Follow by Email

sobota, 18. februar 2017

Teden Božje Besede 19. 2.-26. 2. 2017V odlomku, ki ga beremo tokrat, Pavel nadaljuje z mislijo, da je modrost tega sve­ta, modrost tistih, ki se zanašajo samo na sposobnosti lastnega razuma, pri Bogu nespamet oz. no­rost. Človek, ki je preveč po­nosen na svoje dosežke in na moč človeškega spoznanja ter zato misli, da je svoboden in ne potrebuje Boga, vara samega sebe in druge, zato Pavel vzklikne: »Nihče naj se ne vara!« Ponovno opozori Korinčane naj se »ne ponašajo z ljudmi«, ker ne pripadajo temu ali onemu učitelju (Pavlu, Apolu, Kefi), pač pa Kristusu: »Vi (ste) Kristusovi, Kristus pa Božji.« Druga misel, na katero večkrat naletimo v Pavlovih pismih, je, da je človek svetišče ži­vega Boga, Božji tempelj. Ko je Bog v Kri­stusu postal človek in si privzel človeško telo, se je za stalno naselil med nami in po Svetem Duhu deluje v nas: v naših telesih, občestvih in medsebojnih odnosih. Vse, kar je človeškega, Bog po delovanju Svete­ga Duha v nas posvečuje, zato smo v resni­ci »Božji tempelj in Božji Duh prebiva v nas«. To, kar je bil za Jude v Stari zavezi najprej shodni šotor in kasneje jeru­zalemski tempelj, postane v novi zavezi človek, krščanska sku­pnost oz. celotna Cerkev, Kri­stusovo skrivnostno telo: živo prebivališče Boga med ljudmi. Pavel to nenehno ponavlja, saj želi v svojih poslušalcih vzbuditi zavest o dragocenosti njihovega do­stojanstva in vzvišenosti poslanstva: ker so Božji, naj ne oznanjajo več človeške, am­pak Božjo modrost.
V vsej svobodi odrešenega človeka, ki ni več navezan na ta svet in njegovo omeje­no spoznanje, Pavel na koncu preprosto, a osrečujoče ugotavlja: »Vse je vaše: svet, ži­vljenje in smrt, sedanjost in prihodnost.« In v resnici je v Kristusu vse naše.
mag. Roman Starc
Sestre in bratje.
Dve nedelji pred postom v Cerkvi na Slovenskem pri mašah prisluhnemo pa­stirskemu pismu naših škofov. Na 7. nedeljo med letom, 19. februarja, bomo prisluhnili prvemu delu, ki nosi naslov: Sveti krst je Božji dar za vsakega izmed nas, na 8. nedeljo med letom, 26. febru­arja, pa bomo prisluhnili pismu z naslo­vom: Bodite ponosni in ustvarjalni kri­stjani. Sledi že pustni torek in pepelnična sreda, ko bomo začeli postni čas. Tudi v letošnjem postnem času bomo pri­sluhnili postnim govorom naših ško­fov, ki bodo vsak četrtek med večerno mašo. Uvodni in sklepni govor bo imel nadškof Stanislav Zore, vmesna govora pa bosta imela pomožna škofa Franci Šu­štar in Anton Jamnik. V stolnem občestvu imamo poseben privi­legij, da našim pastirjem - škofom lahko večkrat prisluhnemo kot marsikje drugje. Ne da bi se zavedali, imamo posebno mi­lost. Škofje so namreč prvi pastirji, učitelji in posvečevalci.
Naj tu kratko spregovorim o škofovski službi: »Škofje so nasledniki apostolov, najtesnejših Jezusovih učencev in sode­lavcev. S škofovskim posvečenjem škofje sprejmejo posvečevalno, učiteljsko in vod­stveno službo. Škofovsko posvečenje podeljuje polnost zakramenta svetega reda... Prvo stopnjo zakramenta svetega reda prejmejo diakoni, drugo duhovniki, tre­tjo, najvišjo stopnjo pa škofje. Škofovsko posvečenje podeljuje skupaj s posvečevalno službo tudi službi učiteljstva in vodstva. Diakonsko, duhovniško in škofovsko posvečenje se podeljuje s polaganjem rok, kjer kandidat po klicanju Svetega Duha in po polaganju škofovih rok prejme neizbrisno znamenje - zakrament svetega reda. Škof opravlja posvečevalno službo, ki se odraža predvsem v podeljevanju njemu pridržanih zakramentov svete birme in zakramenta sveta reda, to je diakonata, prezbiterata in episkopata. Škofova na­loga v službi učitelja je predvsem ozna­njevanje Božje besede, ki se kaže v pridiganju in skrbi za pristno poučevanje krščanskega nauka, škof v vodstveni služ­bi pa je pastir zaupanega mu ljudstva« (http://katoliska-cerkev.si/narava-skofovske-sluzbe).
Sestre in bratje, radi prisluhnimo našim škofom, njihovemu pastirskemu pismu pred začetkom postnega časa in postnim govorom ter k poslušanju povabimo še druge.
župnik Jože
V soboto, 11. 2., na praznik lurške Ma­tere Božje, se je zbralo kar lepo število bolnih in starejših. Skoraj 70 jih je pre­jelo zakrament svetega bolniškega maziljenja. Bogu hvala!
•    Nedelja, 19. 2.: 7. NEDELJA MED LETOM.
•    Ponedeljek, 20. 2.: sv. Sadot in perzijski mučenci ter Jacinata in Frančišek Marto, fatimska pastirčka.
•    Torek, 21. 2.: sv. Peter Damiani, škof - cerkveni učitelj.
•    Sreda, 22. 2: SEDEŽ APOSTOLA PETRA.
•    Četrtek, 23. 2.: sv. Polikarp, škof - mučenec.
•    Petek, 24. 2.: SV. MATIJA, apostol.
•    Sobota, 25. 2.: sv. Valburga, opatinja.
•    Nedelja, 26. 2.: 8. NEDELJA MED LETOM.
  V nedeljo, 19. 2., bo ob 15.30 mo­litvena ura pred Najsvetejšim.
  V ponedeljek, 20. 2., večerna maša z večernicami za duše v vicah. Po maši srečanje za mlade.
  V torek, 21. 2., bo večerna maša z ve­černicami. Ob 18.30 bo katehumenat.
  V četrtek, 23. 2., bo po večerni maši srečanje študentske skupine in srečanje biblične skupine.
  V petek, 24. 2., bo ob 15.00 ura Božjega usmiljenja in sveta maša.
   V soboto, 25. 2., bodo ob 8.30 hvalnice.
   V nedeljo, 26. 2., je bo 15.30 moli­tvena ura pred Najsvetejšim.

Na pepelnično sredo, 1. 3., bomo za­čeli z letošnjim postnim časom. Pri vseh svetih mašah bo pepeljenje. Ta dan začnemo z novim razporedom spovedovanja in delavniških svetih maš, ki bosta objavljena v naslednji številki Te­dna Božje besede.
Vsak dan lepo povabljeni k molitvi ro­žnega venca ob 8.30 (pred odprtim tabernakljem) ali zvečer ob 18. uri.
Papež Frančišek o Kajnu in Abelu med jutranjo sv. mašo 13. februarja: »Kajn je dal prednost
instinktu, v sebi je raje kuhal to čustvo, ga povečeval, mu pustil rasti.« Greh, ki ga je storil kasne­je, je bil skrit za tem čustvom, ki je rastlo in rastlo. Tako raste tudi sovraštvo med nami: začne se z nečim majhnim, ljubosumnostjo, nevoščljivostjo, in to nato raste. Življenje gledamo le s tega zornega kota. Tista iver za nas posta­ne bruno, toda to bruno imamo sami. In naše življenje se vrti okoli njega »ter uničuje vez bratstva, uničuje bratstvo«. Postopoma postanemo »obsedeni« s ti­stim zlom, ki vse bolj raste in nas »pre­ganja«. Sovraštvo raste in vedno se kon­ča slabo. »Ločim se od svojega brata: ta ni moj brat, ta je sovražnik, ta mora biti uničen, pregnan stran ... In tako so lju­dje uničeni, tako sovraštvo uniči družine, narode, vse!« Tisto grizenje samega sebe od jeze, da si vedno obseden z nečim: to se je zgodilo Kajnu, ki je na koncu svojega brata umoril. »Ne: brata ni. Sem le jaz. Bratstva ni. Sem le jaz.« To, kar se je zgodilo na začetku, se zgodi vsem nam. A ta proces mora biti ustavljen ta­koj na začetku, ustaviti ga je treba že pri prvi zagrenjenosti. »Zagrenjenost ni krščanska. Bolečina da, zagrenjenost ne. Zamera ni krščanska. Bolečina da, za­mera ne. Koliko sovraštva, koliko razdo­rov ...«
Vir: http://sl.radiovaticana.va/news/2017/02/13/
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Jože Plut, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. joze.plut@rkc.si / 031-673-111 http://www.stolnica.com/
Delavniki: 6.00; 7.00; 7.30 (razen ob sobotah); 8.00; 9.00; 9.30 (samo v petek in soboto tudi ob 16.00); 18.30. Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30. Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.

petek, 10. februar 2017

Teden Božje Besede 12. 2.-19. 2. 2017

6. nedelja med letom 1 Kor 2,6-10

Na začetku pisma Korinčanom Pavel sva­ri vernike pred ločitvami in razprtijami, ki nastajajo med njimi, ker se preveč zanašajo na različne oznanjevalce evangelija in jih ocenjujejo predvsem po njihovi človeški modrosti in govorniških spo­sobnostih. Glavna misel, ki jo želi poudariti v tokratnem od­lomku, zato je, da pravo razode­tje prihaja od Božjega Duha. Božja modrost je tista, ki je merodajna in spričo katere stopa človek, ki jo oznanja, v ozad­je in se s svojimi sposobnostmi ne ponaša. Pavel tako govori o dveh vrstah modro­sti: pravi in napačni ter postavlja v naspro­tje dve vrsti ljudi. Na eni strani so min­ljivi ljudje, to so tisti, ki se zanašajo samo na naravne zmožnosti svojega razuma in spoznanja, na drugi pa zreli ljudje (»po­polni«), v katerih biva in deluje Sveti Duh.
Prava modrost, tista, »ki jo je Bog pred veki vnaprej določil za naše poveličanje«, je Križani in vstali Kristus, saj se je v njem razodela in uresničila zgodovina našega odrešenja. Kristus sam je tista skrivnostna Božja modrost, ki je dotlej »oko ni vide­lo in uho ni slišalo«, prihaja pa v srce človeka, ki ljubi Boga. Skrita osta­ja v norosti in nespameti križa, zato je »noben mogočnik tega sveta« (tisti, ki ostaja zaradi greha zaslepljen in ujet v vezi minljivosti) ne more spoznati in razumeti. Nasprotno pa je ti­stim, ki se dajo poučiti in razsvetliti Svetemu Duhu, dano globlje razumevanje njene skrivnosti.
V tem duhu lahko razumemo tudi Jezu­sove na videz ostre zahteve po doslednem izpolnjevanju postave v evangeliju. Kajti kdor jo hoče pravilno razumeti in po njej zvesto živeti, se mora najprej nasrkati mo­drosti, ki ni od tega sveta, pač pa je skriv­nost Kristusovega križa.
mag. Roman Starc

Župnikova beseda

Sestre in bratje.
Na zadnjih sejah Župnijskega pastoral­nega sveta in zboru kanonikov smo med drugim govorili tudi o redu maševanja in spovedovanja v stolnici. S pepelnico, ki je letos 1. marca, bomo začeli z del­no novim redom maševanja ob delavni­kih (v postnem času, da bomo videli, če se bo ura »prijela«). Sveta maša se iz 9.30 prestavi na 10.30. Morda bo kdo vprašal čemu? Par razlogov navajam tu. Sveta maša je tako vzvišen in enkraten dogodek, (1) da si moramo zanjo vzeti čas verniki in duhovniki. »Pretakanje maš«, kakor je nekdo dejal za maše v stolnici, je teološko in litrurgično nepri­merno. Ker je ob 10. uri sv. maša že v cerkvi Marijinega oznanjenja - Franči­škanih (in tudi pri Sv. Trojici), smo se (2) odločili za 10.30, da bi tako bilo več možnosti za udeležbo pri svetih mašah v centru našega mesta. V stolnici bodo od 1. marca na delovne dneve (od ponedeljka do petka) sv. maše po naslednjem redu: 6.00; 7.00; 7.30; 8.00; 9.00; 10.30 in 18.30 (ob petkih tudi ob 16.00). Ritem prazničnih maš na delovni dan bo ostal enak doseda­njemu (6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00 in 18.30). Nedeljski razpored sve tih maš ostaja enak.
Po odhodu prelata Rafka Lešnika (prav­zaprav že kakšno leto prej) seje v stolnici pojavilo vprašanje pomanjkanja stalne­ga spovednika, se pravi spovednika, ki bi bil na voljo za spovedovanje vsak dan ves teden ob določenih (istih) urah. Pre­lat Vinko Vegelj je sprejel ta izziv in bo
od pepelnice (1. marca) naprej vsak dan spovedoval od 8.30 do 9.30. S temi možnostmi skušamo iti naproti vam in ritemu sodobnega človeka. Dru­gi vatikanski koncil je poudaril, da je »človek pot Cerkve«, sveti oče Frančišek pa večkrat poudarja, da je potrebno po župnijah, zlasti po mestih, prilagoditi ritem možnosti udeležbe pri zakramen­tih ritmu prebivalstva. Kakor je Jezus šel naproti ljudstvu, želimo iti tudi mi. In naj vas seznanim še z odločitvijo o celodnevnem postnem romanju, ki ga bomo imeli v soboto, 1. aprila. Na Žup­nijskem pastoralnem svetu smo namreč ugotovili, da je bilo lansko popoldansko postno romanje zelo lepo in bi bilo dobro letos poromati ves dan, v večjem številu in to z avtobusom, da imamo lahko tudi čas za spoznavanje, prijetno druženje in graditev občestva vzajemnosti. V bližnji prihodnosti bomo izbrali romarski kraj in pripravili program, da se boste lahko pravočasno prijavili. Ali nam bo uspelo še letos organizirati daljše romanje, re­cimo k sv. patru Piju in v Bari, kjer so relikvije našega zavetnika sv. Nikolaja, pa vas bomo tudi pravočasno obvestili. Romanje na Brezje ob prazniku Marije Pomagaj seveda ostane. Obilo blagoslova želim vsem.
 župnik Jože

Godovi in prazniki


        Torek, 14. 2.: sv. Valentin (Zdrav- ko), duhovnik - mučenec.
        Sreda, 15. 2: sv. Klavdij, redovnik.
        Četrtek, 16. 2.: Julijana Koprska, mučenka.
        Petek, 17. 2.: sedem sv. ustanovite­ljev servitov.
        Sobota, 18. 2.: sv. Frančišek Regis Clet, duhovnik - mučenec.
        Nedelja, 12. 2.: 7. NEDELJA MED LETOM.

Dogodki pred nami

        V nedeljo, 12. 2., je ob 15.30 mo­litvena ura pred Najsvetejšim za bol­nike in trpeče
        V ponedeljek, 13. 2., večerna maša z večernicami za duše v vicah. Po maši srečanje za mlade.
   V torek, 14. 2., je večerna maša z večernicami za ustanovitelje stolne­ga kapitlja. Ob 18.30 je katehumenat.
   V sredo, 15. 2., je ob 10.15 »tečaj za preprečevanje padcev«, ob 19.15 pa mistagogija - verouk za odrasle v konferenčni dvorani.
   V četrtek, 16. 2., v Baragovi dvora­ni stolnega župnišča ob 19.15 v sklo­pu večerov Le en res dob'r skupaj s Svetom katoliških izobražencev preda­vanje g. Jožeta Strgarja z naslovom »Glavno mesto v osamosvojitvenih dneh - spomini prvega demokra­tično izvoljenega župana«
  V petek, 17. 2., je ob 15.00 ura Božjega usmiljenja in sveta maša.
  V soboto, 18. 2., so ob 8.30 hvalnice.
   V nedeljo, 19. 2., je ob 15.30 mo­litvena ura pred Najsvetejšim.

Povabilo na Le en res dob'r

V sklopu stolniških večerov Lepo, en­kratno, resnično in dobro (Le en res dob'r) vas skušaj s Svetom katoliških laikov vabimo na predavanje g. Jožeta Strgarja, prvega demokratično izvolje­nega župana Ljubljane po 2. svetovni vojni. Predavanje z naslovom »Glav­no mesto v osamosvojitvenih dneh - spomini prvega demokratično iz­voljenega župana« bo v četrtek, 16. februarja, ob 19.15 (po večerni maši) v Baragovi dvorani stolnega župnišča (1. nadstropje).
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/

Misel tedna

Papež Frančišek med jutranjo sv. mašo 6. februarja o togosti zapovedi, svobodi in ljubezni:
»Namesto da bi srce odprli za dar, so se« pismouki »skrili in zatočišče našli v togosti zapovedi, katere so pomnožili do 500 ali še več... Niso znali sprejeti daru. Dar se lahko sprejme le s svobodo. Ti, ki so bili togi, pa so se bali svobode, ki nam jo daje Bog; bali so se ljubezni.«

Urnik svetih maš

Delavniki: 6.00; 7.00; 7.30 (razen ob sobotah); 8.00; 9.00; 9.30 (samo v petek in soboto tudi ob 16.00); 18.30. Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30. Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.