Follow by Email

petek, 07. september 2018

Teden Božje Besede 9. 9. 2018-16. 9. 2018


Potem, ko apostol Jakob opozori, da ne smemo biti samo poslušalci, am­pak tudi uresničevalci besede, ki skrbijo za to, da se Božja beseda kon­kretno udejanji v življenju, to­krat nadaljuje s svarilom pred pristranostjo. Kljub temu da je sam Jezus z besedo, svarili in dejanji neprestano opozarjal ro­jake pred tem, da bi delali razlike med ljudmi, da bi se eni poviševali nad druge, da bi prezirali reveže ali drugače misleče, pa so vedno znova podlegali tej sku­šnjavi. Vedno znova jih je bilo treba opominjati in z zgledi prepričevati, da je Bogu tuja kakršnakoli razslojenost na družbeni lestvici, kaj šele med njegovim ljudstvom in tistimi, ki se imenujejo kristjani. Zato je že v Stari zavezi poudarjeno, da je nepristranost ena bistvenih Božjih lastnosti. Že Mojzes je govoril ljud­stvu, da Bog »ne gleda na osebo in ne sprejema podkupnine« (prim. 5 Mz 10,17b). To lastnost so Jezusu priznavali celo farizeji (prim. Mt 12,14). To kmalu spoznata tudi apo­stol Peter zanj Bog vsakogar sodi nepristransko (prim. 1 Pt 1,17) ter Pavel, ko priporoča gospodarjem, naj se vedejo do sužnjev tako kakor Bog, ki ne dela razli­ke med ljudmi (prim. Ef 6,9).
S to mislijo začne drugo poglavje tudi pisatelj Ja­kobovega pisma, ko pra­vi: »Moji bratje, brez osebnih pristranosti imejte vero ...« in to ponazori z izmišljenim primerom, ki pa je tako stvaren, da bi se lah­ko zgodil kjerkoli in kadarkoli. Ne gre za to, da ne bi spoštovali tistih med nami, ki jim to tako ali druga­če pripada; ne smemo pa zaradi tega odreči svoje ljubezni in pozornosti nikomur, zlasti revnim, ki so »dedi­či kraljestva, ki ga je (Bog) obljubil vsem, ki ga ljubijo«.
Roman Starc

Molitev in maša za nove duhovne poklice. Vsako leto v začetku mese­ca septembra je na Brezjah škofijski molitveni dan za duhovne poklice, ko naj bi celotna škofija, zbrana pri Ma­riji Pomagaj, molila in prosila za ti­ste, ki jih Bog kliče v duhovniški ali redovniški poklic. Vemo, da ta odločitev ni lahka in mnogi ne zmorejo ali pa težko odgovorijo na Božji klic. Posre­dno najbrž k temu pripomoremo tudi sami, ker kljub pomanjkanju duhov­nikov zanje premalo vztrajno molimo in delamo. Molitvi za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov je na­menjena tudi vsaka prva sobota v mesecu. Takrat v stolnici v ta namen redno molimo (zjutraj ob 8.30), odslej pa bomo iz darov, ki jih naberemo v puščico za prve petke in sobote, name­nili tudi dar za mašo, ki se bo opra­vila. Povabim vas, da se nam pridru­žite pri tej molitvi; še vedno namreč velja staro »pravilo«, da bomo imeli toliko in takšne duhovnike, kolikor jih bomo izprosili.

Iz pridige nadškofa msgr. Stanislava Zoreta na Brezjah na praznik Mariji­nega vnebovzetja:
»V Marijo se torej danes oziramo kot v znamenje trdnega upanja in tolažbe. Z dušo in telesom vzeta v nebesa nam govori o dostojan­stvu človeka in o njegovi končni usodi (... )
Marijino vnebovzetje nam go­vori o tem, da vsak, ki je rojen iz Boga, živi življenje, ki ga svet ne more dati. Svet je namreč ujet znotraj samega sebe in sam sebe ne more preseči. Življenje, ki ga živimo, prihaja iz Boga in zaradi tega presega ta svet. Ta resnica pa prinaša pred nas ne­preklicno dolžnost spoštovanja vsakega človeka. Bog je namreč stvarnik vsega in vsi smo rojeni iz Njega. Na to nas jasno spomi­nja uvod v evangelij po Janezu, ki pravi: „Vse je nastalo po njej (po Besedi, ki je bila pri Bogu) in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi." (Jn 1,3-4). Vsem nam je podarjeno ži­vljenje in vsem je tudi ponujena luč. Vsak človek na tem svetu je Božji otrok in zato mora biti vsak spoštovan. Nihče nima pravice nikogar zapostavljati, ga izkori­ščati, ali kakor pravi papež Fran­čišek, ga uporabiti in zavreči, kot bi bil predmet za enkratno upo­rabo (...)
Dragi bratje in sestre, vedno znova smo postavljeni pred iz­biro; bomo izbrali življenje ali se bomo
odločili za smrt. Izbra­ti življenje pomeni odločiti se za Boga in sprejeti njegovo voljo. Pred to izbiro so bili postavljeni že Izraelci, ko je Mojzes prednje položil življenje in srečo, smrt in nesrečo življenje, če bodo spolnjevali Gospodove zapove­ di, in nesrečo, če se bodo prikla­njali tujim bogovom (prim. 5 Mz 30,15.17).
Marija nas uči, kaj pomeni izbra­ti življenje, kaj pomeni odločiti se za Boga in njegove zapovedi. »Glej, dekla sem Gospodova, zgo­di se mi po tvoji besedi« (Lk 1,38). »In njegove zapovedi niso težke, kajti vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet« (1 Jn 5,3-4). Zato bi vas rad danes povabil, da se odlo­čimo za življenje. To pomeni od­ločiti se za Boga in v življenju iz­polnjevati njegovo besedo.
Najprej to pomeni sprejemati ži­vljenje, ki nam je ponujeno, da smo njegovi varuhi. Rad bi se za­hvalil vsem očetom in materam, ki ste sprejeli Božjo ponudbo in z Marijo izpovedali: »zgodi se mi po tvoji besedi«, ko ste začutili, da ste povabljeni, da postanete varuhi življenja, ki vam je bilo zaupano. Ob tem vabim tudi vse, ki si želite postati očetje in ma­tere, pa vam to ni podarjeno; po­stanite varuhi življenja in prinašalci veselja v puščavo obupa in smrti. Kristjani smo pri tem na poseben način povabljeni k sode­lovanju z Bogom.«

• V sredo, 5. 9., je bil v stolnici koncert duhovne glasbe »Podari nam mir«. Nastopil je Akadem­ski pevski zbor Zittau/Gorlitz iz Nemčije.

  V ponedeljek, 10. 9., bo po ve­černi sveti maši v župnišču sesta­nek ŽPS. Člani lepo vabljeni!
  V soboto, 15. 9., bo v Stični vse­slovensko srečanje mladih. Zbira­nje od 9.00 naprej.
V soboto, 15. 9., bo ob 19.30 v stol­nici koncert zbora Imperial College Chamber Choir iz Londona.
  V nedeljo, 16. 9., bo pri sve­ti maši ob 9.00 sodeloval zbor iz Gradca.
  V nedeljo, 23. 9., bomo ob 15.00 v župnijski cerkvi v Trebnjem ob­hajali nedeljo svetniških kandida­tov ljubljanske metropolije.
  V sredo, 26. 9., bo ob 18.30 v stol­nici slovesna sveta maša, pri kate­ri bodo skupaj s kardinalom Fisichello in g. nadškofom maševali rektorji evropskih Marijinih na­rodnih svetišč.

  Nedelja, 9. 9.: 23. nedelja med letom
  Ponedeljek, 10. 9.: sv. Nikolaj Tolentinski, spokornik
  Torek, 11. 9.: sv. Prot in Hijacint, mučenca
  Sreda, 12. 9.: Marijino ime
  Četrtek, 13. 9.: sv. Janez Zlatousti, škof, cerkveni učitelj
  Petek, 14. 9.: Povišanje svetega Križa, praznik
  Sobota, 15. 9.: Žalostna Mati Božja
  Nedelja, 16. 9.: 24. nedelja med letom

Papež Frančišek na srečanju z zaročenci in mladoporočenci v Dublinu:
»Kreposti in resnice, ki nas jih Gospod uči, niso vedno priljubljene v dana­šnjem svetu, ki se malo meni za slabo­tne, ranljive in za vse tiste, ki jih ima za 'neproduktivne'. Svet nam pravi, da moramo biti močni in samostojni ter se malo brigati za tiste, ki so ža­lostni, zavrženi ali bolni, še ne rojeni ali umirajoči ...Naš svet potrebuje revolucijo ljubezni! Vihar, ki ga danes živimo, je predvsem sebičnost, osebni interesi ., zato svet potrebuje revolu­cijo ljubezni. Naj se ta revolucija začne pri vas in pri vaših družinah!«

Po novem znaša mašni dar za sveto mašo 20 evrov, za gregorjanske svete maše (30 maš) pa 660 evrov. Boglonaj vsem, ki darujete za svete maše!

Srečanje ŽPS
Ponedeljek, 10. 9., ob 19.15
Srečanje s starši in veroučenci Torek, 11. 9., ob 17.00 v zgornji učilnici
Katehumenat
Torek, 11. 9., ob 19.30 v župnij­ski pisarni
Verouk za odrasle (mistagogija) Petek, 21. 9., ob 19.30 v zgornji učilnici
Delavniki: 6.00, 7.00, 7.30 (razen ob sobotah), 8.00, 9.00, 10.30, 18.30
Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
TBB stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.