Follow by Email

sobota, 21. oktober 2017

Teden Božje Besede 22. 10.-29. 10. 2017Tokrat je pred nami (do zaključka cerkvenega leta) sklop odlomkov iz Prvega Pavlovega pisma Tesaloničanom. Pavel je na svojem dru­gem apostolskem potovanju
presegel meje dotedanjega oznanjevanja in stopil na evropska tla. Potem, ko je uspešno oznanil evange­lij v Filipih, se je odpravil proti Tesaloniki, glavnem mestu rimske province Ma­kedonije. Tu je ostal vsaj nekaj mesecev in v tem času mnogo ljudi, zlasti poganov, pridobil za Kristu­sa. Njegovo delo pa je bilo zaradi na­sprotovanja judovske skupnosti na silo pretrgano, tako da je moral mla­do, komaj osnovano krščansko sku­pnost, ki jo v pismu imenuje Cerkev, na hitro zapustiti. V skrbi zanje, ki so tako ostali prepuščeni sami sebi, se razveseli ugodnih novic, zato jim vesel, da so ostali zvesti in da napre­dujejo v veri, piše pismo, polno spod­bud, spominjanja in zahval. Pismo preveva blag, očetovski ton, v njem ni dolgih razlag krščanskega nau­ka, pač pa jih želi predvsem okrepiti v čuječnosti in upanju na Gospodov prihod. Potem, ko jih na kratko pozdravi v svojem in v imenu obeh sodelavcev, sledi dolga zahvala »Bogu za (vas) vse« ter po­hvala za »vaše delo vere, napor ljubezni in vztraj­nost upanja«. S tem, ko so se trudili, da so ohranili vero, si prizadevali za ljube­zen in niso opustili upanja, so pokazali zrelost in odgovornost pra­vih kristjanov. Evangelija niso samo slišali (»ni prišel med vas samo z be­sedo«), pač pa so pustili, da se jih je po njem Sveti Duh dotaknil s svojo močjo. S tem so sprejeli novo identi­teto in postali del Božjega ljudstva, izvoljeni in »od Boga ljubljeni bra­tje«. To je tudi že kar osrednja misel pisma, namreč, da se zavedajo, da jih Bog ljubi in da jih je sam izvolil zase.
Roman Starc

ŽUPNIKOVA BESEDA

Diakonsko posvečenje. Že kar ne­kaj let je navada, da v Cerkvi na Slo­venskem škofje konec meseca oktobra posvečujejo nove diakone, bodoče novomašnike. Letos jih bo, hvala Bogu, nekoliko več: sedem škofijskih in dva redovnika, že prej pa sta bila posve­čena še dva škofijska bogoslovca. Za našo nadškofijo bo posvečenje v ne­deljo, 29. l0. ob 15.00 v župnijski cerkvi sv. Jožefa v Ivančni Gorici. Gospod nadškof bo v diakone po­svetil:
Primoža Megliča iz župnije Ivančna Gorica, Marka Mrlaka iz župnije Žiri ter Petra Steleta iz župnije Ko­menda. Skupaj z njimi bosta posve­čena še cistercijan br. Jona Vene iz župnije Ljubljana - Sv. Peter ter kapucin br. Miroslav Pavšek iz župnije Zagorje ob Savi. Vabim vas, da se jih večkrat spomnite v svojih molitvah, lahko tudi z naslednjo molitvijo:

Nebeški Oče,
tvoj sin Jezus Kristus je po apostolih za službo strežbe in oznanjevanja iz­bral diakone, može na dobrem glasu, ki so bili polni Duha in modrosti. Zvesto so služili bratom in sestram ter pogumno pričevali zate.
Prosimo te,
daj moči in poguma
tudi letošnjim diakonom,
da jih bodo radi posnemali
in ti z veseljem služili.
Okrepi jih s svojo milostjo in darovi,
da bodo pravičnega in čistega srca,
ponižni v služenju,
iskreni in velikodušni
v skrbi za uboge in male
ter čuječi in zvesti v ljubezni do tebe.
Vedno bolj naj postajajo podobni tvojemu Sinu, ki ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel. Naj jih to služenje utrdi v zvestobi tvojemu klicu, da se bodo dobro pripravili na duhovniško službo ter se z nedeljenim srcem posvetili tebi,
ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

»MISIJON V OSRČJU KRŠČANSKE VERE« - praznovanje misijonske nedelje

V letošnji misijonski poslanici z na­slovom »Misijon v osrčju krščan­ske vere« nas papež Frančišek spo­minja, da misijonska dejavnost ni zgolj ena izmed številnih dejavno­sti Cerkve, kajti Cerkev je »misi­jonska po svoji naravi«. Opominja nas, da ne moremo biti kristjani, ne da bi okoli sebe širili veselega oznanila Jezusovega evangelija. Ta ima »spreminjajočo moč«, saj je »dobra novica, ki prinaša nalezlji­vo veselje«, je »izvir novega življe­nja, prostega vladavine greha«, ki »zdravi krvaveče rane človeštva«. Vse to je razlog, zakaj današnji svet tako potrebuje usmiljene misijo­narje evangelija. Toda zdi se, kot da imajo s tem mnogi katoličani težave. Kaj nas pri tem najbolj ovi­ra? Papež brezkompromisno ugo­tavlja, da so to: »lagodnost, lenoba lin posvetni duh«. In kako te ovire premagati? Po papeževih besedah tako, »da zapustimo svojo udob­nost in pogumno dosežemo vsa obrobja, ki potrebujejo luč evange­lija«. Pri tem stavi tudi na mlade, njihov pogum in njihove navdihe srca. Ravno zato imamo vsako leto misijonsko nedeljo, da nas v tem prizadevanju okrepi z molitvijo in konkretno nabirko, ki jo ima katoliška Cerkev ta dan po vsem svetu. S temi sredstvi podpiramo te srčne može in žene, misijonar­je »na terenu«, ki so na misijonsko poklicanost pogumno odgovori­li, premagali ovire in nasprotova­nja, »zapustili svojo udobnost« in šli gradit mlado Cerkev na obrobja sveta. Na koncu svoje poslanice nas papež vabi, naj »misijonarimo z zgledom Marije, ki je Mati evangelizacije. Navdihnjena od Svete­ga Duha je sprejela Besedo življe­nja v globino svoje ponižne vere. Naj nam Devica Marija pomaga, da bomo tudi mi izrekli svoj 'da' v nujnosti oznanjevanja Jezusove vesele novice v našem času. Naj nam izprosi novo gorečnost ve­likonočnih kristjanov, da bomo vsem ponesli evangelij življenja, ki zmaguje nad smrtjo. Naj prosi za nas, da si pridobimo sveto go­rečnost iskanja novih poti, po ka­terih bo dar odrešenja dospel do vseh ljudi.«
Vsi skupaj smo tako povabljeni, da vsak po svojih močeh uresničuje­mo papeževo misijonsko vabilo in se pri tem zatekamo k priprošnji »Matere evangelizacije«, sv. Terezije Deteta Jezusa in sv. mate­re Terezije, zavetnic misijonov, ter k priprošnji našega svetniškega misijonarja Andreja Majcna, kajti njegov lik nas letos še posebej na­govarja.
    Torek, 24. 10.: sv. Anton Marija Claret, škof, redovni ustanovitelj
    Sreda, 25. 10: sv. Krišpin in Krišpinijan, mučenca, dan suvere­nosti
    Četrtek, 26. 10.: sv. Demetrij Solunski, mučenec
    Petek, 27. 10.: sv. Sabina Avil- ska, mučenka
    Sobota, 28. 10.: sv. Simon in Juda Tadej, apostola
    Nedelja, 29. 10.: 30. nedelja med letom, žegnanjska nedelja
    V nedeljo, 22. 10., bo ob 15.30 rožni venec pred Najsvetejšim za misijone.
    V nedeljo, 29. 10., bo v župnij­ski cerkvi v Ivančni Gorici ob 15.00 diakonsko posvečenje treh škofijskih in dveh redovnih bogo- slovcev. Lepo vabljeni!
    V sredo, 1. 11., bodo svete maše po nedeljskem redu. Ob 17.15. bo molitev vseh štirih delov rožnega venca po oddanih molitvenih na­menih za rajne.

vsak delavnik 8.30 pred izpostavljenim  Najsvetejšim 18.00 molitev vodijo bogoslovci nedelje 15.30 pred izpostavljenim Najsvetejšim

Papež Frančišek v poslanici za misijon­sko nedeljo:
»Poslanstvo Cerkve, namenjeno vsem ljudem dobre volje, je utemeljeno na preobrazbeni moči evangelija. Evangelij kot dobra novica, ki s seboj prinaša nalezljivo veselje, vsebuje in ponuja novo življenje: vstalega Jezusa, ki s posredovanjem svojega oživljajočega Duha postane za nas Pot, Resnica in Življenje. Je Pot, ki nas vabi, da ji sledimo z zaupanjem in pogumom. S tem ko sledimo Jezusu kot svoji Poti, izkušamo Resničnost in dobimo njegovo Življenje, kije polnost občestva z Bogom Očetom v moči Svetega Duha. To nas osvobaja vsake oblike egoizma in je izvir ustvarjalnosti v ljubezni.«
Delavniki: 6.00; 7.00; 7.30 (razen ob sobotah); 8.00; 9.00; 10.30 (samo v soboto in na prvi petek tudi ob 16.00); 18.30.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30.
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.