Follow by Email

petek, 19. maj 2017

Teden Božje Besede 21.5.-28.5.2017Upanje, s katerim se srečamo v tokra­tnem odlomku, je ena osnovnih misli Pr­vega Petrovega pisma. Upanje in vera sta v Novi zavezi neločljivo povezana, saj kri­stjan ravno v veri v Jezusa Kristusa vidi smisel vsega svojega življe­nja, kar ga dela mirnega in sta­novitnega, saj pozna »razlog svojega upanja«. Zato nas apostol Peter vabi in spodbu­ja, naj »slavimo Gospoda Kri­stusa v svojih srcih« in naj bomo vedno pripravljeni pričati zanj, kadar nas kdo vpraša o njem. Prav to je ena naših najpomembnejših nalog: če verujemo, da naše življenje ni le splet nekih čudnih naključij, temveč se odvija po čudovitem Božjem načrtu; če verujemo, da nas je Kristus res odrešil vsakršne uničevalne moči greha in nam s tem zagotovil večno življenje onkraj smr­ti, potem nam ne preostane drugega, ka­kor da z vsem svojim bitjem slavimo Boga in poskušamo še druge pripeljati k njemu. Apostol Peter nam tudi svetuje, kako naj to naredimo: krotko in spoštljivo, »iz do­bre vesti«.
Eden velikih darov, ki nam jih Bog naklanja, kadar živimo po njegovi volji in de­lamo dobro, je namreč tudi čista in mirna vest. Vsi vemo in izkušamo, kako nekaj velikega je to, saj nam ravno mirna vest daje moč za premagovanje vsako­dnevnih težav, krivic in tr­pljenja. Nasprotno pa je naša mirna vest nenehno spraševanje vesti tistim, ki ne živijo po Kristuso­vem nauku in si ne prizadevajo za dobro. Takim smo nemalokrat »kamen spotike in skala pohujšanja«, zato nas sramotijo in obrekujejo. Zgled, kako naj to prenaša­mo, pa je Kristus sam, ki je »trpel zaradi grehov ... pravični za krivične«. Kajti za­radi naše pravičnosti nam Bog daje moč, da zmoremo prenašati zasramovanje in trpljenje zaradi dobrih del.
mag. Roman Starc
Sestre in bratje!
Teden, ki je pred nami, bodo zazna­movali trije dogodki. Pri dogodek je vsakoletno župnijsko

ROMANJE K MARIJI POMAGAJ na Brezje, ki ga bomo letos malo razširili še z ogle­dom doline Vrat pod Triglavom, kjer bomo v kapeli imeli kratko pobožnost. Ker boste nekateri tam prvič v življe­nju, se tega zaradi vas veselim tudi sam. Iz Ljubljane bomo odšli na njen praznik, v sredo, 24. maja, ob 9. uri (s Streliške), se peljali pod Triglav, ob 14.30 pa bomo na Brezjah imeli pobožnost in sveto mašo. Sledi še prije­ten postanek na poti domov.
Drug pomemben dogodek je slavje GOSPODOVEGA VNEBOHODA. Gospod Jezus nič človeškega ni pustil na zemlji. On ljubi človeka v celoti. Kakor njegovo telo ni ostalo v grobu, ampak je doživelo »vstajenja dan«, ga tudi ni »pustil« na zemlji, am­pak je šel s telesom v nebesa. Kristus je Bog in človek tudi v nebesih. Osta­ja pa še naprej med nami v Telesu in Krvi - kruhu in vinu, ki smo ju lahko deležni pri daritvi svete maše. Kma­lu po prazniku Gospodovega vnebohoda zato obhajamo tudi praznik Sv. Rešnjega telesa in krvi. Vmes pa ob­hajamo praznik prihoda SVETEGA DUHA - BINKOŠTI. To pa je tretji dogodek.
Na prihod Svetega Duha se bomo pri­pravljali z DEVETDNEVNICO, ki bo vsak dan vključena v večerno mašo (začnemo jo v petek, 26. maja), v ne­deljo pa v sveto mašo ob 10.30. Pova­bljeni k devetdnevnici v čim večjem številu, še posebej pa veroučenci in starši. Birma bo na binkoštno nedeljo ob 16. uri.
Veselimo se, sestre in bratje, vsega do­brega ...
Obilo blagoslova.
Župnik Jože
• V sredo, 10. maja, so naše udele­ženke »tečaja za preprečevanje pad­cev« ob zaključku tečaja v zahvalo poromale na Kurešček.
        Nedelja, 21. 5.: 6. VELIKO­NOČNA NEDELJA - nedelja tu­rizma.
        Ponedeljek, 22. 5.: sv. Marjeta (Rita) Kasijska, redovnica, in sv. Emil (Milan), mučenec - prošnji dan.
        Torek, 23. 5.: sv. Servul (Socerb) Tržaški, mučenec - prošnji dan.
        Sreda, 24. 5: Marija, Pomočnica kristjanov - prošnji dan.
        Četrtek, 25. 5.: GOSPODOV VNEBOHOD.
        Petek, 26. 5.: sv. Filip Neri, du­hovnik.
        Sobota, 27. 5.: bl. Alojzij Groz­de, mučenec, in sv. Avguštin Canterburyjski, škof.
        Nedelja, 28. 5.: 7. VELIKO­NOČNA NEDELJA - nedelja sredstev družbenega obveščanja.

Dogodki pred nami

• V sredo, 24. 5., bo tradicionalno romanje našega občestva k Mariji Pomagaj na Brezje. Odhod s Stre- liške ulice bo ob 9. uri. Ob 18. uri bodo slovesne VEČERNICE pred
vnebohodom, ki jih bo vodil škof Šuštar
    V četrtek, 25. 5., je VNEBOHOD. Sv. maše bodo po prazničnem redu. Sveto mašo ob 9. uri bo daro­val nadškof Zore.
    V petek, 26. 5., je začetek BINKOŠTNE DEVETDNEVNICE
(ki bo vsak dan vključena v večerno mašo, v nedeljo pa v mašo ob 10.30); ob 15.00 bo ura Božjega usmilje­nja.
     V ponedeljek, 29. 5., ko goduje sv. Maksim Emonski, bomo ime­li »celodnevno češčenje« - sklep češčenja ob 18.00 bo vodil in sveto mašo darovale škof Šuštar.
     Na binkoštno nedeljo, 4. 6., bo ob 16. uri slovesna nadškofova maša s podelitvijo zakramenta sve­te birme.
     V sredo, 7. 6., bo ob 17. uri nun­cij Juliusz Janusz daroval sv. mašo za člane Malteškega reda v čast sv. Janezu Krstniku, zavetniku reda.
    V soboto, 10. 6., bo družabno-duhovni zaključek veroučne
šole za letošnje leto (od 9. do 16. ure).
    V nedeljo, 11. 6., bo srečanje članov župnijskega pastoralnega sveta (in njihovih družin).
     V torek, 20. 6., bo v stolnici po večerni maši predstavitev (ogled) fil­ma o Božjem služabniku Antonu Vovku.

ŠMARNICE

Šmarnice so od ponedeljka do sobote ob 8.30, ko poslušamo šmarnice ob 300-letnici krona­nja svetogorske Marije (zaključi­mo z litanijami Matere božje in sv. mašo ob 9.00) in med večer­no mašo ob 18.30, ko poslušamo šmarnice ob 100-letnici Mariji­nih prikazovanj v Fatimi. Ob nedeljah so šmarnice vključe­ne v sv. mašo ob 10.30 (»Fatimske«); ob 15.30 (»Svetogorske )« nato pa litanije Matere Božje pred Najsvetejšim in sv. maša).
Papež Frančišek
»Devica je v Fatimi izbrala nedolžno srce in preprostost malih Frančiška, Jacinte in Lucije za varuhe svojega sporočila. Ti otroci so ga vredno sprejeli tako, da so bili prepoznani kot zanesljive priče prika­zovanj ter postali zgled krščanskega življe­nja. S kanonizacijo Frančiška in Jacinte sem hotel predlagati vsej Cerkvi njun zgled pripadnosti Kristusu in evangeljskemu pričevanju. Vsej Cerkvi hočem predla­gati, da posebno skrb namenja otrokom. Njuna svetost ni posledica prikazovanj, temveč tega, da sta z zvestobo in gorečno­stjo odgovorila na prejeti privilegij, da sta lahko videla Devico Marijo. Po srečanju z 'lepo Gospo', tako stajo imenovala, sta pogosto molila rožni venec, delala pokoro, darovala žrtvice, da bi izprosila konec vojne ter za duše, ki so najbolj potrebne božjega usmiljenja.«
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
Delavniki: 6.00; 7.00; 7.30 (razen ob sobotah); 8.00; 9.00; 10.30 (samo v petek in soboto tudi ob 16.00); 18.30. Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30. Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Jože Plut, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. joze.plut@rkc.si / 031-673-111 www.stolnica.com

petek, 12. maj 2017

Teden Božje Besede 14. 5.-21. 5. 2017Prejšnjo nedeljo nas je pri branju Božje besede spremljala predvsem podoba do­brega pastirja, tokrat pa apostol Peter v svojem pismu izpostavi neko drugo podobo, ki jo srečamo v stari za­vezi v Izaijevi knjigi: to je vo­gelni kamen oz. kamen spo­tike. A če gre tam »zgolj« za kamen kot kamen, pa čeprav je na njem sezidano sveto me­sto Jeruzalem, gre tu za nekaj veliko več: v novi zavezi postane ta kamen Jezus sam - »živi kamen, ki so ga ljudje zavrgli, pri Bogu pa je izbran in dragocen«. Je vogelni kamen žive, du­hovne zgradbe, ki jo sestavljamo vsi veru­joči. Zato nas apostol Peter že na začetku povabi in spodbudi, naj stopimo »h Go­spodu, k živemu kamnu«. Kraj, kjer je izvoljeno ljudstvo stare zave­ze Bogu darovalo svoje žgalne daritve, je bil jeruzalemski tempelj; v novi zavezi pa mi sami postajamo »duhovne daritve, ki bodo po Jezusu Kristusu prijetne Bogu«. Še več: v moči svojega krstnega duhovništva (»sveto duhovništvo«) sami sebe darujemo in se s tem vgrajujemo v »du­hovno stavbo«, kjer je vsak zase enkra­ten in nepogrešljiv.
Odločilnega pomena pri tem je prav gotovo naša vera, zato ti­sti, ki ne veruje, tega ne more razumeti. Podoben je zidar­jem, ki so »izbran in drago­cen vogelni kamen« zavrgli, saj je zanje zgolj »kamen spotike in skala pohujšanja«. To pa, zaključi Pe­ter, ne velja za nas, ki smo »izvoljen rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod in ljudstvo, določeno za Božjo last«. Sami »odlični« nazivi, s katerimi nas želi spodbuditi, da bi s svojim življenjem po­gumno oznanjali »slavna dela tistega«, ki nas je iz teme poklical v svojo čudo­vito luč.
Mag. Roman Starc
Sestre in bratje!
13. maja letos, na 100. obletnico prvega prikazanja Marije v Fatimi, bo sv. oče Frančišek razglasil


pastirčka Frančiška in Jancinto Barto za sveta. Naj, čeprav vam morda fatimska pobožnost ni tako blizu, z vami delim zapis prvega vide­nja, kakor je opisano v knjigi Fatima Luciana Nervija (http://revija.ognjisce.si/...).
»Ko smo se 13. maja 1917,« piše Luci­ja v četrtem Spominu, »na pobočju nad Irijsko globeljo z Jacinto in Franckom igrali, smo nenadoma videli nekakšen blisk. Bilo je okoli poldneva. 'Bolje je, da gremo domov,'sem rekla sestrični in bratrancu, 'bliska se. Najbrž bo nevih­ta.' In zagnali smo ovce po bregu nav­zdol proti cesti. Ko smo prišli nekako do sredine pobočja, blizu velikega grma, smo zagledali drugi blisk. Ko smo na­redili še nekaj korakov, smo videli nad hrastičem Gospo, oblečeno v belo, ki je sijala bolj ko sonce. Presenečeni smo ob­stali. Bili smo ji tako blizu, da smo stali v luči, ki jo je obdajala ali se širila iz nje. Morda smo bili od nje oddaljeni poldru­gi meter. Tedaj nam je Marija rekla: 'Ne bojte se. Nič hudega vam ne bom storila.' 'Odkod si?' sem jo vprašala. 'Iz nebes.' 'In kaj želiš od mene?' 'Prišla sem vas prosit, da bi prihajali sem trinajste­ga v mesecu ob tej uri šest mesecev za­poredoma.' 'Bom šla tudi jaz v nebesa?' 'Da, boš.' 'In Jacinta?' 'Tudi ona.' 'Pa Francek?' 'Tudi on, vendar mora zmoliti še veliko rožnih vencev'/.../
Potem je dodala: 'Ali ste se pripravljeni darovati Bogu in prenašati trpljenje, ki vam ga bo poslal, v spravo za grehe, s ka­terimi ga žalijo, in se žrtvovati za spre­obrnjenje grešnikov?"Smo pripravljeni.' 'Precej boste morali trpeti, vendar vas bo krepila božja milost.' Ko je izgovori­la ti dve besedi, je prvič razprla roke in na nas razlila tako močno luč, da smo v njej po Bogu, ki je bil ta luč, lahko videli sami sebe jasneje, kakor se vidimo v naj­boljšem ogledalu. Padli smo na kolena in ponavljali molitve, ki nas jih je nau­čil angel. Nato je Marija dodala: 'Vsak dan molite rožni venec, da boste svetu izprosili mir in konec vojne.' Zatem se je pričela narahlo dvigati proti vzhodu, dokler ni izginila v daljavi.«
Pastirčki se vrnejo domov in si obljubi­jo, da ne bodo nikomur pripovedovali, kaj so videli. A Jacinta je obljubo prelo­mila in doma vse povedala. Ko svakinja Olimpija Lucijino mater pobara o za­devi in ta od hčere zahtevala pojasnilo, hči trdovratno molči. Mati povzdigne glas, a deklica se ne zbega. Dnevi mine­vajo in pastirčki še bolj vztrajno moli­jo; molijo vse tri dele rožnega venca in se žrtvujejo. Novica se hitro razširi in vsi nestrpno pričakujejo 13. junij. V vasici vre, radovednost je neizmerna.
Naj nas prevzame povabilo k molitvi in pokori. In pridimo v četrtek, 18. 5., po večerni maši v župnišče, kjer bomo pri­sluhnili duhovno-zgodovinskemu po­gledu na fatimske dogodke. Pričevala bosta zakonca Severin in Mojca Maffi. Obilo blagoslova.
Župnik Jože
       Ponedeljek, 15. 5.: sv. Izidor, kmet, sv. Zofija (Sonja), mučenka.
       Torek, 16. 5.: sv. Janez Nepomuk, duhovnik.
       Sreda, 17. 5: sv. Jošt, puščavnik.
       Četrtek, 18. 5.: sv. Janez I., papež.
       Petek, 19. 5.: sv. Krispin redovnik.
       Sobota, 20. 5.: sv. Bernardin Sien- ski, duhovnik.
       V četrtek, 18. 5., bo ob 9. uri nad- škofova maša ob 50-letnici izhaja­nja revije Cerkev v sedanjem svetu (Cerkev v svetu); od 12. do 12.30 bo koncert sakralne orgelske glasbe v živo; po večerni maši v Baragovi dvo­rani stolnega župnišča bo zgodovinsko duhovna predstavitev Marijinih prikazovanj v Fatimi, ki so bila ravno pred 100 leti.
    V sredo, 24. 5., bo tradicionalno romanje našega občestva k Mariji Pomagaj na Brezje. Odhod s Streliške je ob 9. uri.
    V ponedeljek, 29. 5., ko goduje sv. Maksim Emonski, bomo kot ponava­di imeli celodnevno češčenje.
    V soboto, 10. 6., bo družabno-du- hovni zaključek veroučne šole za le­tošnje leto (od 9. do 16. ure).
    V nedeljo, 11. 6., bo srečanje čla­nov župnijskega pastoralnega sveta (in njihovih družin).
    V torek, 20. 6., bo v stolnici po ve­černi maši predstavitev (ogled) filma o Božjem služabniku Antonu Vovku.
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
Iz homilije » O Bogu, ki preseneča« papeža Frančiška (8. maj 2017): »Duh je Dar Boga, tega Boga, našega Očeta, ki nas vedno preseneča - Bog presenečenj ...je »živi Bog, je Bog, ki prebiva v nas, Bog, ki premika naše srce, Bog, kije v Cerkvi in hodi z nami in nas med to hojo vedno preseneča.« Kakor je bil ustvarjalen, ko je ustvaril svet, tako je ustvarjalen vse dni pri ustvarjanju novih stvari. »Bog, ki nas preseneča.«
Delavniki: 6.00; 7.00; 7.30 (razen ob sobotah); 8.00; 9.00; 10.30 (samo v petek in soboto tudi ob 16.00); 18.30. Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30. Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Jože Plut, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. joze.plut@rkc.si / 031-673-111 ht tp: // www.stolnica.com/