Follow by Email

sobota, 13. januar 2018

Teden Božje Besede 14. 1. 2018-21. 1. 2018Naslednjih nekaj nedelj (do začetka postnega časa) bomo pri nedeljskih bogoslužjih prebirali odlomke iz osrednjega dela prvega pisma, ki ga je apostol Pavel poslal vernikom v Korint. Podobno kot v drugih mladih krščan­skih skupnostih se tudi v Korintu verniki spopada­jo s številnimi težavami, na katere naletijo, ko je potrebno živeti krščansko v poganski grški kulturi. Zato se ne smemo čuditi, da Pavel zelo neposredno obravnava svojevrstna vprašanja, tudi o nravnem nauku, kot v tokratnem odlomku. 
Nekateri Korinčani so namreč me­nili, da je spolno uživaštvo nekaj naravnega in je zato dovoljeno kot hra­na in pijača. Pavel temu nasprotuje in se sklicuje na dostojanstvo kristjanovega telesa, ki je »več kot jed in pijača«. Hrana in pijača namreč spadata k zemeljskemu življenju in ju v prihodnji stvarnosti ne bo; naše telo pa je namenjeno za poveličanje, saj bo nekoč postalo duhovno telo. Naša telesa bodo namreč vsta­la poveličana, zato Pavel pravi, da so »udje Kristusovega telesa«. Prav za­radi tega je greh »proti lastnemu telesu«, greh nečistovanja, težji kakor ostali grehi. 
Da bi bil kar se da prepri­čljiv, Pavel uporabi krat­ko, a čudovito katehezo o človeškem telesu, ki more nagovoriti še tako mlačne­ga kristjana. Telo imamo od Boga, pravi, neizmerno dragoceni smo (»odkupljeni za visoko ceno«), zato nismo prepuščeni sami sebi (»Ne pripadate sebi«). Naše telo je zato »tempelj Svetega Duha«, Božje svetišče smo, zato ne moremo rav­nati drugače, kot da v svojem telesu poveličujemo Boga. V resnici gre za »argumente«, ki jim nihče ne more ugovarjati, zato jih (nas) roti: »Beži­te pred nečistovanjem.«
Roman Starc
Molitveni teden za edinost kristja­nov. Kristjani različnih veroizpove­di se vsako leto od 18. do 25. januarja zbiramo k molitvi ter različnim ekumenskim bogoslužjem in srečanjem za medsebojno razumevanje in edi­nost. Zavedamo se, da je razdeljenost velika rana in bolečina na telesu Kri­stusove Cerkve, zato želimo vsaj na tak način (z molitvijo in prijateljskimi stiki) ohranjati medsebojno poveza­nost in premagovati razlike. Zato vas lepo vabim k večji udeležbi pri sve­tih mašah v času molitvenega tedna. Sveto mašo 18.1. ob 18.30 bo daroval škof Šuštar, 25.1. ob 18.30 pa škof Jamnik. Lepo vabljeni tudi k ekumenskemu srečanju v cerkev Sv. Trojice v ponedeljek, 22.1. ob 18. uri. Maševal bo nadškof Stanislav Zore, po maši pa bodo pričevanja, sodelovala bo vokal­na skupina Psallite.
Verski tisk. Mesec januar je tudi »mesec verskega tiska«, saj je to čas, ko običajno poravnavamo naročni­ne, založbe pa si ob tem prizadevajo, da bi pridobile nove ali vsaj obdržale stare naročnike. Žal je v poplavi naj­različnejših tiskanih in elektronskih medijev ter interneta tudi verski tisk dostikrat prezrt, kar je škoda, saj imamo kar nekaj dobrih in kvalite­tnih revij in knjig. Zato vas vabim, da jih večkrat vzamete v roke ali se na­nje naročite. Naj vam zanje ne bo žal časa ali denarja, saj se na tak način tudi versko izobražujemo, oblikujemo in duhovno poglabljamo. Nekaj ver­skih publikacij lahko dobite tudi v na­šem kiosku.

»Tvoja desnica, Gospod, se je poveličala z močjo.«(2 Mz 15,6)

Letos so za pripravo molitvenega tedna za edinost, ki ga obhajamo po vsem svetu, poskrbeli kristja­ni s Karibov. Za glavno temo so izbrali pesem, ki jo Sveto pismo pripisuje Mojzesu in njegovi se­stri Mirjam (2 Mz 15,1-21). Opeva osvoboditev in zmago nad zatira­njem, ki ga je judovsko ljudstvo dolga stoletja trpelo v Egiptu. Kri­stjane Karibskega otočja je ta pe­sem posebej nagovorila, ker je tudi njihova zgodovina zaznamo­vana s ponižujočim suženjstvom. Največ prebivalcev je nekdanjih afriških sužnjev, ki so jih tja pri­peljali evropski kolonizatorji. Ko­lonialni sistemi so izvajali trgovi­no z ljudmi in prisilno delo. S tem so podjarmljena ljudstva oropali njihovih neodtujljivih pravic: istovetnosti, človeškega dostojanstva, svobode in samoodločbe. Današnji kristjani na Karibih, ki pripadajo različnim krščanskim tradicijam, prepoznavajo Božjo roko, ki je na delu, da se konča to zasužnjevanje. Združuje jih izku­šnja Božjega rešilnega delovanja, ki jim prinaša svobodo. »Faraonove vozove in njegovo vojsko je pahnil v morje ... Tvoja desnica, Gospod, se je poveličala z močjo, tvoja desnica, Gospod, drobi so­vražnika.«
Tudi Slovenija - skupaj z mnogimi drugimi narodi Srednje in Vzho­dne Evrope - je pred četrt stoletja doživela osvoboditev od ideolo­škega nasilja komunizma. Zato se bomo v dneh od 18. do 25. januar­ja 2018 pridružili hvalnici Bogu, ki osvobaja, in prosili, da vodi kri­stjane naproti edinosti »v resnici in ljubezni«.
Gospod Jezus, na večer, preden si umrl za nas, si molil, da bi bili vsi Tvoji učenci popolnoma eno, ka­kor Ti v Očetu in Oče v Tebi. Daj, da bomo živo začutili, kako velika nezvestoba do Tebe je naša raz­deljenost. Daj nam iskrenosti, da bomo priznali in obžalovali ravnodušnost, nezaupanje in medse­bojno nenaklonjenost, kar se mor­da skriva v nas. Daj nam poguma, da bomo vse to izkoreninili. Na­kloni nam, da bi se vsi zedinili v Tebi, da bi se iz naših src in ustnic neprestano dvigala Tvoja molitev za edinost kristjanov, kakršno Ti hočeš. V Tebi, ki si popolna Ljube­zen, naj najdemo Pot, ki vodi do edinosti v poslušnosti Tvoji Ljube­zni in Resnici. Amen.
    Na praznik svetih treh kra­ljev je ob 9.00 v stolnici obhajal svoj srebrni jubilej škofovskega posvečenja upokojeni ljubljanski nadškof msgr. Alojz Uran. Lepa slovesnost ob navzočnosti števil­nih vernikov je minila v zname­nju zahvale za milostni dar škofo­vske službe.
7. 1., ob 9.00 pa je nadškof msgr.
Stanislav Zore štirim bogoslovcem podelil službo bralca, enemu mašnega pomočnika in med pri­pravnike za stalni diakonat spre­jel dva kandidata.
    Prav tako v nedeljo, 7. 1., je pri večerni sveti maši sodelovala in po njej imela lep koncert dekliška vokalna skupina Bodeča Neža, ki deluje pod okriljem Prosvetnega društva Vrh sv. Mihaela v slovenskem zamejstvu v Italiji.
    V četrtek, 18. 1., bo ob 18.30 sveta maša ob začetku molitvene­ga tedna za edinost kristjanov. Da­roval jo bo pomožni škof msgr. dr. Franci Šuštar.
ob 19.30 v Baragovi dvorani v župnišču predstavitev knjige Andrijana Laha, Slovenske pisateljice in pisatelji v komunističnih zapo­rih. Prof. Andrijan Lah je slavist in komparativist, dolga leta je učil na Gimnaziji Bežigrad in bil bibliote­kar v Slovanski knjižnici.
    V četrtek, 25. 1., bo imel ob 18.30 pomožni škof msgr. dr. An­ton Jamnik sklep letošnjega tedna molitve za edinost kristjanov.
    V nedeljo, 28. 1., ob 18.30 bo v stolnici vzhodna liturgija sv. Jane­za Zlatoustega, ki jo bo vodil oče Mihajlo Hardi. Pel bo slovenski ekumenski zbor iz Novega mesta. Lepo vabljeni!
    Ponedeljek, 15. 1.: sv. Absalom, koprski škof
   Torek, 16. 1.: sv. Honorat, škof
    Sreda, 17. 1: sv. Anton (Zvonko) puščavnik, opat
    Četrtek, 18. 1.: sv. Marjeta Ogr­ska, kneginja
    Petek, 19. 1.: sv. Makarij Aleksandrijski, opat
    Sobota, 20. 1.: sv. Fabijan in Sebastijan, mučenca
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
Papež Frančišek 7. januarja, med krstom otrok:
»Dragi starši. Prinesli ste h krstu svoje otroke. To je prvi korak, zato naloga, ki jo imate, je naloga posredovanja vere. Potrebujemo Svetega Duha za posredova­nje vere. Sami je ne moremo posredovati. Da moremo posredovati vero, je milost Svetega Duha. Zaradi te možnosti po­sredovanja ste prinesli svoje otroke, da bi prejeli Svetega Duha.... Samo eno stvar bi vam rekel, ki se tiče vas. Posredova­nje vere je mogoča le v narečju: v narečju družine, v narečju očeta in mame, babice in dedka. Potem bodo prišli kateheti in razvijali naprej prvo posredovanje vere z idejami, z razlago. A ne pozabite tega, to se vrši v narečju. Če ni tega narečja doma in se ne govori med starši tega jezi­ka ljubezni, posredovanje ne bo lahko, je nemogoče. Ne pozabite tega. Vaša naloga je posredovanje vere, vendar z narečjem ljubezni po vaših domovih, v družini.«
Delavniki: 6.00, 7.00, 7.30 (razen ob sobotah), 8.00, 9.00, 10.30, 18.30. Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.