehumeni 18.00 sklep češčenja s petimi litani- jami Srca Jezusovega in sveto mašo
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/